Cursuri de apa supravegheate - 203 km

Report
BUSTENI
SINAIA
Canton Valea Doftanei
Comandament
Canton Varbilau
CAMPINA
URLATI
Canton Buda
MIZIL
Indiguire Râu Prahova
PLOIESTI
Aricestii-Rahtivani
Indiguire Râu Cricov Dulce
Măneşti Băltiţa
Indiguire Râu Teleajen
Dumbrava - Zănoaga
Indiguire Râu Teleajen
Râfov – Moara Domnească
Indiguire Râu Prahova
Balta Doamnei
Canton HabudDrăgăneşti -Canton
Tufani




SISTEMUL HIDROTEHNIC I.C.A.-L.H
1786 km cursuri apa
36,48 km diguri de aparare impotriva
inundatiilor;
239,315 km regularizari si aparari de maluri;
7 cantoane de exploatare
PRAHOVA
TELEAJEN
CRICOVUL SĂRAT




Total cursuri de apa cadastrate - 890 km;
Cursuri de apa supravegheate - 203 km;
Cursuri de apa nesupravegheate - 687 km;
Lucrari hidrotehnice – 191,815km, din
care:
regularizari- 137,745 km;
aparari de maluri- 54,07 km;
indiguiri- 36,48 km.
3 cantoane de exploatare.




Total cursuri de apa cadastrate - 428 km;
Cursuri de apa supravegheate - 130 km;
Cursuri de apa nesupravegheate- 298 km;
Lucrari hidrotehnice -12.28 km,din care:
regularizari - 11,3 km;
aparari de maluri - 0,98 km;
indiguiri- 0 km.
Barajul de priza Nedelea;
 Canalul deschis Nedelea - Buda, L= 7,9 km;
 Derivatia Nedelea - Dambu, L= 7,7 km;
 Canal inchis Nedelea – Casa sitelor 20 km;
2 cantoane de exploatare.




Total cursuri de apa cadastrate – 468km;
Cursuri de apa supravegheate - 98 km;
Cursuri de apa nesupravegheate-370 km;
Lucrari hidrotehnice-35,22 km,din care:
regularizari - 22,64 km;
aparari de maluri – 12,58 km;
indiguiri- 0 km.
Principalele volume de lucrari
executate in primele 7 luni
Intretinere, Reparatii, IICA







Terasamente –19,174 mii mc
Piatra si anrocamente – 200 mc
Beton – 4,2 mc
Regularizari si reprofilari – 4.2 km
Vopsitorii si zugraveli – 1001,5 mp
Cosiri - 23,895 ha
Igienizari cursuri de apa si taieri de
vegetatie – 89450 mp
 Volumele de lucrari amintite anterior au fost executate cu utilajele si mijloacele de transport
din dotarea unitatii.
 Astfel cu cele trei autobasculante s-au transportat materiale necesare executiei lucrarilor de
reparatii praguri de fund(piatra, custile de gabioane) si a terasamentelor rezultate din lucrarile
de decolmatare.
 La lucrarile de terasamente mecanizate s-au utilizat un buldozer Komatsu, un excavator
Hitachi si un buldoexcavator Komatsu.
In anul 2014 au fost propuse a se executa urmatoarele
lucrari de reparatii, reabilitari si investitii surse proprii la:
BARAJ PALTINU
Lucrari cu terti:
 Curatire plutitori lac Paltinu ( se va realiza in trimestrul III)
 Reabilitare comandament aparare Paltinu
BARAJ MANECIU
Lucrari de reparatii cu forţe proprii:
 Reparatii instalatii electrice galerii – Baraj Maneciu (in
derulare)
 Reparatii camine AMC - Baraj Maneciu (in derulare)
Lucrari investitii surse proprii cu personal propriu:
 Inprejmuire gard contur mal drept Baraj Maneciu (in
derulare)
Lucrari investitii din surse proprii realizate cu terti:
 Panouri detasabile acces galerii Baraj Maneciu (in
derulare)
 Reabilitare instalatie aerare Golire Fund – Baraj Maneciu
(in derulare)
Lucrari de decolmatare si regularizare – realizate
 Decolmatare parau Varbilau – Com.Stefesti (Iunie)
 Decolmatare parau Varbilau – Com.Varbilau (aprilie,
mai)
 Decolmatare si regularizare parau Cricovul Sarat –
Com.Sangeru (mai, iunie, iulie)
Lucrari de decolmatare si regularizare –
programate
 Decolmatare si regularizare parau Provita – Com.
Provita de Sus (august, septembrie) – 4000 mc
 Decolmatare si regularizare parau Provita – Com.
Provita de Jos (septembrie, octombrie) – 3000 mc
 Decolmatare si regularizare rau Doftana + parau Negras
– Com. Valea Doftanei (octombrie) - 3000 mc
DIRECTIVA CADRU APA 2000/60/EC
DIRECTIVA
CADRU
+
Directive fiice
LEGEA APELOR 107/1996
+
normative de aplicare
(H.G. si alte tipuri de acte
legislative)
TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR UE ÎN DOMENIUL APEI
ÎN REGLEMENTĂRI ROMÂNEŞTI
DIRECTIVA
Directiva nr. 75/440/EEC privind calitatea ceruta apelor de suprafata
destinate prelevarii de apa potabila
Directiva nr. 76/160/EEC privind calitatea apei de imbaiere
Directiva nr. 76/464/EEC privind poluarea cauzata de anumite substante
periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii (si cele 7 Directive
“fiice”)
Directiva nr. 78/659/EEC asupra calitatii apelor dulci ce necesita
protectie sau imbunatatire pentru a sustine viata pestilor
Directiva 79/869/EEC privind metodele de masurare si frecventele de
prelevare si analiza a apelor de suprafata destinata prelevarii apei
potabile
Directiva nr. 79/923/EEC asupra calitatii necesare apelor pentru
moluste
Directiva nr. 80/68/EEC privind protectia apelor subterane impotriva
poluarii cauzate de anumite substante periculoase
Directiva nr. 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti
Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii
cauzate de nitratii din surse agricole
Directiva nr. 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului
uman
Directiva Cadru 2000/60/EEC a UE in domeniul apelor
HOTĂRÂRE DE GUVERN
HG100/2002 – Hotarare pentru aprobarea Normelor de calitate pe care
trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare
si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si
analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa
potabila, modificata si completata ulterior
HG 459/16.05.2002 – Hotarare privind aprobarea Normelor de calitate
pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere
HOTARARE nr. 351 din 21 aprilie 2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante
prioritar periculoase inlocuit de Anexa 1 din HOTARARE 1038 13/10/2010
la data de 19 Noiembrie 2010
HG202/2002 – Hotarare pentru aprobarea Normelor tehnice privind
calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul
sustinerii vietii piscicole
HG100/2002 – Hotarare pentru aprobarea Normelor de calitate pe care
trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare
si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si
analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa
potabila, , modificata si completata ulterior
HG 201/2002 – Hotarare pentru aprobarea Normelor tehnice privind
calitatea apelor pentru moluste
HOTARARE nr. 351 din 21 aprilie 2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante
prioritar periculoase inlocuit de Anexa 1 din HOTARARE 1038 13/10/2010
la data de 19 Noiembrie 2010
HG 188/2002- Hotarare pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate actualizată
HG 964/2000 – Hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole
Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si
completarile ulterioare
Ordinul 913 din 15.11.2001 al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului
Se reactualizeaza Legea Apelor
TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR UE ÎN DOMENIUL APEI
ÎN REGLEMENTĂRI ROMÂNEŞTI
DIRECTIVA CADRU APA 2000/60/EC:
apa = patrimoniu
ce trebuie protejat, tratat şi conservat ca atare
PLANUL DE MANAGEMENT AL
BAZINULUI / DISTRICTULUI HIDROGRAFIC
= Instrumentul de implementare al Directivei Cadru Apă
Evaluează starea corpurilor de apă
Stabileşte obiectivele ţintă pe o perioadă de 6 ani
Propune măsuri pentru atingerea acestora
• decembrie 2009: Plan Naţional de Management = Sinteza
Planurilor de Management ale Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice;
• martie 2010: a fost raportat către Comisia Europeană Planul
Naţional de Management si a primit avizul acesteia;
• a fost aprobat prin HG nr. 80/2011, pe plan national;
• 2010 – prezent: s-au desfasurat evaluari ale stadiului
implementarii programelor de masuri prevazute in primul plan
de management;
• în prezent: se evalueaza realizarea primului plan de
management (2010-2015), rezultatele obtinute prin
implementarea masurilor si se stabileste programul de masuri
aferent celui de-al doilea plan de management al spatiului
hidrografic Buzau-Ialomita pentru perioada 2016-2021.
Planul de management – un set de măsuri necesare pentru
atingerea obiectivelor de mediu (starea buna a apelor)
pentru:
 aglomerări umane;
 industrii;
 unitati agricole;
 S.G.A.-uri;
Al doilea plan de management evaluează realizarea primului
plan de management şi prevede noi măsuri necesare pentru
indeplinirea obligaţiilor.
Evaluarea stadiului realizarii masurilor din Planul de
Management se face pe baza colaborarii cu administratiile
locale, operatori de apa, unitati industriale, unitati agricole.
DISPONIBILITATE
BUNA COLABORARE
CORECTITUDINEA
INFORMATIILOR
FIECARE PICĂTURĂ ESTE PREŢIOASĂ
“Apei i-a fost dată
puterea de a deveni
seva vieţii pe
pământ”
(Leonardo da Vinci)
“Secretul longevităţii
e apa pe care o
consumam”
(Henri Coanda)
“Apa constituie originea tuturor lucrurilor”
(THALES)
Vă mulţumesc pentru atentie!

similar documents