Jacob Vads PowerPoint - Byggeriets Uddannelser

Report
EUD reformen
Voksensporet
Vad
ved
hvorfor
hvordan
EUD’s ændrede rolle
• Erhvervsuddannelserne for dem, der kan og vil
• Øget fokus på kerneydelsen: undervisning
• Ungdomsuddannelse – ikke forberedelse til én
• Øget fokus på faglige niveauer, talentspor mv.
• Forskellige tilbud: de helt unge, de unge og de voksne
4 klare mål
1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller
10. klasse.
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver
så dygtige, de kan.
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
Overgangskrav
Hovedforløb
• Flere fag skal beskrives med et obligatorisk niveau og et
valgfrit højere niveau.
• Det faglige udvalg har ansvaret for at udvikle talentspor og
skolerne skal gennemføre talentspor på alle relevante
uddannelser.
• Mindst 25 % af undervisningen skal foregå på højere niveauer end de
obligatoriske
Formål
• Planlægning og udførelse de af samfundet til fagområdet
almindeligt stillede opgaver i den forventede kvalitet og i
henhold til love, regler og traditioner.
• Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på
fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.
• Informationssøgning, valg af og vejledning om materialer,
konstruktions- og montagemetoder, samt faglig dokumentation,
kvalitetssikring og kvalitetskontrol.
• Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i
samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.
• Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for miljøet.
• Branchens karriereveje og videreuddannelser samt etablering af
selvstændig virksomhed.
11 fælles kompetencemål
• nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linier
samt vælge måleinstrumenter,
• indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø,
sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering,
vinterforanstaltninger og velfærdsordninger,
• indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder
organisering på byggepladsen eller i virksomheden,
• foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved
modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder
identificere de almindeligste byggefejl på specialets område,
Fælles fag
•
•
•
•
•
•
Teknologi E
Byggeri og samfund
Byggeri og arbejdsmiljø
Byggeri og energiforståelse
Nivellering og afsætning
Byggepladsindretning
2 uger
1 uge
1 uge
1 uge
1 uge
½ uge
Fælles praktikmål
•
•
•
•
•
•
•
Indretning af bygge/-arbejdsplads
Arbejdsplanlægning
Kvalitetssikring
Tegningsanvendelse
Materialeberegning
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Affaldshåndtering
Hovedforløb – EUV > 25 år
EUV 1: > 2 års relevant erhvervserfaring:
• Standardiseret uddannelsesforløb uden grundforløb og praktik
og 10 % kortere skoledel, der som hovedregel skal være
sammenhængende.
EUV 2: < 2 års relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse:
• Kan modtage GF 2. del, 10 % kortere skoledel og kortere
praktikperiode, maks. 2 år.
EUV 3: Ingen relevant erhvervserfaring:
• Som EUD, dog kun GF 2. del
Regler om godskrivning og afkortning fastsættes af de faglige
udvalg
Standardmerit
Overgang GF – HF EUV 1
”Nej. Det er et resultat af relevansvurderingen, at
erhvervserfaringen træder i stedet for overgangskravene,
herunder grundfagskravene (og kravene til
praktikuddannelsen).
Hvis en voksen opfylder kriterierne for 2 års relevant
erhvervserfaring betyder det, at den voksne er fritaget for
grundforløbets 2. del og praktikuddannelsen, inklusive
grundfagskrav”
”Erhvervserfaringen er ikke relevant, hvis den ikke svarer til
overgangskravene …..”
Overgang GF – HF EUV 1
”Det betyder, at den voksne skal have et karaktergennemsnit på
mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10.
klassesprøver eller have dokumenteret et tilsvarende resultat
ved en tilsvarende prøve”.
Overgang GF – HF EUV 2
Det faglige udvalg kan vælge at undtage voksne elever fra
overgangskrav.
Hovedforløb -10 %
•
•
•
•
Valgfag 2 uger
Byggeri og samfund 1 uge
Byggepladsindretning ½ uge
I alt 3,5 uge
Undervisningen i EUV
• I udgangspunktet skal skoleundervisningen tilrettelægges som
sammenhængende forløb for euv uden praktikuddannelse
(euv-1). Skolen fastsætter i samarbejde med eleven og en
eventuel arbejdsgiver en personlig uddannelsesplan, jf. § 56,
stk. 5, bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
• Det er udgangspunktet, at unge og voksne undervises på
separate hold. Men skolerne skal dog have mulighed for at
samlæse, så der kan oprettes bæredygtige hold.
Økonomi
• Hvis eleven er i beskæftigelse, vil arbejdspladsen udbetale
elevløn, og virksomheden vil modtage euv-refusion på op til
110 pct. af højeste dagpengesats.
• Såfremt eleven ikke vurderes at have behov for praktik, er
eleven SU-berettiget under euv-forløbet.
• Det vil ligesom i dag være muligt at tage en
erhvervsuddannelse gennem den aktive
beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som
forsørgelse, aftales med kommunen.
Ikrafttræden

similar documents