Kultūra

Report
Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes “Radošā Latvija 2014 – 2020”
“Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība”
Radošās Latvijas tematiskie bloki
• Kultūra kā identitātes un radošuma pamats (Latvija
2030)
• Kultūras un radošās industrijas
• Radošā izglītība
• Radošās teritorijas
Nacionālais attīstības plāns 2014-2020
Stratēģiskais mērķis
Nostiprināt un palielināt Latvijas kultūras
kapitāla vērtību un veicināt iespējami lielākas
sabiedrības daļas līdzdalību un iekļaušanos
kultūras procesos
Darbības virzieni
• Kultūras jomā strādājošo cilvēkresursu attīstība
• Profesionālās mākslas jomas attīstība
• Kultūras atmiņas institūciju jomas attīstība
• Kultūras jūtamāka klātbūtne un lielāks pieprasījums
sabiedrībā
• Uz rezultātu orientēta kultūrpārvaldība
Rīcības virziens :
Kultūras jomā strādājošo cilvēkresursu attīstība
Uzdevums
Darbība
Atb.
Līdzatb.
Radīt
labvēlīgus
apstākļus
kultūras
jomā
strādājošajiem
un
radošā
procesa
attīstībai
Pakāpeniski palielināt kultūras jomā
strādājošo atalgojumu
Izstrādāt un ieviest normatīvo regulējumu
un atbalsta sistēmu radošās personas
tiesiskās un sociālās aizsardzības
nodrošināšanai
KM;
Kult.
FM
institūc.
KM;
LM; FM
LRSP
Finans
avots
laiks
Valsts 2020
budžets
Valsts 2015
budžets
Pilnveidot atzinības un apbalvojumu LRSP VKKF, KM VKKF
2015
sistēmu kultūrā par nozīmīgiem
Valsts
sasniegumiem kultūrā nacionālajā un
budžets
starptautiskajā līmenī
Nodrošināt VKKF budžeta pakāpenisku KM;
pieaugumu atbilstoši VKKF stratēģijai
FM
Valsts 2016
budžets
Rīcības virziens:
Profesionālās mākslas attīstība
Atbalsts
vizuālās
mākslas
attīstībai
Izveidot mākslas darbu iepirkšanas valsts VKKF
programmu
VKKF Valsts 2017
budžets
Izveidot kuratoru programmu
Valsts budžets 2017-
Mērķtiecīgi atbalstīt vizuālās mākslas izstāžu KM,
NVO
darbību un starptautisko projektu īstenošanu
nozaru Muzeji,
galerijas
Izveidot efektīvu pārvaldības modeli vizuālās KM
mākslas procesa koordinēšanai un attīstībai.
Latvijas mākslas vēstures izdošana Latvijas MV institūts
100gades programmas ietvaros
nozaru NVO
VKKF Valsts 2015
budžets, LIAA 2020
Valsts budžets 2016
Valsts budžets 2018
-
Atbalsts Latvijas Attīstīt regulāru starptautisku konkursu sistēmu KMC, JVLMA KM,
koncertorganiz
ācijas
profesionālās
visās
mūzikas
nozarēs,
lai veicinātu
mūzikas
profesionālās mūzikas konkurētspēju
attīstībai
KM
Pilnveidot Latvijas mūzikas informācijas centra LMIC/Mūzika
s
eksporta
biedrība
datu bāzes, nodrošinot regulāru skaņdarbu
sarakstu, nošu un ierakstu paraugu iekļaušanu,
kā arī veicināt visu mūzikas žanru pieejamību
jaunajās mediju platformās (iTunes, soundcloud
u.c)
“Latvijas KM
Stiprināt profesionālās mākslas pieejamību Rīgā VSIA
Koncerti”
un jaunajos reģionālajos mūzikas centros
VKKF, valsts 2017
budžets
VKKF, valsts 2015
budžets
Valsts budžets 2014
2020
“Latvijas KM,
visas Valsts budžets
Sekmēt sistemātisku valsts finansēto kolektīvu VSIA
Koncerti”
valsts
koncertorganiz
mūzikas procesu fiksēšanu ierakstos un to
ācijas
tiražēšana
20152020
Jaunrades veicināšana ar novatorisku skaņdarbu valsts
koncertorgani
zācijas
pasūtījumiem dažādos žanros
2014
2020
KM
VKKF
-
-
Atbalsts
Izveidot efektīvu grāmatniecības nozares pārvaldības KM
literatūras un modeli
grāmatniecīb
Pašvald.
as attīstībai Nodrošināt jaunu un vērtīgu izdevumu pieejamību
pašvaldību publiskajās bibliotēkās un diasporas
centros
Nodrošināt Bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas LNB
programmas īstenošanu pašvaldību publiskajās, skolu
bibliotēkās un diasporu centros
Valsts budžets 20152016
LNB
Valsts
un 2014
pašvaldību
2020
budžets
-
pašvaldības
Valsts budžets 2014
2020
-
LLC, VKKF
Sekmēt Latvijas literatūras tulkotāju un tulkošanas LRS,
LGA, LGĢ
atbalsta programmas izveidi VKKF, lai dotu iespēju
Latvijas literatūras eksporta attīstībai ārvalstīs.
Valsts budžets 2016
LLC,
Sekmēt augstvērtīgas literatūras popularizēšanu, SRTM,
LRS, LJBLP,
atbalstot valsts nozīmes grāmatniecības konkursus LGA, LGĢ
(LaLiGaBa, Zelta Ābele un J.Baltvilka balva) un valsts
nozīmes grāmatniecības pasākumus (Dzejas Dienas,
Prozas lasījumi, Grāmatu svētku un Rīgas grāmatu
svētku kultūras programmas)
Valsts budžets 2015
Atbalsts
Latvijas teātra gada balvas “Spēlmaņu nakts” tradīciju Nozares NVO
profesionāl saglabāšana un kvalitatīva pilnveide un Izcilības fonda
ās teātra izveide
mākslas
Ar sabiedriskās televīzijas palīdzību nodrošināt NEPLP
attīstībai
aktuālā teātra procesa dokumentēšanu un pieejamību
plašam sabiedrības lokam
Atjaunot VKKF mērķprogrammu „Bērnu un jauniešu VKKF
teātra atbalsta programma”, lai veicinātu bērnu un
jauniešu auditorijai domāto iestudējumu pieejamību,
daudzveidību un kvalitāti
Lai nodrošinātu neatkarīgo teātru ilgtspējīgu attīstību, KM
pieaugošā dinamikā palielināt konkursa kārtībā
pieejamo bāzes finansējumu
Sekmēt jaunu dramaturģijas darbu tapšanu un VKKF
palielināt to īpatsvaru teātru repertuārā, atjaunojot
VKKF
mērķprogrammu
„Latvijas
mūsdienu
dramaturģijas attīstība”
Attīstīt Latvijas teātra nozares starptautisko dimensiju KM
KM
VKKF
2014
Profesionālie
teātri, KM
Valsts budžets 2016
Profesionālie
teātri, KM
VKKF
2015
KM
2020
Profesionālie
teātri, KM
VKKF
2016
Profesionālie
teātri
KM
2020
Atbalsts
nacionālā
kino
attīstībai
Lai nodrošinātu filmu daudzveidību, veidot
specializētus filmu nozares projektu
konkursus, piemēram, bērnu filmām, žanra
filmām, starptautiskām kopprodukcijām,
filmām Latvijas simtgadei, laikmetīgām filmu
„hronikām”u.c.
NKC
VKKF,
LTV
Valsts
budžets,
VKKF
20142020
Nodrošināt filmu nozares finansējuma
pieaugumu un finansējuma modeļu dažādību
KM, FM
NKC,
VKKF
Valsts
budžets,
VKKF,
biļešu
ienākumi
Eiropas
fondi
20142020
Atbalsts
klasiskās
dejas
tradīcijas un
laikmetīgās
dejas
attīstībai
Izveidot efektīvu dejas nozares pārvaldības
modeli
KM
Dejas
nozare
Valsts
budžets
2015
Veicināt
oriģinālhoreogrāfijas
pilnveidojot dejas piedāvājumu
Dejas
nozare
VKKF
VKKF
2020
Izveidot VKKF atsevišķu dejas nozares
ekspertu padomi un mērķprogrammu nozares
attīstībai
VKKF
Dejas
nozare
VKKF
2015
Stiprināt esošās un veicināt jaunu
starptautisku pasākumu meistarklašu attīstību
Latvijā,
nodrošinot,
Latvijas
dejas
starptautisko atpazīstamību
Dejas
nozare
VKKF
2014
2020
Sekmēt Dejas mājas izveidi
KM
attīstību,
Dejas
nozare
2017
-
Rīcības virziens:
Kultūras atmiņas institūciju un to sniegto
pakalpojumu attīstība
Atbalsts muzejiem Nodrošināt Nacionālā muzeju krājuma muzeji
kā
nozīmīgai attīstīšanu un saglabāšanu
nacionālās vērtības
uzturošai sistēmai Sekmēt muzeju kā kultūras tūrisma un Pašvaldī
kultūras un radošo industriju resursu attīstību bas, KM
Pašv.,
Valsts un 2014
KM, ZM, pašvaldību AiM
budžets
2020
Muzeji,
EM,
TAVA
Valsts un 2014
pašvaldību budžets,
2020
ES
finansēju
ms
Attīstīt
efektīvu,
plašu
pieejamību muzeji
nodrošinošu muzeju komunikāciju
Valsts un 2014
pašvaldību budžets
2020
Veidot
jaunus
valsts
finansētus KM
muzejus/ekspozīcijas, t.sk. nodrošināt jaunu
ekspozīciju izveidi rekonstruētajās nacionālo
muzeju ēkās (Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja ekspozīciju, Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja ekspozīciju rekonstruētajā
Rīgas pilī); veikt Latvijas Okupācijas muzeja
ēkas rekonstrukciju; izveidot ekspozīciju
Rīgā, Stabu ielā Čekas namā (Stūra māja)
Valsts
budžets;
ERAF
KM,
Atbalsts
Attīstīt bibliotēku infrastruktūru, darbinieku Bibliotēku
dibinātāji, LNB, IZM
bibliotēkām kompetences
un
kapacitāti
kvalitatīvu KISC
kā kultūras pakalpojumu nodrošināšanai
mantojuma,
informācijas
KM,
pakalpojumu Bibliotēku tradicionālo un digitālo krājumu Bibliotēku
dibinātāji, LNB, IZM
un zināšanu attīstība, e-grāmatu un e-pakalpojumu plaša KISC
resursu
pieejamība bibliotēkās
centriem
VARAM, Valsts
un 2014pašvaldību
2020
budžeti,
ES
fondu
finansējums
KM,
Bibliotēku informācijas un zināšanu resursu un Bibliotēku
dibinātāji, LNB, IZM
pakalpojumu pieejamība izglītības, pētniecības, KISC
mūžizglītības un tautsaimniecības attīstības
mērķiem
VARAM, Valsts
un 2014pašvaldību
2020
budžeti,
ES
fondu
finansējums
Īstenot jauno grāmatu iegādes programmu VKKF
publiskajām
bibliotēkām,
nodrošinot
oriģinālliteratūras vērtīgāko darbu pieejamību
publiskajās bibliotēkās
VARAM, Valsts
un 2014pašvaldību
2020
budžeti,
ES
fondu
finansējums
LNB, LBB, publ. Valsts budžets
bibliotēkas
20142020
Atbalsts
arhīvu
pakalpoju
mu
nodrošinā
šanai
Nodrošināt
Nacionālā
dokumentārā LNA
mantojuma saglabāšanu un mērķtiecīgu
papildināšanu ar autentiskiem un ticamiem
dokumentiem ar arhīvisko vērtību,
LNA
arhīvi
Zonālie Valsts budžets, ? 20142020
Attīstīt Latvijas Nacionālā arhīva kompetences LNA
un kapacitāti kvalitatīvu pakalpojumu, tajā
skaitā e-pakalpojumu, nodrošināšanai
LNA
arhīvi
Zonālie Valsts budžets, 2014ES finansējums 2020
Nodrošināt
Nacionālā
dokumentārā LNA
mantojuma pieejamību, popularizēšanu un
izmantošanu, nodrošinot tematiska digitālā
satura un citu digitālo produktu veidošanu,
tematisko un virtuālo izstāžu sagatavošanu
LNA
arhīvi
Zonālie Valsts budžets, 2014ES finansējums 2020
Rīcības virziens:
Kultūras jūtamāka klātbūtne un lielāks
pieprasījums sabiedrībā
Rīcības
uzdevums
virziena Darbība
Atb.
Finans.
avots
KM
Valsts budžets,
Dziesmu un deju Izskatīt iespēju attīstīt Dziesmu un deju svētku estrādi kā laikmetam Rīgas
pašvaldības
svētku
tradīcijas atbilstošu būvi regulāru kultūras un citu sabiedrībai nozīmīgu pasākumu pašvaldība LNKC
budžets, ES un
ilgtspējas
īstenošanai Latvijas 100gades kontekstā, tai skaitā Dziesmu svētku
piesaistītie
nostiprināšana
ekspozīcijas izveidi
līdzekļi
KM LNKC
Valsts budžets,
Sadarbībā ar IZM nodrošināt Dziesmu un deju svētku stadiona būvniecību IZM
ES
un
Rīgā kultūras un sporta aktivitāšu regulārai īstenošanai.
piesaistītie
līdzekļi
KM,
IZM, Valsts budžets
Sagatavot un īstenot Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un LNKC
VISC
attīstības plānu 2014.- 2018.
Dziesmu un
deju
svētku
padome
KM,
Valsts budžets,
Nodrošināt amatierkolektīvu darbību, saglabājot un palielinot mērķdotāciju LNKC
sadarbības
pašvaldību
amatierkolektīviem, kuri piedalās dziesmu un deju svētkos
partneri
budžets
(valsts,
pašvaldību
institūcijas,
NVO)
KM, IZM,
Valsts budžets
Īstenot 2018.gada Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētkus Latvijas LNKC
Republikas proklamēšanas 100.gadadienas kontekstā
Organizēt regulāru pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp LNKC
Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanā
iesaistītajām institūcijām un organizācijām.
Nodrošināt un koordinēt ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas saistītās LNKC
statistikas apkopošanu un monitoringu Latvijas Digitālās kultūras kartes
ietvaros.
Līdzatb
laiks
2014 2018
2014 2018
2014
2014 2020
2018
pašvaldības
Valsts
pašvaldību
budžets
un 2014 2020
pašvaldības
Valsts
pašvaldību
budžets
un 2014 2020
Nodrošināt regulāru Mediju plašāka iesaiste sabiedrības izglītošanā
informāciju
par un informēšanā par kultūras aktivitātēm
kultūras nozarēm
mediji
Sekmēt regulāras publikācijas un diskusijas
kultūras medijos par kultūras nozares
aktivitātēm (pievēršot uzmanību dejai/vizuālā
m.)
Filmu un audiovizuālā mantojuma pieejamība
www.filmas.lv, bibliotēkās, skolās, digitalizētos
kultūras namos un kinoteātros, informācijas
pieejamība
NKC
Valsts
budžets
2014 2020
Valsts
budžets
2020
KISC, KM, Valsts
VARAM
budžets
201420
Rīcības virziens:
rezultātu orientēta efektīva kultūrpārvaldība
Rīcības virziena
uzdevums
Darbība
Atb.
Līdzatb
Finans.
avots
Nodrošināt
regulāru
kultūrpolitikas
procesu
un
auditorijas izpēti
un monitoringu
Pilnveidot kultūras statiskas apkopošanu un
pieejamību (www.kulturaskarte.lv )
KM
Kult.
Valsts
institūcija budžets
s,
pašvaldīb
as
2020
Sadarbībā ar CSP rast risinājumu
kultūrekonomisko rādītāju iegūšanai
KM, EM
CSP
Valsts
budžets
2016
Izvērtēt iespēju izveidot Kultūras pētījumu
centru uz LKA Zinātniskās pētniecības
centra bāzes
Veikt regulārus kultūras un kultūrpolitikas
pētījumus un kultūras auditorijas monitoringu
KM
LKA,
LMA
JVLMA
Valsts
budžets
2018
KM
Pētniecīb
as
institūcija
s
Valsts
2020
budžets;
ES
finansējums
laiks
Sekmēt kultūras Sekmēt profesionālās mākslas NVO darbību
institūciju
un sadarbību ar valsts institūcijām
darbību
un
savstarpējo
sadarbību
Nodrošināt Nacionālo kultūras institūciju
darbību un infrastruktūras attīstību (t.sk.
Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija, Latvijas
Nacionālā teātra Mazās zāles un Dailes
teātra Jaunās zāles būvniecība)
KM
KM
…..
Valsts
budžets,
VKKF
2014 2020
Valsts
budžets
2020
Mērķa sasniegšanas rādītāji
Kultūras kapitāla vērtības pieaugums:
• Kultūras infrastruktūras uzlabojumi (renovēto, no jauna uzcelto
objektu utt. skaits);
• Krājumu (bibliotēku, muzeju, arhīvu) pieaugums (vienību skaits);
• Radītie jaundarbi (filmas, grāmatas utt. skaits).
Līdzdalība un iekļautība kultūras procesos:
• Mājsaimniecību kultūras patēriņš % no kopējā patēriņa;
• Kultūras pasākumu apmeklētāju skaits gada (uz 100
iedzīvotājiem);
• Aktīvā līdzdalība kultūrā (amatiermākslas kolektīvu dalībnieku
skaits uz 100 iedzīvotājiem);
• Privātā sektora (mecenāti, sponsori) ieguldījums kultūrā.
http://www.kultura.lv
http://www.km.gov.lv
http://www.kulturaskarte.lv
http://www.kkf.lv
Paldies par uzmanību!
Jolanta Treile
KM Kultūrpolitikas departamenta direktore
[email protected]

similar documents