Studieguide

Report
Naturvetenskap och teknik i barnets värld 1, 15 hp
Distanskurs, 50 % studietakt
Kurskod: 6NO000
Vt 2013
Studieguide
I kursen behandlas områden inom naturvetenskap och teknik, med inriktning mot
undervisning i skola/förskola och styrdokumentens innehåll.
Arbetet under de tre sammankomsterna på universitetet bygger i huvudsak på
föreläsningar/genomgångar följda av laborationer och experiment samt teoristudier och
diskussioner.
Mellan kursträffarna sker studierna som självstudier på hemorten och med
distansöverbryggande metoder som möjliggör kommunikation med studiekamrater och
lärare. Arbetet med kursen omfattar då inläsning av teori, arbete med övningsuppgifter,
seminarier med kurskamrater, hemuppgifter, undervisningsövningar och
rapportskrivning.
Kursträffarna är obligatoriska. Vid sjukdom eller annat förhinder så kommer det att
finnas möjlighet att delta i kommande kurser för att ta del av det innehåll och de övningar
som du missat.
Bedömningar av enskilda prestationer, som rapporter, pärmen och tentamen, samt
gruppövningar ges som U (underkänd), G (godkänd) eller VG (väl godkänd) alternativt
bedöms endast som U eller G. Se vidare sammanfattningen av uppgifter i slutet av
studieguiden. Bedömningarna sammanvägs sedan till ett kursbetyg.
Lärare:
Karin Due (KD)
Erik Sturesson (ES)
Jonas Wikström (JW)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
090-786 71 45
090-786 71 27
090-786 73 25
Kursansvarig lärare: Erik Sturesson
Innan första träffen:
Läs översiktligt kapitlen 1, 6,7,9, 11 och 12 i Hewitt m.fl.”Conceptual Integrated
Science” och bekanta er med boken. Den är den bok ni kommer att använda mest i
kursen. Det kan underlätta om ni har tillgång till grundskole- och/eller gymnasieböcker i
naturvetenskap på svenska.
1
Vecka 4, Träff 1
Tisdag 22/1
09.00 – 10.00
Lokal: N470 i Naturvetarhuset
Registrering. Introduktion. (ES)
10.00 – 12.00
13.00 - 16.30
Kemi (ES) Föreläsning: Materia Kap 9.
Kap. 11 och 12 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science
Onsdag 23/1
8.30 – 12.00
Lokal: NA480 i Naturvetarhuset
Fysik (KD). Förläsning: Värme(6), elektricitet och magnetism
(7)
Kap. 6 och 7 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science
13.00 – 16.30
Vecka 4-8
Inläsning av kapitel 6, 7, 9, 11, och 12 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science.
Bearbeta tillhörande övningsuppgifter.
Seminarieövningar via Skype eller något annat kommunikationsprogram där ni i grupp
tar upp och diskuterar det ni finner problematiskt i de olika kapitlen och de övningsuppgifter ni inte lyckats lösa. Planera i gruppen och gör upp ett tidsschema för ett möte
för varje kapitel. Skicka sedan de frågor ni har problem med under mötet till den lärare
som är ansvarig för just det kapitlet. Ni får svar via mail eller vid nästa kursträff.
Undervisningsövning i skola/förskola i fysik. Planering, genomförande och
rapportskrivning. I rapporten redogörs för syftet med undervisningsupplägget, för hur
innehållet och utformningen kan kopplas till styrdokumenten, för hur planeringen ser ut
och för hur genomförandet går till. Dessutom ska du reflektera över och diskutera kring
hur resultatet i praktiken stämmer med det uttalade syftet och den tidigare planeringen.
Koppla gärna din diskussion till boken ”Barn och naturvetenskap” eller annan relevant
litteratur. Förslag till lämpliga rubriker är: Syfte, Koppling till styrdokument, Planering,
Genomförande och resultat, Diskussion. Rapporten ska vara 3-5 A4-sidor för varje
övning (Times New Roman, 12 punkter, mellanslag 1,5) Skicka in rapporten till
Cambro/Uppgifter senast 30/5.
Läs boken Teknikdidaktik (Bjurulf) och skriv en kort sammanfattning (en A4).
Formulera två frågor som du vill diskutera med de andra i kursen på kommande
seminarium. Skicka in din sammanfattning med frågorna till inlämningsmappen i
Cambro/Uppgifter inför Träff 2, senast 18/2. Inlämningen ses som en anmälan till
seminariet som är examinerande. Ingen examination görs utan inskickad anmälan.
2
Didaktisk pärm.
Påbörja arbetet med en egen pärm med undervisningsövningar. Arbetet med den är tänkt
att vara en del av ert lärande och er utveckling inom temat barn, teknik och
naturvetenskap. Dessutom blir pärmen något konkret som ni tar med er och har
användning av i er kommande undervisning och praktik. Pärmen ska innehålla minst 12
undervisningsövningar/aktiviteter från de delområden som kursen handlar om: biologi,
teknik, kemi, fysik, astronomi och meteorologi. Alla delområden ska vara representerade
i pärmen. Undervisningsövningarna i fysik, kemi och biologi ingår i pärmen men
examineras separat. Du behöver inte hitta på egna övningar med egen formulerad text
utan får använda redan färdiga beskrivningar, bilder, förklaringar etc.
Varje aktivitet ska beskrivas med:
- Namn på aktiviteten
- Syfte
- Naturvetenskaplig bakgrund: Här ska du ingående beskriva och förklara de fenomen
som aktiviteten vill belysa. Förklaringen riktar sig mot andra pedagoger som vill
använda aktiviteten. Rita gärna.
- Tänkt åldersgrupp
- Materialförteckning
- Minst två av aktiviteterna ska vara helt färdiga med allt nödvändigt material. Du ska
alltså inte bara presentera en tanke på att använda t.ex. inplastade kort med djurbilder
på utan också ha med färdiga kort (i t.ex. en plastficka).
- Tillvägagångssätt
- Frågor till barnen – som kan få dem att upptäcka/förstå vad som händer.
- Förklaring för barnen.
- Reflektion: Vad bör man tänka på? Vad kan ev gå fel?
Du ska också ha med en flik med reflektioner om hur du ser på möjligheter och
problem med att genomföra aktiviteter i naturvetenskap och teknik i skola/förskola.
Lämpligen beskriver du din egen kunskapsutveckling och de nya tankar du fått under
kursen. Här ska du knyta an till kurslitteratur, styrdokument och annan litteratur som
du anser vara relevant samt referera korrekt. Presentera en litteraturlista efter varje
beskriven aktivitet.
Pärmen ska lämnas in/skickas till kursansvarig senast den 31 maj. Bedömningen (U/G) av
pärmen grundas på om de formella kraven är fyllda, dvs att alla delar finns med, relevans
i val av innehåll i aktiviteterna och hur användbar pärmen är.
Översiktlig inläsning av kapitel 8, 13, 25, 27 och 28 i Hewitt m.fl. Conceptual
Integrated Science inför Träff 2.
3
Vecka 8, Träff 2
Tisdag 19/2
08.30 – 12.00
13.00 – 16.30
19.00 – 21.00
Lokal: NA480
Fysik (KD) Föreläsning: Ljus och ljud.
Kap. 8 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science
Astronomi och meteorologi (KD).
Kap. 25, 27 och 28 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science
Ev. stjärnskådning på kvällen. Umevatoriet, I 20-området (KD).
Onsdag 20/2
8.30 – 12.00
Lokal NA470
Kemi /ES). Kemiska reaktioner.
Kap. 13 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science.
13.00 – 17.00
Laborativa övningar.
Torsdag 21/2
8.30 – 16.30
Lokal: NA480
Teknik i teori och praktik (JW). Praktiska övningar.
Redovisning av teknikuppgift.
Vecka 9-19
Inläsning av kapitel 8, 13, 25, 27, 28 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science.
Bearbetning av tillhörande övningsuppgifter.
Fortsatt arbete med den didaktiska pärmen.
Seminarieövningar via Skype eller något annat kommunikationsprogram där ni i
smågrupper diskuterar de aktuella kapitlen. Skicka sedan de frågor ni eventuellt har till
den lärare som är ansvarig för just det kapitlet. Ni får svar via mail eller vid nästa träff.
Planering, genomförande och rapportering av en undervisningsövning i kemi
respektive en i biologi inom områden som hör till kursen. Se utförlig information under
”Undervisningsövning i skola/förskola i fysik” på sidan 2. Skicka in rapporterna till
Cambro/Uppgifter senast 30/5.
Läs boken ”Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära” och förbered dig för
seminariet.
Anvisningar för skriftlig rapport av den individuella bearbetningen av ” Barn och
naturvetenskap…”:



Vilken bakgrund har författarna?
Varför har författarna skrivit denna bok? Vilken är deras avsikt med boken?
Läs boken och fundera på hur naturvetenskapen kommer till uttryck i varje
kapitel. Skriv en kortfattad sammanfattning av detta för varje kapitel.
4






Välj för varje kapitel (5 st.) ut den beskrivning av naturvetenskap eller
naturvetenskapernas didaktik eller undervisning resp. lärande i naturvetenskap
som du tycker är mest intressant. Skriv en kortfattad sammanfattning av detta för
varje kapitel.
Riktvärden för skrivandets omfattning:
Punkt 1 och 2 – en halv A4 tillsammans.
Punkt 3 – en A4.
Punkt 4 – en A4.
Formulera en eller två frågor för hela boken utifrån dina sammanfattningar. Under
seminariet presenterar du dina frågor och ger en bakgrund till dem. Du fungerar
som samtalsledare – leder och fördelar ordet.
Skicka in din sammanfattning och frågorna till Cambro/Uppgifter före träff 3,
senast 3/5. Inlämningen ses som en anmälan till seminariet som är examinerande.
Ingen examination görs utan anmälan.
Läs genusartiklarna och skriv en kort sammanfattning (en A4 totalt). Formulera två
frågor som du vill diskutera med de andra i kursen på kommande seminarium, måndag
6/5. Skicka in din sammanfattning och frågorna till Cambro/Uppgifter senast 3/5.
Namnge ditt arbete och infoga ditt namn i dokumentets sidhuvud. Inlämningen ses som
en anmälan till seminariet som är examinerande. Ingen examination görs utan anmälan.
Översiktlig inläsning av kapitel 15, 16-18 och 21 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated
Science inför Träff 3.
Vecka 19, Träff 3
Måndag 6/5
10.00 – 12.00
Fysik (KD) NA 480
13.00 - 14.30
Seminarium om boken ”Barn och naturvetenskap” samt kring
erfarenheter från undervisningsövningarna (ES). NA 460
15.00 – 16.30
Tisdag 7/5
8.30 – 12.00
Seminarium kring genus i naturvetenskap (KD). NA 460
Biologi (ES) Föreläsning och övningar: Cellen. NA 460
Kap. 15 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science
13.00 – 16.30
Biologi (ES) Föreläsning och övningar: Biodiversitet och
ekologi.
Kap. 18 och 21 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science
Onsdag 8/5
08.30 – 16.30
Biologi (ES) Föreläsning: Genetik och evolution. NA 460
Kap. 16 och 17 i Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science
Övningar.
5
Sammanfattning av examinerande uppgifter
Uppgift
Klar senast
Bedömning
Inläsning av Hewitt kap
6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,21,25,27,28.
Tentamen 22 maj
U, G eller VG
Rapport från undervisningsövning i fysik
30/5
U, G eller VG
Inlämningsuppgift inför genusseminarium
och seminarium
3/5
U eller G
Rapport från undervisningsövning i kemi
30/5
U, G eller VG
Rapport från undervisningsövning i biologi
30/5
U, G eller VG
Inlämningsuppgift inför seminarium om
”Barn och naturvetenskap” och seminarium
3/5
U, G eller VG
Inlämningsuppgift inför seminarium om
teknikdidaktik och seminarium
18/2
U eller G
Didaktisk pärm med aktiviteter för barn
30/5
U eller G
Inläsning av Hewitt m.fl. Conceptual Integrated Science inför tentamen 22 maj.
Tentamen genomförs i sal 7, Östra Paviljongerna.
Kurslitteratur
Elfström, Ingela; Nilsson, Bodil; Sterner, Lillemor; Wehner-Godée, Christina (2008).
Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska och lära. Stockholm: Liber AB. (178 s.)
Hewitt, Paul m.fl. (2007). Conceptual integrated science. London: Addison-Wesley.
(668 s.) (andra upplagor av boken går också bra)
Bjurulf, Veronica (2011). Teknikdidaktik. Riga: Norstedts AB (210 s.)
Gällande styrdokument för förskolan och grundskolan www.skolverket.se
Kopierat material och vetenskapliga artiklar som finns på nätet tillkommer.
Referenslitteratur:
Blomdahl, Eva (2007) Teknik i skolan : en studie av teknikundervisning för yngre
skolbarn Stockholm : HLS förlag 215, [1] s. URL: urn:nbn:se:su:diva-6868
Brügge, Birgitta; Glantz, Matz; Sandell, (red) Klas (2007). Friluftslivets pedagogik.
Stockholm: Liber (264 s.)
6
Bryson, Bill & Sjögren, Fredrik (2005). En kortfattad historik över nästan allting
Stockholm : Månpocket (491 s.)
Gallas, Karen (1995). Talking their way into science: hearing children's questions and
theories, responding with curricula New York: Teachers College Press (116p):
Kemiskafferiet. Kemilärarnas resurscentrum, http://www.krc.su.se/page.php?pid=179
Kärrqvist, Christina & Zetterqvist, Ann (2007). Naturvetenskap med yngre barn. En
forskningsöversikt
URL:http://www.grkom.se/download/18.4fc4ed4b12654e2ceb680001333/Naturvetenska
p+med+yngre+barn.pdf
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik: www.bioresurs.uu.se/
Nationellt resurscentrum för fysik NRCF: www.fysik.org/
Nord-lab. Göteborgsgruppen för forskning om naturvetenskaplig undervisning
URL: http://na-serv.did.gu.se/
Resurscentrum för Kemi i Skolan: http://www.anachem.umu.se/eks/index.html
Siraj-Blatchford, John & MacLeod-Brudenell, Iain (1999). Supporting Science, Design
and Technology in the Early Years. Buckingham.G.B.: Open University Press. (141 s.)
7

similar documents