Innehåll i barnens dokumentationspärm

Report
BARNPÄRMENS INNEHÅLL
MÅL Dokumentationspärmen används som ett levande verktyg för att
synliggöra barnens läroprocesser. Från Ht 2010 används ett nytt underlag
utifrån nya läroplanen för förskolan (se sidan 1-6).
MÅLKRITERIER Detta sker när:
– Barnen använder pärmens innehåll som redskap för reflektion och
lärande.
– Pärmens innehåll är en länk mellan hemmet och förskolan där det finns
möjlighet för familjen att bli delaktig och få inflytande i verksamheten.
– Dokumentationspärmen är ett reflektionsunderlag för att personalen ska
kunna ge barnen utmaningar som leder till utveckling.
1
NORMER OCH VÄRDEN
PEDAGOGISKA UTGÅNGSPUNKTER
ENHETENS VISION OCH VÄRDEN
”En lärande miljö som skänker glädje och nyfikenhet och som ser olikheter
som en tillgång” Visionen innebär att alla har lika värde oberoende av kön,
etnisk tillhörighet, social bakgrund, religion, sexuell läggning eller
funktionshinder. Vi uppmuntrar barnen att samspela genom att hjälpa
varandra samt upptäcka och erövra kunskap tillsammans. För att det ska bli
möjligt finns många valmöjligheter i form av lärande rum. Där kan barnen
experimentera och laborera med färg, vatten, ljus, ljud, drama och
konstruktion för att nämna några. Vi värnar också om hälsa och miljö genom
att använda utemiljön som ytterligare ett lärande rum där barnen också
erbjuds olika utmaningar. Dialoger med barnen och deras vårdnadshavare
ser vi som en självklarhet för att skapa delaktighet. Möten, olika former av
nätverk och dokumentation är exempel på ytterligare verktyg som underlättar
detta.
Likabehandlingsplanen revideras varje år. Senaste upplagan går att läsa på
föräldrarnas anslagstavla/hylla på barnets avdelning. Här finns även
Barnkonventionens paragrafer som vi tar hänsyn till i verksamheten.
2
UTVECKLING OCH LÄRANDE
HELHET & ALLSIDIGHET
Helhetssynen omfattar förskolans mål och målområden. Målen utgör
tillsammans en helhet. De påverkar och förutsätter varandra och ska därför
integreras i förskolans verksamhet och inte behandlas separat. Det gäller såväl
i den dagliga verksamheten som i planering, uppföljning, utvärdering och
utvecklingsarbete.
Lek och ett projekt- eller temainriktat arbetssätt är själva grunden i förskolans
verksamhet. I leken utforskar barnen sin omgivning och ger nya kunskaper
innehåll och mening. Leken och det utforskande arbetssättet utvecklar förmågor
som fantasi, inlevelse, kommunikation och symboliskt tänkande.
Förskolan har en lång tradition av att arbeta ämnesövergripande. Genom att
arbeta med projekt eller tema under en längre tid och bearbeta det på
många olika sätt kan barnen foga in nya kunskaper i meningsfulla
sammanhang.
Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn
rika tillfällen att:
HELHET OCH ALLSIDIGHET
• utvecklas rikt och allsidigt utifrån sina förutsättningar,
• utveckla sin identitet och känna trygghet i den,
• utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära,
• utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga,
3
• utveckla sin förmåga att fungera i grupp, hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
• känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för
andra kulturer,
• utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning,
• uppleva sambandet mellan ett hälsosamt liv och välbefinnande,
LEK
• utveckla och fördjupa sin lek,
• använda sin fantasi och sin förmåga att låtsas,
• utveckla sin förståelse för och själva tillämpa och skapa regler i lekar,
• röra sig fritt och allsidigt och använda sin kropp och sina sinnen i lek,
SKAPANDE
• utveckla sin skapande förmåga,
• uttrycka upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som
lek, bild och form, rörelse, sång, rytmik, musik, dans och drama,
MATEMATIK
• i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska matematik
i vardagen bearbeta sin förståelse av matematiska begrepp och
samband i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika
uttrycksformer,
• upptäcka och utforska likheter och olikheter, helhet och delar, former
och mönster,
• utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum,
4
NATURVETENSKAP OCH TEKNIK
• i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska
naturvetenskap och teknik i vardagen,
• bearbeta sin förståelse av naturvetenskap och teknik i samspel med
andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer,
• bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material, redskap och
verktyg,
• utveckla en förståelse för naturens olika kretslopp och hur människans
livsstil, natur och samhälle är relaterade till varandra,
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
• samtala och berätta i samspel med andra barn och vuxna,
• bearbeta sitt språk och sin kommunikativa förmåga i samspel med
andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer,
• enskilt och i grupp delta i utvidgade och fördjupade bok- och
bildsamtal i samband med högläsning,
• använda ett rikt och varierat utbud av material och metoder med
anknytning till språk och kommunikation och få utforska detta på sitt
eget sätt.
Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn
med ett annat modersmål än svenska eller ett minoritetsspråk rika tillfällen att:
• utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl
på svenska som på sitt modersmål eller minoritetsspråk.
5
För att tydliggöra vilka huvudområden dokumentationen innehåller står
förkortningar på dessa längst ner. Ex:
HA = Helhet och allsidighet
L = Lek
S = Skapande
M = Matematik
NT = Naturvetenskap & Teknik
SK = Språk & Kommunikation
6
UPPFÖLJNINGSSAMTAL
• Hur upplevde ni hembesöket?
• Hur har ni vårdnadshavare upplevt ert möte med förskolan, barn och
pedagoger?
• Är det något du saknar?
• Hur uppfattar du att ditt barn upplevt inskolningen?
• Vad är ert första intryck av förskolans miljö och material?
• Är det något du saknar?
• Vad är viktigt för er att få reda på om ert barn vid lämning/hämtning?
• Hur tycker ni som hämtar/lämnar på Ymer att informationen om ditt
barn fungerar?
• Har ni några förslag på innehåll till vårt nästa föräldramöte?
7
UNDERLAG FÖR UTVECKLINGSSAMTAL
Utvecklingssamtalet ska bygga på en bred och nyanserad bild av barnets
utveckling och lärande. Barnets utveckling sätts in i ett vidare pedagogiskt och
socialt sammanhang i samspelet med andra barn och vuxna. Barnen jämförs
inte med någon annan än sig själv och inte efter fastställda normer (Utdrag ur
förslag till skollagen).
• Vad visar sig barnet extra intresserat av just nu hemma och på
förskolan?
• Vad tycker du/ni att vi på förskolan gör som är bra för ert/ditt barn?
• Är det något speciellt som vi behöver jobba med för ditt barns
utveckling i område:
- Helhet och allsidighet?
- Lek?
- Skapande?
- Matematik?
- Naturvetenskap och teknik?
- Språk och kommunikation?
För att kunna utveckla vår kvalitet på Marbäck och Frejaparkens förskolor är
det viktigt att du/ni värderar vår verksamhet på en skala
1-10 där 10 är högst. Vad kan vi göra bättre?
8

similar documents