PowerPointi esitlus

Report
Suuremad teetööd
2014
Riigimaanteede rahastamine
Aivo Adamson
Maanteeamet / peadirektor
1.04.2014
Maanteeameti eelarve/täitmine
Maanteeameti eelarve ja vahendite kasutamine
350
300
285,8
251,
250
277
271,8
29
264,
27.2
22.2
39
30.8
237,
14.0
11.8
88
200
253,5
84.3
49.8
61.3
59.5
62.9
46.2
150
120.3
104.7
112.2
110.4
117.8
100.2
57.9
58.2
68.6
63.1
66
66.3
73.0
eelarve
kasutamine
eelarve
kasutamine
eelarve
kasutamine
eelarve
97.2
100
50
0
2011
2012
Tegevuskulud
Investeeringud
2013
Välisabi MA
Välisabi KOV
2 014
Teede rahastamine
Aastane investeeringute vajadus:
• 280 miljonit eurot – 2 200 km aastas – 7-aastane tsükkel
• 25% kehvas seisus riigimaanteede osakaalu vähendamine 10%le
• 2012. aastal ehitati ja remonditi 1599 km ja 2013. aastal
1819 km teid.
Teehoiukava 2014 – 2020 kinnitatud
Euroraha saab kasutada ainult TENT teedel (1245 km)
Ülejäänud 15 255 tuleb säilitada ja investeerida riigirahadest
Kõrval- ja tugimaanteede olukord halveneb, kui rahastus väheneb.
Kruusateede katete alla viimise programmi täitmise suutmatus.
- Aastal 2014 olime sunnitud vähendama kruusateede remondi
mahtu 150 km-lt 50 km-le.
Suuremad teetööd
2014
Kaupo Sirk
Maanteeamet / peadirektori asetäitja ehituse ja arengu alal
1.04.2014
2014. aasta suuremad teetööd
Pirita jõe sillad
Topi liiklussõlme ühendus
Alliku-Laagri-Hüüru maanteega
Kurna liiklussõlm
Kurna - Luige ühendustee
Topi liiklussõlm
Kiia - Paldiski
!
!
!
!
Kodasoo - Kiiu
!
!
!
!
Riisipere - Risti
Pillapalu - Aegviidu
!
!
!
Kose - Nõmbra
Risti - Palivere
!
Türi asulavaheline lõik
!
Nurme - Papsaare
Venevere - Pärniku
!
Tammispää - Vilusi
Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala
!
!
!
Tartu läänepoolse ümbersõidu V ehitusala
Tammiste - Pärnu
ESTLAT piiriülese koostöö projekt
!
Liiklusohtlikud kohad (kokku 65)
Suuremate sildade remont (kokku 56)
Kuumtaastustööd
Kuumtaastustööde korraldamisel:
- Ehitustööde käigus võimalikult vähene liikluse häirimine;
- Teetööd ei tekita liiklusele üle 10 min ajalist viivitust;
- Tööde teostamine intensiivne (kuni 3,5 km päevas).
Tööde protsess:
eemaldatakse olemasolev liikluskorraldus, teekattemärgised,
kattehelkurid jne. Seejärel tehakse ühenduskohtade freesimised,
mahasõitude, tasanduskohtade ja muu asfalteerimine ning
põhiradade kuumtaastamine. Lõpuks taastatakse esialgne
liikluskorraldus.
Kuumtaastusobjektid 2014
Topi liiklussõlme ehitus
Ehitusaeg: 2013–2014
• Jälgimäe tee ühendus Alliku-Laagri-Hüüru maanteega
• Liiklussõlm Tallinna-Pärnu-Ikla maanteele
• Viadukt üle Tallinna-Pärnu maantee
• Raudteeviadukt Tallinna-Keila raudteele (viadukt valmib Eestis
uudse tehnoloogiaga: see ehitatakse raudtee kõrval valmis ja
lükatakse hilisemalt õigesse kohta)
Liikluskorraldus
Tallinna-Pärnu maanteel peab olema tagatud 2+2 rada
Kurna-Luige ühendustee
Ehitusaeg: 2013–2014
Tallinna ringtee (km 16,2–17,9) 2+2 sõidurajaga I klassi maantee
Ulukite läbipääsu tunnel ringtee alla, müraseinad jne.
85% rahastusest tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist
Liikluskorraldus:
Töövõtja peab tagama ehitustööde ajal ringteel vähemalt 1+1
asfalteeritud sõiduraja olemasolu.
Kõik ajutised ümbersõidud ja laiendused peavad olema
asfaltbetoonist kattega.
Kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud ületada 5 minutit ja
seisakutest tekkinud järjekorrad ületada 1,5 kilomeetrit.
Kurna eritasandiline
liiklussõlm
Ehitusaeg: 2014 – 2015
Tallinna ringtee (km 11,8–16,2) 2+2 sõidurajaga I klassi maantee
Kurna-Tuhala mnt 2,7 km 1+1 sõidurajaga III klassi maantee,
1 sõidutee viadukt, 1 jalakäijate viadukt, 1 jalakäijate tunnel,
4,2 km kogujateid, müraseinad.
85% rahastusest tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Liikluskorraldus:
Ehitustööde ajal tuleb tagada ringteel vähemalt 1+1 asfalteeritud
sõiduraja olemasolu. Kõik ajutised ümbersõidud ja laiendused
peavad olema asfaltbetoonist kattega. Kogu ehitusobjektil ei või
liiklusseisakud ületada 5 minutit ja seisakutest tekkinud
järjekorrad ületada 1,5 kilomeetrit.
Kurna objekt enne ehituse algust
Nehatu sillad
Ehitusaeg 2014–2015
Linna piiril asuva ja koos sildadega renoveeritava Tallinna-Narva
maanteelõigu pikkus kokku on 600 meetrit (km 10,2-10,8).
Maksumus 4 906 665 eurot, millest 80% tuleb Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist.
Liikluskorraldus:
Ehitusaegne liikluskorraldus peab tagama pidevalt 2 + 2
asfalteeritud sõidutee pideva toimimise ning ajutised
kiirusepiirangud ei tohi olla väiksemad kui 50 km/h.
Tartu läänepoolse ümbersõidu
V ehitusala liiklussõlm
Ehitusaeg 2014 – 2015
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt km 189,12 - 191,55 rajatakse
2 eritasandilist ristmikku, raudtee viadukt ja jalakäijate tunnel.
Liikluskorraldus:
suunatakse koguja- ja kõrvalteedele, liiklejate kasutuses
6 m laiune asfaltkatte sõidutee.
Tartu läänepoolse ümbersõidu
I ehitusala liiklussõlm
Ehitusaeg 2014–2015
Ehitatakse 2 turboringristmiku, 1 jalakäijate tunnel Viljandi
Ringristmikule ja veoautode parkla.
85% rahastusest tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Liikluskorraldus:
liiklejate kasutuses 6 m laiune asfaltkattega sõidutee
Mõniste-Ape maantee
rekonstrueerimine
Ehitusaeg: aprill kuni november 2014
Piiriületuse koostöö programmi ESTLAT toetusel Mõniste-Ape
mnt km 0,0 – 8,9 rekonstrueerimine, hind 2,75 miljonit eurot.
Remonditakse tee muldkeha, uus kate, uued truubid ja
liikluskorraldusvahendid, ehitatakse ümber ristmikud.
Rõugest Luutsniku suunas – Rõuge ja Haanja valla piirile – 3 km
tolmuvaba katet.
Liikluskorraldus:
Teed ei suleta, tööd tehakse liikluse all ning poole tee kaupa.
2+1sõidurajaga
maantee
Andres Urm
Maanteeamet / planeeringute osakonna juhataja
1.04.2014
2+1 sõidurajaga maantee
Lahendust kaalutakse kui perspektiivne liiklussagedus jääb
vahemikku 6000 – 14000 autot/ööpäevas
2+1 sõidurajaga maantee
• Võimaldab möödasõitu planeerida
• Välistab ohtlikud möödasõidud
• Takistab ka sõiduki juhusliku kaldumist vastassuunavööndisse
2+1 sõidurajaga maantee
• Ristmikud ja mahasõidud valdavalt samatasandilised
• Eesmärk mahasõitude arvu optimeerimine
• Üksikutele majapidamistele juurdepääsuks piirde katkestus
2+1 sõidurajaga maantee
Rootsis lubatakse keskpiirdega maanteelõikudel suurimat lubatud
sõidukiirust kuni 100…110 km/h. Kiirust piiratakse juhtudel, kui
mahasõidud paiknevad lähestikku, samuti piiratakse kiirust
suuremate ristmike piirkonnas või keskkonnatingimustest ja tee
geomeetriast lähtuvalt.
2+1 sõidurajaga maantee
Vasak- ja tagasipöörde lahendus
2+1 sõidurajaga maantee
Ääsmäe – Kernu ja Kernu ümbersõit
• Tehnilise projekti koostamine 2+1.
• Ehitus 2015 – 2016
• Kernu ümbersõit 2018 – 2019
Mäo – Tartu
• Etapiviisiline realiseerimine 2018
Väo liiklussõlm
• DP koostamine
• Tehniline projekt
• Ehitus 2017 – 2018
Sillamäe raudtee eritasandiline
ristumine
• DP koostamine
• Ehitus 2016
Aitäh!
Maanteeamet
[email protected]

similar documents