Etableringsuppdraget, Christine Johansson

Report
Nyanländas etablering
Christine Johansson
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag
•  Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret
•  Underlätta och påskynda etablering i arbets- och
samhällslivet
•  Tidiga insatser parallellt och i kedja med tydligt fokus
på arbete
•  Arbetsmarknadsperspektiv i bosättningen
Vilka omfattas av etableringsuppdraget?
•  Flyktingar och andra skyddsbehövande
med uppehållstillstånd och deras anhöriga i
åldern 20-64 år
•  Även nyanlända i åldern 18-19 år omfattas
om de saknar föräldrar i Sverige
Antal nya deltagare
2500 2000 1500 Män Kvinnor 1000 500 0 2012-­‐09 2012-­‐11 2013-­‐01 2013-­‐03 2013-­‐05 2013-­‐07 2013-­‐09 2013-­‐11 2014-­‐01 2014-­‐03 2014-­‐05 2014-­‐07 2014-­‐09 Målgruppen
•  43 procent är kvinnor och 57 procent är män
•  Målgruppen är relativt ung, två tredjedelar är under 40
år
•  24 procent har en eftergymnasial utbildning som är två
år eller längre
Andel arbetssökande
som har eller har haft samhällsorientering, sfi och arbetsförberedande insatser
fördelat på tid med etableringsplan, september 2014
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 -­‐ 6 månader 7 -­‐ 12 månader 13 -­‐ 18 månader Arbetsförberedande insatser eller arbetsmarknadspoliEska program >18 månader Svenska för invandrare Totalt Samhällsorientering Andel arbetssökande
som har eller har haft arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning med
handledare eller förberedande utbildning fördelat på tid med etableringsplan,
september 2014
90 80 70 60 Förberedande utbildning 50 Arbetsmarknadsutbildning 40 ArbetsprakEk 30 Arbetsträning med handledare 20 10 0 0 -­‐ 6 månader 7 -­‐ 12 månader 13 -­‐ 18 månader >18 månader Totalt Andel arbetssökande
som har eller har haft arbete fördelat på insats och tid med etableringsplan,
september 2014
16 14 12 10 Instegsjobb 8 Nystartsjobb Arbete utan stöd 6 4 2 0 Kvinnor Män Totalt Efter etableringsuppdraget
•  I september 2014 hade 13 465 personer lämnat
etableringsuppdraget
•  43 procent var kvinnor och 57 procent var män
•  26 procent av de som lämnade etableringsuppdraget under
2014 arbetar eller studerar 90 dagar efter att deras
etableringsplan avslutades
•  51 procent fick fortsatt stöd från Arbetsförmedlingen i någon form
av arbetsmarknadspolitiskt program, främst jobb- och
utvecklingsgarantin 90 dagar efter avslutad etableringsplan
Utmaningar
•  Högt inflöde och bibehållen kvalitet
•  Insatser
–  Anpassade och tillgängliga insatser
–  Öka deltagande för kvinnor
•  Bosättning
Pågående utvecklingsarbete
•  Systematiserat arbetssätt inom etableringen som
ska kvalitetssäkra processen med arbetssökande
– 
– 
– 
– 
– 
ge ett ökat stöd i handläggningen
höja golvet
synliggöra förutsättningar för att kunna nå målsättningar
öka deltagarens egenmakt
underlätta uppföljning

similar documents