Werktevredenheid leraren

Report
Talis 2013
Nederland in internationaal perspectief
Ruud van der Aa
Eva van der Boom
Mirjam Stuivenberg
Den Bosch, Lerarencongres 8 oktober 2014
Structuur
1. Wat is Talis?
2. Onderzoeksopzet
3. Vo in Nederland in internationaal perspectief
4. Begeleiding en coaching
5. Professionaliseringsactiviteiten leraren
Pauze: 10 minuten
6. Werktevredenheid leraren
7. Werktevredenheid schoolleiders
8. Geloof in eigen kunnen
9. Resumé en afronding
Wat is Talis?
• Teaching and Learning International Survey: survey-onderzoek
onder leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en
hun schoolleiders;
• Samenwerking tussen OESO, deelnemende landen, een
internationaal onderzoeksconsortium, sociale partners en de EC;
• Leer- en werkomstandigheden leraren centraal;
• Doel: robuuste internationale indicatoren en beleidsrelevante
lessen;
• Twee cycli (2008: 24 landen, 2013: 33 landen), in 2018 nieuwe
ronde;
• In 2013 introductie 3 opties (rapporten volgen eind dit jaar):
– Talis-vragenlijst in het basisonderwijs (ISCED 1),
– bovenbouw vo/mbo (ISCED 3),
– Talis-PISA-link.
Deelnemende landen
Onderzoeksopzet
• Steekproefomvang: 200 scholen per land, per school 20 leraren
plus de schoolleider/rector (NL: 150 scholen);
• Vereiste respons: 75% geselecteerde scholen en binnen school
75% leraren;
• Aparte vragenlijsten voor leraren en voor schoolleiders;
• Dataverzameling: online en/of papier (NL: online);
• Veldwerkperiode: januari-mei 2013;
• Internationaal respons: ruim 6.000 scholen en 106.000 leraren;
• Respons NL: 127 scholen (80%) en 1.912 leraren (76%);
• Ruwe data vrij toegankelijk, maar wel specifieke eisen aan
statistisch programma en analyses.
Wie van u heeft er meegedaan
aan Talis 2013?
Vo in Nederland
Internationaal gezien zijn leraren onderbouw vo in NL:
• Vaker man (NL 45%, NW-Europa 36%,Talis 32%);
• Gemiddeld iets ouder dan rest NW-Europa maar gelijk aan Talisgemiddelde (NL 43 jaar, NW-Europa 39 jaar, Talis 43 jaar);
• Relatief hoog opgeleid (NL 95% ho, NW-Europa 83%, Talis
90%);
• Vaker werkzaam in deeltijd (NL 57%, NW-Europa 22%, Talis
18%).
Vo in Nederland
Internationaal gezien zijn schoolleiders vo in NL:
• Vaker man (NL 69%, NW-Europa 58%, Talis 51%);
• Ongeveer even oud (52 jaar);
• Relatief hoog opgeleid (NL 99% ho; NW-Europa 92%, Talis
96%);
• Net als hun internationale collega’s voltijd werkzaam (98%);
• Minder vaak gebonden aan lesgevende taken (NL 13%, NWEuropa 27%, Talis 39%).
Vo in Nederland
Vo-scholen in NL:
• Zijn relatief groot van omvang (NL gemiddeld 870 leerlingen,
NW-Europa 538 leerlingen en Talis 546 leerlingen);
• Hebben de volgende
leerlingpopulatie (in %
leraren dat werkt op
betreffende scholen):
Vo in Nederland
Discussiepunten
• Is werken in deeltijd een belemmering voor bv deelname aan
professionele ontwikkeling, of maakt dit leraren juist flexibeler?
• Nederlandse schoolleiders hebben steeds minder vaak een
lesgevende taak. Is dat een goede ontwikkeling?
Begeleiding en coaching
Aanbod van en deelname aan inwerkprogramma’s, in %
docenten:
Begeleiding en coaching
Componenten van inwerkprogramma’s
Begeleiding en coaching
Aandeel leraren dat wordt ondersteund door mentor/coach,
naar werkervaring
Begeleiding en coaching
Discussiepunten
• Verreweg de meeste scholen bieden een inwerkprogramma aan,
terwijl de helft van de Nederlandse leraren zegt daaraan deel te
nemen. Wat zouden hier de oorzaken van kunnen zijn?
• Zijn de vaakst voorkomende componenten van
inwerkprogramma’s ook het meest effectief (begeleiding door
ervaren collega en gesprekken met schoolleider) voor een
startende leraar?
• Welke componenten zouden vaker aangeboden moeten worden
in Nederland?
Professionele ontwikkeling leraren
Deelname leraren aan activiteiten (12 mnd voor onderzoek)
Professionele ontwikkeling leraren
Percentage docenten dat nooit heeft deelgenomen aan:
Professionele ontwikkeling leraren
Top 4 onderwerpen van activiteiten, mate van positieve
invloed en behoefte aan onderwerp (Nederland)
Professionele ontwikkeling leraren
Verklarende factoren voor deelname activiteiten:
• Een schoolcultuur van gedeelde verantwoordelijkheid is
bevorderlijk voor deelname aantal activiteiten en duur van
deelname;
• Leraren die vaker deelnemen aan klasoverstijgende activiteiten
nemen vaker deel aan professionele ontwikkeling;
• Leraren met minder werkervaring ondernemen vaker
gezamenlijke professionele ontwikkelingsactiviteiten;
• Des te beter de relatie tussen leraar en zijn/haar leerlingen des te
vaker hij/zij deelneemt aan gezamenlijke leeractiviteiten;
• Hoe groter de school, des te vaker de leraar deelneemt aan
gezamenlijke leeractiviteiten.
Professionele ontwikkeling leraren
Discussiepunten
• Nederlandse leraren geven veel minder vaak gezamenlijk les dan
hun internationale collega’s. Is dit een gemis?
• Zo ja, waarom wordt dit in Nederland minder vaak gedaan? Hoe
zou deze activiteit gestimuleerd kunnen worden?
• Welke samenwerkingsactiviteit vindt u het meest zinvol en
waarom?
• Wanneer ben je als school echt een ‘professionele
leergemeenschap’? En wat is daar de meerwaarde van, waarom
zou je dat als leraar of als schoolleider willen realiseren?
Koffiepauze: 10 minuten
Na de pauze:
• Werktevredenheid leraren
• Werktevredenheid schoolleiders
• Vertrouwen in eigen kunnen
Werktevredenheid leraren
Tevredenheid leraren met hun huidige werkomgeving
Werktevredenheid leraren
Tevredenheid leraren met hun beroep
Werktevredenheid leraren
Verklarende factoren:
• Leraren op een brede scholengemeenschap zijn minder tevreden
dan hun collega’s op havo/vwo;
• Hoe groter het aandeel leerlingen met speciale behoeften, des te
lager de werktevredenheid;
• Naarmate leraren een betere relatie hebben met hun leerlingen,
hebben zij een hogere werktevredenheid;
• Naarmate leraren meer mogelijkheden hebben om deel te nemen
aan de besluitvorming op school, hebben zij een hogere
werktevredenheid.
Werktevredenheid leraren
Discussiepunten
• Heeft de lagere werktevredenheid op brede scholengemeenschappen te maken met het meer moeten schakelen tussen de
verschillende niveaus van leerlingen?
• Het hebben van meer inspraakmogelijkheden leidt tot een hogere
werktevredenheid. Hoe groot zijn de verschillen tussen scholen in
Nederland wat betreft de inspraak van leraren? Hebben deze
meer te maken met welk bestuur je hebt of met de schoolleider?
Werktevredenheid schoolleiders
Tevredenheid schoolleiders met hun huidige werkomgeving
Werktevredenheid schoolleiders
Tevredenheid schoolleiders met hun beroep
Werktevredenheid schoolleiders
Verklarende factoren:
• Schoolleiders van brede scholengemeenschappen zijn minder
tevreden dan schoolleiders op havo/vwo-scholen;
• Hoe groter de school is, des te hoger de werktevredenheid;
• Hoe autonomer de school is, des te tevredener de schoolleider;
• Hoe hoger de mate van wederzijds respect op een school, des te
hoger de werktevredenheid.
Werktevredenheid schoolleiders
Discussiepunten
• Ook de schoolleiders van brede scholengemeenschappen zijn
minder tevreden dan hun collega’s, terwijl hoe groter de school,
hoe hoger de werktevredenheid. Hoe kan dit verklaard worden?
• Gezien de positieve invloed van schoolautonomie, zouden we in
Nederland moeten streven naar maximale autonomie voor alle
scholen?
Geloof van leraren in eigen kunnen
Aandeel leraren dat vertrouwen heeft in eigen kunnen m.b.t.
klassenmanagement en leerlinggedrag
Geloof in eigen kunnen
Aandeel leraren dat vertrouwen heeft in eigen kunnen m.b.t.
toepassen van lesstrategieën
Geloof in eigen kunnen
Aandeel leraren dat vertrouwen heeft in eigen kunnen m.b.t.
betrekken en motiveren van leerlingen
Geloof in eigen kunnen
Verklarende factoren:
• Hoe hoger het onderwijsniveau waarop een leraar lesgeeft
(schooltype), des te groter het vertrouwen in eigen kunnen;
• Hoe meer jaren werkervaring een leraar heeft, des groter het
vertrouwen in eigen kunnen;
• Leraren met hbo-bachelor als hoogste diploma hebben meer
geloof in eigen kunnen wat betreft algehele vertrouwen en
klassenmanagement dan collega’s met een ander diploma;
• Deelname aan gezamenlijke professionele leeractiviteiten heeft
een positieve invloed op het geloof in eigen kunnen.
Geloof in eigen kunnen
Discussiepunten
• Hoe komt het dat Nederlandse leraren minder zelfverzekerd zijn
als het gaat om het gebruik maken van niet-klassikale
lesmethoden dan hun internationale collega’s?
• Moeten de lerarenopleidingen structureel meer aandacht
besteden aan het toepassen van digitale leermethodes?
Resumé en afronding

similar documents