Läs nya möteshandlingar här

Report
STENINGE
I,ANLÄGGNINGSSAMFÄLLlGHET
KALLELSE
Du kallas härmed till ajournerat årsmöte för
Steninge Anläggningssamfållighet 2014
Datum:
Tid:
Plats:
måndag 12 maj 2014
klockan I 9:00
Eddaskolans matsal
Under årsmötet onsdag 23 april 2014 kunde §9 och §10 ej behandlas då
revisionsberättelsen ej inkommit. Årsmötet beslutade att ajournera dessa
punkter.
Årsmötet beslutade även att ajournera de två sista punkterna i §11, styrelsens
förslag om stadgeändring och styrelsens förslag om höjning av
samfållighetsavgiften, samt §12-§ 19.
Dagordning ajournerat årsmöte
§9 Genomgång av revisionsberättelse
§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Behandling av motioner och förslag från styrelsen
Kvar att behandla: Styrelsens förslag om stadgeändring samt styrelsens
förslag om höjning av samfållighetsavgiften
§12 Fastställande av samfållighets avgif t
§13 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
§14 Fastställande av debiteringslängd
§15 Val av ordförande på ett år
§16 Val av kassör på två år
§17 Val av ledamot på två år
§18 Val av valberedning och sammankallande
§ 19 Mötets avslutande
Omedelbart
efter årsmötet finns tid för övriga frågor.
Vi hälsar er alla välkomna!
Styrelsen för Steninge Anläggningssamfållighet
STENINGE ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHET
BANKGIRO: 810-6510
Org.nr: 814800-4479
Hemsida: www.rymdgatan.com
--------
Steninge Anläggningssamfallighet
Org.nr 814800-4479
1(5)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Styrelsens sammansättning 2013
Ordförande:
Andreas Fjäll
Kassör:
Anne Varjonen (till 20 dec)
tf Helena Trogen (från 20 dec)
Sekreterare:
Johanna Dermer
Gunilla Brånn
Ledamot:
Ledamot:
Robert Isberg
Rymdgatan
Rymdgatan
Rymdgatan
Rymdgatan
Rymdgatan
Rymdgatan
69
34
35
23
57
64
Grannsamverkan
Varje gård ha.t sin ansvarige kontaktperson. Samfålligheten har också grann samverkan i samarbete
med polisen. Nya skyltar gällande grannsamverkan sattes upp under vårstädningen.
Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden, samt tre protokollförda
möten med kontaktmännen. Styrelsen har även haft en heldag gällande arbetet med att revidera
stadgarna. Utöver de protokollförda mötena har varje ledamot haft extra möten med olika företag
gällande renovering av gemensamhetslokalen, parkeringsregler, framtagande av underhållsplan samt
trädinventering.
Arsmöte hölls den 10 april då Andreas Fjäll valdes till ordförande på ett år, omval av Johanna
Denner till sekreterare på två år och nyval av ledamot Robert Isberg på två år. Kassör Anne
Varjonen och ledamot Gunilla Brånn hade ett år kvar på sina poster.
Underhåll
Under 2013 har följande åtgärder gjorts:
Renovering av gemensamhet~lokalen
150 000 kr
Trädbesiktning
31 250 kr
Snöröjning
5 247 kr
Elunderhåll
5 301 kr
Lagning av trasiga garageportar
42 650 kr
Tvätt av sopkärl i soprummen
2320 kr
Trasiga gungor ilekparken har tagits bort, nya bestills under våren 2014
F ör att få en professionell underhållsplan för hela samfållighetens område har företaget Rejäl AB
anlitats. De har besiktigat hela samfålligheten och lämnat in en underhållsplan med kostnadsförslag
som sträcker sig över 30 år.
Parkering
Under 2013 har samfålligheten anlitat Mobil Park AB för kontroll av parkeringarna. Alla
fastighetsägare har fått parkeringstillstånd samt besökstillstånd för parkering på samfållighetens
parkeringsplatser. Kontrollen har bidragit till att de skrotbilar som stod på våra parkeringar har
försvunnit och att boende i andra områden irlte längre parkerar på samfållighetens parkeringsplatser.
Detta medför att det finns fler lediga parkeringsplatser för alla oss som bor på Rymdgatan.
Steninge AnläggningssamfaJlighet
Org.nr 814800-4479
2 (5)
Trädbesiktning
Under 2013 har Jacksons trädvård genomfört en besiktning av alla enskilda träd på samfållighetens
mark, utom de som räknas till skog. Besiktningen ledde till en åtgärds plan som styrelsen kommer att
följa de kommande åren.
'
Gemensam lokal
Samfålligheten har en gemensam lokal som fastighetsägarna kan låna. Under 2013 har Gunilla Brånn
varit ansvarig för bokning, utlåning av nyckel samt tillsyn av lokalen. Lokalen har renoverats under
året och fått nytt golv, nedsänkt tak med spottat, nya radiatorer, nya vägglampor samt nymålade
väggar. Under renoveringen upptäcktes fukt i väggarna vilket medförde mer kostnader än planerat.
Projektor har även köpts in till lokalen och sitter fastmonterad i taket. Projektor med duk kan
användas vid Lex. filmvisning, möten, visning av evenemang m.m.
Lokalen lånas ut ungefit varannan
100-130 udåningstillfillen
per år.
helg samt i genomsnitt
två vardagar/vecka,
det blir totalt ca
Steningebladet
Steningebladet, samfillighetens informationsblad,
delas ut till alla hushåll varje kvartal. De hushåll
som har angivit sin e-postadress får Steningebladet via e-post. Informationsbladet
slmvs av styrelsen
och tar upp aktuell information som är av intresse för fastighetsägarna.
Indrivn ingsärenden
Styrelsen har under 2013 haft ett par indrivningsärenden.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande
stående vinstmedel
(kronor):
balanserad vinst
årets förlust
373074
-281 701
91373
disponeras
så att
i ny räkning överföres
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande
tilläggsupplysningar.
91373
resultat- och balansräkning
med
._-------------~
Steninge Anläggningssamfållighet
Org.nr 814800-4479
Resultaträkning
Sam fåm ghetsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Löpande reparationer occh underhåll
Driftkostnader
Administrationskostnader
övriga kostnader
Summa kostnader fOr fastighetsförvalting
Resultyat före finansiella poster
~~~---~,.
3 (5)
Not
2013-01-01
-2013-12-31
2012-01-01
-2012-12-31
1032000
3000
1032000
2427
1035000
1034427
-167306
-999119
-124159
-30474
-1321058
-286058
-168373
-663494
-112533
-22616
-967016
67411
Resultat från finansiella poster
4357
8202
Ränteintäkter
Resultat efter finansiella poster
-281701
75613
Resultat fOre skatt
-281701
75613
Årets resultat
-281701
75613
Steninge Anläggningssamfållighet
Org.nr 814800-4479
4 (5)
2013-12-31
2012-12-31
Kundfordringar
ÖVriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
91700
17147
5863
114710
86420
47444
133864
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
864649
979359
1 039 193
1173057
SUMMA
979359
1173057
Not
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Omsä ttningstillgångar
Kortfristiga fordringar
TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
O
OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller :f6rlust
Reparationsfond
Arets resultat
Summa
eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA
EGET
KAPITAL
OCH SKULDER
373074
454000
-281 701
545373
545373
327461
424000
75613
827074
827074
116968
44018
273000
433986
16285
36550
293 148
345983
979359
1173057
Ställda säkerhe~er
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
-------
-
----
Steninge Anläggningssamfållighet
Org.nr 814800-4479
----
5 (5)
Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Tillämpade redovisnings- ochvärderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god
redovisningssed. Om inte annatframgår är principerna oförändrade ijämförelse med :föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Noter
Märsta 30 mars 2014
/7httrfJft#" ,fJitl
Ändreas Fjäll"
Ordförande
!~:!-'
,,;'
f/~
t..
Gunilla Bränn
Ledamot
Min revisionsberättelse
har lämnats 11 april 2014
i:,
i.·...f I~-·i~··'
i·
;.:.~ f•.). i ,;..•..
_~
Haris Gustav~son
Auktoriserad revisor
Allegretto Revision
'-
Allegretto
Revision.AB
, 1 (2)
Revisions berä ttelse
Till f6reningsstämman
Org.m 814800-4479
iSteriinge AnläggningssamfålIighet
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen
för Steninge Anläggningssamfållighet
för räkenskapsåret
2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
i
'-.J
. Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisions sed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följet: yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan infonnation
i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur föreningen upprättar årsredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utfonna
granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
.
Jag anser att de revisionsbevis
uttalanden.
jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga
som grund för mina
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2013-12-31 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen
är förenlig med
årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker
föreningen.
därför att föreningsstämman
fastställer
resultaträkningen
Steninge Anläggningssamfållighet,
och balansräkningen
Org.nr 814800-4479
för
6LH-008v 18 :JU'gJO • 9-Z9tS Itv :OClI~Smd
nH~lll't:lW\fSS~NIN~~VlN\f 3~NIN3.lS
Allegretto
Revision AB
, 2 (2)
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande
samfallighetens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Steninge Anläggningssamfällighet för
räkenskapsåret 2013.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande samfällighetens vinst eller
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande
samfällighetens vinst eller förlust och om förvaltningen'på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst
( eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot
på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovishingslagen eller
samfällighetens stadgar.
Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden.
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt rörslaget i forvaltningsberättelsen och
beviljar stYrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Hanp Gustavsson.
Auktoriserad revisor
SteningeAnläggningSS~~Qra'g.'~M~lN!N.
:):)'il NV
3:)NIN3J5
I

similar documents