Power point_Fart akselerasjon kraft

Report
MÅLEENHETER
FART, AKSELERASJON, MASSE, TYNGDE OG KREFTER
Basiskunnskap 2014
VI SKAL LÆRE OM
• hva som menes med fart og hvordan fart blir målt
• hva som menes med akselerasjon, masse og kraft
• hvordan krefter påvirker bevegelse
Basiskunnskap 2014
HVA ER EGENTLIG FART?
• Et fly som kjører 900 km på en time har stor fart
• En bil som kjører 80 km på en time har ganske stor
fart
• Når du går 5 km på en time, har du ganske liten fart
• Farten forteller hvor lang strekning som
tilbakelegges på en bestemt tid
Basiskunnskap 2014
•
• Farten får du ved å
dele strekningen på
tida
Basiskunnskap 2014
FARTSTREKANTEN
s
• v for fart
• s for strekning
• t for tid
v
Oppgave: dere skal regne
ut farten deres fra
aktiviteten «Vi måler fart».
Basiskunnskap 2014
t
ENHETER FOR FART
• Kilometer per time (km/t) er en enhet for fart
• Vi kan også bruke meter per sekund (m/s)
• 1 m/s tilsvarer 3,6 km/t
Basiskunnskap 2014
NÅR DU REGNER OM FRA M/S TIL KM/T,
MÅ DU MULTIPLISERE MED 3,6.
• Hvis du tilbakelegger 3 m hvert sekund når du løper,
er farten 3 m/s
• Det tilsvarer 3 m/s ∙ 3,6 = 10,8 km/t
• Hvis du holder samme farten i en time, har du løpt
10,8 km
Basiskunnskap 2014
NÅR DU REGNER OM FRA KM/T TIL M/S, MÅ DU DIVIDERE
MED 3,6
• Hvis du løper med farten 10,8 km/t,
• tilsvarer det 10,8 km/t : 3,6 = 3 m/s.
Basiskunnskap 2014
LITT MER DETALJER FOR DE SOM VIL
1 km =
1000 m
1t=
60 min
1 min =
60 s
1 t = 60 ∙ 60 s = 3600 s
3,6 km/t = 3,6 ∙ 1000 m/3600 s = 3600 m/3600 s = 1 m/s
Basiskunnskap 2014
AKSELERASJON
• Når farten til for eksempel en bil øker, sier vi at den
har akselerasjon == FARTSENDRING
• Når farten øker på kort tid, er akselerasjonen stor
• Biler som kan øke farten på kort tid, har stor
akselerasjon
Basiskunnskap 2014
• En familiebil bruker cirka 10 sekunder på å øke fra 0
km/t til 100 km/t
• En racerbil bruker cirka 2 sekunder på samme
fartsøkning
• Jo raskere farten øker, jo større er akselerasjonen
Basiskunnskap 2014
TENK PÅ LYNNEDSLAG
Lydens hastighet
Lysets hastighet
• Ca. 340 m/s
• Ca. 300 000 km/s
 300 millioner m/s
• På 1 sekund har lyden
beveget seg 1/3 km.
• Lyset beveger seg en
million x raskere enn
lyden !
http://intern.forskning.no/arnfinn/brak/blink_og_brak_nonpop.html
Basiskunnskap 2014
TENK PÅ LYNNEDSLAG
Lydens hastighet
Lysets hastighet
• Ca. 340 m/s
• Ca. 300 000 km/s
 300 millioner m/s
• På 1 sekund har lyden
beveget seg 1/3 km.
• Lyset beveger seg en
million x raskere enn
lyden !
Tenk over: Du ser det lyner. 3 sekunder etterpå buldrer det. Hvor langt
unna deg slo lynet ned?
Basiskunnskap 2014
MASSE
• Masse er et mål for hvor mye stoff en gjenstand
inneholder
• Enheten for masse er kg
• Massen til en gjenstand er den samme uansett om
gjenstanden er jorda og månen
Basiskunnskap 2014
VOLUM
• Volum er hvor mye plass en gjenstand tar.
• Bredde * lengde * høyde
• Enheten for volum er m3 (kubikkmeter) eller liter.
1 liter=
1 liter
1 dm3
1000 cm3
1 desiliter=
0,1 liter
0,1 dm3
100 cm3
1 centiliter=
0,01 liter
0,01 dm3
10 cm3
1 milliliter=
0,001 liter
0,001 dm3
1 cm3
Basiskunnskap 2014
MASSETETTHET
• Massetetthet er forholdet mellom masse og volum
til en gjenstand.
• Vanligste benevning for massetetthet er g/cm3 og
kg/dm3
Massetetthet = masse / volum
t = m/V
 Det er et mål på massen ved et bestemt volum.
Basiskunnskap 2014
«VÆSKER LAG PÅ LAG»
• Rekkefølgen?
• Hvorfor «flyter»
matolje øverst?
Basiskunnskap 2014
ENERGI
ENERGI kan
• Endre omgivelsene
• Få noe til å skje
• Utføre et arbeid
Kan vi bruke opp energi?
• To hovedtyper energiformer:
• Bevegelsesenergi: varme, bevegelse, stråling
• Stillingsenergi: tyngdekraft, elektrisk, kjemisk
Basiskunnskap 2014
KREFTER
• En kraft er noe som dytter eller drar på
noe
• Det kan føre til to ulike virkninger
• Forandre form
• Forandre fart
• Måleenheten for kraft er newton (N)
• En kraftmåler brukes til å måle styrken
på krefter
Basiskunnskap 2014
GRAVITASJONSKRAFT
• Gravitasjonskraft (tyngdekraft) er en tiltrekningskraft
som virker mellom alle ting som har masse
• Alt som har masse, blir trukket mot bakken av
gravitasjonskraften
• Gravitasjonskraften virker sterkere jo større masse
ting har
• Tyngdekraften sørger for at alt som finnes på jorda,
ikke bare forsvinner ut i verdensrommet !
Basiskunnskap 2014
SAMMENHENG: KRAFT,
AKSELERASJON, FART
• For at en gjenstand skal forandre fart, må det virke
krefter på den
• Jo sterkere krefter som virker på gjenstanden, jo
større blir akselerasjonen
• Hvis du sparker til en fotball, vil kraften fra din fot
forandre farten til ballen
• Hvis du sparker hardere til fotballen, forandrer farten
seg mer
• Akselerasjonen blir større
Basiskunnskap 2014
SAMMENHENG: MASSE, KRAFT, FART
• Alt som har masse har treghet
• Jo større masse en gjenstand har, jo større treghet
har gjenstanden
• Desto mer kraft er nødvendig for å endre farten til
gjenstanden
• Massen til en gjenstand er den samme overalt, og
tregheten til en gjenstand er også den samme
overalt
• Hvis du vil få til samme fartsøkning, må du bruke
større kraft for å sparke en ball med stor masse enn
for å sparke en ball med liten masse
Basiskunnskap 2014
KRAFT, MASSE, AKSELERASJON
kraft = masse ∙ akselerasjon
Jo større masse og høyere akselerasjon, desto mer
kraft trengs det.
akselerasjon = kraft / masse
Jo mer kraft per konstant masse, jo større
akselerasjon.
Basiskunnskap 2014
ISAAC NEWTON (1642–1727)
• Isaac Newton var en stor matematiker og
vitenskapsmann
• Han var den første som fant sammenhengen
mellom kraft og akselerasjon
• Han forklarte hvordan planeter kan gå i bane rundt
sola, og hvordan epler faller mot bakken
• Han kalte fenomenet tyngdekraft
Basiskunnskap 2014
• Når vi går på jorda, blir vi trukket mot bakken
• Newton fant ut at vi trekker jorda mot oss med like
stor tiltrekkingskraft
• Fordi jorda er mye større enn oss, har den større
treghet
• Derfor føles det som om det bare er jorda som
trekker oss til seg
Basiskunnskap 2014
• Newton forklarte at den samme kraften som får ting
til å falle mot bakken, holder månen i bane rundt
jorda og planetene i bane rundt sola
Basiskunnskap 2014
MÅLEENHETER
•
•
•
•
•
•
•
fart: km/t eller m/s
akselerasjon: m/s per sekund
masse: kg
volum: liter eller m3
massetetthet: g/cm3 og kg/dm3
energi: joule
kraft: newton
Basiskunnskap 2014

similar documents