4M & KM for e

Report
LOGO
นายสงคราม มีบุญญา
นางสาวพรพิมล รอดเคราะห์
นางสาวปกเกศ ชนะโยธา
องค์ ประกอบของ e-Learning
1
2
3
Hardware
Software
Data
องค์ ประกอบของ e-Learning
1
Hardware
องค์ ประกอบของ e-Learning
2
Software
องค์ ประกอบของ e-Learning
3
Data
หลักการ 4M & KM สาหรับ e-Learning
Man
+
KM
Money
4M
Management
Materials
หลักการ 4M & KM สาหรับ e-Learning
Man
หลักการ 4M & KM สาหรับ e-Learning
Money
หลักการ 4M & KM สาหรับ e-Learning
Commercial
Management
(LMS)
Open
Source
หลักการ 4M & KM สาหรับ e-Learning
Materials
หลักการ 4M & KM สาหรับ e-Learning
+
KM
บริบทพืน้ ฐานของการจัดการความรู้
Organization
Variables
Environmental
Knowledge
Knowledge
Factors
Processes
Resources
Information
Technology
(Okunoye & Bertaux, 2006)
Environmental Factors
Environmental
Factors
ปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อม เป็ นปั จจัยภายนอก
ที่มีผลต่ อบริบทพืน้ ฐาน ในการจัดการความรู้ เช่ น
วัฒนธรรม โครงสร้ างพืน้ ฐานทางสังคม
www.themegallery.com
Organization Variables
Organization
Variables
บริบททางด้ านตัวแปรขององค์ กร
เป็ นการกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ท่ ี
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ขององค์ กรที่มีการ
ตัง้ เป้าหมายไว้
www.themegallery.com
Information Technology
Information
Technology
การกาหนดองค์ ประกอบทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสอดคล้ องกับกลยุทธ์
ขององค์ กร กระบวนการการสร้ างความรู้ ให้
เกิดขึน้ ในองค์ กร เพื่อนาไปสู่การเลือกเครื่ องมือ
และวิธีการที่เหมาะสม
www.themegallery.com
Knowledge Processes
Knowledge
Processes
กระบวนการของความรู้ เกิดขึน้ จาก
การสนับสนุนของเครื่ องมือและวิธีการที่ได้ รับ
การออกแบบและวางแผนให้ ตรงตามความ
ต้ องการและกลยุทธ์ ขององค์ กร
www.themegallery.com
Knowledge Resources
Knowledge
Resources
แหล่ งของความรู้ เป็ นแหล่ งของ
ความรู้ ท่ เี กิดขึน้ จาก Knowledge Processes
โดยความรู้ นัน้ ถูกสร้ างขึน้ และมีการจัดเก็บผ่ าน
เครื่ องมือและวิธีการ จนกระทั่งได้ สารสนเทศที่
ตรงตามยุทธศาสตร์ ขององค์ กร
www.themegallery.com
ตัวอย่างงานวิจัย
ERP AND KNOWLEDGE MANAGEMENT INTERGRATION: THE CASE OF
MALAYSIAN BUSINESS
1. ปั จจัยที่ส่งผลให้ การจัดการความรู้ ประสบผลสาเร็จ
- ผู้เข้ ารั บการอบรมการใช้ Software
- การให้ ความรู้ ใหม่ ในแง่ ของกระบวนการทางธุรกิจ
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อกระบวนการทางธุรกิจและความต้ องการในการเรี ยนรู้
- การมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
- การทบทวนกระบวนการทางธุรกิจ
- การเลือกบรรจุภัณฑ์ อย่ างระมัดระวัง
www.themegallery.com
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อโครงงานและการจัดการทางด้ านการสื่อสาร
- การสนันสนุนจากผู้บริหาร
- การให้ คาแนะนาปรึกษา
- การจัดการโครงการ
www.themegallery.com
องค์ ประกอบ 4M & KM for e-Learning
เจ้ าหน้ าที่
พัฒนา
ซอฟต์แวร์
ผู้เรี ยน
เจ้ าหน้ าที่
ฝึ กอบรม
และพัฒนา
ผู้สอน
Man
Knowledge
Management
Money
e-Learning
วัสดุ
Management
Materials
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(LMS)
อาคาร
สถานที่
LOGO
ขอขอบคุณ

similar documents