informacije o pouku, ocenjevanju in izpitih

Report
INFORMACIJE O
POUKU
PSIHOLOGIJE
Janina Curk
II. gimnazija Maribor
ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
Pouk psihologije obsega
 vsi v 2. letniku: 70 ur (dve uri tedensko)
 za maturo v 3. letniku: 70 ur (dve uri tedensko)
 za maturo v 4. letniku: 175 ur (5 ur tedensko),
od tega:
o
o
105 ur (tri ure pouka tedensko)
70 ur za izdelavo maturitetne naloge (študij virov,
zbiranje podatkov, obdelava podatkov, pisanje
poročila, konzultacije z učiteljem)
Pregled vseh vsebin
Vsebine 2. letnika
Prvo oc. obdobje
 PSIHOLOGIJA KOT ZNANOST (strategije učenja,
samopodoba, predmet, cilji, metode, panoge, razvoj
psihologije, Hipokrat, dednost in okolje)
 MOTIVACIJA
Drugo oc. obdobje
 ZAZNAVANJE
 SOCIALNO VPLIVANJE
Vprašanja za ustno preverjanje
Vsebine 3. letnika
Prvo oc. obdobje
 Ponovitev snovi 2. letnika
 UČENJE
Drugo oc. obdobje
 MIŠLJENJE
 ČUSTVA
 POVEZAVE MED PROCESI
Vsebine 4. letnika
Prvo oc. obdobje
 PRIPRAVA NA MATURITETNO NALOGO: 1
 MEDOSEBNI ODNOSI
 PRIPRAVA NA MATURITETNO NALOGO: 2, 3
 STATISTIKA, ppt
Drugo oc. obdobje
 STRUKTURA OSEBNOSTI
 RAZVOJ IN TEORIJE OSEBNOSTI
 PONAVLJANJE ZA MATURO
Študijsko gradivo





Zapiski s predavanj + fotokopije
Spletna gradiva (Psihologija na II. gimnaziji – gl.
povezave pri vsebinah)
Učbenik Kompare, A. idr. (2010). Uvod v psihologijo.
Ljubljana, DZS. (okrajšava U1)
Učbenik Kompare, A. idr. (2011). Psihologija:
spoznanja in dileme. Ljubljana, DZS. (okrajšava U2)
Maturitetne naloge oz. točkovniki, ki so dostopni na RIC-u so
lahko dodatno gradivo, nikakor pa ne temeljno ali edino (tako
določa tudi maturitetna komisija), saj so odgovori v točkovnikih
le nakazani in služijo kot oporne točke ocenjevalcu.
Obvezni filmi
Če ne obiskuješ pouka, si moraš ogledati filme oz. odlomke:
V 2. letniku:
 Le Scaphandre et le Papillon – vrednote
 Die Welle – poslušnost (ogled pri sociologiji?)
 Milgramov eksperiment
V 3. letniku:
 Little Miss Sunshine (modelno učenje)
 American Psycho (samo do 0:22:44 in zaključni notranji monolog) – čustvena
zrelost
 Bowling for Columbine – jeza, strah
V 4. letniku:
 Blue Eyed - predsodki
 American History X – predsodki
 Das Experiment – socialne vloge (ogled pri sociologiji)
 Dangerous Method – Freud
 One Flew over the Cuckoo's Nest – psihične motnje
Filme si lahko sposodiš pri učitelju.
Konzultacije
 Konzultacije so med govorilnimi urami (v petek
ob 10.20) ali po dogovoru. Učitelja poiščeš v
zbornici ali v kabinetu med PD3 in PD4.
 Komunikacija med učiteljem in dijaki poteka
tudi po e-pošti: [email protected]
 Dijaki in učitelj so obvezani vsak dan do 17. ure
(razen od petka po 15. uri do vključno nedelje)
spremljati e-pošto.
 Med kratkimi odmori, tik pred ali po uri
konzultacij ni.
Obteženost ocen;
vključevanje stare snovi
 Obteženost ocen: vse ocene so enakovredne.
 Vključevanje »stare« snovi: pisne naloge pri
maturitetni psihologiji (3. in 4. letnik)
vključujejo tudi že preverjeno in ocenjeno snov
v preteklih letih, po dogovoru z dijaki. Tako
sproti ponavljamo za maturo.
Razporeditev ocen – 2. letnik
3 pisne, 1 ustna ocena
Prvo oc. obdobje:
 prvi test (konec novembra): psihologija kot znanost
 ustna ocena
Drugo oc. obdobje:
 drugi test (po zim. počitnicah): motivacija
 tretji test (konec maja): obrambni mehanizmi,
zaznavanje, socialno vplivanje
Razporeditev ocen – 3. letnik
3 pisne, 1 ustna ocena
Prvo oc. obdobje:
 ustna ocena: filmsko poročilo
 prvi test (1. pol. nov.): učenje, motivacija
Drugo oc. obdobje:
 drugi test (druga pol. januarja): mišljenje (brez Piageta),
občutenje in zaznavanje
 tretji test (april): Piaget, psihologija kot znanost, čustva
Razporeditev ocen – 4. letnik
4 pisne, 1 ustna ocena
Prvo oc. obdobje:
 prvi test (čim prej oktobra): učenje, mišljenje
 drugi test (začetek decembra): čustva, medosebni odnosi,
statistika
Drugo oc. obdobje:
 tretji test (druga pol. jan.): struktura osebnosti, statistika,
teorije
 četrti test (marec): teorije osebnosti – primerjave
(vključno s Piagetom in Kohlbergom)
Oblika nalog v testih;
ocena za raziskovalno nalogo
2. letnik
 zaprti tip
 zaprto-odprti tip, na primer trditve in popravki, npr.
Značaj je človekov način (jakost in moč) čustvenega
reagiranja.
(Dijak popravi:)Temperament
 odprta vprašanja, ki zahtevajo krajše odgovore
3. in 4. letnik
 strukturirane naloge
 esejske naloge
Ocena za raziskovalno nalogo: če dijak tekmuje na natečaju
Mladi za napredek Maribora, dobi odlično oceno.
Čas pisanja testov; vračanje testov
Čas pisanja testov se prilagaja učencem. Test je
sestavljen tako, da zahteva maksimalno 40 minut (2.
letnik), testi pri maturitetni psihologiji in ponavljalni
testi pa maksimalno 70 minut.
Vračanje testov: dijaki in starši imajo kadar koli
pravico do vpogleda v pisni izdelek, osebno pri
učitelju. Na željo dijaka ali starša izroči učitelj
ocenjene teste v 30 dneh po vpisu ocene v redovalnico.
Napovedano ustno ocenjevanje
 dijak se z učiteljem v naprej dogovori za termin
ali se sam javi za preverjanje
 dijak se lahko opraviči učitelju vsaj en delovni
dan pred dogovorjenim terminom brez
navajanja razlogov (lahko po e-pošti, do 17. ure)
 opravičilo isti dan ni mogoče (če dijak na
napovedani dan odkloni ustno ocenjevanje
znanja, je ocenjen z negativno oceno; če ga ni
pri uri, opravičeno ali neopravičeno, je
preverjen nenapovedano)
Ponavljalni roki

Prvi ponavljalni rok je konec prvega ali v začetku
drugega ocenjevalnega obdobja za vse letnike
skupaj. 2. in 3. letniki lahko na tem roku
izboljšujejo oceno prvega testa. Vpišeta se obe oceni.

Drugi ponavljalni rok je na koncu šolskega leta,
ločeno za 4. letnike in za 2.+3. letnike. Na tem roku
lahko dijaki tudi zvišujejo ocene. 4. letniki lahko na
tem roku izboljšujejo oceno 1., 2. ali 3. testa. Vpišeta
se obe oceni.
Več kot 1/3 negativnih ocen
Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov več kot
ena tretjina tistih, ki so pisali pisno nalogo, se
pisno ocenjevanje enkrat ponovi. Upoštevata se
obe oceni. Pravico do ponavljanja imajo tudi
pozitivno ocenjeni dijaki, kjer se upoštevata obe
oceni .
Zaključevanje ocen
 Zaključna ocena je aritmetična sredina vseh
pridobljenih ocen.
 Pred izračunom aritmetične sredine učitelj
izračuna povprečja ocen pri popravljanjih in
izboljševanjih.
 V primeru povprečja x,5 učitelj dodatno preveri
in oceni znanje.
 Če ima dijak nepopravljeno negativno pisno
oceno, se ocena avtomatično zaključi na x-1.
 Dijaki 3. in 4. letnika (za maturo) morajo imeti
vse teste pozitivne.
Minimalni standard znanja;
neocenjenost
 Minimalni standardi znanja so vsebinsko
določeni v UN.
 Dijak je pozitiven, če ima v obeh ocenjevalnih
obdobjih povprečje ocen zadostno (2). Sicer
opravlja popravni izpit.
 Dijak je neocenjen, če ni pridobil vsaj ene
predvidene pisne ocene. Sicer opravlja
dopolnilni izpit iz celoletne snovi.
Izpiti
 Če dijak nima opravljene psihologije
2. letnika,
mora opravljati izpit.
 Izpiti so pisni in ustni.
 Pisni izpit traja največ 70 minut.
 Na ustnem delu kandidat odgovarja na tri
vprašanja. Listek lahko enkrat zamenja, kar ne
vpliva na oceno. Ima 15 minut časa za pripravo
in odgovarja največ 30 minut.
Izbira maturitetne psihologije na koncu 3. ali v
začetku 4. letnika (menjava izbirnega predmeta)
 Če se dijak odloči za psihologijo na maturi šele
po 3. letniku, v avgustovskem roku opravlja izpit
iz snovi 3. letnika.
 Če se odloči v začetku 4. letnika, opravlja izpit v
začetku meseca oktobra.
 Gl. diapozitiv: Vsebine 3. letnika, filma: Bowling
for Columbine, Das Experiment
Kje najdeš pri pouku obravnavane
vsebine v učbenikih – 2. letnik
PSIHOLOGIJA KOT ZNANOST
 U1: 7-24, 61-63, 50-51, 136-139, 141-146
 U2: 12-17, 26-37, 150-152, 204-206
MOTIVACIJA
 U1: 97-124, 165-169
 U2:: 137-141, 181-182
OBČUTENJE IN ZAZNAVANJE
 U1: 25-38
 U2: 61-77
SOCIALNO VPLIVANJE
 U2: 251-257
Kje najdeš pri pouku obravnavane
vsebine v učbenikih – 3. letnik
UČENJE IN POMNJENJE
 U1: 39-66
 U2: 78-95
MIŠLJENJE
 U1: 67-80
 U2: 100-121
ČUSTVA
 U1: 81-96, 179-184,
 U2: 122-136, 210-212
POVEZAVE MED PROCESI
Kje najdeš pri pouku obravnavane
vsebine v učbenikih – 4. letnik
STATISTIKA
 U2: 38-50
MEDOSEBNI ODNOSI (SOCIALNA PSIHOLOGIJA)
 U1: 155-173
 U2: 238-249, 258-288
STRUKTURA OSEBNOSTI
 U1: 125-134
 U2: 156-161, 191-200
TEORIJE OSEBNOSTI (SMERI V PSIHOLOGIJI)
 U2: 18-23, 153-155, 162-168, 171-182, 188, 190, 215-221
(pri Eriksonu poglej še U1: 149-152 in tabele v U2; 209, 212213)

similar documents