pp_2014.01.13

Report
INFOVERGADERING
GEBRUIKERS- en TARIEFREGLEMENT
SOCIO-CULTURELE INFRASTRUCTUUR
OC De Stekke – 13.01.2013
Verloop
• 19u.30 Redenen en doel wijziging reglement &
plenaire toelichting reglement – algemene info.
• 20u.05 Parallelsessies = 3. Naar keuze.
• 20u.35 Parallelsessies = 2. Naar keuze.
• 21u.05 Conversatietafel: gelegenheid specifieke
vragen van de eigen vereniging aan medewerker
cultuurcentrum
• Cafetaria is doorlopend open
1 drankje gratis (gewone consumptie)
1. Lokalenverhuur- vaststellingen
• Vaststellingen:
•
•
•
•
•
stijgende kosten (vb. energie, normering, …)
tarieven lange tijd ongewijzigd
kosten 5x hoger dan ontvangsten
vergelijking omliggende: Wevelgem laag
uitgebreide infrastructuur
→ Bijsturing nodig = Gemeenteraad 13.12.2013
Lokalenverhuur – Doel wijzigingen
• Principes:
• geen drastische, lineaire verhogingen!
• prijsdifferentiatie naar soort/grootte activiteit en naar
soort organisator
• voor zalen: volgens kostenparameters
* aantal uren effectief gebruik lokalen
* aantal uren inzet theatertechnieker
* lijst van materiaal
• DOEL: optimaler, zuiniger en duurzamer
gebruik van de infrastructuur →FILMPJE
Hulpmiddelen voor info
• Gemeentelijke website:
- gebruikersreglement en uitvoeringsbesluiten
- calculator (excel)
- info per lokaal (‘work in proces’)
- aanvraagformulieren
• Balie CC Guldenberg: mail, balie & telefoon
Parallelsessies (1)
RONDE 1 (20u.05)
• sessie 1 (zaal) = Gebruik van de zalen OC de
Cerf en OC De Stekke + Gebruik Guldenberg +
alle vergaderaccommodatie + Dwarsschuur
• sessie 2 (leskeuken verdiep) = Fuiven in
Porseleinhallen, OC de Cerf, OC De Stekke
• sessie 3 (vergaderzaal 1 verdiep) =
Activiteiten van amateurkunstenverenigingen
Parallelsessies (2)
RONDE 2 (20u.35)
• sessie 1 (zaal) Gebruik van de zalen OC de Cerf en
OC De Stekke + Gebruik Guldenberg + alle
vergaderaccommodatie + Dwarsschuur
(herneming)
• sessie 2 (leskeuken verdiep) = Gebruik
polyvalente zaal Porseleinhallen
• Sessie 3 (vergaderzaal 1 verdiep) = Aanrekenen
van uren technische bijstand en tarieflijst
technisch materiaal
Plenair deel
1. Toelichting bij reglement:
Hoofdstuk 1 = Algemene bepalingen
Hoofdstuk 2 = Sociaal-culturele infrastructuur
Hoofdstuk 3 = Polyvalente zaal PH
Hoofdstuk 4 = Slotbepalingen
2. Toelichting nieuwe regeling aanvraagperiodes
lokalen.
Principes in reglement (1)
• Principes:
→vergaderaccommodaties & leskeukens &
tentoonstellingen = verdere verhuur volgens
tijdsblokken x tarief
→ Dwarsschuur = per dag x tarief +
elektriciteitsverbruik + ev. technische bijstand
→ cafetaria’s CF-ST-GB = huur op basis van
aangevraagde uren gebruik
→ zalen CF-ST-GB : tarief is optelling van 3
parameters
→ zaal Porseleinhallen = forfait + optelling 3
parameters
Principes in reglement (2)
• Drie parameters?
a) aantal uren effectief gebruik van zaal
!! van binnenkomen voor klaarzetten tot en met verlaten van
locatie na opruimen!!
b) aantal uren technische bijstand door een technieker van CC
c) gebruik van technisch materiaal volgens tarieflijst
• Verenigingen kunnen menukaart opstellen.
Mits vooraf goed in te plannen = prijskaartje in eigen
handen.
Principes in reglement (3)
• Voorschotfactuur
op basis van aangevraagde parameters
• Saldofactuur na de activiteit
op basis van effectief beroep op parameters.
• Enkel bij
→ zalen CF-ST-GB
→ zaal Porseleinhallen
2. Reglement: H1 algemene
bepalingen (1)
Nieuw:
• De Brouwerij: losse verhuur woonhuis en de
koer wordt stopgezet
• Opties: Maximum 2 data en 2 locaties
gedurende een maand.
Geen bevestiging? = automatische annulering
• Waarborgen: bij onvoldoende schoonmaak =
forfait van 200 euro + uren extra werk 25
€/u/personeelslid
Reglement: H1 algemene bepalingen
(2)
• Opruimen na activiteit = artikel 17
• §1. Omschrijving van wat dient te gebeuren bij
opruiming werd geconcretiseerd
→ lezen !
• §2. Oude Pastorie = grondige kuis (nat!)
• §3. Dwarsschuur = uitvegen zaal & dweilen
sanitair
Reglement: H1 algemene bepalingen
(3)
• Maximale bezettingen & veiligheidsaspecten
• Art. 18 §1-§4: vermelding voor Stekke, Cerf,
Guldenberg, PH
• Art. 18 §5. Steeds rekening houden met logistieke
voorzieningen in de zaal:
- bij staand publiek: 0,60 m2 pp
- bij zittende publiek: 1 m2 pp
• Art. 19 → 6 weken vooraf voor zalen
- grondplan
- plaatsen tijdelijke installaties buiten
- aantal artiesten/deelnemers backstage
- eventueel: aangepaste maximumbezetting
Reglement: H1 algemene bepalingen
(4)
• Artikel 23: opname geluidsnormen voor
muziekactiviteiten
- schouwburgzaal CC Guldenberg
- feestzaal OC de Cerf
- feestzaal OC De Stekke
- Dwarsschuur
- Porseleinhallen
• Info milieuambtenaar Herman Vanhoutte
Reglement: H1 algemene bepalingen
(5)
• Dranken (artikelen 24-26)
• Verplichting tot afname dranken in CC
Guldenberg, OC De Stekke, OC de Cerf behalve
voor wijnen, aperitieven of koffie.
Sancties voorzien.
• Voor activiteiten in de zalen: keuze a) 70-30%regeling of b) netto-ontvangsten mits hoger
huurtarief.
• Wijziging kan enkel van a) naar b) én vooraf.
Reglement: H2 Sociaal culturele
infrastructuur
• Voornamelijk tarieven
- vergaderaccommodatie en leskeukens (incl. PH)
- tentoonstellingen
- Dwarsschuur
- feestzalen OC de Cerf & OC De Stekke
- schouwburgzaal CC Guldenberg
- cafetaria’s OC de Cerf, OC De Stekke en CC
Guldenberg
- repetities in de zalen
- danspartijen in feestzalen OC de Cerf & OC De Stekke
• Zie parallel-sessies
Reglement: H3 polyvalente zaal
Porseleinhallen
• Voornamelijk tarieven
- 1/3 van de zaal
- volledige zaal
- danspartijen
- repetities in de polyvalente zaal
• Zie parallelsessie 2 in ronde 2
Reglement: H4 Slotbepalingen (1)
• Aantal uren gebruik zaal
→ minder uren gebruik dan aangevraagd?
Afrekening op basis van aangevraagde uren
→ meer uren gebruik dan aangevraagd?
Afrekening: forfaitair bedrag + aanrekening extrauren
!! Goed nadenken over de uren!!
• Halve uren mogelijk maar ieder begonnen half
uur wordt aangerekend!
Reglement: H4 Slotbepalingen (2)
• Tarieflijst technisch materiaal:
- geregeld in uitvoeringsbesluit cbs 2013.12.18
- zie parallelsessie
- 6 weken vooraf doorgeven!
• Modaliteiten berekening uren technische
bijstand:
- geregeld in uitvoeringsbesluit cbs 2013.12.18
- zie parallelsessie
Reglement: H4 Slotbepalingen (3)
• Annulaties = artikel 56
• §2. zalen:
- 50% van voorschotfactuur blijft steeds
verschuldigd ≥ 6 maand (saldo wordt
teruggestort)
- 75% van voorschotfactuur ≤ dan 6 maand voor
activiteit
- 100% minder dan 3 maand
• §3. overige lokalen: 50% bij verwittigen uiterlijk
14 dagen voor datum, 100% ≤ 10 euro
3. Aanvraagmodaliteiten (1)
• Nieuw reglement = alle aanvragen vanaf 16.12.2013
• Maw: alle aanvragen voor 16.12.2013 zijn volgens oude
tariefregeling.
Opm: nog geen facturen opgestuurd voor activiteiten
in 2014 = oude tariefregelingen.
• Nieuwe aanvragen voor activiteiten in 2014: mogelijk!
- liefst schriftelijk
- aanvraagformulieren te vinden op gem. website
Aanvraagperiodes voor 2015 (2)
• Activiteiten die plaatsvinden in 2015 = overgang!!
1° Aanvragen tussen 15/01 en 14/02/2014 mogelijk voor:
- podiumactiviteiten in zalen
- activiteiten met publiek binnen volw.educatie in zalen
- publieksactiviteiten van leden van adviesraden in zalen
- wekelijkse repetities plaatselijke AK & wekelijkse sessies CVO
- gemeentelijke activiteiten
Gegroepeerde behandeling / voorrang op latere aanvragen /
goedgekeurd = voorschotfactuur
• 2° tot 01/03/2014
- enkel eigen activiteiten CC en gemeente
• 3°Aanvragen tussen 01/3 en 15/03/2014 mogelijk voor
- activiteiten plaatselijke organisatoren
- alle lokalen
• 4° → vanaf 01 mei 2014
Kalender opengesteld voor alle overige aanvragen / behandeling in
chronologische volgorde
3. Aanvraagmodaliteiten (3) - principe
• Uitwerking princiepsregeling in cbs 18.12.2013 voor
daaropvolgende jaren:
• 1° → 01/09 tot 01/10 = indienen aanvragen voor 2 jaar
erop
- podiumactiviteiten in zalen
- activiteiten met publiek voor volw.educatie in zalen
- publieksactiviteiten van adviesraden
- wekelijkse repetities plaatselijke AK & wekelijkse sessies
CVO
- gemeentelijke initiatieven
Gegroepeerde behandeling / voorrang op latere
aanvragen / goedgekeurd = voorschotfactuur
3. Aanvraagperiodes (4) - principe
• 2° → 01/10 tot 01/03
- enkel eigen activiteiten CC en gemeente
• 3° → 01/03 tot 15/03 = indienen aanvragen voor
jaar erop
- activiteiten plaatselijke organisatoren
- alle lokalen
Gegroepeerde behandeling / voorrang op latere
aanvragen / goedgekeurd = voorschotfactuur
• 4° → vanaf 01 mei
Kalender opengesteld voor alle overige aanvragen
/ chronologische verwerking
Aanvraagperiodes (6)
• Vb. Activiteiten in 2016
01/09/2014 tot 01/10/2014 = zie indienen 1°
01/10/2014 tot 01/03/2015 = enkel gemeente
01/03 tot 15/03/2015 = zie indienen 3°
vanaf 01/05/2015 = openstellen kalender
4. Wordt verwacht ….
• Informatisering = Webshop Vrije tijd
In loop van 1ste helft 2014 met o.a. :
• lokalenbezetting raadpleegbaar op
website
• aanvragen via website mogelijk
• Parallele sessies om 20u.05 & 20u.35
• Conversatietafel na parallelsessies in zaal:
vragen op maat
• Toch nog vragen?
- mail: [email protected] (bij
voorkeur)
- balie CC Guldenberg
- telefonisch 056/43.34.90
Parallelsessies (1)
RONDE 1 (20u.05)
• sessie 1 (zaal) = Gebruik van de zalen OC de
Cerf en OC De Stekke + Gebruik Guldenberg +
alle vergaderaccommodatie + Dwarsschuur
• sessie 2 (leskeuken verdiep) = Fuiven in
Porseleinhallen, OC de Cerf, OC De Stekke
• sessie 3 (vergaderzaal 1 verdiep) =
Activiteiten van amateurkunstenverenigingen
Parallelsessies (2)
RONDE 2 (20u.35)
• sessie 1 (zaal) Gebruik van de zalen OC de Cerf en
OC De Stekke + Gebruik Guldenberg + alle
vergaderaccommodatie + Dwarsschuur
(herneming)
• sessie 2 (leskeuken verdiep) = Gebruik
polyvalente zaal Porseleinhallen
• Sessie 3 (vergaderzaal 1 verdiep) = Aanrekenen
van uren technische bijstand en tarieflijst
technisch materiaal

similar documents