CROSSMEDIA DIGITAL PRODUCER

Report
CROSSMEDIA DIGITAL PRODUCER
– Är du kreativ och vill arbeta med digital produktion?
Utbildningen Crossmedia Digital Producer syftar till att utbilda en ny yrkesgrupp för att skapa men också anpassa
och omarbeta tryckt material till digitalt format. Trenden i grafiska branschen är att bredda sina tjänster via
digitala kanaler och det finns en stor efterfrågan på multikompetenta personer som även förstår kundens affärer
och processer.
Du lär dig producera text och bild, arbeta med färg och form samt på ett professionellt sätt färdigställa en slutprodukt för tryck,
webb och mobila plattformar. Du lär dig även att anpassa redan befintligt tryckt material eller original till mobila enheter samt
välja relevanta digitala publiceringskanaler. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som crossmedia digital producer, projektledare inom media och reklam, digital produktion, informationsutvecklare och producent.
UTBILDNINGSMÅL
Utbildningen syftar till att ge dig som studerande en helhetsbild av yrket och förståelse för branschen såväl genom teori som
praktik. De yrkesroller som utbildningen leder till är Crossmedia Digital producer, grafisk formgivare, projektledare innom
mediga och reklam samt digital produktion, kommunikationsstrateg och informationsutvecklare & producent.
LEDNINGSGRUPP
Clout, Göteborgs Symfoniker, nordienT, Paradigm, Kinnarps Interior, Crispin Porter & Bogusky, Webmind, Valentin & Byhr
Reklambyrå, Dedicate, Hemtex, Lin Education, JC Gravyr & Tryck och Grey SCP
FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Den studerande bekostar studielitteratur och visst
arbetsmaterial.
INFORMATION
KURSER
POÄNG:400 Yh-poäng
Bildteknik grund
LÄNGD:2 år
Bildteknik fördjupning
STUDIETAKT: Heltid
Digital publicering
LIA: 24 veckor
Examensarbete portfolio
ORT: Göteborg
Grafisk design
SISTA
ANSÖKNINGSDAG: Kommunikationsplanering
och kvalitetssäkring
15 april
BEHÖRIGHET
Behörig att antas till utbildningen är den som antingen,
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på
grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Betyget godkänt eller E i Engelska B alt Engelska 6,
Matematik A alt Matematik 1a eller 1b eller 1c,
Svenska B alt Svenska 2 eller Svenska som andraspråk B alt 2.
Grafisk kommunikation 1 eller motsvarande samt Grafisk illustration i
pixelgrafik eller motsvarande.
LIA 1
LIA 2
Marknadsföring via sociala medier
Mobila lösningar och crossmedia
Projektinriktad grafisk teknik
Text, typografi och Färghantering
EXAMEN
Utbildningen leder till en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen. Examensbevis utfärdas till
de studerande som har minst betyget godkänd (G) i
samtliga kurser.
KURSER
CROSSMEDIA DIGITAL PRODUCER
BILDTEKNIK GRUND (25YHP)
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom bildteknik. Efter
genomgången kurs skall den studerande kunna/ha kunskaper i bland annat
bildproduktion och bildanpassning
för olika medieformer och behandling
av bild från digitalisering till slutlig
produkt.
BILDTEKNIK FÖRDJUPNING
(25YHP)
Den studerande fördjupade kunskaper i
bildteknik. De studerande ska självständigt kunna behärska och ta sig an nya
bildtekniska projekt på mer avancerad
nivå, från start till färdigställd produkt.
DIGITAL PUBLICERING
(50YHP)
Kursen syftar till att den studerande
skall behärska utformning, anpassning
samt uppdatering av information så att
den anpassas mot internet och andra
typer av digital visning såsom digitala
pekplattor t.ex. iPads samt
smartphones.
EXAMENSARBETE
PORTFOLIO (25YHP)
Den studerande ska från ett givet
informationsprojekt åstadkomma ett
digitalt dokument som är kontrollerat
och felfritt, klart för webb, tryck eller
plattor. Kursen ger färdigheter för
att som designer kunna framställa en
genomtänkt portfolio för en tilltänkt
uppdragsgivare.
GRAFISK DESIGN (50YHP)
Kursen syftar till att träna den
studerande i grafisk utformning av text
och bild för informationsmaterial som t
ex foldrar, broschyrer, tidningar, appar
och e-böcker för att uppnå en fungerande kommunikation. Uppgifterna
kopplas alltid till träning i programvarukunskaper. Efter genomgången kurs
skall den studerande ha kunskaper om
de olika grafiska programmen som
används för trycksaksproduktion samt
grafisk utformning av text och bild.
KOMMUNIKATIONSPLANERING & KVALITETSSÄKRING
(15YHP)
I kursen ska den studerande ges kun-
skaper om rundläggande kommunikationsteori – kunskap om och förståelse
för kommunikationsprocessen och de
faktorer, som påverkar hur människor
tar till sig information. Efter avslutad
kurs ska den studerande bland annat
ha kunskap om/kunna identifiera och
bedöma kommunikationsproblem och
dra slutsatser kring taktiska lösningar,
t.ex. genom olika medieval och medieproduktioner samt definiera organisationers behov av digitala medier och
plattformar.
LIA 1 (70YHP)
Kursen ska ge grundläggande
orientering om olika företagstyper och
deras arbetssätt inom yrkesområdet.
Kursen ska förena praktisk träning med
fördjupade teoretiska kunskaper i en
autentisk miljö. Efter genomgången
kurs ska den studerande ha tillägnat sig
kunskaper i företagets arbetsprocess
kring digitalisering, tillvägagångssättet
i produk- tionskedjan, hur en produkt
kvalitéts- säkras samt grafisk formgivning och produktion.
LIA 2 (70YHP)
Kursen syftar till att den studerande
skall fördjupa lärande i arbete på olika
företag inom informations och
prepressområdet. Efter genomgången
kurs skall den studerande kunna/vara
delaktig i att skapa digitala produktioner, vara delaktiga i att strategiskt
planera företagets kommunikationsprojekt samt använda html och css för att
skapa responsiva websidor och appar.
ras med traditionella och nödvändiga
grafiska kunskaper. Efter genomgången
kurs skall den studerande ha grundläg- gande kunskaper i HTML, CSS
samt metodisk träning i att återanvända
tryckoriginal på webbsajter, i e-postutskick, appar och pekplattor.
PROJEKTINRIKTAD
GRAFISK TEKNIK (10YHP)
Kursen syftar till att ge den
studerande överblick över hela produktionskedjan från manus och originalbild
till färdig publicering, efter genomgången kurs skall den studerande
känna till skapande av ett rationellt
arbetsflöde i grafiska program samt ha
överblick över de vanligaste trycktekniska metoderna för ett medvetet val av
lämplig metod.
TEXT, TYPOGRAFI OCH
FÄRGHANTERING (20YHP)
Kursen syftar till att den studerande
skall behärska uttryckssätt och
utformning av texter för olika
målgrupper, utveckling av deltagarnas förmåga att självständigt planera,
skriva och granska en text samt inse
de särskilda krav som ställs på texter
vid digital publicering. Insikt i produktionsprocesser och system för färg och
kvalitetsstyrning för såväl tryckt som
digital publicering.
MARKNADSFÖRING VIA
SOCIALA MEDIER (10YHP)
Den studerande ska efter kursen ha fått
en inblick i de olika sociala kanaler
som idag finns på internet för att
lokalisera, undersöka och kommunicera med olika målgrupper. Kursen ska
ge bred och djup kunskap i hur man
interagerar med människor och skapar
nätverk med syftet att marknadsföra
och vårda en tjänst eller ett varumärke.
MOBILA LÖSNINGAR OCH
CROSSMEDIA (30YHP)
Kursen syftar till att ge den studerande
kunskaper om och beredskap för digitala lösningar och hur nya arbetsredskap
och publiceringsmetoder kan kombine-
ANSVARIG UTBILDNINGSLEDARE: Tina Herdin | [email protected] | www.handelsakademin.se

similar documents