na tej povezavi.

Report
Gradnja AC odseka
Draženci – MMP Gruškovje
oktober 2014
+
AC Draženci – MMP Gruškovje
2
+ Prikaz poteka novega AC odseka
3
+
Osnovni podatki o AC odseku
Trasa poteka najprej po Dravskem polju, ki je izrazito ravninski teren, po prečkanju
vodotoka Polskava pa preide v gričevnato območje Haloz. Naseljena območja so
večinoma situirana ob obstoječih cestah. Ob glavni cesti G1-9 so to naselja Lancova
vas, Tržec in Podlehnik, ob regionalni in lokalni cesti pa še naselja Kozminci in Zg.
Gruškovje.
Osnovni podatki o gradnji novega AC odseka:

Dolžina novega AC odseka znaša 13,03 km, gradil pa se bo na trasi sedanje
glavne ceste G 1-9, katera se v celoti ukine.

V sklopu investicije bo grajena vzporedna regionalna cesta v dolžini 13,9 km,
katera bo vršila funkcijo povezovalne ceste med kraji ob trasi AC in kot dostop
do okoliških zemljišč ter nadomešča staro glavno cesto G 1-9, ki se ukinja.

V sklopu AC se bodo gradili 3 novi AC priključki: Lancova vas, Podlehnik in Zakl.

Na novo bodo zgrajeni naslednji premostitveni in podporni objekti:

7 nadvozov,

3 podvozi,

2 podhoda,

24 mostov in

31 opornih in podpornih zidov

dvocevni tunel, vsak dolžine cca 150 m.
4
+
Vodenje gradnje AC odseka
S prenosom projektnega vodenja v roke naročnika DARS se je povečala
preglednost in efektivnost obvladovanja projekta. To se kaže skozi večje
obvladovanje stroškov, večji vpliv na optimalno sosledje aktivnosti in s tem
hitrejše napredovanje do ključnih mejnikov, pomembnih za odvijanja projekta.
Skozi proces recenzije projekta za izvedbo (PZI) smo optimizirali predvidene
stroške gradnje in prvotno oceno vrednosti odseka znižali za 12 mio €.
Efektivnost vodenja projekta, predvsem v časovnem vidiku, bi bila še večja, če bi
imeli pravočasno zagotovljene vire financiranja. Oviro občutimo tudi v sklepu
Računskega sodišča, ki nam prepoveduje izvedbo javnega naročila za pridobitev
izvajalca gradbenih del pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Skladno s terminskim planom, pripravljenim na podlagi predvidenih aktivnosti in
ob upoštevanju zahteve RS, da z objavo razpisa v UL ne moremo pričeti pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja, je predviden pričetek gradnje prve etape
spomladi leta 2015, druge etape jeseni 2015, zaključek vseh del na
obravnavanem odseku pa do sredine leta 2018 (pred turistično sezono 2018).
5
+
6
Tunel Log
Osnovni podatki o tunelu:
Desna cev:
Dolžina predora:
Dolžina portalov:
Galerij S in J:
Skupna dolžina:
105,66 m
43,19 m
75,59 m
224,44 m
Leva cev:
Dolžina predora:
Dolžina portalov:
Skupna dolžina:
104,26 m
42,70 m
146,96 m
Prerez (NPP)
12,20 m
Max. višina nadkritja: 34,00 m
+
Prikaz sedanjih in pričakovanih
prometnih tokov
Avtocesta Draženci – MMP Gruškovje bo v prvi vrsti izboljšala kvaliteto življenja
ljudi, zvišala prometno varnost, prevzela daljinski in velik del mednarodnega
prometa z obstoječe ceste G1-9 Draženci – Jurovci – Gruškovje, saj predstavlja
pomembno povezavo med dvema mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in
Gruškovje.
Avtocesta bo predvidoma prevzela naslednje količine vozil:

Letu 2018 (po otvoritvi):
od 9.910 do 13.573 vozil (PLDP)
(od tega bo 15,5 – 19,1 % tovornih vozil),

Leta 2047 (konec planskega obdobja): od 21.263 do 27.414 vozil (PLDP)
(od tega bo 22,6 – 26,6 % tovornih vozil).
Diagram dnevnih (sezonskih) nihanj prometnih volumnov (AŠM 682, 2012).
7
+ Stanje aktivnosti in
predviden potek gradnje

Podlaga za izvajanje aktivnosti je sprejeta Uredba o državnem
prostorskem načrtu za odsek avtoceste Draženci – mednarodni mejni
prehod Gruškovje (Ur. l. RS št. 75/2010, 56/2012);

Na podlagi Uredbe o DPN je bil izdelan projekt PGD (oktober 2011);

Okoljevarstveno soglasje je bilo izdano s strani ARSO septembra 2012;

V teku je odkupovanje nepremičnih za potrebe gradnje (zemljišča in
objekti, ki se rušijo). Odkupljeni so vsi objekti in več kot 96 % vseh
zemljišč;

Projekt za izvedbo PZI je bil dokončan do konca septembra 2014;

Izdelan je investicijski program, trenutno je v podpisu sklep o
potrditvi investicije na Ministrstvu za infrastrukturo;

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 1. etapo AC do km 7,25 in za
del 2. etape;

Dokončana je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca gradbenih del
1. etape in del 2. etape, objava razpisa na portalu javnih naročil bo
predvidoma v začetku novembra 2014;
8
+ Etapnost in faznost gradnje
Gradnja obravnavane novega AC odseka bo predvidoma potekala od konca
meseca februarja 2015 do meseca maja 2018. Potekala bo v dveh etapah:
 1. etapa poteka od km AC 0+000 do km 7+260, skupaj z nekaterimi deli,
potrebnimi za pravočasen začetek del II. etape,
 2. etapa poteka od km AC 7+260 do km 13+031.
Gradnja posamezne etape avtoceste bo potekala v več fazah in sicer:
 1. faza – dograditev obstoječe glavne ceste - izgradnja polovice AC, promet
bo nemoteno potekal po obstoječi glavni cesti. Izvedejo se vsa križanja preko
nove AC (nadvozi, podvozi, mostovi) v polni širini za zagotavljanje prečnega
prometa preko današnje glavne ceste;
 2. faza – preusmeritev prometa na novo izgrajeno polovico AC in dograditev
druge polovice AC, promet poteka po polovici nove avtoceste.
9
+
Terminski plan aktivnosti
10
+
11
Vrednost investicije
Dolžina AC odseka - trase:
Vrednost projekta skupaj
(vključno z DDV, stalne cene april 2014, brez stroškov
financiranja)
(brez DDV, stalne cene april 2014)
Vrednost odkupa nepremičnin:
Vrednost odkupa zemljišč
Vrednost odkupov stavb (skupaj z objekti OP Petrol)
Vrednost gradbenih del:
Trasa AC
Obojestranska oskrbna postaja Podlehnik
Premestitveni in oporni objekti, prepusti
Gradnja predora
Deviacije
Regionalna cesta
Druga gradbena in okoljska dela
Ostali stroški
(prostorska in projektna dokumentacija,
nadzor in preiskave, arheologija)
13,031 km
233.392.434 €
17,91 mio € /km
194.551.175 €
18.000.000 €
8.512.000 €
9.488.000 €
164.128.380 €
63.121.005 €
2.424.288 €
34.884.237 €
9.497.318 €
3.687.499 €
24.262.073 €
26.251.960 €
14,93 mio € /km
1,38 mio € /km
12.422.795 €
0,95 mio € /km
Posamična vrednost gradnje na km:
Vrednost izgradnje samo avtoceste na km
(upoštevali so zgolj stroške zemljišč na trasi avtoceste in
odkupov stavb ter vrednost gradbenih del za traso
avtoceste, brez regional. Ceste in platoja OP Podlehnik)
164.177.315 €
12,60 mio € /km
Vrednost izgradnje avtoceste na km z vsemi stroški
(tudi vzpostavitev regionalne cene in platoja OP
Podlehnik)
194.551.175 €
14,93 mio € /km
12,60 mio € /km
4,84 mio € /km
0,19 mio € /km
2,68 mio € /km
0,73 mio € /km
0,28 mio € /km
1,86 mio € /km
2,01 mio € /km
+
Struktura financiranja
AC Draženci – MMP Gruškovje
Vrednost investicije (vključuje DDV):
brez stroškov financiranja
s stroški financiranja
stalne cene (april 2014)
233,40 mio EUR
246,22 mio EUR
Struktura in viri financiranja
ocenjeno poplačilo lastnih sredstev s sredstvi obveznic/kredita, vključno s stroški financiranja
(stalne cene april 2014, z DDV):
Lastna sredstva
Krediti / obveznice
Drugi viri (EU sredstva-kohezijski sklad)
Sredstva TEN-T (za projektiranje)
Vrednost projekta skupaj:
69,92 mio EUR
117,00 mio EUR
56,06 mio EUR
3,23 mio EUR
246,22 mio EUR
(skupaj s stroški financiranja)
+
Predvideni potek novega AC odseka od
Dražencev do MMP Gruškovje si lahko
ogledate tudi na spletu:
http://www.youtube.com/watch?v=TcaQ
ao8DnZs
Hvala za vašo pozornost!
13
+
14
Povezujemo Slovenijo

similar documents