Povinnos* ml*anlivosti sociálneho pracovníka

Report
Povinnosť mlčanlivosti sociálneho
pracovníka
a Oznamovacia povinnosť
Eva Grey
Oznamovacia povinnosť a Povinnosť
mlčanlivosti
• sociálny pracovník sa dozvie od klienta o
pripravovanej, páchanej alebo už spáchanej
trestnej činnosti
• zákon (právo) ho žiada oznámiť túto
skutočnosť orgánom činným v trestnom
konaní, klient žiada zachovať o tom
mlčanlivosť
Právo - Trestný zákon
Zákon č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon - 2
skutkové podstaty
• neoznámenie trestného činu - § 340
• neprekazenie trestného činu - § 341
Neoznámenie trestného činu (§ 340)
(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal
(závažný) zločin ... a taký zločin alebo trestný čin
neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní
alebo Policajnému zboru...potrestá sa odňatím slobody
(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak
nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo
blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia
na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania.
(3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak by
oznámením trestného činu porušil
a)
b)
spovedné tajomstvo
zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti.
Neprekazenie trestného činu (§ 341)
(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje
alebo pácha zločin a spáchanie alebo dokončenie takého
zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo
prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného
orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) nie je trestný, ak nemohol zločin prekaziť bez značných
ťažkostí alebo bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol
do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví, inej závažnej
ujmy alebo trestného stíhania.
(3) Prekaziť zločin možno aj jeho včasným oznámením orgánu
činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru;
(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ak by jej
splnením porušila spovedné tajomstvo.
Blízka osoba (§ 127)
• Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom
pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a
manžel;
iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere
sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy,
ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá
právom pociťovala ako ujmu vlastnú
• sociálny pracovník o spáchanom, páchanom
alebo pripravovanom zločine, trestnom čine
nemá možnosť mlčať bez toho, aby porušil zákon
Etický kódex:
2. Etická zodpovednosť SP voči klientom
A) Prvoradosť záujmu klienta
SP má zodpovednosť v prvom rade voči svojim
klientom.
B) Práva klienta
SP sa zo všetkých síl snaží v čo najväčšej miere
podporovať snahu klienta rozhodovať o svojej
budúcnosti samostatne.
C) Dôvernosť a mlčanlivosť
SP rešpektuje klientovo súkromie a zachováva
dôvernosť informácií získaných pri svojej práci.
Etický kódex:
6. Etická zodpovednosť SP voči spoločnosti
A. Podpora všeobecného blaha
Sociálny pracovník podporuje všeobecné blaho
spoločnosti
• sociálny pracovník má zodpovednosť aj voči
spoločnosti
• oznámenie trestného činu - ochrana spoločnosti
pred páchateľmi trestných činov
• sociálny pracovník by mal ochraňovať záujmy
klienta, záujmy profesie, ale i záujmy verejnosti
Dôvody mlčanlivosti
•
•
•
•
záujem o dobro klienta
zachovanie dôvery medzi klientom a SP
obavy z páchateľovej pomsty obeti
obavy z páchateľovej pomsty SP
• Samotný klient, ako občan štátu má tiež povinnosť
dodržiavať zákony
• Je správne, aby zlo ostalo nepotrestané? Je to pre
dobro klienta?
• Skončenie protiprávneho konania a ubližovania by malo
byť prvoradé
• Obeti týrania treba zabezpečiť podporu a ochranu
Zdroje
• Zákon č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon v znení
neskorších predpisov.
• Etický kódex sociálneho pracovníka. ASPS.
1997
• Sedláková, Mária. Etický kódex sociálneho
pracovníka verzus Trestný zákon. Prohuman.
2.1.2011

similar documents