Malmö - Plushögskolan

Report
Produktionsledare Bygg
• Linköping • Malmö •
Byggmaterial
Kursens mål är att ge den blivande byggproduktionsledaren goda kunskaper om byggnadsmaterialens egenskaper och om grundläggande materialvetenskap.
Viktiga moment är materialval, funktion, livslängd,
påverkan på yttre och inre miljö samt optimalt resursutnyttjande.
Studenten ska förstå människans påverkan i energifrågan, och förstå de faktorer som har betydelse för inomhusklimatet (passiva hus). De studerande får kunskap i
att utföra täthetsprov, termografering, energiberäkningar
och mätningar.
Byggprojektledning
Efter genomförd kurs har studenten kunskaper i hela
byggprocessen samt vilka olika aktörer som är inblandade. De studerande får också grundläggande kunskaper
i projektledning samt hur en tidplan tas fram och följs
samt kunskap om hur man utför en APD-planering, Kursen innehåller projektrelaterade begrepp och teoretiska
modeller av ett projekts olika faser, styrning av projekt
samt planer och mål. Riskhantering, personligt ledarskap
och grupprocesser lyfts fram i relation till byggföretagets
organisation och byggbranschens struktur och ekonomiska förutsättningar.
Entreprenadjuridik
Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om
delar av byggnadslagstiftningen, miljöbalken och kulturminneslagstiftningen.
Målet med kursen är att studenten ska känna till tillståndshanteringen i ett bygg eller anläggningsprojekt.
Studenten skall känna till nomenklatur och begrepp kring
ett bygglovsärende som nyproduktion. Målet med kursen
är att studenten ska hitta bygglovet i byggprocessens
olika skeden från skisser till relationshandlingar, inklusive
de juridiska handlingarna samt bygglovs- och bygghandlingar. Studenten skall kunna hantera projektering
av exempelvis väggtyper och fönsteruppställningsritningar. Studenten skall kunna översätta rambeskrivning
till bygghandling och på så sätt skapa en förståelse för
helheten.
Konstruktionsprogram
Efter genomförd kurs har studenten erhållit kunskaper
och kännedom om hur man läser byggkonstruktioner i
BIM (Building information modeling). Både ritningsläsning samt installationsritningar.
Kvalitet och byggarbetsmiljö
Kursen ska ge övergripande förståelse för arbetsmiljölagstiftningen och olika parters arbetsmiljöansvar. Vidare
ska den ge kunskap om de uppgifter som ligger på BAS
och övriga parter under planering och byggskedet.
Kursen ger branschspecifika kunskaper om såväl kvalitetsarbete som inre och yttre miljöarbete enligt ISO
9001 och ISO 14001. Kursen ska också bidra till en ökad
medvetenhet och helhetssyn på hur kvalitets- och miljöarbetet påverkar styrningen av byggprocessen. Den studerande ska också genom delmomenten Bas P och Bas
U erhålla kunskap om vad byggarbetsmiljösamordnaren
behöver känna till vad gäller vanliga arbetsmiljöproblemen vid byggnadsarbete.
LIA 1
a ni
ngfått kunskap
m
Efter genomförd kurs ska dentstuderande
•u
u
•
och kännedom om en produktionsledares
arbetsuppgifter
och ansvar. Kursen ska g
ge studenten en koppling mellan
teoretiska kunskaper och tillämpningar av dessa i den
framtida yrkesrollen med handledning.
else
LIA 2
ev
Examensarbete
Från rambeskrivning till bygghandling
pl
Vidare behandlar kursen de grundläggande principerna
för offentlig upphandling, nyheter i lagstiftning, ny vägledande rättspraxis samt upphandlingsformerna i LOU och
LUF Målet med kursen är att den studerande själv skall
kunna söka och hitta information om relevanta lagar och
regelverk.
Examensarbetet ska återknyta till utbildningens teoretiska mål.
p
Kursen behandlar juridiska relationer mellan beställare,
entreprenörer, underentreprenörer, leverantörer, konsulter, besiktningsförrättare och andra aktörer på byggmarknaden, enligt de Allmänna Bestämmelserna (AB).
Kursen belyser också ABT, ABM, ABK samt ABU. Kursen
ger kunskaper om hur avtal mellan parter på byggmarknaden ser ut samt hur tillämpningen av dessa sker i den
yrkesmässiga vardagen vid exempelvis totalentreprenad
samt delad entreprenad.
Efter genomförd kurs ska den studerande ha utfört ett
praktiskt arbete inom utbildningens område, gärna på
uppdrag av en extern uppdragsgivare. Arbetet ska dokumenteras och presenteras i form av en vetenskaplig
rapport.
li n
Kursen ska ge grundläggande kunskaper i att vidta rätt
åtgärder vid olycksfall eller akut sjukdom och vid miljöoch skyddsarbete. Den ska ge förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Kursen
ska ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen
och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och
fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda
arbetsförhållanden samt grundläggande kunskaper i
kvalitets- och miljöteknik. Kursen ger kunskaper om arbetsmiljöansvaret samt gällande arbetsmiljökrav så som
skyddsregler samt regler vid byggnation för t.ex. ställning och liftar. I kursen ingår även en brandskyddsutbildning. De studerande får verktyg att upprätta en arbetsmiljöplan, APD-plan, samt en egen kontrollplan.
utv e c k
Arbetsmiljökunskap
Efter genomförd kurs ska den studerande självständigt
kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom byggbranschen med hjälp av relevanta arbetsmetoder.
Kursen utvecklar också de studerandes tänkande och
handlingsförmåga samt självständighet i arbetslivet.
pl
us
Lokala skillnader i kursinnehåll och kurslängder kan förekomma
h ö g s ko l a
n
De studerande ska hantera de processer som ingår i en
produktionsledares arbetsuppgifter, finna lönsamma och
effektiva lösningar för både kund och arbetsgivare. Efter
genomgången kurs ska den studerande ha tillägnat sig
erfarenhet inom sitt kommande yrkesområde, samt ha
utvecklat sina ledaregenskaper.
De studerande får praktiskt tolka handlingar och får
kunskap om i vilken ordning olika handlingar kommer i
processen.
Matematik
Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskap
om och förståelse för matematiska begrepp och metoder,
som berör ämnesområdet, samt förstå matematikens
symboler och uttryckssätt. Den studerande ska kunna
använda olika matematiska modeller och logiskt tänkande för yrkesrelaterade uppgifter. Kursen har fokus på
praktisk tillämpning och de studerande får kunskap om
att applicera matematiska modeller på verkliga case som
de senare kommer möta i arbetslivet.
Miljökunskap, miljöskydd och hållbart
byggande
Kursen ska ge den studerande kunskaper om direkt och
indirekt påverkan på miljön orsakad av människan samt
de lagar och regler som styr i Sverige och inom EU.
Speciellt fokus läggs på miljöarbete och certifieringar
inom byggsektorn. Den studerande ska efter avslutad
kurs kunna göra ekonomiska beräkningar med hänsynstagande till miljöpåverkan. Efter avslutad kurs ska den
studerande ha kunskaper om arbetsförhållandena på en
byggarbetsplats, arbetsmiljölagstiftning, föreskrifter och
regler inom området.
Organisation och ledarskap
Kursen skall ge kunskaper om hur man organiserar projekt och vilka egenskaper som krävs för att vara en bra
ledare, reflektion på hur man är som ledare, mötesstruktur, förhandlingsteknik och kommunikation. Studenten
blir väl förberedd på att leda möten och på vad som
krävs i projektstyrning. Fokus läggs på kommunikation
och de verktyg som krävs för att styra en grupp.
Produktionsekonomi
Den studerande ska förstå och använda ekonomiska
begrepp och redovisningsformer samt förstå innebörden av olika juridiska företagsformer. Den studerande
får förståelse för likviditet, kostnader, omkostnader och
intäkter i ett projekt samt för hur en byggkalkyl bör vara
utformad. I kursen ingår det även att lära känna aktuella
affärssystem samt metoder för uppföljning/avstämning
mot prognos.
I kursen ingår genomgång av grundläggande logistiska
begrepp samt logistikens betydelse för att uppnå en rationell och lönsam produktion.
Regelverk och föreskrifter
Kursen ska ge kunskap om hur olika regelverk är upplagda och tillämpas i teori och praktik. Den studerande
skall efter kursen känna till huvudsakligt innehåll i förordningar och regelverk såsom Boverkets konstruktionsregler (BKR), Boverkets byggregler (BBR) och Plan- och
bygglagen (PBL).
Kursen ger även insikt i AMA AF 12 och AMA Hus 11 samt
andra aktuella regler och branschbestämmelser. Målet
med kursen är att den studerande själv skall kunna söka
och hitta information om relevanta lagar och regelverk.
Lokala skillnader i kursinnehåll och kurslängder kan förekomma

similar documents