Stiftende generalforsamling

Report
Stiftende generalforsamling
Nogle gode ting at huske
Eller
Undgå de fejl som LK begik
Hvad er Stiftende Generalforsamling?
• Ved den stiftende GF mødes stifterne for at
vedtage spillereglerne for den forening, man
stifter.
• Husk at indkalde alle interessenter.
• Man er tvungent med i et pumpelag/digelag,
hvis man har ejendom inden for interessegrænsen. Man skal derfor have mulighed for
at være med til at bestemme.
• Nøje identifikation af interessenten
(ejendomsnummer, matrikler, ejere)
• Identifikation af kommunens afgørelse
• Hvad, hvor og hvornår
• Procedure ved modtagelse (tjek ind) og
udlevering af stemmesedler
• 1 person 1 fuldmagt
• Information om valg
• Dagsorden for stiftende GF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ejd. nr.:
Ejerlav:
Matr.nr.:
Indkaldelse til stiftende generalforsamling for nyt pumpelag i Harboøreland
Lemvig byråd har den 29. august 2012 truffet endelig beslutning om at oprette et offentligt pumpelag i Harboøre-området.
Pumpelaget får til opgave at sikre den fremtidige afvanding af det interesseområde, som er fastlagt på oversigtskortet for
pumpelaget (bilag 1).
I forbindelse med Pumpelagets oprettelse indkaldes der hermed til:
Stiftende generalforsamling i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
STED, ADRESSE, den DATO, KLOKKESLÆT.
•
Alle fremmødte skal legitimere sig og afkrydses efter ejendomslister. Da dette er en tidskrævende proces opfordres til at
møde i god tid før generalforsamlingen starter.
Stemmeberettigede er ejere af matrikler inden for interesseområdet.
Adgang og stemmeret haves kun mod fremvisning af dette brev samt gyldig legitimation. Der er kun én stemme pr.
ejendomsnummer. Ejere af flere ejendomsnumre modtager et tilsvarende antal breve og har et tilsvarende antal stemmer.
Ved indgangen udleveres stemmeseddel. Byboere skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer og landboere ligeledes 2. De 2
grupper vil få stemmesedler med hver sin farve.
En person kan repræsentere 1 fuldmagt. Fuldmagten skal være påført ejendomsnummer.
•
•
•
•
•
•
Afgørelsen kan ses på Lemvig kommunes hjemmeside; her vælges på forsiden punktet ”Politik”, herefter vælges
”Dagsorden og referat 2012” og ”Kommunalbestyrelsen”, hvorefter mødedatoen 29-08-2012 vælges i skemaet –
eller følg nedenstående link:
http://www.lemvig.dk/Files/Filer/FICS/Sites/Kommunalbestyrelsen/internet/november/InfRef2299.html
Beslutningen er truffet i medfør af vandløbslovens kap. 9 (lovbek. nr. 927 af 24/9 2009) med tilhørende
bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering (bekg. nr. 1436 af den 12. november 2007).
Afgørelsen kan ses på Lemvig kommunes hjemmeside; her vælges på forsiden punktet ”Politik”, herefter vælges
”Dagsorden og referat 2012” og ”Kommunalbestyrelsen”, hvorefter mødedatoen 29-08-2012 vælges i skemaet –
eller følg nedenstående link:
http://www.lemvig.dk/Files/Filer/FICS/Sites/Kommunalbestyrelsen/internet/november/InfRef2299.html
Beslutningen er truffet i medfør af vandløbslovens kap. 9 (lovbek. nr. 927 af 24/9 2009) med tilhørende
bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering (bekg. nr. 1436 af den 12. november 2007).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forslag til medlemmer af bestyrelse, revisor og suppleanter og til pumpelagets navn og eventuelle
ændringsforslag til vedtægten kan sendes til Lemvig Kommune. Ved den stiftende generalforsamling modtages
også forslag til kandidater og navn til pumpelaget samt ændringsforslag. Af hensyn til tilrettelæggelsen
opfordres man til at indsende forslagene til Lemvig Kommune pr brev eller mail 2 dage før den stiftende
generalforsamling.
Mødet afholdes ud fra følgende dagsorden:
Velkomst ved Claus Borg, Lemvig Kommune
Valg af ordstyrer
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Gennemgang af og afstemning vedr. vedtægtens enkeltbestemmelser
(herunder evt. navneforslag)
Afstemning om den samlede vedtægt
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Under punktet Eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.
Såfremt der måtte være spørgsmål til dette brev, kan henvendelse rettes til Lemvig Kommune, Poul Aagaard, tlf. nr.
96 63 11 31 eller [email protected]
Tilmelding
Af hensyn til tilrettelæggelsen skal tilmelding til den stiftende generalforsamling sendes på mail til
[email protected] eller meddeles på telefon 96 63 11 04 senest 1 uge før generalforsamlingen dvs. den XX august
2013
•
•
•
Stiftende generalforsamling - fuldmagt
•
matrikel ______________ ejerlav _________________________________________________
•
ejendomsnummer _____________________________________________________________
•
giver hermed _________________________________________________________________
•
Adresse: _____________________________________________________________________
•
fuldmagt til på mine vegne mod gyldig legitimation at stemme ved den stiftende generalforsamling
•
•
•
for Harboøre Pumpelag d.________-__________ 201x
Undertegnede ejer af:
_______________________________________________________ (underskrift)

similar documents