5 klasa w AC za 9 klasę w OC

Report
Zmiany
w indywidualnych
ubezpieczeniach
komunikacyjnych
prezentacja szkoleniowa
4 października 2013 r.
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
1
Zmiana taryfy autocasco (AC)
2
Promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC”
3
Zmiana OWU autocasco (AC)
4
Zmiana OWU Car Assistance (CA)
5
Zmiana OWU ochrony prawnej (OP)
6
Usprawnienia w systemie Felicja
© Allianz SE 2011
Spis
treści
2
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
1
© Allianz SE 2011
Zmiana taryfy
autocasco
3
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana taryfy autocasco
Pozyskiwanie nowych klientów
Czynniki w oparciu, o które powstała nowa taryfa:
 informacje od Agentów
 analiza ofert konkurencji
 potencjał sprzedażowy
 dane szkodowe
Czynniki wspierające pozyskiwanie Klientów:
 poprawa taryfy dla wybranych, rentownych segmentów, przy zachowaniu jej
ogólnej konkurencyjności
 promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC”
 utrzymanie zniżki kompetencyjnej dla umów nowych, na niezmienionym
poziomie do 10%
 rozszerzenie możliwości ubezpieczenia w ramach AC, CA, OP pojazdów
o specjalnym charakterze użytkowania (opisane na slajdach 13, 24 i 27)
4
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
 możliwość ubezpieczania pojazdów do 12. roku eksploatacji
Zmiana taryfy autocasco
Utrzymanie portfela
Rozwiązania poprawiające rentowność:
 zmiana wysokości zniżki za wznowienie umowy z 5% na 4% przy jednoczesnym
wprowadzeniu zniżki w kampanii CRM
 podniesienie składki do 120 zł, a w pakiecie VIP – do 60 zł za Klauzulę
„Ubezpieczenie Szyb”
 zróżnicowanie stawek dla osób fizycznych i firm
 anulowanie możliwości odstępowania od zwyżki za młody wiek Klienta
5
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
Rozwiązania chroniące wznowienia:
 ograniczenie zmian w stosunku do dotychczasowej taryfy
 porównanie nowej składki ze składką ubiegłoroczną dla każdego Klienta
i wyeliminowanie znaczących różnic
 kampania CRM dla wyselekcjonowanych wznowień
 promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC”
 utrzymanie zniżki kompetencyjnej dla umów wznawianych na niezmienionym
poziomie do 5%
2
© Allianz SE 2011
Promocja zniżka
za zniżkę
„5 klasa w AC
za 9 klasę w OC”
6
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC
za 9 klasę w OC”
Warunki
 Umowy nowe i wznowienia
Promocja dotyczy nowych umów autocasco i wznowień o kodzie ryzyka 112.
 Osoby fizyczne
Promocja dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą.
 Samochody osobowe i ciężarowe do 2t
Promocja dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych o dopuszczalnej ładowności do
2 ton lub ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2 ton.
Promocja dotyczy Klientów, którzy w dniu zawarcia umowy znajdują się w posiadaniu nie
więcej niż 5 pojazdów, również pojazdów ubezpieczonych poza Allianz. Wszystkie
posiadane pojazdy Klienta to każdy pojazd, którego Klient jest właścicielem,
współwłaścicielem albo użytkuje w ramach umowy kredytowej lub leasingowej.
7
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
 Posiadanie maksymalnie 5 pojazdów
Promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC
za 9 klasę w OC”
Warunki
Promocja dotyczy Klientów legitymujących się w dniu zawarcia umowy 9 klasą BonusMalus w ubezpieczeniu OC na danym pojeździe, zgodnie z zasadami określonymi
w „Instrukcji dotyczącej zawierania indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych”.
 Ważne, opłacone i bezszkodowe OC
W momencie zawierania ubezpieczenia AC, Klient musi posiadać w Allianz ważną polisę
OC dotyczącą tego pojazdu (ryzyko 100, 103, 144, a w przypadku zmiany nabywcy 115,
120, 131), przy czym wyżej wymieniona polisa powinna mieć opłaconą minimum pierwszą
ratę składki. Promocja może być zastosowana również w przypadku równoległego
zawarcia ubezpieczenia OC i AC na ten sam pojazd. W momencie zawarcia umowy Klient
musi legitymować się 12-miesięcznym bezszkodowym okresem w ubezpieczeniu OC na
wszystkich posiadanych w tym okresie pojazdach. Dotyczy również pojazdów
ubezpieczonych w ramach OC poza Allianz. Do skorzystania z Promocji uprawnieni są
również ci Klienci, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy AC, nie
znajdowali się w posiadaniu żadnego pojazdu.
 36 miesięcy bez szkód w AC lub brak AC
Promocja dotyczy Klientów, którzy w ciągu 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy
ubezpieczenia byli bezszkodowi w ubezpieczeniu AC lub nie posiadali ubezpieczenia AC
w tym okresie. Warunek ten dotyczy wszystkich pojazdów będących w posiadaniu Klienta.
8
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
 5 klasa w AC za 9 klasę w OC
Promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC
za 9 klasę w OC”
Rejestracja
 System Felicja
© Allianz SE 2011
Stosowanie Promocji nie jest obligatoryjne. Agent wskazuje w systemie Felicja klasę
Bonus-Malus AC nie wyższą niż 5 (czyli klasę 1, 2, 3, 4 lub 5). Weryfikacja
bezszkodowych okresów w ubezpieczeniach OC i AC odbywa się na podstawie danych
prezentowanych w systemie Felicja (na podstawie danych z baz Allianz i UFG). Do celów
rejestracji Promocji w systemie Felicja została dodana nowa pozycja „Zniżka w OC (UFG)”
w polu „Dokument o przebiegu ubezpieczenia”. W przypadku korzystania z Promocji
należy obowiązkowo wskazać w Felicji tę wartość.
9
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
3
© Allianz SE 2011
Zmiana OWU
autocasco
10
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU autocasco
Cele zmiany
© Allianz SE 2011
1. Modyfikacja sposobu likwidacji szkód
2. Poszerzenie zakresu oferty autocasco
3. Doprecyzowanie lub usunięcie zapisów
11
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU autocasco
1. Modyfikacja sposobu likwidacji szkód poprzez:
 wprowadzenie zapisu wskazującego, iż jeżeli suma ubezpieczenia została
określona w wartości brutto / netto, to odszkodowanie jest wypłacane
odpowiednio w kwocie brutto / netto
 wprowadzenie do zasad likwidacji szkód na podstawie kosztorysu w wariancie
serwisowym tabeli pomniejszeń cen części i materiałów producenta pojazdu
ujętych w systemach Audatex lub Eurotax o współczynnik procentowy zależny
od okresu eksploatacji pojazdu
 usunięcie wariantu ekonomicznego bez potrąceń z uwagi na wprowadzenie
pomniejszenia cen części przy likwidacji szkód na podstawie kosztorysu
 rozszerzenie listy systemów eksperckich służących do kalkulacji kosztów
naprawy o system DAT
© Allianz SE 2011
www.datpolska.pl
12
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU autocasco
2. Poszerzenie zakresu oferty autocasco dzięki:
 dopuszczeniu możliwości ubezpieczenia pojazdów, których wiek nie przekracza
12. lat (poprzednio 10. lat)
 wprowadzeniu możliwości zawarcia ubezpieczenia za opłatą dodatkowej
składki pojazdów użytkowanych jako:
 taksówki
 pojazdy do nauki jazdy
 pojazdy służące do jazd próbnych i demonstracyjnych
 pojazdy przewożące pasażerów za opłatą
 pojazdy służące do wynajęcia w celu przewozu pasażerów
© Allianz SE 2011
 zwiększenie z 1000 zł do 3000 zł limitu na holowanie dla samochodów
ciężarowych w ubezpieczeniu AC
13
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU autocasco
3. Doprecyzowanie lub usunięcie zapisów, w szczególności:
 zmiana definiowania niektórychpojęć
 usunięcie definicji pojęć niewymagających doprecyzowania, takich jak: oględziny pojazdu,
pojazd używany do jazdy demonstracyjnej, pojazd używany do jazdy próbnej, redukcja
sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia brutto, suma ubezpieczenia netto,
uzupełniająca umowa ubezpieczenia, użycie pojazdu jako narzędzia przestępstwa,
wartość rynkowa pojazdu brutto, wartość rynkowa pojazdu netto, wniosek o zawarcie
umowy ubezpieczenia, zamieszki
 usunięcie zapisów dotyczących wariantu ekonomicznego bez potrąceń
 sprecyzowanie zapisów dotyczących wyłączenia odpowiedzialności osób upoważnionych
do użytkowania pojazdu
 dodanie wyłączenia dotyczącego:
 otwarcia pokrywy silnika w trakcie jazdy
 dodanie zapisów precyzujących odpowiedzialność Allianz w Klauzulach „Stała Wartość
Rynkowa” i „Równa Droga”
14
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
 zatarcia silnika i jego osprzętu
Zmiana OWU autocasco
Wykaz zmian
Postanowienia ogólne i definicje
Zakres ubezpieczenia
Wyłączenia odpowiedzialności
Składka
Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań
Obowiązki Ubezpieczającego. Postępowanie w przypadku szkody
Klauzule dodatkowe do umowy ubezpieczenia
© Allianz SE 2011
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
15
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU autocasco
A
Opis zmiany
• Zmiana redakcji definicji
Pojazdu nowo nabytego
§ 1 ust. 8 OWU AC
Pojazd nowo nabyty - pojazd, dla którego okres od momentu zakupu
pojazdu do początku ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza
sześciu miesięcy.
• Zmiana definicji
Przywłaszczenia
§ 1 ust. 10 OWU AC
Przywłaszczenie – bezprawne włączenie pojazdu do swojego
majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień
właścicielskich przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu,
ale niebędącą jego właścicielem, gdy rzecz została wydana sprawcy,
w tym przez pomyłkę, wypożyczona lub powierzona w związku
z wykonaniem określonych czynności związanych z rzeczą.
W szczególności przywłaszczenie obejmuje odmowę zwrotu pojazdu
na wezwanie jego właściciela, w tym w związku z rozwiązaniem albo
wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.
• Doprecyzowanie definicji
Wypadku
§ 1 ust. 21 OWU AC
Wypadek – wypadek drogowy lub kolizja drogowa przy współudziale
innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego lub zdarzenie
powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie
zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami
lub zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zaistniałe w tym
samym czasie, miejscu i z tej samej przyczyny.
Postanowienia
ogólne i definicje
16
Zapis w nowych OWU
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
Obszar zmian
Zmiana OWU autocasco
Obszar zmian
Zapis w nowych OWU
• Zmiana definicji Sumy
ubezpieczenia (brutto/netto)
§1 ust. 11 OWU AC
Suma ubezpieczenia – kwota zadeklarowana przez
Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na
podstawie systemów eksperckich udostępnionych przez Allianz,
która powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu na dzień
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień (…)
2. Ubezpieczający może zadeklarować sumę ubezpieczenia
w wartości brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) lub netto (bez
uwzględnienia podatku VAT).
• Doprecyzowanie definicji
Wartości rynkowej pojazdu
§ 1 ust. 19 OWU AC
Wartość rynkowa pojazdu - wartość ustalona na podstawie notowań
rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji w systemie
Info-Ekspert lub Eurotax, z uwzględnieniem przewidzianych w nim
korekt, w szczególności związanych z: wyposażeniem pojazdu,
przebiegiem, stanem technicznym, okresem eksploatacji pojazdu,
wcześniejszymi naprawami, liczbą właścicieli, sposobem jego
uprzedniego użytkowania. Wartość rynkowa pojazdu brutto
uwzględnia podatek VAT, wartość rynkowa pojazdu netto nie
uwzględnia podatku VAT.
Postanowienia
ogólne i definicje
© Allianz SE 2011
A
Opis zmiany
17
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU autocasco
•
Zakres
ubezpieczenia
B
C
•
Dodanie możliwości ubezpieczenia w ramach
AC pojazdów, których wiek nie przekracza 12
lat
Dodanie możliwości ubezpieczenia za opłatą
dodatkowej składki pojazdów o specjalnym
użytkowaniu
•
Sprecyzowanie zapisów dotyczących
wyłączenia odpowiedzialności osób
upoważnionych do użytkowania pojazdu
•
Dodanie wyłączenia dotyczącego:
- otwarcia pokrywy silnika w trakcie jazdy
- zatarcia silnika i jego osprzętu
Wyłączenia
odpowiedzialności
18
Zapis w nowych OWU
Opis zmiany
§ 2 ust. 1 OWU AC
§ 3 ust. 9 OWU AC
Za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony
ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o szkody
wskazane w § 4 ust. 1 pkt 7) lit. a-d.
(…)-jako taksówki lub jako pojazdy służące do
przewozu pasażerów za opłatą;
-do jazd próbnych i demonstracyjnych;
-do nauki jazdy;
-do wynajmu w celu przewozu pasażerów.
§4 ust. 1 pkt 2) OWU AC
(…) wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego,
osób z którymi pozostaje on we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz osób upoważnionych
do użytkowania pojazdu na podstawie umowy
cywilnoprawnej
z Ubezpieczonym, leasingobiorców, kredytobiorców
użytkujących pojazd po zawarciu umowy
przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu
§ 4. ust. 1 pkt 13) i 15) OWU AC
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
Obszar zmian
Zmiana OWU autocasco
Opis zmiany
•
Składka
D
•
Usunięcie zapisu z § 6 ust. 5 OWU AC:
Warunkiem zwrotu składki w przypadku zbycia
pojazdu jest przedstawienie dokumentu
potwierdzającego przeniesienie prawa
własności, a w przypadku wyrejestrowania –
przedstawienie decyzji o wyrejestrowaniu
pojazdu.
Zmiana zapisu odnośnie zawarcia
ubezpieczenia w wartości brutto/netto
§ 8 ust.1 pkt 2) OWU AC
Jeżeli Ubezpieczający określił sumę ubezpieczenia
zgodnie z § 1 ust. 11 pkt 2) w wartości brutto,
wówczas odszkodowanie wypłacane jest w kwocie
brutto uwzględniającej podatek VAT, jeżeli zaś określił
sumę ubezpieczenia w wartości netto, odszkodowanie
wypłacane jest w kwocie netto, tj. pomniejszonej
o podatek VAT.
Dodanie zapisu w dwóch ustępach
§ 8 ust. 3 pkt 5, § 8 ust. 4 pkt 3 OWU AC
W przypadku stwierdzenia w elementach
zakwalifikowanych do wymiany wcześniejszych
uszkodzeń lub napraw wpływających na zmniejszenie
walorów estetycznych i/lub wartościowych, stosuje się
potrącenie wynikające ze zużycia technicznego tych
części
Zasady ustalania
i wypłaty
odszkodowań
E
•
19
Zapis w nowych OWU
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
Obszar zmian
Zmiana OWU autocasco
Opis zmiany
•
Zasady
ustalania
i wypłaty
odszkodowań
E
20
Wprowadzenie do zasad likwidacji szkód na
podstawie kosztorysu w wariancie serwisowym,
tabeli pomniejszeń cen części i materiałów
producenta w przypadku braku materiałów
i nieoryginalnych części zamiennych
o porównywalnej jakości o współczynnik
procentowy zależny od okresu eksploatacji
pojazdu
•
Podwyższenie limitu holowania dla pojazdów
ciężarowych powyżej 3,5 ton do 3000 zł
•
Rozszerzenie listy systemów eksperckich
służących do kalkulacji kosztów naprawy
o system DAT
Zapis w nowych OWU
§ 8 ust. 4 OWU AC
Okres eksploatacji
Procent pomniejszenia
do 1 roku (włącznie)
10%
powyżej 1 do 2 lat (włącznie)
25%
powyżej 2 do 5 lat (włącznie)
35%
powyżej 5 do 7 lat (włącznie)
45%
powyżej 7 do 8 lat (włącznie)
55%
powyżej 8 lat
60%
§ 8 ust. 12 pkt 1) OWU AC
Niezależnie od odszkodowania ustalonego według
zasad określonych w ust. 1-11 Allianz zwraca
w granicach sumy ubezpieczenia uzasadnione
okolicznościami danego zdarzenia, udokumentowane
koszty transportu (holowania) uszkodzonego pojazdu,
nie więcej jednak niż 3000 zł dla pojazdów ciężarowych
o ładowności powyżej 3,5 t oraz 1000 zł dla pozostałych
pojazdów, a w przypadku gdy holowanie miało miejsce
poza granicami kraju i/lub w przypadku gdy pojazd jest
holowany do Polski – nie więcej niż 1000 euro
§ 1 ust. 3 OWU AC
Audatex, Eurotax, Info-Ekspert, DAT – systemy
eksperckie służące do kalkulacji
kosztów naprawy i wyceny wartości pojazdów, w tym
wyceny wartości pojazdów w stanie uszkodzonym
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
Obszar zmian
Zmiana OWU autocasco
Obszar zmian
Opis zmiany
Zmiana zapisu dotyczącego ustalenia cen
za jedną roboczogodzinę
•
Usunięcie fragmentu zapisu § 8 ust. 3 pkt
3.2) lit. b) OWU AC: o ile nie umówiono się
inaczej (dotyczącego wariantu
ekonomicznego bez potrąceń)
§ 8 ust. 4 pkt 1) lit. c) OWU AC
(…) cen materiałów i części zamiennych dostępnych
w programach kalkulacyjnych Audatex, Eurotax lub DAT
pomniejszonych zgodnie z poniższą tabelą (…)
Obowiązki
Ubezpieczającego.
F
Postępowanie
•
w przypadku szkody
21
Dodanie nowego zapisu
§ 9 ust. 7 OWU AC
W przypadku gdy brak jest związku przyczynowego
pomiędzy uszkodzeniami pojazdu zgłoszonymi przez
Ubezpieczonego a wypadkiem ubezpieczeniowym,
Allianz jest wolny od odpowiedzialności za dane
uszkodzenia
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
•
§ 8 ust. 3 pkt 3) lit. b), § 8 ust. 4 pkt 1) lit. b) OWU AC
(…) stawki za jedną roboczogodzinę ustaloną przez
Allianz według cen usług obowiązujących w warsztatach
w obrębie miejsca zamieszkania (lub siedziby)
Ubezpieczonego (dawniej było miejsca naprawy
pojazdu)
Zasady ustalania
i wypłaty
odszkodowań
E
Zapis w nowych OWU
Zmiana OWU autocasco
Opis zmiany
•
•
G
Klauzule
dodatkowe do
umowy
ubezpieczenia
•
22
Zapis w nowych OWU
Klauzula „Stała wartość rynkowa”
uzupełniona o zapis dotyczący zasad ustalania
szkód całkowitych
§ 10 ust. 2 pkt 1) OWU AC
Postanowienia niniejszej klauzuli nie stosuje się w celu
ustalenia czy zachodzi przypadek szkody całkowitej
zgodnie z §1 ust.13
Klauzula „Równa droga” uzupełniona o zapis
umożliwiający wypłacenie odszkodowania za
dwie opony
§ 10 ust. 3 pkt 2) OWU AC
Allianz nie uwzględni zwyżki składki za szkody
polegające wyłącznie na uszkodzeniu wszystkich lub
niektórych z wymienionych poniżej elementów, takich jak
felga, opona (w przypadkach uzasadnionych przepisami
prawa – dwie opony), układ wydechowy (…)
Klauzule „Ubezpieczenie szyb” i „Równa
droga” uzupełnione o zapisy dotyczące
wystąpienia szkód nie mieszczących się
w odpowiedzialności z klauzuli
§ 10 ust. 1 pkt 3) OWU AC
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wystąpienie nie
więcej niż dwóch szkód wymienionych w pkt 2) w czasie
trwania rocznej umowy ubezpieczenia. Zgłoszenie
trzeciej szkody spowoduje utratę zniżek za bezszkodowy
przebieg ubezpieczenia
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
Obszar zmian
4
© Allianz SE 2011
Zmiana OWU
Car Assistance
23
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU Car Assistance
Cele zmiany
1. Poszerzenie oferty CA poprzez możliwość ubezpieczenia pojazdów
użytkowanych jako:
© Allianz SE 2011

taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu pasażerów za opłatą

pojazdy służące do jazd próbnych i demonstracyjnych

pojazdy przewożące pasażerów za opłatą

pojazdy służące do nauki jazdy

pojazdy do wynajmu w celu przewozu pasażerów
2. Doprecyzowanie zapisów w wariancie CA Exclusive
24
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU Car Assistance
Opis zmiany
•
. Definicje
•
Przedmiot
i zakres
ubezpieczenia CA
•
25
Zapis w nowych OWU
§ 2 ust. 11 pkt 3b) OWU CA
Pojazd zastępczy przysługuje na wniosek Ubezpieczonego
Wypożyczenie
w następujących sytuacjach:
samochodu zastępczego
•
gdy pojazd unieruchomiony wymaga holowania;
w wariancie CA Exclusive
•
gdy pojazd uszkodzony niewymagający holowania został oddany
według rzeczywistego
do naprawy. Wówczas świadczenie przysługuje na czas nie dłuższy niż
czasu naprawy
normy czasowe naprawy określone przez producenta danej marki
(formalność, ta zmiana
w programie Audatex, Eurotax, z wyłączeniem czasu oczekiwania na
została zaakceptowana
części dla wariantów Standard i Plus. W wariancie Exclusive pojazd
i wdrożona już wcześniej)
zastępczy przysługuje na rzeczywisty czas naprawy.
•
gdy ubezpieczony pojazd został skradziony
§ 3 ust. 5 pkt 1b) OWU CA
Rozszerzenie definicji
Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w OWU świadczenia
„Awaria” w wariancie CA
w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu
Plus o przypadki
w związku z następującymi zdarzeniami:
zatankowania
•
wypadkiem;
niewłaściwego paliwa.
•
awarią;
Ubezpieczenie w
•
kradzieżą;
wariancie CA Plus
•
brakiem paliwa uniemożliwiającym kontynuację jazdy
§ 3 ust. 3 OWU CA
Włączenie do zakresu CA Dla pojazdów wykorzystywanych jako nauka jazdy, taksówka lub pojazdy
Standard pojazdów
służące do przewozu pasażerów za opłatą, wynajem w celu przewozu
o specjalnym charakterze pasażerów oraz do jazd próbnych i demonstracyjnych ochrona
użytkowania
ubezpieczeniowa jest udzielana wyłącznie w wariancie Car Assistance
Standard
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
Obszar zmian
5
© Allianz SE 2011
Zmiana OWU
ochrony prawnej
26
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU Ochrony Prawnej
Cele zmiany
1. Usunięcie i doprecyzowanie zapisów
2. Poszerzenie oferty OP poprzez możliwość ubezpieczenia pojazdów
użytkowanych jako:
taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu pasażerów za opłatą
służące do jazd próbnych i demonstracyjnych
przewożące pasażerów za opłatą
służące do nauki jazdy
do wynajmu w celu przewozu pasażerów
© Allianz SE 2011





27
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Zmiana OWU Ochrony Prawnej
Obszar zmian
1.
Ubezpieczony
Osoby ubezpieczone
Opis zmiany
Zapis w nowych OWU
Poszerzenie definicji
Ubezpieczonego o kierującego i
pasażerów
§ 17 ust. 1 pkt 11) OWU OP
Ubezpieczony – właściciel/współwłaściciel pojazdu wskazanego na
polisie, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia OP,
a także kierujący i pasażerowie znajdujący się w pojeździe wskazanym na
polisie. Łączna liczba Ubezpieczonych kierującego i pasażerów, nie może
przekroczyć liczby pasażerów wskazanych w dowodzie rejestracyjnym
•
Zmiana zapisu dotyczącego
chronionych interesów prawnych
Ubezpieczonego
§2 ust. 2 OWU OP
W zakres chronionych interesów prawnych Ubezpieczonego wchodzą:
•dochodzenie odszkodowań,
•umowy,
•sprawy karne i wykroczeniowe,
•sprawy administracyjne,
jeżeli pozostają w związku z korzystaniem z pojazdu
•
Do wysokości wskazanej w umowie
sumy ubezpieczenia Allianz
pokrywa koszty poręczenia
majątkowego do 50% sumy
ubezpieczenia
•
Zdarzeniem ubezpieczeniowym są
naruszenie prawa lub obowiązków
umownych
•
2. Zakres przedmiotowy
3. Refundowane koszty
4. Zdarzenie
28
§ 2 ust. 3 pkt 6 OWU OP
Do wysokości wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia Allianz pokrywa,
w zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczenia, następujące
koszty:
6) koszty poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego
ustanowionego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania, maksymalnie
do wysokości 50% sumy ubezpieczenia
§ 7 ust. 1, 4 OWU OP
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy kosztów wynikłych ze zdarzeń, które
wystąpiły w okresie ubezpieczenia, zgodnie z ust. 3, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 4.
3. Jeżeli Ubezpieczonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa albo
wykroczenia, zdarzenie uzasadniające żądanie udzielenia przez Allianz
świadczenia zachodzi w chwili, w której Ubezpieczony naruszył albo,
według postawionych formalnie zarzutów, miał naruszyć przepisy prawa
karnego lub wykroczeń. Dotyczy to także postępowania w związku
z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, jeżeli ma to
związek z popełnieniem przestępstwa albo wykroczenia
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
Lp.
Zmiana OWU Ochrony Prawnej
Obszar zmian
•
5. Karencja
6. Zakres terytorialny
•
•
7.
Telefoniczna asysta prawna
Informacja prawna
•
8. Wyłączenia
29
Opis zmiany
Zapis w nowych OWU
Brak okresu karencji. Wyłączono
z odpowiedzialności zdarzenia, które
wystąpiły lub o których ubezpieczony
wiedział przed zawarciem umowy,
zdarzenia zaistniałe na rok przed
rozpoczęciem ochrony
§ 7 ust. 4 OWU OP
W razie wystąpienia kilku naruszeń prawa lub obowiązków
pozostających w związku materialnym lub formalnym
miarodajne jest pierwsze z nich. Ochroną ubezpieczeniową
nie są objęte zdarzenia, które zaistniały na ponad rok przed
rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
danego ryzyka
Wyłączenie z zakresu terytorialnego
Rosji, Mołdawii, Białorusi
§ 6 OWU OP
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie zdarzenia
zaistniałe na terenie państw europejskich, państw basenu
Morza Śródziemnego, na Wyspach Kanaryjskich i na
Maderze, jeżeli dane zdarzenie podlega jurysdykcji tych
państw, jednakże z wyłączeniem Rosji, Mołdawii i Białorusi
Pokreślenie telefonicznej asysty prawnej
poprzez udzielenie wyłącznie pomocy
informacyjna dla innych krajów zgodnie
z prawem polskim do 4 opinii prawnych
na rok
§ 11 ust. 2 OWU OP
Telefoniczną Asystą Prawną objęte są wyłącznie zdarzenia
zaistniałe na terenie Polski i podlegające prawu polskiemu.
W przypadku konieczności konsultacji problemu
zaistniałego w innych krajach prawnik poinformuje
Ubezpieczonego, jak wyglądałaby zgłoszona sytuacja
prawna, gdyby zdarzenie zaistniało w Polsce. W miarę
posiadanych możliwości i wiedzy prawnik dołoży starań,
aby doradzić Ubezpieczonemu sposób dalszego
postępowania lub wskazać miejsce, gdzie mógłby uzyskać
pomoc
Dodatkowe wyłączenie dotyczące sporów
pomiędzy ubezpieczonymi w ramach
jednej umowy
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
§ 4 ust. 2 pkt 2) OWU OP
Odpowiedzialność Allianz nie obejmuje obrony interesów
prawnych: (…)
2) osób Ubezpieczonych lub Ubezpieczającego w sporach
między sobą oraz w sporach z Allianz lub
Przedstawicielem
© Allianz SE 2011
Lp.
Zmiana OWU Ochrony Prawnej
Lp.
Opis zmiany
Obszar zmian
•
§ 4 pkt 7 OWU OP
Odpowiedzialność Allianz nie obejmuje obrony interesów
prawnych: (…) jeżeli objęty ubezpieczeniem pojazd
w chwili wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego
użytkowany był jako:
- pojazd przeznaczony do wypożyczania (rent a car);
- rekwizyt;
- pojazd przeznaczony do transportu towarów
niebezpiecznych (chemikaliów, gazów w stanie ciekłym
lub sprężonym itp.)
© Allianz SE 2011
8. Wyłączenia
Włączenie do zakresu ubezpieczenia
pojazdów o specjalnym charakterze
użytkowania
Zapis w nowych OWU
30
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
6
© Allianz SE 2011
Usprawnienia
w systemie
Felicja
31
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Usprawnienia w systemie Felicja
Rozszerzenie listy wyposażenia zgodnego z bazą Info-Ekspert
Możliwość zaczytania zdjęć pojazdu w mniejszej rozdzielczości
Usunięcie sekcji dotyczącej danych taryfikacyjnych pojazdu
Uproszczenie listy rodzajów pojazdów
© Allianz SE 2011
1.
2.
3.
4.
32
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Usprawnienia w systemie Felicja
1. Rozszerzenie listy wyposażenia zgodnego z bazą Info-Ekspert
Lista wyposażenia pojazdów identyczna z dostępną w komputerowej wersji
programu Info-Ekspert
Porównanie przykładowych list wyposażenia standardowego
Po zmianie
© Allianz SE 2011
Obecnie
33
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011
Przykładowa lista wyposażenia dodatkowego po zmianie
34
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Usprawnienia w systemie Felicja
2. Możliwość zaczytania zdjęć pojazdu w mniejszej rozdzielczości
© Allianz SE 2011
Możliwość załączania dokumentacji fotograficznej w rozdzielczości poniżej
2MPx (w standardowej rozdzielczości 1600x1200 pikseli)
35
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Usprawnienia w systemie Felicja
3. Usunięcie sekcji dotyczącej danych taryfikacyjnych pojazdu
Dane taryfikacyjne wybierane są w tle. Brak prezentowania tych danych zapewnia
mniejsze ryzyko wystąpienia błędu.
Obecnie
Po zmianie
© Allianz SE 2011
Pola
usuwane
36
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Usprawnienia w systemie Felicja
4. Uproszczenie listy rodzajów pojazdów
Skrócona lista rodzajów pojazdów
Nazewnictwo dostosowane do standardów obowiązujących przy rejestracji pojazdów
Ułatwiony wybór rodzaju pojazdu zgodnego z rodzajem taryfowym
Rozszerzona lista do wyboru właściwego modelu pojazdu
W przypadku, gdy taryfa różnicuje
w ramach danego rodzaju pojazdy
ze względu na ich ładowność (np.
przyczepy, naczepy, samochody
ciężarowe), wystarczy podać dane
zgodne z dowodem rejestracyjnym
i na podstawie podanej ładowności,
zostanie przyporządkowana
właściwa grupa taryfowa
Przykładowy samochód ciężarowo-osobowy (z kratką) zarejestrowany
jako ciężarowy, traktowany przez Allianz jako osobowy.
37
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych
© Allianz SE 2011




Dziękujemy
za uwagę!
© Allianz SE 2011
Departament Taryfikacji
i Indywidualnych Ubezpieczeń
Komunikacyjnych
4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych

similar documents