Planerings- och uppföljningscykel, mars 2013

Report
Planerings- och uppföljningscykeln
www.gu.se
En synkroniserad planerings- och uppföljningsmodell
•
•
•
•
•
Ökad samordning av styrnings-, planerings- och uppföljningsprocesserna
Starkare koppling av handlings- och verksamhetsplaner till budget- och
årsuppföljningsprocesserna
Koppling av mötesstrukturen (chefsmöten och verksamhetsdialoger) till
processerna
Minskade återrapporteringskrav = förenkling av fakulteternas och
institutionernas arbete
På sikt koppla ”sakområdesprocesserna” – t ex arbetsmiljöfrågorna – till den
övergripande processen
www.gu.se
P
U
www.gu.se
Omvärldsfaktorer
– förutsättningar
UTVÄRDERINGAR
DEMOGRAFI
ETC
OMVÄRLDSANALYS
REKTORS
CHEFSMÖTE
BUDGETPROPOSITIONEN
O
VÅRPROPOSITIONEN
VÅRDIALOGEN
UNIVERSITETSLEDNINGEN
FAKULTETSLEDNINGEN
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR
STYRELSEBESLUT
www.gu.se
Planering
STYRELSEBESLUT
RISKANALYS
UNIVERSITETSLEDNINGEN
FAKULTETSLEDNINGEN
PREFEKTER
UG 1 OKT
FAK 1 NOV
UB , GF 7 NOV
BUDGET
STYRELSEBESLUT
BUDGET
HÖSTDIALOGEN
HANDLINGS- OCH
VERKSAMHETSPLANER
RISKANALYS
STYRELSEBESLUT
ANSLAGSFÖRDELNING
OCH KOSTNADS.DEB
P
REKTORS CHEFSMÖTE
www.gu.se
Uppföljning
ÅRSREDOVISNING
UPPFÖLJNING HP/VP
UPPFÖLJNING RISKANALYS
SAMLAD
STYRELSEBESLUT
ÅRSUPPÅRSREDOVISNING
FÖLJNING
UPPFÖLJNING
I STYRELSEN AV
VISION 2020
U
VÅRDIALOGEN
UPPFÖLJNING HP/VP
www.gu.se
Uppföljning
STYRELSEBESLUT
RISKANALYS
UNIVERSITETSLEDNINGEN
FAKULTETSLEDNINGEN
PREFEKTER
UG 1 OKT
FAK 1 NOV
UB , GF 7 NOV
BUDGET
HÖSTDIALOGEN
ÅRSREDOVISNING
UPPFÖLJNING HP/VP
UPPFÖLJNING RISKANALYS UTVÄRDERINGAR
DEMOGRAFI
SAMLAD
ETC
ÅRSUPPSTYRELSEBESLUT
FÖLJNING
ÅRSREDOVISNING
BUDGET
OMVÄRLDSANALYS
UPPFÖLJNING
I STYRELSEN AV
VISION 2020
HANDLINGS- OCH
VERKSAMHETSPLANER
RISKANALYS
STYRELSEBESLUT
ANSLAGSFÖRDELNING
OCH KOSTNADS.DEB
BUDGETPROPOSITIONEN
REKTORS CHEFSMÖTE
O
P U
REKTORS
CHEFSMÖTE
VÅRPROPOSITIONEN
VÅRDIALOGEN
VÅRDIALOGEN
UNIVERSITETSLEDNINGEN
FAKULTETSLEDNINGEN
UPPFÖLJNING HP/VP
BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR
STYRELSEBESLUT
www.gu.se

similar documents