(w tym umowa dwustronna) 2011

Report
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Program Leonardo da Vinci
Umowa dwustronna VETPRO
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Umowa o odbycie wyjazdu VETPRO
w ramach programu Leonardo da Vinci
• Przed rozpoczęciem pobytu za granicą beneficjent zobowiązany jest
podpisać umowę z uczestnikiem;
• Wzór umowy o odbycie wyjazdu wraz z załącznikami:
www.leonardo.org.pl > Projekty Mobilności > Konkurs 2011 >
Kontraktowanie i zarządzanie 2011;
• Zawartość umowy:
– Warunki umowy;
– Warunki ogólne;
– Program pracy VETPRO.
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Warunki umowy
• Cel finansowania;
• Czas trwania umowy – data rozpoczęcia i zakończenia wymiany w
kraju przyjmującym;
• Wysokość dofinansowania – utrzymanie i podróż;
• Warunki płatności – 80%-20%;
• Raport końcowy;
• Konto bankowe;
• Obowiązujące prawo i jurysdykcja sądowa;
• Data i podpis uczestnika i beneficjenta.
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Warunki ogólne
•
•
•
•
Odpowiedzialność
Rozwiązanie umowy
Ochrona danych
Kontrole i Audyty
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Program pracy VETPRO
• Integralna część umowy dwustronnej;
• Zawiera: I. Dane uczestnika, II. Opis proponowanego programu
szkolenia za granicą (dni wymiany, godziny, opis działań,
monitoring, wykorzystywanie wyników); III. Zobowiązanie
zaangażowanych stron – podpisany przez uczestnika, organizację
wysyłającą i przyjmującą;
• Uzgodniony pomiędzy instytucją wysyłającą, instytucją przyjmującą
oraz uczestnikiem;
• Wspólny dla wszystkich uczestników wymiany lub
zindywidualizowany w zakresie treści wymiany w zależności od
potrzeb uczestników;
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Zasady przygotowania
umowy dwustronnej
• Sporządzona dla każdego uczestnika, przed rozpoczęciem
wymiany;
• Sporządzona wg wzoru Komisji Europejskiej w 2 egzemplarzach;
• Przygotowana w języku polskim, dodatkowo możliwe przygotowanie
umowy w języku obcym;
• Niedopuszczalne wykreślanie zapisów w umowie, w przypadku, gdy
jakikolwiek zapis umowy nie ma zastosowania – należy zachować
jego treść w oryginale umowy z zaznaczeniem – nie dotyczy;
• Dopuszczalne rozbudowanie umowy o artykuły, których
uregulowanie jest ważne z punktu widzenia beneficjenta.
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Opcjonalne zapisy:
•
„Beneficjent zapewni na rzecz uczestnika transport z/do miejsca odbywania wymiany (podać
nazwy miejscowości i kraje oraz środek transportu), którego koszt na jednego uczestnika wynosi
… EUR”;
•
„Beneficjent przekaże uczestnikowi środki na koszty utrzymania według poniższej specyfikacji:
- kwota … EUR zostanie przekazana przez Beneficjenta na konto indywidualne uczestnika
zgodnie z Art. 6 umowy
- kwota … EUR zostanie przekazana przez Beneficjenta indywidualnie uczestnikowi za
pokwitowaniem przez obie strony”;
•
„Beneficjent przekaże na rachunek bankowy instytucji przyjmującej (podać nazwę i adres
instytucji przyjmującej oraz konto bankowe) kwotę ... EUR na pokrycie kosztów utrzymania
uczestnika/uczestników, która obejmuje koszty (wymienić): noclegów w terminie (wymienić) oraz
wyżywienia (wymienić liczbę posiłków i dni, w których zostały opłacone)”
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Opcjonalne zapisy c.d.:
•
Jeżeli nie wnioskowali Państwo o maksymalne stawki na utrzymanie można zmienić zapis w
następujący sposób:
„Ostateczna kwota dofinansowania wynosi zgodnie z wnioskowanym budżetem … EUR na
uczestnika na … tygodnie.”
•
„Uczestnik zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej w ramach środków
otrzymanych na utrzymanie (pakiet podstawowy OC, NW, KL) na okres wyjazdu objęty umową
oraz przedstawienia jej do wglądu, na życzenie Beneficjenta przed rozpoczęciem wymiany”;
•
„Beneficjent zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej (pakiet podstawowy OC,
NW, KL: polisa indywidualna lub zbiorcza-imienna) na okres wyjazdu objęty umową na rzecz
uczestnika z środków przyznanych uczestnikowi na utrzymanie i przekazanie jej uczestnikowi
przed wyjazdem. W takim przypadku uczestnikowi zostaną wypłacone środki na utrzymanie
pomniejszone o kwotę wynikającą z tytułu zakupu polisy ubezpieczeniowej”.
PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Dziękuję za uwagę
[email protected]
PROGRAM LEONARDO DA VINCI

similar documents