C - İş Sağlığı ve Güvenliği

Report
DENEME TESTİ
• SORU 1-Bakım Onarım çalışmalarını iş sağlığı ve
güvenliği bakımından en önemlisi
aşağıdakilerden hangisidir?
• A) Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına
katkıda bulunur
• B ) Beklenmedik arızaları önler
• C) Malzeme hasarlarını önler
• D) Zaman kayıplarını önler
• SORU 2
• Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak
aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?
• a-Keski başına oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe
ile temizlenmeli
• b-Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu
gözlük kullanılmalı
• c-Keski ve çekiç gevşek tutulmalı
• d-Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan
olmamasına dikkat edilmeli
• SORU 3
• Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken
genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden
hangisi yanlıştır?
• a-Yapılacak işe uygun seçilmeli
• b-Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara
zarar vermemeli
• c-Sert çelikten yapılmamalı
• d-Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak
malzeme kullanılmamalıdır.
• SORU 4
• Kaldırma makineleri ve araçları yetkili bir
teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol
edilmelidir?
a-2 ay
b-3 ay
c-6 ay
d-12 ay
• SORU 5
• Kaldırma makinesi operatörü her kim
tarafından verilirse verilsin aşağıdaki hangi
işareti yerine getirmelidir?
• a-İndir
b-Kaldır c-Dur
d-Yürüt
• SORU 6
• İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği
en fazla kaç metre olmalıdır?
• a-3 m
b-5 m
c-8 m
d-10 m
• Soru 7
• Aşağıdaki işlerden hangisi iş kanunu kapsamına
girer?
• a-Deniz ve hava taşıma işleri
• b-50 den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman
işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri
• c-Ev hizmetleri
• d-507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanununun 2.
Maddesinin tarifine uygun 3 kişinin çalıştığı iş
yerleri
• Soru 8
• Vinç ile yük 5-10 cm. kaldırıldıktan sonra
aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
• a-Sapanlar
c-Frenler
• b-Kancalar
d-Halatlar
• SORU 9
• Rüzgarlı havalarda vinç ile çalışırken, rüzgar
hızı saatte kaç kilometreyi geçerse çalışma
durdurulur?
• a-40 km/h
b-50 km/h
c-70 km/h
d-100 km/h
• SORU 10
• Genel olarak el aletlerinde alınması gereken
aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?
• a-Yapılacak işe uygun olmalı
• b-Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak
kırık olmalı
• c-Uygun yerde muhafaza edilmeli
• d-Bakımlı olmalı
• SORU 11
• Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en
az kaç katını kaldırabilecek, askıda
tutabilecek güçte olmalıdır?
• a-1,5
b-2
c-2,5
d-3
• SORU 12
• Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen
eğitimlerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği
kapsamına girmez?
• a-Hızlı yazma teknikleri
b-Gözlerin korunması
• c-Zorlayıcı travmalar ve koruma yolları
d-Doğru oturma şekilleri
• SORU 13
• Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en
az kaç sarım halat kalmalıdır?
• a-1
b-2
c-3
d-4
• SORU 14
• Tehlikeli gerilimin alt sınır gerilim değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
• a-42 volt b-50 volt c-65 volt d-110 volt
• SORU 15
• Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar
çalışmaya devam etse de atışlar düzensiz
gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki
anlamsız atışlarına ne ad verilir?
• a-Çarpıntı b-Heyecan c-Travma d-Fibrilasyon
• SORU 16
• Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya
temasları sonucu elektron veya proton akışı
sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne
ad verilir?
• a-Alternatif akım
b-Doğru akım
c-Statik elektrik
d-Kondansatör
• SORU 17
• Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik
yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde
uygulanır?
• a-Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde
• b-Ekranlı daktilolarda
• c-Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar
sistemlerinde
• d-Toplumun kullanımına açık bilgisayar
sistemlerinde
• SORU18
• Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak
yüksekliği..........cm’den çok ve basamak
genişliği ..........cm’den az olamaz?
• Noktalı alana yazılması gereken değer
aşağıdakilerden hangisidir?
• a) 10-12 cm
b) 12-14 cm
• c)14-16 cm
d )18-20 cm
• SORU 19
• Hastanelerde koridor genişlikleri kaç m’den
az olamaz?
• a)1 m b )2 m c)3 m d)4 m
• SORU 20
• Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve
güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
yayımladığı tarihte faaliyette olan çalışma
merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde
yönetmelik hükümlerini uygun hale
getirilmeleri zorunludur?
• a-1
b-2
c-3
d-4
• SORU 21
• Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik
yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde
işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir?
• a-Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
• b-Düzenli aralıklarla
• c-Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme
zorluğu olduğunda
• d-Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk
olduğunda
• SORU 22
• Kişisel koruyucu donanımlar aşağıdaki
durumlardan hangisinde kullanılır?
• a-Toplu korunma önlemleri alınmışsa
b-Riskler yeterli derecede azaltılmışsa
• c-Teknik tedbirler yetersizse
d-Riskler önlenmişse
• SORU 23
• Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa
karşı dirençli değildir?
• a-Nitril b-Deri c-Neopren
d-PVC
• SORU 24
• Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde
kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
• a-Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun
olmalı
• b-Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı
• c-İstisnai ve özel olarak kişiye uygun olmalı
• d-Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam
uymalı
• SORU 25
• Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde
NRR ve SNR olarak belirtilen özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
• a-Gürültü Azaltma Oranı
b-Emniyet Faktörü
• c-Kulak Koruyucusu Tipi
d-Kulak Koruyucusu Standardı
• SORU 26
• Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği
kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım
olarak kullanılabilir?
• a-Gaz ölçüm cihazı
b-Çizme
• c-Tabanca
d-Sedye
• SORU 27
• Alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki
sınır gerilim değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
• a-380 volt
b-660 volt
• c-1000 volt
d-6000 volt
• SORU 28
• Yaptığı etkiye göre karbondioksit gazı
aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?
• a-Basit boğucular
b-Tahriş ediciler
• c-Kimyasal boğucular
d-Sistemik zehirler
• SORU 29
• -Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü
makinelerde, öğütme ile ilgili kısımlar, aşağıdaki
hangi malzeme ile yapılırsa güvenlik önlemleri
acısından emniyetli olur?
• I- Bronz II- Pirinç
III- Çelik
• A ) I-II
C) II-III
B) I-III
D) I-II-III
• SORU 30
• Ayakkabı seçiminde aşağıdakilerden hangisi
yapılırsa yanlış olur?
• a-Ayakkabının ön tarafında parmakların rahatça
hareket edebileceği yer olacak şekilde seçilmeli
• b-Ayakkabı ayağa tam oturacak fakat sıkmayacak
şekilde seçilmeli
• c-Her iki ayağa ayakkabı giyilip deneyerek
seçilmeli
• d-Sabah vakitlerinde deneyerek seçilmeli
• SORU 31
• LPG tankların, yaylı emniyet valflerinin
hidrostatik testleri kaç yılda bir yapılır?
• a)5
b)10
c)15
d)20
• SORU 32
• Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi en az kaç işçi
çalıştıran iş yerinde olur?
• a-10 b-30 c-50 d-Sayı önemli değildir
• SORU 33
• Kaç yaşını doldurmamış genç işçiler ve
çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim
almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılamazlar?
• a) 12
b) 14
c) 15
d) 16
• SORU 34
• Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım
çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması
açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en
son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
• a-Gerilimin her yönden kesilmesi
• b-Çalışacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
• c-Çalışılan yerlerde işletme esnasında gerilim altında
bulunması gereken başka yerler varsa onlarla temasın
önlenmesi
• d--Kısa devre etme ve topraklama .
• SORU 35
• Mühendis veya teknik elemanların,
işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak
görevlendirilebilmesi için, eğitimin süresi,
teorik ve pratik olarak …….saatten az olamaz.
• Noktalı alana yazılması gereken değer
aşağıdakilerden hangisidir?
• a) 40
b) 90 c)120
d) 220
• SORU 36
• Aşağıdaki işlerden hangisi günde ancak 7,5
saat çalışabilecek işlerdendir?
• a-Ensektisitler(böcek zehiri işl)
• b-Oksijen ve elektrik kaynağı işçileri
• c-Civa izabe fırınların da görülen işler
d-Karbon sülfür işleri
• SORU 37
• Hangi kurum görev ve sorumluluk olarak iş
sağlığı ve güvenliği ile daha çok ilgilidir?
• a-Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
• b-Sağlık bakanlığı
• c-Sanayi bakanlığı
d-SS kurumu
• SORU 38
• Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış, iş
güvenliği ile görevli mühendis veya teknik
elemanı, aşağıdaki tanımlardan hangisini
kapsar?
• a) Mühendis
b) Teknik Eleman
• c)İş Güvenliği Uzmanı d) Bakanlık
• SORU 39
• İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek
çalışma platformların üstünde, altında veya
yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü,
montaj ve kurma işleri, iskelede çalışma ve yıkım
işlerinde, çalışana çarpmasından ve darbelerden
koruyan Kişisel Koruyucu Donanım
aşağıdakilerden hangisidir?
• a) Baret
b) İş Gözlüğü
• c) Toz maskesi
d) İş eldiveni
• SORU 40
• Gürültülü ortamlarda kullanmamız gereken
Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden
hangisidir?
• a) Baret
b) İş Gözlüğü
• c) Toz maskesi
d) Kulaklık
• SORU 41
• Plazma, lazer kesme vb. makinelerde çalışırken
kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanım
aşağıdakilerden hangisidir?
• a) Kulaklık
• B ) X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole,
infrared, görünür radyasyon gözlükleri
• c) Toz maskesi
• D) İş Gözlüğü
• SORU 42
• Aşağıdaki hangi tehlikelere karşı Kişisel
Koruyucu Donanım kullanılmaktadır?
• a) Kimyasal maruziyet
• b) Zararlı tozlar
• c) Fırlayan parçalar
d) Hepsi
• SORU 43
• Üniversitelerin kimya, makine, maden, jeoloji,
metalürji, endüstri, elektrik, elektronik, inşaat,
fizik, jeofizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak,
gemi, çevre, gıda mühendisliği ve mimarlık
bölümleri ile ziraat fakültelerinin tarım
makineleri bölümünden mezun olanları,
aşağıdaki tanımlardan hangisini kapsar?
• a)- Mühendis
b) Teknik Eleman
c)İş Güvenliği Uzmanı
d) Bakanlık
• SORU 44
• Ağır veya yuvarlanabilen malzemelerin
kaldırılıp taşındığı işlerde kullanılması
gereken Kişisel Koruyucu Donanım
aşağıdakilerden hangisidir?
• a) İş ayakkabısı
b)iş gözlüğü
• c) Baret
d) Kulaklık
• SORU 45
• Ayak ve bacakların koruması için gerekli Kişisel
Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisi
değildir?
• a) Zincirli testere operatörleri için koruyucu bot
ve çizmeler
• b) Tahta tabanlı ayakkabılar
• c) Takıp çıkarılabilen ayak üst kısmı koruyucuları
• d) Baret
• SORU 46
• Muafiyet sınırları içerisinde olduğu halde izin
verilmeyen radyoaktif madde içeren
malzemelerin ithali, ihracı, imali,
bulundurulması, kullanılması ve depolanması
yasak olan malzemeler aşağıdakilerden
hangisidir?
• a) Kırtasiye malzemeleri
b) Giysiler
c) Kozmetikler
d) Hepsi
• SORU 47
• Radyasyon uygulaması işinde kaç yaşından
küçükler çalıştırılamazlar?
• a) 10
b) 12
c ) 16
d) 18
• SORU 48
• İmalat atölyelerinde, el ve kolların ısıya,
kesilmeye maruz kalan işçilerin kullanması
gereken Kişisel Koruyucu Donanım
aşağıdakilerden hangisidir?
• a) İş eldiveni b)iş gözlüğü
• c) Baret
d) Kulaklık
• SORU 49
• Tozlu ortamlarda kullanmamız gereken Kişisel
Koruyucu Donanım aşağıdakilerden
hangisidir?
• a) Kulaklık
b) İş Gözlüğü
• c) Toz maskesi
d) Baret
• SORU 50
• -Bir makinede üç işçi çalışıyorsa üç adet çalıştırma üç adet de
durdurma düğmesi bulunmalıdır. Buna göre iş güvenliği önlemleri
bakımından çalıştırma ve durdurma düğmelerinin aşağıdaki
işlevlerinden hangisi doğrudur?
• A) Çalıştırma düğmelerinden birine basıldığında makinenin tümü
çalışmalıdır
• B ) Durdurma düğmelerinden birisine basıldığında makine tümü ile
durmalıdır
• C) Üç durdurma düğmesine basılmadan makine durmamalıdır
• D) Her çalıştırma düğmesi makinenin kumanda ettiği kısmı bağımsız
olarak çalıştırmalıdır
• SORU 51
• Aşağıdakilerden hangisi Radyasyon korunması
sorumlusunun görevlerinden biridir?
• a) Radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyon
korunması ile radyasyon kaynaklarının güvenliğini sağlamak
üzere gerekli önlemleri almak,
• b ) Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerin planlama
ve zırhlama hesaplarını ve projelerini yapmak ve kontrol
etmek,
• c) Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesislerde radyasyon
seviyesini düzenli olarak izlemek,
• d)- Radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunma
konusunda eğitiminde görev almak,
• SORU 52
• Yüksekliği kaç m’den fazla olan binalarda,
bina dışında açık merdivenlere izin verilmez?
• a)22.50 b)23.50 c )21.50 m d)24.50
• SORU 53
• Dairesel merdivenler kaç m'den daha yüksek
olmamalıdır?
• a)11 m b)10 m c)9.80 m d )9.50 m
• SORU 54
• Dairesel merdivenlerde basamak yüksekliği
kaç mm'den çok olmaz?
• a)170 mm
b )175 mm
• c)180 mm
d)200 mm
• SORU 55
• Fetusu korumak amacıyla, hamile radyasyon
görevlisinin batın yüzeyi için hamilelik
boyunca ilave eşdeğer doz sınırı ne olmalıdır?
• A ) 1 mSv b) 2 mSv c) 3 mSv d) 4 mSv
• SORU 56
• İş kazası veya meslek hastalığı meydana
gelmeden önce oluşan işveren kusurunun
cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi
mevzuat ta yer alır?
• a-Ceza kanunu
• b-İş kanunu.
• c-Ticaret kanunu
d-SS kanunu
• SORU 57
• Çıkış sayısı, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli
yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en
az kaç acil çıkış zorunluluğu bulunması
gerekir?
• a)4
b)2
c)1
d)3
• SORU 58
• Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren
tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne en fazla
ne kadar zaman içinde bildirimde
bulunulmalı?
• a-3 gün
b-15 gün
c-1 ay.
d-3 ay
• SORU 59
• Fabrika, imalathane, dükkân ve depo
binalarında en az kaç çıkış merdiveni
bulunması gerekir?
• a)1
b)2
c) 3
d) 3 veya 4
• SORU 60
• Yapı yüksekliği kaç m’nin üzerinde olan
binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında
duman kontrol sistemi yapılması mecburidir?
• a)18 m
b) 49 m
• c) 50 m
d ) 51.50 m
• SORU 61
• Kapalı otopark alanlarında ve bodrum
katlarındaki depolarda, toplam alanı kaç
m2’yi aşması durumunda, mekanik duman
tahliye sistemi yapılması mecburidir?
• a )2000 m2
b) 1500 m2
• c) 1500 m2
d) 1000 m2
• SORU 62
• Basınçlandırma sistemi çalıştığı zaman, bütün
kapılar kapalı iken basınçlandırılan merdiven
yuvası ile bina kullanım alanları arasındaki
basınç farkının en az kaç Pa olması gerekir?
• a)20 Pa b) 30 Pa c) 40 Pa d ) 50 Pa.
• Pa:basınç paskal
• SORU 63
• Sıvı yakıtlı kazan dairesinde uygun yerde en
az kaç m3 betondan pis su çukuru yapılması
gerekir?
• a )0.25. b) 0.50 c) 0.75 d) 0.90
• SORU 64
• İmar planlama alanı, kaç m2’den büyük olan
ve içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan
yerleşim alanlarında dış hidrant sistemi
yapılması şarttır?
• a)1000 m2
b)2000 m2
• c) 4000m2
d ) 5000. m2
• SORU 65
• Aşağıda hangi durumda otomatik yağmurlama sistemi
kurulması mecburidir?
• a )Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut
haricindeki bütün binalarda,
• b)Yapı yüksekliği 20.50 m’den fazla olan konut
haricindeki bütün binalarda,
• c)Yapı yüksekliği 25.50 m’den fazla olan konut
haricindeki bütün binalarda,
• d)Yapı yüksekliği 28.50 m’den fazla olan konut
haricindeki bütün binalarda,
• SORU 66
• Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı
derecede hassasiyet meydana getirme özelliği
olan ve daha sonra maruz kalınması
durumunda karakteristik olumsuz etkilerin
ortaya çıkmasına neden olan maddeler ne
olarak adlandırılır?
• a) Patlayıcı madde b) Oksitleyici madde
• c) Alerjik madde. d) Aşındırıcı madde
• SORU 67
• Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni
ile zarar verme potansiyeline ne ad verilir?
• a)Çevre için tehlikeli madde b ) Tehlike.
• c) Alerjik madde
d) Mutajen
• SORU 68
• Evlerde en fazla ne kadar LPG tüpü
bulundurulur?
• a)2
b)3
c)4 d)5
• SORU 69
• Otellerde, iç koridora açılan kapıların yangına
karşı en az kaç dakika dayanıklı olması
gerekir?
• a)20 dakika b) 15 dakika
• c) 25 dakika d ) 30 dakika
• SORU 70
• Kimyasal maddenin zarar verme
potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet
koşullarında ortaya çıkması olasılığına ne ad
verilir?
• a )Risk
b) Tehlike
• c) Alerjik madde
d) Mutajen
• SORU 71
• Zararlı ve kimyevi alanda Risk
değerlendirmesi kaç yılda bir yenilenecektir?
• a ) En az beş yılda bir defa
• b) En az dört yılda bir defa
• c) En az üç yılda bir defa
• d) En az iki yılda bir defa
• SORU 72
• Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal
kurtarma işlerini yapmak, aşağıdaki hangi
ekibin görevidir?
• a) Söndürme ekibi;
• b ) Kurtarma ekibi
• c) Koruma ekibi;
• d) İlkyardım ekibi;
• SORU 73
• Kaçış yolu kapılarının genişliği ………. cm’den ve
yüksekliği ……….. cm’den az olamaz?
• Noktalı alana yazılması gereken değer
aşağıdakilerden hangisidir?
• a) 70-180 cm
b) 60-170 cm
• c )70-190 cm
d)50-1200 cm
• SORU 74
• Eşi iş kazasında ölen kadın hangi davayı
açabilir?
• a-Destekten yoksun kalma tazminat davası.
• b-Rücu davası
• c-Maddi tazminat davası
• d-İş göremezlik tazminatı davası
• SORU 75
• Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı
korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması
muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
aşağıdaki hangi ekibin görevidir?
• a) Söndürme ekibi; b) Kurtarma ekibi
c ) Koruma ekibi;
d) İlkyardım ekibi
• SORU 76
• LPG tankların, hidrostatik testleri kaç yılda bir
yapılır?
• a)5
b)10
c)15
d)20
• SORU 77
• İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup
bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal
madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve
güvenliği yönünden olumsuz etkilerini
belirlemek üzere, risk değerlendirmesi yapmakla
yükümlü kişi kimdir?
• a ) İşveren . b) İşçi c) Hizmetçi d) İSG Uzmanı
• SORU 78
• İş yeri kapatılması işlemi hangi tip
uygulamadır?
• a-İdari
b-Cezai
c-Mali
d-Ticari
• SORU 79
• İşverenin iş sağlığı ve güvenliliği ile ilgili
eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer
alır?
• a-SSK
b-Meslek eğitimi kanunu
• c-İş kanunu.
d-İş kurumu kanunu
• SORU 80
• Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
• a--İşveren vekilliği özel yükümlere dayanan özel bir
statüdür.
• b-İşveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve
işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili
denir
• c-İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve
yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur
• d-Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili
olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu
toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt
işveren ile birlikte sorumludur
• SORU 81
• Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile
yapılabilir ve kaç defa yenilene bilir?
• a-3 ay-2 defa
• b-6 ay-2 defa.
• c-1 yıl-1 defa
• d-Süre ve tekrarlamada zorunluluk yoktur
• SORU 82
• İşyeri veya iş yerinin bir bölümü hukuki bir
işleme dayalı olarak başka birine
devredildiğinde devirden önce doğmuş olan
ve devir tarihinde ödenmesi gereken
borçlardan devreden işverenin sorumluluğu
devir tarihinden itibaren kaç yıldır?
• a-1
b-2.
• c-5
d-10
• SORU 83
• Aşağıdaki davalardan hangisi SSK’ nın
işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için
açtığı davadır?
• a-Rücu davası.
b-Tazminat davası
c-SSK davası
d-Ceza davası
• SORU 84
• SS kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş
kazası sayılmaz?
• a-Servis aracı ile evine giden
• b-İşe gelmek için durakta bekleyen
• c-Görevli olarak başka bir işte çalışan
• d-İşyerinin bahçesinde oturan
• SORU 85
• Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin
fesinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesinde
yanlıştır?
• a--İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak 1 hafta sonra.
• b-İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra
• c-İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra
• d-İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirimin yapılmasından
başlayarak 8 hafta sonra
• SORU 86
• Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın
aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?
• 1-Maddi tazminat
• 2-Manevi tazminat
• 3-Destekten yoksun kalma tazminatı
• a-1,2
b-1,3
c-2,3 .
d-1,2,3
•
•
•
•
•
•
SORU 87
İş müfettişleri hangi birime bağlı çalışır?
a-İş Teftiş Kurulu Bakanlığına
b-Personel dairesine
c-İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne
d-Bakanlık teftiş kurulu başkanlığına
• SORU 88
• Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre
bulunmalıdır?
• a-1 adet
c-3 adet
b-2 adet .
d-5 adet
• SORU 89
• Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş
müfettişleri kimin adına denetleme yapar?
• a-Bakan adına
• b-Devlet adına
• c-T.B.M.M. adına
• d-Cumhurbaşkanı adına
• SORU 90
• Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik
vanası vardır?
• a-4 adet
c-2 adet.
b-3 adet
d-1 adet
• SORU 91
• Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan
hidrolik basınç deneyi kazan konstrüksiyon
basıncının kaç katı ile yapılmalıdır?
• a-4,5
b-3,5
c-2
d-1,5
• SORU 92
• Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Risk
değerlendirmesinde ilk önce aşağıdaki beş temel faktörün
hangisinden başlanmalıdır?
•
•
•
•
•
I-Riskleri değerlendirme
II-Tehlikeleri tanımlama
III-Kontrol tedbirlerini tamamlama
IV-Kontrol tedbirlerine karar verme
V-İzleme ve Tekrar etme
• a-I
b-II .
c-III
d-IV
• SORU 93
• Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?
•
•
•
•
a-OHSAS 18001
b-ISO 14001
c-HAZOP
d-BS8800
• SORU 94
• Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz?
•
•
•
•
•
I-Elimine et
II-Tehlikeli ortamı izole et
III-Daha zararsız ile değiştir
IV-Kişisel koruyucu kullan
V-Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır
• a-I-II-III-IV-V
• c-II-I-III-V-IV
b-II-I-V-III-IV
d-I-III-II-V-IV.
• SORU 95
•
• Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde tüm işyerinden sorumlu olan
işveren, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin
uygulanmasını koordine edecek ve kendisine
ait………………………….koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu
sağlamak için alınacak önlemleri ve uygulanacak yöntemleri belirtecektir.
•
• Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?
•
•
•
•
a-Acil eylem planında
b-Risk analizinde
c--Sağlık ve güvenlik dokümanında.
d-Etkilenmiş alan planında
• SORU 96
• Kazanlarda ve basınçlı kaplara aşağıdaki
zaman aralıklarından hangisinde periyodik
olarak basınç testi uygulanır?
• a-4 ay
b-6 ay
c-12 ay.
d-18 ay
• SORU 97
• Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli
çalışması için gerekli olan ancak bağımsız olarak
işlevi olmayan herhangi bir parçayı
aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
• a) Koruyucu Sistemler
• b) Aksam
• c) Patlayıcı Ortam
d) Muhtemel Patlayıcı Ortam
•
SORU 98
•
•
Yer altı ve yerüstü maden işletmeleri ile bunların yerüstü tesislerinde uygulanacak
asgari genel hükümlere göre çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli
hallerde veya…………………………..işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri
sağlanacaktır.
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?
•
•
•
•
a-5 ve daha fazla
b-10 ve daha fazla
c-20 ve daha fazla
d-50 ve daha fazla
• SORU 99
• Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde acil çıkış kapıları için
aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
• a-Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı
• b-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde
olmalı
• c-Bu kapılar kilitli bulundurulmamalı
• d-Elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmaya sağlayacak
yedek aydınlatma sistemi bulunmalı
• SORU 100
• Ortam şartları altında, tutuşma oluştuktan sonra
yanmanın tüm yanmamış karışıma yayıldığı gaz,
buhar, buğu ya da toz halindeki yanıcı
maddelerin hava ile karışımını aşağıdakilerden
hangisini tanımlar?
• a) Koruyucu Sistemler
• b) Aksam
• c) Patlayıcı Ortam
d)Muhtemel Patlayıcı Ortam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1…..100 test soru cevapları:
1-b
16-c
31-a
2-c
17-c
32-c
3-d
18-d
33-d
4-b
19-b
34-d
5-c
20-b
35-d
6-a
21-d
36-b
7-b
22-c
37-a
8-c
23-b
38-c
9-b
24-c
39-a
10-b
25-a
40-d
11-a
26-b
41-b
12-a
27-c
42-d
13-b
28-a
43-b
14-b
29-a
44-a
15-d
30-d
45-d
46-d
47-c
48-a
49-c
50-b
51-b
52-c
53-d
54-b
55-a
56-b
57-b
58-c
59-b
60-d
61-a
62-d
63-a
64-d
65-a
66-c
67-b
68-a
69-d
70-a
71-a
72-b
73-c
74-a
75-c
76-a
77-a
78-a
79-c
80-a
81-b
82-b
83-a
84-b
85-a
86-c
87-a
88-b
89-b
90-c
91-d
92-b
93-c
94-d
95-c
96-c
97-b
98-b
99-a
100-c

similar documents