ÅRSREDOVISNING - BRF Närbilden

Report
ÅRSREDOVISNING
ÅR 2011
BRF NÄRBILDEN
Org. nr. 769617-8024
Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB
Styrelsen för Brf Närbilden kallar härmed till
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Tid:
Plats:
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
Tisdagen den 11 september 2012 kl. 19:00
Harpsundsvägen 16
Förslag till dagordning
Stämmans öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av stämmoordförande
Val av protokollförare för stämman
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Faställande av röstlängd
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorns berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämmans avslutande
Efter stämmans avslutande finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsen.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till stämman!
Sidan 2 av 24
Innehåll
Sida
- Kallelse med förslag till dagordning
2
- Innehållsförteckning
3
- Förvaltningsberättelse
4-9
- Resultaträkning
10
- Balansräkning
11 - 12
- Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
12
- Tilläggsupplysningar
13
- Upplysningar enskilda poster (noter)
14 - 18
- Underskrifter
18
- Revisionsberättelse
19
- Ordlista
20
- Egna anteckningar
21 -23
- Fullmakt för ombud
24
Sidan 3 av 24
Sidan 4 av 24
Sidan 5 av 24
Sidan 6 av 24
Sidan 7 av 24
Sidan 8 av 24
Sidan 9 av 24
Sidan 10 av 24
Sidan 11 av 24
Sidan 12 av 24
Sidan 13 av 24
Sidan 14 av 24
Sidan 15 av 24
Sidan 16 av 24
Sidan 17 av 24
Sidan 18 av 24
Sidan 19 av 24
Ordlista
För att bättre förstå årsredovisningens fackuttryck, lämnas här nedan
förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken.
Anläggningstillgångar , tillgångar i
Omsättningstillgångar , är tillgångar
föreningen som är avsedda för långvarigt bruk.
som snabbt kan omsättas i likvida medel.
Här under ligger bl. a. föreningens likvidkonton. Omsättningstillgångarna
tillsammans med anläggningstillgångarna
utgör föreningens samtliga tillgångar.
Avskrivningar , är den kostnad som
motsvarar värdeminskningen på tillgångar som
har livslängd på mer än tre år. Avskrivningen
görs för att fördela kostnaderna över hela
tillgångens livslängd.
Resultaträkningen , redovisar
föreningens intäkter och kostnader under
året. Längst ned på resultaträkningen
framgår årets resultat. Resultatet redovisas
i flera steg. Alla dessa delresultat bör vägas
samman när man bedömer årets resultat.
Balansräkningen , visar föreningens
tillgångar och skulder per bokslutsdagen.
Tillgångar och skulder skall balansera - dvs.
tillgångarna och skulderna skall uppgå till lika
stora belopp.
Förvaltningsberättelse , är en av delarna
Revisionberättelsen , är den rapport
i föreningens årsredovisning. Förvaltningsberättelsen beskriver styrelsens sammansättning,
vad som hänt under året och styrelsens förslag
till resultatdisposition.
föreningens valda revisor skriver efter ha granskat
föreningens ekonomiska handlingar och bokslut
avseende verksamhetsåret. Revisionsberättelsen
bifogas alltid i årsredovisningen.
Kortfristiga skulder , är skulder som skall
Soliditet , är föreningens egna kapital
regleras (betalas) inom ett år.
ställt i relation till totalt kapital.
Likviditet , man ställer föreningens snabba
Ställda panter , avser de pantbrev som
tillgångar dvs. omsättningstillgångarna mot de
snabba skulderna dvs. kortfristiga skulderna.
(Ponera att samtliga fordringsägare kommer
samtidigt och yrkar full betalning, så skall
föreningen kunna betala omgående, utan att
behöva låna pengar).
Likviditeten bör därför ligga på minst ca 115 %.
uttagits och lämnat som säkerhet för
föreningens lån. I takt med att lånen
amorteras kan pantbrev återlämnas eller
kan föreningen utaga s.k. överhypotek.
Upplupna intäker , är intäkter som
tillhör verksamhetsåret men som ännu ej
kommit föreningen tillhanda.
Långfristiga skulder , är skulder vars löptid
överstiger ett år.
Upplupna kostnader , är kostnader som
Nyckeltal , jämförande tal för att kunna
tillhör verksamhetsåret men som ännu ej
fakturerats föreningen.
analysera ekonomiska- eller tekniska
uppgifter, huruvida föreningen ligger över
eller under likvärdiga föreningar. Nyckeltal
för fastighetsförvaltning skall dock mest ses
för att jämföra den egna föreningen årsvis.
Överhypotek , säkerhet i befintligt
pantbrev som ligger mellan lånets kapitalskuld och pantbrevets värde.
Sidan 20 av 24
Egna anteckningar:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Sidan 21 av 24
Egna anteckningar:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Sidan 22 av 24
Egna anteckningar:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Sidan 23 av 24
Fullmakt för ombud
På föreningensstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar
bostadsrätten gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är
endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo
annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses - förutom
make eller sambo - föräldrar, syskon och barn.
Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig och daterad
samt gäller högst ett år efter utfärdandet.
0
--------------------------------------------------------------0
0
0
0
Ort / Datum
: ______________________________________________________
Lägenhet
: ______________________________________________________
(mitt lägenhetsnummer)
Fullmakt för
: ______________________________________________________
(namn)
Att företräda
: ______________________________________________________
(mitt namn)
Namnteckning
: ______________________________________________________
(min namnteckning)
BRF NÄRBILDEN
Org. nr. 769617-8024
Sidan 24 av 24

similar documents