Nordiska ministerrådet

Report
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Social trygghet vid rörlighet
inom Norden
Seminarium 6. maj 2011 Parlamentariska
Socialförsäkringsutredningen
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
1
Gränshinderforum
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Det framgår av mandatet för Gränshinderforum, att det
skall:
- bidra till öppna gränser och fri mobilitet för enskilda och
företag som önskar vara verksamma över gränserna i
Norden.
- Detta innebär att identifiera gränshinder samt informera
ländernas politiker och förvaltningar om dessa hinder.
- Presentera förslag till lösningar på konkreta hinder,
företrädesvis i dialog med länderna.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
2
Gränshinderforum - GF ska
1
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
GF ska agera självständigt i förhållande till ministerråd och
ämbetsmannakommittéer, men i dialog och samarbete med
såväl NMRS som länderna.
Samarbeta med andra gränshinderaktörer för att samfällt
uppnå ett effektivare arbete och ett bättre resultat i
gränshinderarbetet.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
3
Gränshinderforum – GF ska
2
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Bevaka att ingångna nordiska avtal som berör mobilitet och
företagande i Norden efterlevs.
Arbeta för att länderna vid nationell lagstiftning och
utarbetandet av nationella regelverk beaktar konsekvenserna
för den nordiska mobiliteten, för att förhindra att nya
onödiga gränshinder uppstår.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
4
Expertgruppen under ÄK-S
och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Mandatet fastställer: Formålet med ekspert-gruppen skal
være at kortlægge grænsehindringerne på området for social
sikring/trygd inden for arbejdsmarkeds- og socialområdet
med henblik på at danne sig et overblik over de eksisterende
grænsehindringer på dette område og komme med
løsningsforslag, hvor der er konstateret et behov.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
5
Expertgruppen under ÄK-S
och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Sammensætning:
To eksperter fra hvert land udpeget af EK-A og EK-S.
Repræsentanter fra landenes ministerier/departementer kan
efter behov deltage/ involveres i ekspertgruppens arbejde.
En repræsentant fra NMRS kan deltage i gruppens møder
som observatør.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
6
Expertgruppen under ÄK-S
och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Opgave og proces 1:
Gruppen kan i sin afgrænsning af opgaven tage
udgangspunkt i NMR’s definition:
En grænsehindring er enhver form for hindring, som
umuliggør, vanskeliggør eller begrænser menneskers
muligheder for at virke over de nationale grænser, og som
beror på EU-regler, nationale love, administrative regler,
tilpasninger eller forskrifter, som udformes af en offentlig
myndighed eller lignende.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
7
Expertgruppen under ÄK-S
och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Opgave og proces 2
Gruppen bør vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udforme
en model til håndtering af problemsituationer, som opstår,
når personer, der flytter fra et nordisk lande til et andet eller
pendler mellem nordiske lande, står uden økonomisk støtte
på rimelige vilkår på trods af, at det står klart, hvilket lands
lovgivning personen omfattes af.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
8
Expertgruppen under ÄK-S
och ÄK-A
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Opgave og proces 3
Gruppen skal sortere de hindringer, den måtte finde, og
drøfte i hvilken grad de indebærer væsentlige konsekvenser
for personer, som pendler eller flytter over grænserne i
Norden.
I de tilfælde, hvor gruppen konstaterer væsentlige
konsekvenser, skal den analysere årsager til dette. På den
baggrund skal gruppen komme med løsningsforslag, hvor
der er konstateret et behov.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
9
Vilka sakfrågor arbetar
expertgruppen med 1 ?
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Exempelvis
- Arbetsmarknadspraktik (för arbetslösa) i annat nordiskt
land.
- Möjlighet till ersättning för vidareutbildning för
gränspendlare SE-DK.
- Byte av a-kassetillhörighet första arbetsdagen för att inte
riskera att hamna utanför systemet.
- A-kasseersättning för uppdragstagare i bemanningsföretag
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
10
Vilka sakfrågor arbetar
expertgruppen med 2 ?
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
- Gränspendlare som blir arbetslös under sjukperiod får ej
ersättning vid delvis friskskrivning.
- Tjänstepension.
- Beräkning av sjukersättning efter arbete i ett annat
EU/EES-land.
- Regler inom arbetslöshetsförsäkringen för timanställda
gränspendlare är oklara.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
11
Svenska kontaktpersoner i
expertgruppen
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Svenska kontaktpersoner i expertgruppen
Dan Grannas – Arbetsmarknadsdepartementet
Per Hollander – Arbetsmarknadsdepartementet
Anna Santesson - Arbetsmarknadsdepartementet
Joakim Svensson? - Socialdepartementet
Stina Sterner – IAF
Ann-Kristin Robertsson – Försäkringskassan
Åse-Marie Linderö – Arbetsförmedlingen
Martin Sandblom - Arbetsförmedlingen
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
12
Konkreta problem 1 –
arbetsmarknadspolitiska åtgärder över
gräns (t.ex. praktikplats)
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
I dag begränsas möjligheten att nyttja
arbetsmarknadspolitiska åtgärder till det egna landet. Det
innebär t.ex. att arbetslösa i norra Sverige inte kan ingå i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd som inbegriper praktik i t.ex.
Finland, även om arbetstillfällen inom det aktuella fältet finns
i Finland men inte i samma utsträckning i Sverige. Personen
tvingas på så sätt förbli arbetslös i Sverige längre än
nödvändigt.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
13
Konkreta problem 1 –
arbetsmarknadspolitiska åtgärder över
gräns (t.ex. praktikplats)
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Problem:
1 Svårigheten att utöva tillsyn på arbetsgivare som inte är
svenska juridiska personer.
2 Problem rörande den arbetssökandes/praktikantens
garantiförsäkring via svenska staten.
3 Arbetsmiljöregler, som till viss del också omfattar
personer som är anvisade en praktikplats, vilket kan vara
svårt att efterleva om praktikplatsen är belägen i annat land.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
14
Konkreta problem 1 –
arbetsmarknadspolitiska åtgärder över
gräns (t.ex. praktikplats)
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Lösningsförslag:
Med tanke på den skyldighet till samarbete som redan
existerar mellan nationella arbetsförmedlingar i samband
med arbetssökandes rätt att söka arbete i ett annat EU/EESland med bibehållen A-kassa hemifrån, torde det med lite
vilja gå att komma förbi de invändningar som den svenska
arbetsmarknadsministern reste 2008.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
15
Konkreta problem 2 – studerandes
socialförsäkring i Sverige
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Studerande som kommer till Sverige från Island och Norge
för att studera, står ibland utan socialskydd eftersom Sverige
har ändrat sin tillämpning av den nordiska konventionen om
social trygghet vad gäller icke förvärvsaktiva. Konventionen
anger att en studerande ska omfattas av studielandets
socialskydd så länge inget arbete utförs i annat land. Island
och Norge omfattas ännu inte av förordning 883/2004, som
annars också inbegriper studerande.
Orsaken till problemet är olik tolkning/tillämpning av
nordiska konvention och EU-regelverk
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
16
Konkreta problem 2 – studerandes
socialförsäkring i Sverige
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Lösningsförslag:
Att Sverige återgår till att socialförsäkra isländska och norska
studerande i Sverige i enlighet med den praxis som var varit
gällande enligt den nordiska konventionen om social
trygghet, tills dess att Island/Norge förhandlat in förordning
883/2004 i EES-avtalet.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
17
Konkreta problem 3 - byte av akassetillhörighet första arbetsdagen
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
En gränspendlare som blir helt arbetslös ska anmäla sig som
arbetslös och byta A-kassa redan första arbetslöshetsdagen.
Detta skapar praktiska problem och missas inte sällan av den
enskilde. Det finns också olikheter länderna emellan vad
gäller hur snabbt man kan skrivas in i en A-kassa. Vissa
länder registrerar medlemmar på dagsbasis, andra endast
vid månadsskiften.
En arbetslös som inte håller gällande frist riskerar att nekas
ersättning från A-kassan i bosättningslandet.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
18
Konkreta problem 3 - byte av akassetillhörighet första arbetsdagen
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Lösningsförslag:
Att de nordiska ländernas arbetslöshetsmyndigheter/Akassor frivilligt kommer överens om en lämplig och rimlig
tidsfrist som tar hänsyn till ländernas regelverk och
administrativa praxis i övrigt.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
19
Tryggad mobilitet för att
undvika fallgropar
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
- Trots klara lagvalsregler/samordning
-Trots tydlig information
-Trots bosättningslandets ansvar vid tvist/utdragen
handläggning
…uppstår problem:
Exempel 1
Olik syn på om permitterad personal är arbetslös eller har ett
anställningsförhållande.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
20
Tryggad mobilitet för att
undvika fallgropar
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Exempel 2
Kort utlandsarbete bryter försäkringsperiod i Sverige i
förhållande till A-kassa.
Exempel 3
Ingen överhoppningsbar tid p.g.a studiemedel från fel land.
Exempel 4
Nationella trösklar, för att omfattas av arbetslandets
socialskydd/sjukförsäkring
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
21
Tryggad mobilitet för att
undvika fallgropar
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Lösningsförslag:
En nordisk överenskommelse där bosättningslandet tar
ansvar för att den enskilde får de förmåner som han/hon
hade haft rätt till om allt tidigare arbete hade ägt rum i
bosättningslandet. En motsvarighet til subject to tax-reglen i
dubbeltbeskattningsöverenskommelser.
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
22
Nordisk
Lagstiftningskonferens
Nordisk Ministerråd eller
Nordisk Råd
Konferensen 2010, bakgrund i rapport om implementering av
direktiv
Konferensen 2011: Välfärdsområdet
När: prel. 30. november 2011
Var: Riksdagen, Stockholm
Målgrupp: Politiker och tjänstemän
Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK'
23

similar documents