31-P - Základní škola Rožďalovice

Report
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977
Řešení úloh v testech Scio z matematiky
zadaných ve školním roce 2012/2013
pro 9. ročník (1. – 6. úloha)
I.
označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.9.031
Metodické pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr. Roman Kotlář
Vytvořeno: srpen 2012
Určeno pro 9. ročník
Matematika 2. stupeň
Téma: řešení úloh testů Scio
Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při
řešení úloh testů Scio
Forma: žáci pracují samostatně
Pomůcky: počítač, dataprojektor
Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu
Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele,
který získá nejvíce z možných 6 bodů (Lze pracovat i ve skupinách, kdy vytvoříme
žlutou, modrou a zelenou skupinu, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina
nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za
podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat
správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.
1. – 3. úloha testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2012)
1.
V hodinovém mechanismu
do sebe zapadají dvě
ozubená kola, z nichž jedno
má 24 zubů a druhé 40
zubů. Po kolika otáčkách
menšího kola zapadnou opět
stejné zuby obou kol do
sebe?
2.
Výkres součástky je
nakreslen v měřítku 1 : 4.
Jaký je skutečný průměr
otvoru, který má na výkrese
průměr 2,5 cm?
3.
Auto má průměrnou
spotřebu 4,8 l nafty na 100
km. Jakou vzdálenost podle
tohoto údaje ujede, je-li v
nádrži 24 l paliva?
1. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2012)
V hodinovém mechanismu do sebe zapadají dvě ozubená kola, z nichž jedno má 24 zubů a
druhé 40 zubů. Po kolika otáčkách menšího kola zapadnou opět stejné zuby obou kol do
sebe?
Nabízená řešení jsou:
A) po 3 otáčkách; B) po 4 otáčkách; C) po 5 otáčkách; D) po 6 otáčkách.
Řešení:
Posuny na jednotlivých kolech při dokončení otáčky si znázorníme do tabulky.
1. otáčka
2. otáčka
3. otáčka
4. otáčka
5. otáčka
Menší kolo 24 zuby
48 zubů
72 zuby
96 zubů
120 zubů
Větší kolo
80 zubů
120 zubů
160 zubů
200 zubů
40 zubů
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že když se malé kolo otočí 5 krát, tj. postoupí o 120zubů,
pak se velké kolo otočí 3 krát, ale také postoupí o 120 zubů.
Správnou odpovědí je varianta C).
2. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2012)
Výkres součástky je nakreslen v měřítku 1 : 4. Jaký je skutečný průměr otvoru, který má na
výkrese průměr 2,5 cm?
Nabízená řešení jsou:
A) 2,5 mm; B) 5 mm; C) 10 cm; D) 25 cm.
Řešení:
Poměr 1 : 4 znamená, že 1 x 2,5 cm na plánku je 4 x 2,5 cm ve skutečnosti.
Tedy 4 x 2,5 = 10 cm.
Správnou odpovědí je varianta C).
3. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2012)
Auto má průměrnou spotřebu 4,8 l nafty na 100 km. Jakou vzdálenost podle tohoto údaje
ujede, je-li v nádrži 24 l paliva?
Nabízená řešení jsou:
A) 1 000 km; B) 500 km; C) 250 km; D) 240 km.
Řešení:
K řešení tohoto úkolu vede více možností.
Pokud počet litrů paliva v nádrži vydělíme počtem litrů na 100 km, dostaneme kolikrát 100
km na palivo v nádrži ujedeme, tj. 24 : 4,8 = 5 a následně 5 . 100 km = 500 km.
Správnou odpovědí j varianta B).
4. – 6. úloha testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2012)
4.
Podle uvedeného obrázku
leží České Budějovice 120
km od Prahy a 160 km od
Hustopečí. Jak dlouho bude
trvat cesta z Hustopečí do
Prahy sportovním letadlem,
které letí průměrnou
rychlostí 100 km/h?
5.
Zásobník na olej v tovární
hale má tvar válce o výšce 8
m a průměru 4 m. Naplněn
je ze tří čtvrtin. Kolik je v
něm oleje? (Výsledek
zaokrouhli na celé číslo.)
6.
Poměr úhlů v trojúhelníku
je 1 : 2 : 3. Které z
následujících tvrzení je
pravdivé?
A) Tento trojúhelník je
rovnostranný.; B) Tento
trojúhelník je
rovnoramenný.; C) Tento
trojúhelník je tupoúhlý.; D)
Tento trojúhelník je
pravoúhlý.
4. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2012)
Podle uvedeného obrázku leží České Budějovice 120 km od Prahy a 160 km od Hustopečí.
Jak dlouho bude trvat cesta z Hustopečí do Prahy sportovním letadlem, které letí průměrnou
rychlostí 100 km/h?
Nabízená řešení jsou:
A) 2,4 hod; B) 2,2 hod; C) 2,0 hod; D) 1,8 hod.
Řešení:
Při řešení využijeme Pythagorovy věty, protože vzdálenost z
Hustopečí do Prahy je přeponou pravoúhlého trojúhelníka:
x2 = 1202 + 1602
x2 = 14 400 + 25 600
x2 = 40 000
x = 200 km
Vzdálenost z Hustopečí do Prahy je 200 km a teď již můžeme
vypočítat čas, jaký to bude trvat.
200 : 100 = 2 hod.
Správnou odpovědí je varianta C).
5. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2012)
Zásobník na olej v tovární hale má tvar válce o výšce 8 m a průměru 4 m. Naplněn je ze tří
čtvrtin. Kolik je v něm oleje? (Výsledek zaokrouhli na celé číslo.)
Nabízená řešení jsou:
A) 38 m3; B) 75 m3; C) 100 m3; D) 301 m3.
Řešení:
Tři čtvrtiny z 8 vypočteme takto: 8 : 4 . 3 = 2 . 3 = 6.
Vypočítáme poloměr válce. Jestliže průměr d = 4 m, pak poloměr r = d : 2 = 4 : 2 = 2 m.
A nyní již dosadíme do vzorečku pro výpočet objemu válce:
V = Sp . V = 2.  = 3,14.2.2.6 = 3,14.24 = 75,36, zaokrouhleno na jednotky =
m3.
Správnou odpovědí je varianta B).
6. otázka testu Scio z matematiky pro 9. ročník (podzim 2012)
Poměr úhlů v trojúhelníku je 1 : 2 : 3. Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Nabízená řešení jsou:
A) Tento trojúhelník je rovnostranný.
B) Tento trojúhelník je rovnoramenný.
C) Tento trojúhelník je tupoúhlý.
D) Tento trojúhelník je pravoúhlý.
Řešení:
Proti největšímu úhlu leží nejdelší strana, a proto všechny strany mají jinou délku.
Trojúhelník tedy není rovnostranný ani rovnoramenný, proto můžeme vyloučit odpovědi A)
a B).
Poměr 1 : 2 : 3 znamená 1 + 2 + 3 = 6 dílů, na které je třeba rozdělit 180o.
180o : 6 = 30o
1 . 30o = 30o
2 . 30o = 60o
3 . 30o = 90o
Trojúhelník je pravoúhlý.
Správnou odpovědí je varianta D).

similar documents