Rapkiewicz – TUW - Instytut Sobieskiego

Report
Wybrane rozwiązania praktyczne
i wyzwania przy tworzeniu
Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych
Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego
17. wrzesień 2013 r.
www.sobieski.org.pl
Konieczne działania przy
zakładaniu TUW
1) zebranie chętnych do założenia towarzystwa (w tym
wstępne określenie wyzwań organizacyjnych i finansowych);
2) zgromadzenie i przygotowanie dokumentów,
wymaganych w ramach postępowania przed Komisją
Nadzoru Finansowego;
3) postępowanie rejestrowe w KNF;
4) wpis TUW do Krajowego Rejestru Sądowego;
5) wpłata kapitału zakładowego w ciągu 30 dni od dnia
zarejestrowania towarzystwa;
6) rozpoczęcie działalności TUW-a w terminie
nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania
zezwolenia.
Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,
wrzesień 2013r.
Kluczowe działania i wyzwania
przy zakładaniu TUW
Zatem założyciele składając wniosek o wydanie zezwolenia na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zobowiązani są
m.in.:

wykazać stabilność i wiarygodność finansową , w tym posiadanie środków
własnych (kapitał zakładowy, fundusz organizacyjny) w wysokości dostosowanej
do planowanych rozmiarów działalności (która wynika ze sporządzonego biznes
planu na trzy lata działalności załączanego do wniosku)
 wskazać najważniejsze osoby w tworzonym podmiocie: członków rady nadzorczej,
zarząd, aktuariusz, osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Założyciele, na podstawie zgromadzonych i przygotowanych dokumentów,
mają szansę na znalezienie odpowiedzi na pytanie
„Czy nowy podmiot (TUW) będzie konkurencyjny wobec zakładów już
prowadzących działalność ubezpieczeniową”
 wysokość składki za oferowaną usługę
 zakres ubezpieczenia
Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,
wrzesień 2013r.
Kluczowe działania i wyzwania
przy zakładaniu TUW
Art. 98 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej:
organ nadzoru nie wyda zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej gdy
m.in.:
•
•
•
•
wniosek o wydanie zezwolenia i dołączone do niego dokumenty nie spełniają wymagań określonych w
ustawie,
plan działalności zakładu ubezpieczeń (w tym TUW) nie zapewnia zdolności do wykonywania
zobowiązań
w skład zarządu lub rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń (w tym TUW) wchodzą osoby,
które nie spełniają wymogów określonych w ustawie,
założyciele zakładu (w tym TUW) nie dają rękojmi prowadzenia zakładu ubezpieczeń w sposób
należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia a także nie udowodnią posiadania środków finansowych w wysokości równej
co najmniej funduszowi organizacyjnemu i ustalonym w planie działalności wartościom emisji
udziałów;
Kluczowe zatem jest zgromadzenie i przygotowanie przez założycieli
wymaganych dokumentów aby sukcesem (wydaniem zezwolenia)
zakończyło się postępowanie przed organem nadzoru
Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,
wrzesień 2013r.
Zaangażowanie finansowe w tworzonym
zakładzie (TUW)
Każdy zakład ubezpieczeń zobowiązany jest posiadać środki
własne w wysokości nie niższej niż tzw. kapitał gwarancyjny
€
3,000,000
Minimalna wymagana wysokość kapitału gwarancyjnego:
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
komercyjny
komercyjny majątkowe bez OC
TUW
TUW - majątkowe bez
OC
Mały TUW
W małych TUW kapitał gwarancyjny ma być dostosowany jedynie do rozmiarów
działalności i jest wyliczany na bazie wysokości przypisu składki lub wypłacanych
odszkodowań , czyli w przypadku zakładów tworzących się wynika z biznes planu
(może być nawet niższy niż na wykresie).
Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,
wrzesień 2013r.
Kluczowe wyzwania – tzw. mały TUW
Konieczne mniejsze zaangażowanie finansowe ale czy
wystarczający zakres ?
Mały TUW posiada ograniczony zakres działalności ze względu na:
* Małą liczbę członków *niewielką liczbę lub niskie sumy zawieranych umów
ubezpieczenia *niewielki terytorialny zasięg działalności
TUW może być uznany za mały przez organ nadzoru, gdy :
• ubezpiecza jedynie swoich członków;
• członkami towarzystwa jest zdefiniowany w statucie krąg podmiotów;
• roczny przypis składki nie przekracza równowartości w złotych 5 mln euro
Organ nadzoru ponadto nie dopuszcza zawierania przez mały
TUW umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych (gr. 10) i OC „ogólnego” (gr. 13)
Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,
wrzesień 2013r.
Plan działalności (biznes plan)
przygotowywany na okres trzech lat działalności w formie
przewidzianej przez zasady rachunkowości dotyczące
zakładów ubezpieczeń
Kluczowe wyzwania :

wysokość składki i odszkodowań
 reasekuracja

rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe
(dodatni wynik techniczny w poszczególnych grupach w których
będzie prowadzona działalność)

koszty akwizycji (założenie modelu sprzedaży ubezpieczeń)
 koszty administracyjne
 wskazanie źródeł finansowania
 inne (w tym: struktura organizacyjna, zasady akceptacji
ryzyk, zarządzanie aktywami, kontrola wewnętrzna)

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,
wrzesień 2013r.
Władze krajowego zakładu ubezpieczeń
Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają dawać rękojmię prowadzenia
spraw zakładu w sposób należyty
Zarząd (w tym Prezes) dodatkowo doświadczenie zawodowe niezbędne
do zarządzania zakładem ubezpieczeń (bez precyzowania wymiaru)
Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,
wrzesień 2013r.
Dziękuję za uwagę
e-mail: [email protected]
tel. (22) 826 67 47
www.sobieski.org.pl
Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,
wrzesień 2013r.

similar documents