PowerPoint presentatie

Report
Regionaal consortium
Palliatieve Zorg Noord-Oost i.o.
dinsdag 11 november, 12.00 – 15.00
Vergaderzaal Kampen (1e etage)
Van der Valk Hotel Zwolle
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
1
Agenda
12.00
Lunch (in de Lounge, 1e verdieping)
12.30
Stand van zaken NPPZ
• Rapportage vanuit alle gezamenlijke EPZ’s op vrijdag 7 november (A. Reyners)
• Informatie vanuit andere gremia
12.45
Voorstel m.b.t. aanvraag 1e call ZonMw
• Samenwerkingsstructuur / regionale prioriteiten
• Tijdelijke thematische werkgroepen / concept opdracht
• Aanvraag financiën / Bemensing samenwerkingsstructuur
14.30
Stand van zaken m.b.t. intentieverklaringen
14.45
Wat verder ter tafel komt
14.50
Vervolgafspraak
• Voorstel: woensdag 21 januari 2015
15.00
Sluiting
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
2
NPPZ : doelstelling / criteria m.b.t.1e call
Doel NPPZ:
• Rond 4 thema’s knelpunten en mogelijke oplossingen formuleren door onderzoek, onderwijs
en/of praktijk (altijd in samenhang met elkaar).
• 1e mogelijkheid voor subsidie-aanvraag: 1e helft 2015
Doel van deze 1e call:
• Randvoorwaarden voor kwalitatief goede en relevante subsidieaanvragen creëren.
• Specifiek aandacht voor het betrekken van het onderwijs bij dit programma.
Beoordelingscriteria:
• Doelgroep (patiënten en mantelzorgers) betrekken bij plannen.
• Consortia niet neerzetten als nieuwe infrastructuur.
• Schaalgrootte helder beschrijven.
• Flexibele samenstelling rondom knelpunten.
• Kennis delen vereist onderdeel in regionaal plan.
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
3
NPPZ: vereiste resultaten / tijdpad
•
•
•
•
Overzicht van samenwerkende organisaties en expertise
Intentieverklaring met bestuurlijk committment van regionaal samenwerkende organisaties
Regionaal plan van aanpak, aansluitend bij verbeterpunten in eigen regio en de vier thema’s
Pré: aansluiten bij bestaande regionale netwerken en samenwerking
Tijdpad
Deadline indienen voorstel
20 november 2014 om 15:00 uur
Commentaar referenten en advies ZonMw
Uiterlijk 17 december 2014
Wederhoor indiener
Uiterlijk 12 januari 2015
Vaststellen oordeel
Uiterlijk 2 weken na wederhoor
Formele startdatum
Uiterlijk maart 2015
Einddatum
Uiterlijk 30 december 2015
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
4
Voorstel n.a.v. 1e call:
beschrijving regio
Beschrijving regio:
Eén regionaal consortium voor 1/3
van Nederland.
(Betreft vier provincies, 34,4% van
de opp. van Nederland. Zeven
regionale consortia voor de rest van
Nederland).
Beschrijving regionale knelpunten:
Uitgangspunt is bijgaand model,
ontwikkeld op basis van
inventarisatie van best practices en
uitdagingen per netwerk.
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
5
Voorstel n.a.v. 1e call:
beschrijving samenwerkingsstructuur
Top down?
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
6
NEE! Bottom up!
ROC’s
HBO-V’s
Patiënten en
mantelzorgers
WO
Instituten voor (bij-) /nascholing
vrijwilligers, professionals,
mantelzorgers …
Verpleeghuizen
Huisartsen
Specialisten
ouderengeneeskunde
Verzorgingshuizen
Overige zorgverleners/
instellingen
Thuiszorginstellingen
Ziekenhuizen
Hospices
Bijna-thuis huizen
Vrijwilligers
Netwerken
Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen
Platform Regionaal Consortium Noord Oost
-Netwerkcoördinatoren
-Vertegenwoordigers EPZ-NO
-Vertegenwoordigers IKNL
-Vertegenwoordiger Zorgverzekeraar
Voorbereidingsgroep RC NO
Vertegenwoordiger EPZ-NO; INKL,
Netwerkcoördinatoren; Onderwijsveld
Werkgroep Palliatieve zorg
Ziekenhuizen
Werkgroep Palliatieve zorg
Eerste lijnszorg
Werkgroep …
Toelichting samenwerkingsstructuur
Basis:
Bestaande infrastructuur van professionals, vertegenwoordigers van
patiënten, vrijwilligers en mantelzorgers, verenigd in de netwerken.
Gewenste
aanvulling:
Een ‘netwerk’ van opleidingsinstituten, die onderwijs over palliatieve
zorg in initiële en vervolgopleidingen verzorgen.
Regionaal
consortium
Palliatieve zorg
Noord-Oost :
Samenwerkingsverband van EPZ-Noord-Oost, IKNL, netwerken
Palliatieve Zorg uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en
het onderwijsnetwerk
Gewenste
aanvulling
Deelname van vertegenwoordiger van het nog te ontwikkelen
netwerk van opleidingsinstituten op het gebied van palliatieve zorg
Vanuit dit RC-NO worden tijdelijke werkgroepen
ingesteld om oplossingen voor regionale knelpunten te ontwikkelen,
implementeren, evalueren en over te dragen. Via linking pin vindt
aansturing en monitoring vanuit het RC plaats.
Tijdelijke
thematische
werkgroepen
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
8
Voorstel n.a.v. 1e call: regionale prioriteiten
Uitgangspunt:
Elke activiteit op het gebied van palliatieve zorg begint met de (h)erkenning dat de fase van
curatie voorbij is, en dat palliatieve zorg wenselijk is. Om verschillende redenen wordt de
‘surprise question’ niet, niet tijdig of niet adequaat gesteld. Dit probleem speelt zowel in de
eerste als tweede lijn.
Wanneer men zich realiseert dat de palliatieve fase is aangebroken, is een pro-actief
zorgplan, zo mogelijk opgesteld met patiënt en naasten, wenselijk. Dit wordt nog
onvoldoende ontwikkeld.
Voorstel m.b.t. prioritering knelpunten:
– Gebrek aan kennis, vaardigheden, tools voor goede en tijdige markering van de palliatieve
zorgfase
– Gebrek aan kennis, vaardigheden, tools voor het ontwikkelen van een pro-actief zorgplan
met aandacht voor:
– Zorgbehoeften in de vier dimensies (lichamelijk, geestelijk, sociaal, spiritueel)
– Zorgbehoeften van specifieke doelgroepen (niet-oncologische patiënten,
dementerenden, AYA’s)
– Bevorderen van regievoering door en/of betrokkenheid van patiënt en naasten.
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
9
Voorstel n.a.v. 1e call:
Tijdelijke thematische werkgroepen
Voorstel m.b.t. werkgroepen
• Er komt een tijdelijke, multidisciplinair samengestelde eerstelijns werkgroep en ziekenhuis
werkgroep.
• In beide werkgroepen participeren tenminste: huisartsen cq medisch specialisten,
verpleegkundigen/verzorgenden, een vertegenwoordiger van het onderwijsveld, zo mogelijk
een vertegenwoordiger met onderzoeksexpertise en een vertegenwoordiger van patiënten /
naasten.
• Per werkgroep wordt een parttime kwartiermaker aangesteld als trekker en organisator.
• Voor beide groepen vormt een lid van het regionaal consortium een linking pin naar de
werkgroep.
• Zo nodig kunnen voor deelopdrachten subwerkgroepjes ingesteld worden.
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
10
Voorstel n.a.v. 1e call:
Concept opdracht voor werkgroepen (1)
Opdracht /toetsingskader:
• Inventariseer en prioriteer oorzaken voor het onvoldoende (tijdig) (h)erkennen van de
palliatieve zorgfase c.q. het niet of onvoldoende maken van een pro-actief zorgplan.
•
Ontwikkel oplossingen welke toepasbaar zijn in de eerstelijns setting c.q. ziekenhuissetting.
•
Implementeer deze oplossingen in pilotprojecten.
•
Evalueer de werkbaarheid van deze oplossingen.
•
Ontwikkel een scholingsplan ten behoeve van overdracht van ontwikkelde kennis en tools.
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
11
Voorstel n.a.v. 1e call:
Aanvraag financiën
Uitgangspunt:
Er is sprake van een uitzonderlijk grote regio met relatief lage bevolkingsdichtheid, maar wel een
groot aantal betrokken netwerken en instellingen.
De 1e call is gericht is op realisatie van de infrastructuur / randvoorwaarden waarmee
inhoudelijke projecten gefaciliteerd kunnen worden. Succesvolle implementatie van innovaties
wordt bevorderd door participatie in de ontwikkelfase. De grote regio van het EPZ Noord-Oost
maakt dit complexer en duurder dan voor andere regio’s. Vanuit dit oogpunt bepleiten we dat
bij de verdeling van de gelden voor de 1e call ook de omvang van de regio wordt meegewogen.
Aanvraag:
Gelden worden aangevraagd voor:
• Aanstellen van parttime kwartiermaker per werkgroep
• Reiskosten voor leden van werkgroepen / regionaal consortium
• Vergaderkosten van werkgroepen /regionaal consortium
• Productontwikkelkosten voor werkgroepen
Voorstel bemensing samenwerkingsstructuur
met in achtneming geografische spreiding
Voorbereidingsgroep:
Vertegenwoordiger IKNL, vertegenwoordiger netwerkcoördinatoren
Voorstel: Mirjam Jansen + 2 netwerkcoördinatoren
Regionaal
consortium:
Een vertegenwoordiger van een Hogeschool, met toegang tot een netwerk
van onderwijsinstituten op gebied van palliatieve zorg: Suggesties?
Tijdelijke
werkgroepen:
Artsen, verpleegkundigen uit 1e lijn dan wel ziekenhuizen: Suggesties?
Vertegenwoordigers van onderwijs-/onderzoeksveld (Hogeschool,
Wetenschappelijk onderwijs): Suggesties?
Vertegenwoordigers patiënten en/of mantelzorgers: Suggesties?
Per werkgroep een lid van het regionaal consortium dat fungeert als
linking pin, voorzitter, en de groep helpt bij het interpreteren van de opdracht, op koers blijven, tussentijdse afstemming met /rapportage aan
regionaal consortium
Voorstel: een netwerkcoördinator: werkgroep Eerstelijns zorg
Voorstel: een netwerkcoördinator: werkgroep Ziekenhuiszorg
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
13
Bemensing samenwerkingsstructuur
Het onderwijsveld: initieel onderwijs verpleegkunde
www.alfa-college.nl
Alfa-college in diverse plaatsen in Noord en Oost-Nederland. Verpleegkundige MBO: BOL, BBL.
www.aventus.nl
Aventus in Apeldoorn, Deventer. Verpleegkundige MBO: BOL, BBL.
www.deltion.nl
Deltion College in Zwolle. Verpleegkundige MBO: BOL, BBL (verkort).
www.frieslandcollege.nl
Friesland College in Leeuwarden en Heerenveen. Verpleegkundige MBO: BOL, BBL.
www.drenthecollege.nl
Drenthe College in diverse plaatsen in Drenthe. Verpleegkundige MBO: BOL, BBL.
www.noorderpoort.nl
Noorderpoort in diverse plaatsen in Noord-Nederland. Verpleegkundige MBO: BOL, BBL.
www.rocfriesepoort.nl
ROC Friese Poort in diverse plaatsen in Friesland. Verpleegkundige MBO: BOL.
www.rocmensoalting.nl
ROC Menso Alting in Groningen, Zwolle. Verpleegkundige MBO: BOL.
www.rocvantwente.nl
ROC van Twente in diverse plaatsen in de regio Twente. Verpleegkundige MBO: BOL, BBL (verkort).
HBO
HBO
HBO
HBO
HBO
HBO
Verpleegkundige
Verpleegkundige
Verpleegkundige
Verpleegkundige
Verpleegkundige
Verpleegkundige
Zwolle
Deventer
Enschede
Leeuwarden
Groningen
Zwolle
Gereformeerde Hogeschool Z [...]
Saxion
Saxion
NHL Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Christelijke Hogeschool Wi [...]
Een ‘verbinder’ gezocht
Ter toetsing:Voldoen we hiermee aan
doelstelling / criteria m.b.t.1e call?
Doel NPPZ:
• Rond 4 thema’s knelpunten en mogelijke oplossingen formuleren door onderzoek, onderwijs
en/of praktijk (altijd in samenhang met elkaar).
• 1e mogelijkheid voor subsidie-aanvraag: 1e helft 2015
Doel van deze 1e call:
• Randvoorwaarden voor kwalitatief goede en relevante subsidieaanvragen creëren.
• Specifiek aandacht voor het betrekken van het onderwijs bij dit programma.
Beoordelingscriteria:
• Doelgroep (patiënten en mantelzorgers) betrekken bij plannen.
• Consortia niet neerzetten als nieuwe infrastructuur.
• Schaalgrootte helder beschrijven.
• Flexibele samenstelling rondom knelpunten.
• Kennis delen vereist onderdeel in regionaal plan.
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
15
Stand van zaken Intentieverklaring
6-11-2014
NW MeppelSteenwijkerland
NW Hoogeveen
NWNoordMidden Drenthe
(Assen)
NW Zuid-Oost
Drenthe (Emmen)
NW Groningen
Centraal
NW Noord
Groningen
NW Zuidoost
Groningen
NW Noordwest
Friesland
NW Noordoost
Friesland
NW Zuid
Friesland
NW Zuidoost
Friesland
NW Zuidwest
Friesland
NW Ijssel-Vecht
en Noordoost
Overijssel
(Hardenberg)
NW Enschede,
Haaksbergen en
Noordoost
Twente
NW Midden
Twente
NW Noordwest
Twente
NW Salland
IKNL
EPZ Noord-Oost
Hogeschool
Windesheim?
Groen = ondertekend retour ontvangen
11-11-2014
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord-Oost Nederland
16

similar documents