***** KM TEAM ***. - ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

Report
- ค่าเฉลี่ยคะแนน KMA สชป.8 = 3.63 คะแนน (5 คะแนน)
- อยู่ในระดับ 5 (ผลประเมินอยู่ในระดับดี – ดีมาก)
- คะแนนอยู่ในอันดับสูงสุด 5 อันดับแรก กรมจะขอเชิญไป
นาเสนอแนวทางการจัดการความรู้ของสชป.8
ที่
หมวด
1
2
3
4
5
6
7
การนาองค์กร
การวางแผนยุทธศาสตร์
การให้ ความสาคัญกับผู้รับบริการฯ
การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
การมุง่ เน้ นทรัพยากรบุคคล
การจัดการกระบวนการ
ผลลัพธ์ (เริ่มประเมินปี 57)
รวม
คำถำม คะแนน
11
5
6
9
7
3
4
45
55
25
30
45
35
15
20
225
%
24%
11%
13%
20%
16%
7%
9%
100%
ที่
หมวด
1
2
3
4
5
6
การนาองค์กร
การวางแผนยุทธศาสตร์
การให้ ความสาคัญกับผู้รับบริการฯ
การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
การมุง่ เน้ นทรัพยากรบุคคล
การจัดการกระบวนการ
เฉลี่ย
ประเมิน
+/ตนเอง กรรมกำร
4
4
4
4.33
3.71
5
4.17
4
3
3.83
3.11
3.71
4
3.63
1
0.17
1.22
1
0.54
จุดแข็ง
1. บริหารการจัดการความรู้สื่อสารวิสยั ทัศน์ เป้าหมายของกรมและ เป้าหมาย/
แนวทางการจัดการความรู้ของสชป.8 อย่างชัดเจน ผ่านหลายช่องทาง
2. CKO เป็ นแบบอย่างที่ดีในการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ร่วมกันของบุคลากร
ในหน่วยงาน
3. สนับสนุนให้ มีการใช้ เครื่ องมือการจัดการความรู้ที่หลากหลาย
4. มีการเตรี ยมความพร้ อมด้ านแนวทาง/วิธีการทางานทีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ทังนี
้ ้อาจเพิ่มเติมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในมิตติ า่ งๆที่อาจเกิดขึ ้น กาหนด
แผนการเตรี ยมความพร้ อมที่ครบถ้ วน สามารถรองรับการเปลี่ยนแลงได้ อย่าง
เท่าทัน
กรรมการให้ 2 คะแนน
กรรมการให้ 3 คะแนน
ข้ อ 5. การสร้ างและแสวงหาความรู้
ข้ อ 11. การฝึ กอบรมและการเรี ยนรู้
กรรมการให้ 3 คะแนน
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
จัดทาแผน KM ต่อเนื่องทุกปี
มีวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดทาแผน KM
มีการถ่ายทอดแผน KM สูผ่ ้ ปู ฏิบตั ิหลายช่องทางและทัว่ ถึง
มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผน KM โดยเปรี ยบเทียบ
กับตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมาย
โอกาศในการปรับปรุ ง
ถึงแม้ วา่ สชป.8 จะมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้ทกุ ปี อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ควรนาผลสรุปบทเรี ยนมาเป็ นข้ อมูลสาคัญในการจัดทา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี (Action Plan)
แต่ ไม่ สามารถนามาซึ่งความ
กรรมการให้ 3 คะแนน
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
มีช่องทางรับฟั งข้ อร้ องเรี ยนหลายช่องทาง ชัดเจน
มีหลักฐานแสดงการนาข้ อมูลจากผู้รับบริการฯ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทางานให้ ดีขึ ้น
มีหลักฐานการใช้ ข้อมูลและความรู้จากผู้รับบริการฯ เพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
มีการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พงึ พอใจ ของผู้รับบริการฯ
มีช่องทางเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศสาหรับผู้รับบริการหลายช่องทาง
โอกาศในการปรับปรุ ง
มีหลักฐานแนวทาง/กระบวนการในการสารวจความต้ องการของ
ผู้รับบริ การฯ และระบบการตรวจสอบความต้ องการที่แท้ จริ งที่เป็ น
ระบบยังไม่ชดั เจน (ควรมีแบบสารวจความต้ องการของผู้รับบริ การฯ
ชัดเจนโดยตรง และครอบคลุมกลุม่ ผู้รับบริ การ)
กรรมการให้ 2 คะแนน
กรรมการให้ 2 คะแนน
กรรมการให้ 2 คะแนน
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
มีผ้ รู ับผิดชอบการประมวลและกลัน่ กรอง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ขององค์ความรู้ที่จดั เก็บในคลังความรู้
มีการปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ (ตามแบบฟอร์ ม 3)
กาหนดวิธีการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการรวบรวมถ่ายโอน
ความรู้
มีการรวบรวมถ่ายโอนความรู้จากผู้มีสว่ นได้ เสียในบางเรื่ อง
ดาเนินการตามแผน KM
ดาเนินการ KM ต่อเนื่อง เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่าเสมอ
โอกาศในการปรับปรุ ง
1. มีกระบวนการในการเลือก รวบรวม เชื่องโยงข้ อมูลสารสนเทศ
ที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานประจาวันน้ อยมาก
2. มีการ Update ข้ อมูลที่จาเป็ นในเว็บไซด์คลังความรู้บ้าง แต่
ไม่มีการทบทวน การกาหนดระยะเวลา/รอบการปรับปรุง
3. ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
(Best Practice) ข้ ามหน่วยงาน
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
กาหนดทีมงานรับผิดชอบการดาเนินการ KM
สนับสนุน จูงใจให้ บคุ ลากรเข้ าร่วมกิจกรรม KM
ผลการประเมินความรู้ด้าน KM อยูใ่ นเกณฑ์ดีระดับ 4 เมื่อเทียบที่อื่น
นาผลการประกวดโครงการ KM AWARD ไปประเมินผลงาน
(ความดีความชอบ) ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่สง่ ผลงานเข้ าประกวด
ส่งเสริมการใช้ ความรู้และทักษะใหม่ๆ ในการทางาน เช่น อบรม
บุคลากรในหน่วยงาน , จัดเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบ
ถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรโดยจัดทาเป็ นเอกสาร
มีกระบวนการวัดผลความพึงพอใจการจัดการความรู้ ของสชป.8
จุดแข็ง
1.
2.
3.
ใช้ KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักโดยมีคมู่ ือที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิงานหลัก
ใช่ KM ในการปรับปรุงงานสนับสนุนโดยนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
ใช้ KM เชื่อมโยงเครื่ องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่นๆ
หมวดที่
1.การนาองค์กร
สิ่งที่ควรปรั บปรุ ง / ดาเนินการเพิ่มเติม
- CKO ดาเนินการตามปี 56
- กาหนดตัวบุคคลเพื่อสรุปผลงาน CKO (รายเดือน)
- กาหนดทีมเพื่อจัดทาผลงาน KMA ในแต่ละหมวด
- CKO สื่อสารกับเจ้ าหน้ าที่ เรื่ อง วิสยั ทัศน์ , ยุทธศาสตร์ , ค่านิยม ,
นโยบาย KM สชป.8 , สารจาก CKO , แผน KM
- CKO ร่วมกิจกรรม KM (เท่าที่ทาได้ )
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และอบรม
ภายในหน่วยงานให้ มากขึ ้น
- CKO สร้ างแรงจูงใจ (รางวัล , ประกาศ , ความดีความชอบ)
- CKO จัดกิจกรรม Crops เพิ่มขึ ้น
- CKO ออกคาสัง่ แต่งตัง้ KM เครื อข่ายระดับโครงการ และกาหนดให้ ทา
กิจกรรม KM ร่วมกันกับ สชป.8
- ติดตามผลการดาเนินการความก้ าวหน้ ากิจกรรม KM ทุกเดือน
หมวดที่
2.การวางแผน
ยุทธศาสตร์
สิ่งที่ควรปรั บปรุ ง / ดาเนินการเพิ่มเติม
- สรุปบทเรี ยนการจัดการความรู้สชป.8 ปี 2556 เพื่อทาแผนปี 2557
- KM Team ดาเนินการตามแผน KM โดยติดตามความก้ าวหน้ าและ
ประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
- คณะกรรมย่อย 3 คณะ (ค้ นหา , กลัน่ กรอง , พัฒนาคลังความรู้)
ร่วมกันวางแผนการดาเนินงานโดยมีลาดับขันตอน
้
(Flow chart)
- KM Team จัดกิจกรรมถ่ายทอดแผน KM และวิธีการดาเนินการ
กิจกรรม KM ให้ กบั KM เครื อข่ายระดับโครงการ
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่คดั เลือก 2 องค์ความรู้ สูผ่ ้ ปู ฏิบตั ิ
หมวดที่
3.ผู้รับบริการฯ
สิ่งที่ควรปรั บปรุ ง / ดาเนินการเพิ่มเติม
- สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยกาหนดให้ มีการสรุ ปผล
และนาผลไปวิเคราะห์ ปรับปรุงการดาเนินงาน (ความพึงพอใจของ
เกษตรกร , ความเข้ มแข็งกลุม่ เกษตรกร , ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีตอ่ องค์กร , การใช้ บริการจากการจัดการความรู้ของสชป. 8)
- สร้ างแนวทางการจัดการข้ อร้ องเรี ยน
หมวดที่
สิ่งที่ควรปรั บปรุ ง / ดาเนินการเพิ่มเติม
4.การวัด วิเคราะห์ - สร้ างแนวทางการคัดเลือกความรู้ (คณะทางานค้ นหา และ
และการจัดการ กลัน่ กรองความรู้)
ความรู้
- ปรับปรุงเว็ปไซต์คลังความรู้ สชป.8 (คณะทางานพัฒนาคลังฯ)
- KM Team จัดกิจกรรมเล่าประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ,
ฝึ กอบรมด้ านต่างๆ , เสียงตามสายจากหน่วยต่างๆ)
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ดูงาน หน่วยงานอื่นๆ
หมวดที่
สิ่งที่ควรปรั บปรุ ง / ดาเนินการเพิ่มเติม
5.การมุง่ เน้ น
- สร้ างทีม KM เครื อข่ายระดับโครงการ เพื่อรับการถ่ายทอดการ
ทรัพยากรบุคคล จัดการความรู้ และนาไปปฏิบตั ิให้ เกิดผลงานในระดับโครงการ
- สร้ างแรงจูงใจในการสร้ างผลงานด้ าน KM
- การสร้ างความผาสุขในกิจกรรมต่างๆ
หมวดที่
6.การจัดการ
กระบวนการ
สิ่งที่ควรปรั บปรุ ง / ดาเนินการเพิ่มเติม
- วิเคราะห์กิจกรรม KM เพื่อปรับปรุงงานหลัก และ งานสนับสนุน

similar documents