Odpowiedzialność cywilna

Report
Ubezpieczenie OC osób fizycznych
w życiu prywatnym - oferta dla
studentów Uniwersytetu Śląskiego
Odpowiedzialność cywilna
obowiązek ponoszenia
przewidzianych przez przepisy
prawne lub inne normy społeczne
konsekwencji zachowania się
własnego lub innych osób
Istota ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
to wynikający z przepisów prawa obowiązek naprawienia
szkody ciążącym na sprawcy tej szkody
2
Przedmiot i zakres
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
deliktowa ubezpieczonego w związku z wykonywaniem
czynności w życiu prywatnym lub posiadanym
mieniem, służącym wykonywaniu czynności życia
prywatnego, jeżeli w następstwie czynu niedozwolonego jest
on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody
rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone
w wyniku rażącego niedbalstwa
Przedmiot i zakres (c.d)
Ochroną ubezpieczeniową, objęte są w szczególności
szkody wyrządzone:
• wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości, łącznie
ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi,
• wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym
urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka
inwalidzkiego,
• przez posiadane zwierzęta,
• wskutek amatorskiego uprawiania sportu.
Czynności życia prywatnego (definicja)
Czynności wykonywane przez Ubezpieczonego
dotyczące jego sfery prywatnej, nie związane
z aktywnością zawodową i pozostające bez związku
z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową,
praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły
 Za czynności życia prywatnego nie uważa się wykonywania
działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienia funkcji,
w tym funkcji honorowych w związkach, zrzeszeniach,
organizacjach społecznych lub politycznych, oraz pracy
w charakterze wolontariusza
SZKODA (definicja)
szkoda na osobie
powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia
szkoda rzeczowa
powstała wskutek utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
SUMA GWARANCYJNA, SKŁADKA
Suma Gwarancyjna na 1 osobę: 10 000 zł
stanowi górną granicę odpowiedzialności odniesieniu do
wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych
w okresie ubezpieczenia
Składka za okres 12 m-cy: 10 zł
Wyłączenia (wybrane)
osobie bliskiej
przez pomoc domową /
pomocy domowej
PZU nie odpowiada za szkody wyrządzone
wyczynowe uprawianie
sportu
wskutek przeniesienia
chorób zakaźnych
kary pieniężne,
grzywny
zwierzęta
inne niż domowe
objęte systemem
ub. obowiązkowych
w środowisku przez
jego zanieczyszczenie
8
Przykłady szkód
z OC w życiu prywatnym
9
Czynności życia prywatnego
wymiana szyby - 2200 zł
Ubezpieczony podczas wychodzenia z siedziby
placówki banku, w którym wypłacał gotówkę,
nieopatrznie uderzył kolanem w szybę drzwi,
wskutek czego doszło do uszkodzenia
przedmiotowej szyby drzwiowej.
Roszczenie – koszt wymiany szyby drzwiowej
na nową
Podczas schodzenia po schodach poszkodowany
został popchnięty przez ubezpieczonego,
który w tym czasie wchodził po schodach
i bardzo się spieszył na zważając na innych,
wskutek czego poszkodowanemu wypadł tablet
z ręki i uległ uszkodzeniu.
nowy tablet 2500 zł
Szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe
Podczas pobytu ubezpieczonego wraz z psem
u znajomych, pies uszkodził meble
poszkodowanego.
nowy mebel
1500 zł
Pies należący do ubezpieczonego w nocy przekopał się
pod płotem, dostał się na plac sąsiada
(poszkodowanego) i zagryzł 7 kur należących do
poszkodowanego.
Roszczenie poszkodowanego- koszt zakupu nowych kur.
koszt zakupu nowych kur
350 zł za 1 szt.
Posiadanie nieruchomości
Ubezpieczony nie dokręcił wody w swoim
mieszkaniu, wskutek czego doszło do zalania
mieszkania znajdującego się poniżej
należącego sąsiada (poszkodowany).
remont u sąsiada
1250 zł
Podczas koszenia przez ubezpieczonego
trawnika przed należącym do niego domem,
kamienie wyskakujące spod kosiarki wybiły
okna w domu sąsiada.
Roszczenie - rachunki za naprawę
uszkodzonych okien
nowe szyby sąsiada
9400 zł
Amatorskie uprawianie sportu
Rowerzysta (ubezpieczony) podczas skręcania
w drogę podporządkowaną nie zachował
należytej ostrożności w wyniku czego uderzył
w prawidłowo ustawioną Mazdę powodując
uszkodzenie pojazdu.
koszt naprawy pojazdu
6902,75 zł
Podczas gry w siatkówkę na podwórku przed
blokiem, ubezpieczony za mocno odbił piłkę
wskutek czego doszło do wybicia szyby
balkonowej w mieszkaniu poszkodowanej oraz
stłuczenia doniczek z kwiatami znajdującymi
się na balkonie.
szyba balkonowa
1300 zł

similar documents