360° Infrastruktur - Software Innovation

Report
360° Infrastruktur 360° v.4.1 & SharePoint 2010
Magnus Larsson, Software Innovation
Agenda
• 360° Grundinstallation
• 360° Avancerad installation
• 360° & Microsoft OneNote
• 360° Features installation
360° Grundinstallation
360° Installationsprocess
1.
Teknisk Workshop
•
•
2.
360° Förberedelseplan
Tidsplan
Installationsförberedelser
•
•
3.
Kundens egna rutiner för att förbereda infrastrukturen
Förberedelser enligt 360° Förberedelseplan
Verifikation av Installationsförberedelser
•
4.
SI verifierar och genomför sedan installationen om verifikationen blir utan anmärkningar
Genomförande av installation
•
•
Installation av 360° serverkomponenter för två miljöer
Installation av en 360° referensklient
360° Installationsprocess forts.
5.
Färdigställande av installation
•
•
6.
Installationsverifikation av 360° referensklient
Färdigställande av installationsdokumentation
Driftsgenomgång
•
•
Överlämning och genomgång av installationsdokumentation
Genomgång av uppsatt miljö och instruktioner för drift
Systemkrav 360° 4.1
• 360° Webserver
• Windows 2008 Server SP2 / R2
• Sharepoint 2010
• Sharepoint Foundation 2010
• Sharepoint Server 2010 Standard
• Sharpoint Server 2010 Enterprise
• 360° Databasserver – SQL Server, ett av tre följande alternativ
• Microsoft SQL Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server 2008 SP1 + CU2 eller CU5
• Microsoft SQL Server 2005 SP3 + CU3
Systemkrav 360° 4.1 forts.
• 360° Klient
• Office 2007 eller Office 2010 (32-bit)
• .Net Framework 3.5 SP1 & 4.0
• Microsoft Visual Studio Tools (VSTO ) for the Microsoft Office System 2010
360° Administrationsverktyg
360° Administration
• 360 Administrator.msi
• 360 Admin MMC-snapin
360° Utvecklingsverktyg
360° Utvecklingsmiljö
• Installeras på en 360° Server
• Visual Studio 2008/2010
• Källkodshantering ( TFS, SourceSafe)
360° Utvecklingsverktyg (msi-paket)
•
•
•
•
360 Visual Studio Tools – Meta Administrator
360 Visual Studio Tools – GUI Editor
Template Designer
Ocelluz
Uppgradera 360° 4.0 till 4.1
Förutsättningar
1. Uppfylla systemkraven för Sharepoint 2010 & 360° 4.1
• Behövs ny virtuell och/eller fysisk hårdvara?
2. Uppfylla kravet av 360° 4.0 version innan uppgradering
•
360° 4.0 SP6 minimum
3. Uppfylla kravet av Office -version
•
Behövs en uppgradering från Office 2003 och tidigare versioner?
Uppgraderingsprojekt
1. Analysera av kundens
•
•
nuvarande infrastruktur map hårdvara, operativ, 360° version etc
anpassningar och integrationer
2. Bestämma uppgraderingsscenario
• In-place (på samma infrastruktur )om hårdvarukrav och systemkrav för
Sharepoint 2010 & 360° 4.1 uppfylls
• Database Attach eller en variant därav ( på ny infrastruktur) om kraven inte
uppfylls
• Helt ny installation av Sharepoint 2010 & 360° 4.1 på ny infrastuktur
Uppgraderingsprojekt - forts.
3. Tidsestimera och resursplanera för:
• Installation/uppgradering av Sharepoint och 360°
• Leverantörens funktionstester med kundens anpassningar pålagda det
uppgraderade systemet
• Kundens acceptanstester
• Kundens utrullning av nya klienten
• Användarutbildnng för nya versionen, eventuell föregås det av
användarutbildning för ny Office-version
• Driftsättning & Driftstöd
Uppgraderingsprojekt – forts.
4. Uppgradera /Installera
• Interna utvecklings och testmiljöer
• Kundens utvecklings och testmiljö
• Kundens acceptanstest och produktionsmiljö (+ ev utbildningsmiljö
Konsekvenser av att inte uppgradera
Utveckling av ny funktionalitet i 360°
•
•
sker i huvudsak för 360° 4.1
•
Får ej ny funktionalitet och användargränssnitt i Sharepoint 2010
( & Office 2010)
•
Fortsatt support och underhåll av 360° 4.0
•
Inga garantier för att ny funktionalitet för 4.1 också erbjuds i 4.0
360° Klientinstallation
360° Klienter
360 klientlösning:
•
•
Sharepoint - webbläsare
•
Microsoft Office – Tillägg (Add-ins)
(Internet Explorer 8 är av Microsoft rekommenderad webbläsare för full funktionalitet med
Sharepoint 2010)
•
360° menyval och 360° knappfunktioner i de välkända användargränssnitten för
Microsoft Office 2007/2010
Förutsättningar
•
Uppfylla 360° klientens systemkrav
•
En 360 klient har flera beståndsdelar :
•
•
•
•
pre-requisities från Microsoft (.Net Framework, VSTO, Office SP)
Msi-paket från Software Innovation
Registerinställningar för aktuell 360 miljö
Inställningar i browser för att t.ex tillåta exekvering av signerade Active X
Förutsättningar forts.
En homogen teknisk miljö på klientsidan underlättar klientutrullning
i stor skala
•
•
•
Inga eller små skillnader av hårdvara och operativsystem
Samma versioner av Microsoft Office, Microsoft Updates och
tredjepartsapplikationer
Uppgradering av 360° Service Pack & Updates görs både på
serversidan och klientsidan
•
•
Kontrollera Release Notes för information om eventuella nya systemkrav
Rekommenderat tillvägagångssätt för 360° klientutrullning
Leverantören gör en manuell installation på en referensklient
Leverantören och kunden bör tillsammans verifiera resultatet av en
klientdistribution till en utvald grupp innan utrullning sker till alla användare
Kunden ansvarar för att rulla ut resterande klienter och ansvarar för att
systemkraven uppfylls av varje klient i organisationen
Software Innovation har egentligen ingen synpunkt på vilken metod eller
applikation som används för Software Deployment
•
•
•
•
•
Exempel: SCCM, Snow, Specops
360° Avancerad Installation
Exempel på avancerade installationsscenarier
Lastbalansering mellan två eller flera 360° webservrar
En eller flera 360° moduler ingår
•
•
•
•
•
Ex. 360° Format Converter (PDF-renderingstjänst)
Ex. 360° File Importer (Skanning)
Webbåtkomst via SSL (htpps)
360° Avancerad Installation - Systemskiss
360° PDF-rendering
PDF-rendering & 360° Format Converter
• Syftet är att konvertera dokument till PDF och importera PDF till 360°
filarkivet
• Sätts upp som en schemalaggd Windows tjänst
Programvara
• Kundens val av programvara för konvertering
• Neevia Cocument Converter Pro
• Adobe Distiller
• 360° Format Converter.msi
360° Scanning
Scanner PC & 360° File Importer
• Syftet med scanner PC:n är att registrera pappersdokument i 360°
filarkiv
• Används vanligtvis tillsammans med scanning och utskrift av
streckkoder
Programvara
• Kundens val av programvara för scanning(t.ex. PixEdit)
• 360° File Importer
360° & Microsoft OneNote
360° och Microsoft OneNote
• Används tillsammans med 360° Nämndhantering
• Ett enklare och effektivare sätt för nämndsekreterare att distribuera
dokument till mötesdeltagare
• Dokument i format en en Microsoft OneNoteBook (*.one)
• Användare måste ha Microsoft OneNote 2007installerat
• En OneNoteBook sparas inte som en fil, utan som en hierarki av
kataloger och filer
• Huvudkatalogen = själva OneNote-boken
Enkel modell över 360° och Microsoft Onenote
§ Politiker
§ Nämndsekreterare
360° Features
360° Features
• En 360° feature (tidigare benämnd SubSetup) installeras mha 360°
Setup och kan i vissa fall kräva:
• Extra infrastruktur
• Extra licensmoduler
• Konfiguration och anpassning av utvecklare
360° Features forts.
• Management Reporting
• Contract Management
• Estate
• Journal Reports
• OneNote
• Policy Documents
• Search Server Features
• Secured Zone
• Workspace
Software
Innovation
| S:tQ4
Eriksgatan
08-555
Financial
Report
and Status
/ February115,
13thBox
20086791, 113 85 Stockholm | tel.
Page
34 123 00 | [email protected] | www.software-innovation.se

similar documents