duurzaamheid en energie - Nationale Landschappen

Report
Stand van zaken kopgroep
Nationaal Landschap IJsseldelta
Advies- en Initiatiefraad
26 september 2014
1
Verwachtingen
• Eind 2014
–
–
–
–
–
Arrangementen /verdienmodellen T+R
Ontwikkeling App + Verdienmodel
Oprichting energiecoöperatie(s)
Start coöperatieve aanpak duurzame landbouw
Oprichting gebiedscoöperatie + gebiedsfonds
• In 2015
–
–
–
–
–
Operationaliseren arrangementen en verdienmodellen T+R
Verbeteren App + werkend verdienmodel vanaf medio 2015
Werkende energiecoöperaties (zon)
Coöperatieve aanpak duurzame landbouw + pilots
Aanvullende voorstellen funding en partners GC en GF
• Eind 2015
– GC en GF met thematische onderdelen/cooperaties waarin regionale
verdienmodellen functioneren.
2
Kernopgave:
•
Ontwikkelen van duurzaam en robuust
organisatie- en financieringsmodel
voor verdere voorspoedige ontwikkeling
van Nationaal Landschap IJsseldelta
Identiteit
en Kwaliteit
Economie
en
Financiering
Merk en
Marketing
Omdat:
•
•
•
Dit is ons landschap waarop wij trots zijn
Wij willen dit bijzondere landschap blijven behouden, versterken en er
goed in kunnen wonen, werken, investeren en recreëren
Daarvoor willen wij dynamiek en ontwikkeling, die samenhangen met
investeringen, vasthouden; “voortzetten waar we mee begonnen zijn”.
3
Opdracht van AIR aan kopgroep
1.
Lever bouwstenen voor verdienmodellen en ontwikkel samen met
partijen verdienmodellen op de thema’s.
–
–
–
–
Agro, food, natuur en landschap;
Toerisme, recreatie en economie;
Energie en duurzaamheid;
Financieren en Investeren.
2.
Benut kennis en ervaring uit de verdienmodellen voor ontwikkeling
van een toekomstbestendige organisatie voor en manier van
werken in Nationaal Landschap IJsseldelta.
3.
Benut kennis en ervaring uit de verdienmodellen voor ontwikkeling
van een robuust financieringsmodel voor de IJsseldelta.
4.
Werk op basis hiervan de gebiedsdeal uit. Dit is een
“ondernemingsplan” voor de IJsseldelta.
4
Proces & Aanpak
Stap 1: Voorbereiding
• Verkenning
• Concept kopgroep
• Opdrachtformulering
• Installatie kopgroep
Stap 2: Businesscases,
organisatie- en
financieringsmodel
• Uitwerken businesscases
• Organisatie + financiering
2014
2015
Stap 3:
Gebiedsdeal
Uitvoering gebiedsdeal met nieuwe
organisatie en financiering
Stap 4:
Proefdraaien
Stap 5:
Verankeren en werken in nieuwe
samenwerkingsverhoudingen
2016
5
Kopgroep
AGRO-FOOD, NATUUR EN
LANDSCHAP
• Martin Visscher, directeur
Stadserven Kampen
• Egbert Beens, boswachter
Staatsbosbeheer
• Harry Buins,
agrarisch ondernemer
DUURZAAMHEID EN ENERGIE
• John de Groot, manager
grondstoffen en energie ROVA
• Ronald Karel, directeur divisie
duurzaamheid en energie KIWA
Voorzitter: Henk Selles
Ondersteuner:
Machiel Huizenga
ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE
FINANCIEREN EN INVESTEREN
• Marriët de Jonge, polderbelangen
Mastenbroek
• Henrike Westhoff, dorpsbelangen
Kamperzeedijk/Ondernemerskring
Genemuiden
• Cor Pierik, toeristisch-recreatief/
agrarisch ondernemer, ANV, CBS
• Jan Boxum, oud ondernemer,
penningmeester SPLIJ+
• Waling Meijer, business controller
6
Stand van zaken (reeds gemeld)
Februari - installatie kopgroep
Maart
- selectie ondersteuning
April
- 1e werk bijeenkomst
- zoeken voorzitter + thema financiering
Mei
- PvA’s Agro, food, natuur en landschap, biomassa,
duurzaamheid en energie, toerisme en recreatie
- 2e werkbijeenkomst en diverse themagroepen
Juni
- Uitwerken acties uit PvA’s
- werken binnen themagroepen
- 3e werkbijeenkomst (25 - 6)
Juli
- werken binnen themagroepen (plan AFNL)
- diverse overleggen met mogelijke partners
Augustus
- werken binnen themagroepen
- 4e werkbijeenkomst (21-08)
September
- werken binnen themagroepen
- overleg fondsen, overleg provincie (AFNF + D&E)
- unusual suspects
- 5e werkbijeenkomst 24-09)
7
Stand van zaken (nieuw)
AGRO-FOOD, NATUUR EN
LANDSCHAP
• Projectplan voor duurzame
landbouw in IJsseldelta met meer
rendement
• Bijeenkomst 12/8 themagroep
over PP
• Bespreking SVZ in Kopgroep 21/8
• Bijeenkomst 28/8 met provincie
over PP
• Afspraken voor aanscherping en
oplevering
• Eind september oplevering PP en
dan z.s.m. duidelijkheid provincie
over deelname/faciliteren
DUURZAAMHEID EN ENERGIE
• Bezinning op tussenresultaten :
• biomassa
• zonne-energie
• wind
• geothermie /WKO
• Bijeenkomst ENECO en KIWA 12/8
 kansen voor zonnecoöperaties
• Uitwerking idee 3
zonnecoöperaties voor overleg
met provincie  doel: coöperaties
in 2015 operationeel
• Uitwerken ideeën WKO
• Terugkerende discussie (!): WIND
8
Stand van zaken (nieuw)
ECONOMIE, TOERISME &
RECREATIE
• Bijeenkomst 2 juli:
 SWOT T+R IJsseldelta
 Doelgroepanalyse
 (Werk)afspraken IJDM
 3 werkplannen: Arrangementen,
App en verdienmodellen
• Bijeenkomst 28 augustus:
 Uitwerking werkplannen incl. PvE
app.
 Terugkoppeling activiteiten IJDM
• Bijeenkomsten 9 sept en 30 sept.
 Uitwerking arrangementen
 Uitwerking PvE App
FINANCIEREN EN INVESTEREN
• Bijeenkomst 7 juli:
 brainstorm organisatie en
financiering
• Bijeenkomst 11 augustus:
 Brainstorm organisatie en
financiering
 Benoemen mogelijke partners en
afspraak om deze te benaderen
 Verdienmodellen zorg/T&R
 Inventarisatie financiële stromen
zorg
• Bijeenkomst Servicenet NL (9/9)
 Nationaal Groenfonds
 Nationaal Investeringsfonds
9
Duurzame energie
•
•
•
•
•
Biomassa
Mest vergisting
Geothermie e.a.
Wind
Zon
 Nee
 Op termijn ?
 Feitelijk nog in R&D fase
 Nee of toch Ja?
 Ja
10
Duurzame energie
Mogelijk denkmodel
11
Duurzame energie
Businesscase zonne energie:
• 600 panelen op grote
schuur/stal
• 60 deelnemers
• 1 ct/kwh voor “huur dak”
• 0,5 ct/kwh voor
“administratie etc”
 Financieel arrangement!
via:
–
–
–
–
€
€
Energiefonds provincie
Nat. groenfonds
Nat. investeringsfonds
Anderen?
12
Toerisme & Recreatie
Doel: verdiensten T&R verhogen om te kunnen blijven investeren
€
€
in het landschap
13
Toerisme & Recreatie
• Arrangementen:
– Voor specifieke doelgroepen
– Voorbeeldarrangementen opgezet voor bedrijfsuitjes,
cruisegangers, wandelaars en fietsers
– Ondernemers werken arrangementen zelf uit
– Verdienmodel voor IJsseldelta
• App:
–
–
–
–
–
–
•
Digitale ontsluiting van de IJsseldelta
PvE vanuit ondernemers en consumenten
Actueel en volledig
Grotendeels laten vullen door ondernemers
Cultuur-landschappelijke informatie
Verdienmodel voor IJsseldelta
Mogelijke verdienmodellen:
– Lidmaatschapsgelden van ondernemers
– Boekingsbijdrage /afromen van inkomsten
– Bijdrage ondernemers aan IJDM (deels) naar
gebiedsfonds
– (Extra) toeristenbelasting naar gebiedsfonds
14
Agro-Food, natuur en landschap
KERNVRAAG:
Hoe een blijvend duurzame melkveehouderij in de IJsseldelta, met
een hoger rendement die:
• een duurzaam ontwikkelingsperspectief biedt voor de agrarische
ondernemers en voor landschap & natuur?
• mede resulteert in budgetten voor de IJsseldelta waarmee verder
kan worden geïnvesteerd in behoud en versterking NL IJsseldelta?
•
•
•
•
Uitdagend voor alle boeren in de IJsseldelta
Meer dan alleen een basisproduct zoals melk en vlees
Rekening houdend met type boer
Maar wel nieuwe verdienmodellen
15
Denkmodel
16
17
18
19
Financieren & Investeren
GebiedsG
organisatie
€
€
€
€
?
?
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
20
Financieren en Investeren
• Gesprekken financiers voor aanvangsfinanciering:
–
–
–
–
•
•
•
•
Nationaal Groenfonds
Nationaal Investeringsfonds
Provincie
Banken en investeerders
Onderzoek naar juridisch beste vorm
Verder benaderen van “onverwachte partijen”
Oprichten gebiedsorganisatie
Oprichten thema-organisaties/cooperaties
21
Conclusie
• De opgave is en blijft complex
• Kopgroep werkt hard
• Er is zicht op een aantal kansrijke verdienmodellen!
• Inhoudelijk nog veel te doen.
• Brede verankering in de samenleving is belangrijk
aandachtspunt  AIR, kopgroep en UT en BKT hierin samen
optrekken + ondersteuning vanuit programma Noaberschap
20xx
22
Vragen
•
•
Hoe staat de AIR tegenover het werk van de Kopgroep?
Op welke manier kan AIR Kopgroep helpen?
– Informeren en borgen bij achterbannen
•
•
Hoe staat de AIR tegenover aansluiten op initiatieven van windenergie aan de
rand van NLIJ?
Is de AIR van oordeel dat we een gebiedsorganisatie moeten oprichten met
juridische status?
•
•
Hoe beoordeelt UT werk van Kopgroep?
Op welke manier kan UT Kopgroep helpen en verdienmodellen faciliteren?
•
•
Hoe beoordeelt BKT werk van Kopgroep?
Op welke manier BKT Kopgroep helpen en verdienmodellen faciliteren?
– Via netwerken/ contacten?
– Meedenken in transitie?
– Meespeler in gebiedsorganisatie?
23
Meer informatie
Machiel Huizenga
06 5060 2253
24

similar documents