ARC CS4 - AW Chesterton

Report
ARC CS4
PRODUKTINFORMATION
Beskrivning
Förpackning
En avancerad komposit sammansatt för att skydda betongytor mot aggres­
siva kemiska angrepp. Produkten appliceras normalt med en tjocklek på
250 - 375 µm per skikt i ett system med 2 skikt. Krympfri, 100% homogen.
Röd färg.
Materialet finns i två förpackningsstorlekar: satser på 4 eller 16 liter. Varje
sats innehåller två fördoserade behållare (del A och del B).
Fyraliterssatsen innehåller blandningsverktyg, borste och bruksanvisning.
Sextonliterssatsen innehåller endast bruksanvisningen.
ARC CS4 är en kompositbeläggning med låg viskositet och höga prestanda
som enkelt kan appliceras med pensel, fönsterskrapa, rulle eller sprutag­
gre­gat. ARC CS4 ger utmärkta barriäregenskaper och långtidsverkande
kemi­kaliebeständighet för material som exponeras genom vätskenedsänkning.
Efter härdning får ARC CS4 en högglansig yta med oöverträffad
vidhäftningsförmåga mot både torr och fuktig betong.
Täckförmåga
SAMMANSÄTTNING - Polymer/ytmodifierad
mineralkomposit
Kemikaliebeständighet
Bindemedel - En tvåkomponents, modifierad epoxyhartsstruktur som
reagerat med en härdare som innehåller cykloalifatisk amin.
Basmaterial - En egenutvecklad blandning av ytmodifierade mineralför­
stärkningar som ger beständighet mot genomträngning och kemiska
angrepp.
Lämplig användning
•Kemikalietankar •Dräneringsrännor
•Sekundära indämningar •Pumpfundament
•Golv i kemisk-tekniska anläggningar •Maskinfundament
•Gropar och invallningar
Baserat på en tjocklek på 375 µm:
4 liter täcker 10,7 m2
16 liter täcker 42,7 m2
Hur många kg som behövs för en given tillämpning beräknas med
nedanstående formel:
1,2 x arean (m2) x medeltjockleken (mm) = kg
Rekommenderas vid exponering för koncentrerade kemikalier, t.ex.
saltsyra, fosforsyra, svavelsyra, kaliumhydroxid, natriumhydroxid
och många andra kemikalier. Kemikaliebeständighetstabellerna för
ARC-produkterna innehåller mer information om exponeringsgraden
för respektive kemikalie vid rumstemperatur. Efterhärdning ökar
kemikaliebeständigheten. Kontakta ARC Technical Services om det
förekommer exponering vid höga temperaturer.
OBS: ARC CS4 kan missfärgas i vissa koncentrerade kemikalier på grund av lokala
ytreaktioner. Missfärgningen betyder dock inte att ARC-kompsitens egenskaper har
försämrats. Spår av missfärgning i processvätskan kan också förekomma. Kontakta
närmaste ARC-återförsäljare för mer information.
Fördelar
•Mycket god beständighet mot en lång rad organiska och icke-organiska
syror, alkalier och andra kemiska lösningar.
•Dramatiskt förbättrad livslängd jämfört med konventionella färger och
beläggningar.
•Lång bearbetningstid ger enkel användning.
•100% homogen, krympfri efter härdning.
•Enastående vidhäftning garanterar tillförlitliga prestanda.
Tekniska data
Densitet härdad
Vidhäftning Torr betong Tryckhållfasthet Draghållfasthet
Dragtöjning Böjhållfasthet
Böjmodul
Hårdhetsprov, Shore D
Termisk kompatibilitet med betong
5 cykler/torr/<-10°C till 50°C
Vertikalt nedböjningsmotstånd
vid 21°C och 200 µm
Max temperatur (tillämpningsberoende) ———————
(ASTM D 4541)
(ASTM D 695)
(ASTM D 638)
(ASTM D 638)
(ASTM D 790)
(ASTM D 790)
(ASTM D 2240)
(ASTM C 884 Modifierad)
1,2 g/cm3
120 kg/cm2 (12 MPa)
970 kg/cm2 (95 MPa)
210 kg/cm2 (21 MPa)
8%
410 kg/cm2 (40 MPa)
1,3 x 104 kg/cm2 (1,3 x 103 MPa)
79
Godkänd
———————
Ingen nedböjning
Fuktig användning (kontinuerlig) Fuktig användning (intermittent) Torr användning 40°C
52°C
80°C
Ytförberedelse
Rätt ytförberedelse är mycket viktigt för systemets långtidsegenskaper.
Appliceringshandboken för ARC-kompositer för betong innehåller mer
information om ytförberedelser och applicering. I allmänhet måste ny betong
härdas under minst 28 dagar.
Avlägsna all olja, smörjfett och smuts genom att tvätta med ett alkaliskt
vattenbaserat emulgerande rengöringsmedel. Alla ytföroreningar måste
avlägsnas, inklusive gamla skikt, kemiska salter, damm och lös betong,
samt separationsskiktet. Detta utförs enklast genom våtblästring, blästring
med stålkulor, rivning eller torrblästring. Ytan ska därefter vara intakt och fri
från föroreningar. Viss ytfukt är godtagbar, men ytan får inte vara täckt av
vatten. Vid applicering på betongplatta mot mark rekommenderas fuktspärr.
Kontrollera fuktvandringen om ingen fuktspärr finns.
Blandning
Blandning och applicering sker enklast vid materialtemperaturer på mellan
21°C - 32°C. Satserna i förpackningen har doserats till lämpligt blandnings­
förhållande. Om blandningsförhållandet måste ändras kan satsen delas upp,
tills rätt förhållande uppnås.
Blandningsförh. A:B
Efter vikt 2,3:1
Volym
1,7:1
Rör först om komponent A, så att allt sedimenterat pigment löses upp, innan
ARC CS4 blandas. Blanda del B med del A om appliceringen skall ske för
hand. Blanda för hand under 1 min. Flytta en mindre del av blandningen
tillbaka till behållaren för del B och skrapa av insidorna på behållaren tills
resterna försvinner. Flytta därefter tillbaka innehållet till behållaren för del A.
Fortsätt blanda produkten tills den får enhetlig färg och konsistens och blir
strimfri. Om blandningen utförs med maskin ska en låghastighetsblandare
med variabel hastighet och högt vridmoment användas, samt ett blad som
inte bildar luftporer, t ex ett “Jiffyblad”. Blanda inte mer av produkten än vad
som går åt inom den angivna bearbetningstiden.
Bearbetningstid - minuter
4 liter 16 liter 10°C
65
45
16°C
50
35
25°C
35
20
32°C
20 10
Applicera det första skiktet med en tjocklek på 75 -125 µm. Bygg sedan
på tills önskad filmtjocklek för första skiktet uppnås. Applicering vertikalt
eller underifrån ger reducerad filmtjocklek. Kompensera för detta genom att
applicera fler skikt.
Flera skikt med ARC CS4 kan appliceras utan ytterligare ytförberedelser,
under förutsättning att filmen är fri från föroreningar och inte har härdat
utöver det stadium som beskrivs under Lätt belastning i härdningsschemat
nedan. Om denna period överskrids krävs lätt blästring eller bearbetning
med sandpapper, följt av tvättning med lösningsmedel för att avlägsna alla
sliprester.
Härdningsschema
Gångtrafik Lätt belastning Full belastning Full kemisk hållf. 10°C
16 tim.
36 tim.
64 tim.
180 tim.
16°C
12 tim.
24 tim.
40 tim.
140 tim.
25°C
10 tim.
16 tim.
30 tim. 100 tim.
32°C
6 tim.
9 tim.
20 tim.
80 tim.
Tvingad härdning vid en temperatur på 65°C, efter att materialet klarar gångtrafik, förkortar
härdningstiden till 8 tim, plus den tid det tar för materialet att klara gångtrafik.
Rengöring
ARC CS4 härdar mycket snabbt till fast tillstånd. Därför måste allt rengöring­
sar­bete utföras snabbt, så att materialet inte hinner stelna på verktygen.
Använd normala lösningsmedel som finns tillgängliga i fackhandeln (aceton,
xylen, alkohol, metyletylketon) och rengör verktygen direkt efter användningen.
Om materialet hinner härda måste det slipas bort.
Förvaring
Förvaras mellan 10°C och 32°C. Materialet kan förvaras vid temperaturer
utanför detta område under kortare tid, t ex under transport. Lagrings­bes­
tändigheten är två år i slutna behållare. Efter viss tid eller vid förvaring i hög
temperatur kan sedimentering och separation inträffa. Materialet kan i så fall
återställas före användning genom att komponenterna blandas var för sig,
innan komponent A och B blandas.
Säkerhet
Läs tillämpliga varuinformationsblad och eventuell säkerhetsinformation för
produkten innan arbetet påbörjas. Följ eventuella bestämmelser för arbete i
slutna utrymmen som gäller på platsen.
Tabellen ovan visar den praktiska bearbetningstiden för ARC CS4, angiven från blandningens
början.
Applicering
ARC CS4 kan appliceras med fönsterskrapa, sprutaggregat, borste
eller med en luddfri rulle, t ex av mohair. Följande måste observeras vid
appliceringen av ARC CS4:
Filmtjocklek per skikt Applikationstemperatur 250 µm - 375 µm
10°C - 35°C (substrat)
Två skikt bör appliceras för maximalt skydd mot kemikaliespill eller vid
nedsänkning i kemikalier.
ARC CS4 kan appliceras genom högtryckssprutning, utan utspädning av
lösningsmedlen. Tala med närmaste ARC-återförsäljare om du behöver råd
eller information om lämplig utrustning.
Tekniska data belyser resultat vid laboratorieprov och är endast avsedda att visa allmänna egenskaper. A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR
DISTRIBUTIONSLEDET, FÖR ATT MEDLET ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄRSKILD ANVÄNDNING. ANSVARSSKYLDIGHETEN BEGRÄNSAS ENDAST TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN.
860 Salem Street
Groveland, Massachusetts 01834 USA
Telefon: +(781) 438-7000 • Fax: +(978) 469-6528
www.chesterton.com
© A.W. Chesterton Company, 2006. Alla rättigheter förbehållna.
® Registrerat varumärke som ägs och licensieras av
A.W. Chesterton Company i USA och övriga länder.
FORM NO. W81655
ARC CS4 – SWEDISH
REV. 10/06

similar documents