ENERJ* ETÜDÜ VER*ML*L*K ARTIRICI PROJELER

Report
ENERJİ ETÜDÜ
VERİMLİLİK ARTIRICI PROJELER
genel bilgilendirme
Hazırlayan: Sinan EVKAYA Elektrik Elektronik Müh. Enerji Etüt-Proje Uz.
Binalarda Enerji Etüdü
Kullanım maksatları ne olursa olsun
binaların enerji tüketimi bazında mevcut
durumlarının belirlenmesi maksadı ile
gerçekleştirilen testler, muayene
çalışmaları, mühendislik hesaplamaları,
mevcut duruma ilişkin objektif kanıtlar,
temin edilen verilere ilişkin istatistik
değerlendirme metotları vb. çalışmalar
bütünüdür.
Amaç
Mevcut yapıların, sistemlerin ve cihazların
durumlarının değerlendirilmesi, enerji
tüketimlerini yada enerji tüketimine etkilerinin
sorgulanması ile verimlilik profillerinin ortaya
çıkarılması, bu suretle konfor şartlarından taviz
verilmeden verimliliğin artırılması dolayısıyla
tasarruf sağlanması için ne tip revizyonlar
yapılabileceğinin ortaya konmasıdır.
Enerji etütlerinin kapsamı
01- Geçmişe dönük enerji tüketimleri ve maliyetlerine ilişkin istatistiksel değerlendirmeler
02- Enerji tüketen sistemlerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi
03- Enerji tüketimini etkileyen yapıların mevcut durumlarının değerlendirilmesi
04- Enerji tüketiminin düşürülmesi için alınması gereken önlem ve yatırımlara ilişkin öneriler
05- Enerji yönetimine ilişkin mevcut durum
06- Enerji yönetiminin iyileştirilmesine yönelik öneriler
01- Geçmişe dönük enerji tüketimleri ve maliyetlerine ilişkin istatistiksel değerlendirmeler
Binalarda etüt çalışmasının
gerçekleştirildiği tarih itibari ile son
üç yıla ilişkin elektrik, doğalgaz,
fuel-oil, kömür vb. kaynaklara ilişkin
tüketim miktarlarının ve
tutarlarının ayrı ayrı analiz edilmesi
Tüketilen enerji
kaynaklarının tüketim
miktarları ve tutarları
bazında birbirine oranları
Tüketilen enerji kaynaklarının ısıtma ve
soğutma derece gün sayıları bazında
değerlendirilmesi
01- Geçmişe dönük enerji tüketimleri ve maliyetlerine ilişkin istatistiksel değerlendirmeler
Mevcut elektrikli
cihazların tüketim
miktarlarının
değerlendirilmesi ve
kıyaslanması
Mevcut motorların, aydınlatma
elemanları vb. sistemlerin, enerji
tüketim miktarlarının tiplere göre
ayrı ayrı değerlendirilmesi
Tüketilen enerji kaynaklarının CO2
salınım miktarlarının kıyaslanması
02- Enerji tüketen sistemlerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi
Elektrik dağıtım sistemi
Elektrik sistemi kolon hatlarının genele muayenesi
Ana kolon hatları ve güç hatları üzerinden Güç ve Harmonik durum değerlendirmesi
Akım, gerilim, güç miktarlarının fazlara göre dağılımlarının değerlendirilmesi
Akım, gerilim, güç miktarlarının zamana göre değişimlerinin değerlendirilmesi
Topraklama sistem kontrolü (sistem sürekliliği, omik direnç ölçüleri)
02- Enerji tüketen sistemlerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi
Elektrik dağıtım sistemi
Bina elektrik dağıtım sistemi içinde yer alan kolon ve linye
hatları, ana panolar, tali pano ve tablolar termografik
incelemeye tabi tutulmakta ve bu suretle risk teşkil eden
elemanlar ve kablolar tespit edilmektedir.
02- Enerji tüketen sistemlerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi
Isıtma, soğutma, havalandırma sistemleri
Termografik incelemeler, baca gazı analizleri, besi suyu iletkenlik
ölçümleri, ortam sıcaklık ölçümleri, vb. testler ile elde edilen veriler
ışığında ısı merkezi verimlilik değerlerinin tespiti.
02- Enerji tüketen sistemlerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi
Isıtma, soğutma, havalandırma sistemleri
Havalandırma ve soğutma sistemlerinin güç tüketimlerinin
belirlenmesi, hava akımı debi ölçümleri, iç ortam sıcaklık
ölçümleri vb. ile elde edilen veriler ışığında
soğutma/havalandırma sistem verimlilik değerlerinin
belirlenmesi.
02- Enerji tüketen sistemlerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi
Elektrik motorları
Mevcut elektrik motorlarının etiket verileri, fonksiyonel test
verileri, çalışma süreleri, sürücü tipleri dikkate alınarak verimlilik
değerleri, güç tüketimleri detaylı bir biçimde her bir motor için
belirlenir. Termografik inceleme ile aşırı ısınan kusurlu motorlar
tespit edilir.
02- Enerji tüketen sistemlerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi
Aydınlatma sistemi
Mevcut aydınlatma elemanları tipleri, aydınlatma şiddet ölçümleri, kullanım
süreleri, balast-ignitor vb. ilave ekipmanların tipleri ve güç tüketim değerleri
vb. veriler dikkate alınarak mevcut aydınlatma sisteminin güç tüketimi,
verimlilik değerleri belirlenir.
03- Enerji tüketimini etkileyen yapıların mevcut durumlarının değerlendirilmesi
Bina dış zarfı
Bina dış duvarları, pencereler, kapılar, tavan ve taban yapısı
tespiti yapılır. Ölçüm cihazları vasıtası ile ısıl direnç tespiti
gerçekleştirilir. Yüzey alanları proje ve fiili ölçümler ile
belirlenir. TS 825 standardına göre ısı ihtiyacı ve kaybı,
yoğuşma hesaplamaları yapılır.
03- Enerji tüketimini etkileyen yapıların mevcut durumlarının değerlendirilmesi
Bina dış zarfı
Bina dış zarfı termografik inceleme ve raporlama
Eksik veya hasar görmüş yalıtımın kontrolü
Nem birikiminin olduğu alanların bulunması
Bina dış yapı bileşenlerinin değerlendirilmesi
03- Enerji tüketimini etkileyen yapıların mevcut durumlarının değerlendirilmesi
İç tesisat
Tesisat da, yalıtımı eksik/kusurlu hatlardaki ve vana vb. elemanlar
üzerindeki ısı kayıplarının, israfın belirlenmesi.
04- Enerji tüketiminin düşürülmesi için alınması gereken önlem ve yatırımlara ilişkin öneriler
öneriler
Mevcut duruma ilişkin elde edilen veriler ışığında
verimliliğin artırılması/tasarrufun sağlanması için
gerçekleştirilebilecek revizyonlar hususunda önerilerin,
genel yatırım maliyetleri, elde edilecek tasarruf miktarları ve
geri ödeme süreleri gibi bilgileri içerecek şekilde
tanımlanması.
04- Enerji tüketiminin düşürülmesi için alınması gereken önlem ve yatırımlara ilişkin öneriler
öneri örnekleri
İç tesisat vana vb. elemanların
yalıtım ceketi ile yalıtılması
Ortalama tasarruf oranı 1,5%
Yatırım geri dönüş süresi
ortalama 0,7 yıl
Motorlarda frekans kontrolü
Ortalama tasarruf oranı 18%
Yatırım geri dönüş süresi 6 yıl
Merkezi ısıtma sistemi kazan
yenileme
Ortalama tasarruf oranı 19
Yatırım geri dönüş süresi
ortalama 1,9 yıl
04- Enerji tüketiminin düşürülmesi için alınması gereken önlem ve yatırımlara ilişkin öneriler
öneri örnekleri
Mevcut düşük verimli
motorların yüksek verimli
motorlar ile değiştirilmesi
Aydınlatma sisteminde yer alan manyetik
balastların elektronik balast ile
değiştirilmesi
Ortalama tasarruf oranı 12%
Yatırım geri dönüş süresi ortalama 3,5 yıl
Ortalama tasarruf oranı 13%
Yatırım geri dönüş süresi
ortalama 4 yıl
Termostatik vana uygulaması
Her 1C için ortalama 4%
tasarruf
Yatırım geri dönüş süresi
ortalama 0,8yıl
04- Enerji tüketiminin düşürülmesi için alınması gereken önlem ve yatırımlara ilişkin öneriler
ilave öneriler
05- Enerji yönetimine ilişkin mevcut durum
TS EN ISO 50001
Mevcut bina yönetiminin; enerji verimliliğine ilişkin yasal düzenlemeler
hususunda bilinç ve enerji yönetimi standardı bazında ne durumda olduğu:
enerji tüketen sistemlerin bakım durumu, takip ve kontrol metotları, teknik
kadroların bilinci vb. kriterler bazında değerlendirilir ve raporlanır.
05- Enerji yönetimine ilişkin önerilen durum
TS EN ISO 50001
Enerji yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülür:
a) Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının
oluşturulması; enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı
içindeki yerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması; bunları yazılı
kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi
faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,
b) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın
önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının
yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları
düzenlenmesi,
c) Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek
tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,
ç) Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,
ç) Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve
kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
d) Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı
uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin
hazırlanması,
e) Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik
raporlar üretilmesi,
f) Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin
edilmesi, montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
g) Özgül enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin,
enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları
iyileştirici önerilerin hazırlanması,
ğ) Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili
imkanların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların
azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak
bunların uygulanması,
h) Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz
kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması,
ı) Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık
bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesi,
i) Toplam ve birim ürün veya fayda başına karbondioksit salımlarının ve enerji
verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi.
Binalarda Verimlilik Artırıcı
Projeler [ VAP ]
Etüt çalışmaları ile belirlenen tasarruf
potansiyeli olan sahalar ile ilgili olarak
düzenlenen; detaylı yatırım maliyet
analizlerini, tasarım planlarını, kullanılması
öngörülen ekipmanların teknik özelliklerini,
revizyon öncesi ve revizyon sonrası
öngörülen durumları, yatırım geri dönüş
süresini, revizyon öncesi-sonrası CO2 salınım
durumunu ve yatırım projelerinin net
bugünkü değer(nbd) ve iç karlılık oranı(iko)
vb. Yöntemlerle değerlendirilmesi ve
yatırımın uygun olup olmayacağı hususunda
hükümleri içeren projelerdir.
özet
Enerji etüdü; bir binanın enerji tüketen tüm noktaların (ısıtma, soğutma, havalandırma, motorlar,
bina mimari yapısı, yapı bileşenleri, aydınlatma, elektrikli ekipmanlar vb.) detaylı bir biçimde
incelenmesi suretiyle israf durumunun yani tasarruf potansiyelinin tespiti işlemidir. Söz konusu
çalışma sonrasında bina sahibi, yöneticisi; binasının enerji tüketimi bazında ne durumda
olduğunu, enerjinin ne kadar israf edildiğini anlamakta ve ne tip önlemler alarak israfın
önlenebileceği hususunda bilgi sahibi olmaktadır. Bu güne kadar gerçekleştirilen pek çok etüt
çalışması, israfın ciddi boyutlarda olduğunu ve çok küçük yatırımlarla bile 10% oranında tasarruf
elde edilebildiğini, tasarruf odaklı yatırımlarda daha ciddi bir politika benimseyebilen
yöneticilerin 40- 45% oranında tasarruf elde edebildiklerini ortaya koymaktadır. Yıllık enerji
masraflarının (doğalgaz, fuel-oil, kömür, elektrik) toplamına bakarak 10% ila 40-45% arasında
enerji tasarrufu sağlamanın maddi boyutunun farkına varabilen bir yöneticinin enerji etüdü
çalışmasını onaylamaması mümkün değildir.
özet
Tasarruf odaklı bu çalışma, aynı zamanda enerji tüketen sistemlerin güvenliği (elektriksel
sistemin güvenliği (kaçak akımlar, topraklama sistemi, elektrik ark kaynaklı yangınlar vb.),
havalandırma sisteminin yeterliliği ve hijyeni (yetersiz havalandırma kaynaklı performans
düşüklüğü, filtre sistemindeki kusurlar nedeni ile zararlı partiküllerin solunması sonucu
hastalıkların baş göstermesi vb.) konusunda da faydalı bilgiler sağlamaktadır.
Enerji tüketiminin azaltılması sera gazı salınımının azalmasını sağlamaktadır. Buda elde edilen
tasarrufun yanında olumlu bir çevresel etki anlamına gelmektedir.
Özet olarak enerji etüdü çalışmalarının maliyetleri, sağlanacak tasarruf ile elde edilecek kazanç
ve bu kazancın sürekliliği (doğru enerji yönetimi politikası ile (takip-kontrol) tasarrufun
devamlılığının sağlanması önem arz etmektedir) dikkate alındığında önemsenmeyecek
mertebelerde kalmaktadır. Tasarruf odaklı bu çalışma; güvenlik ve çevresel etkilerin minimize
edilmesi bakımından da önemli faydalar sağlamaktadır.
Hazırlayan: Sinan EVKAYA Elektrik Elektronik Müh. Enerji Etüt-Proje Uz.
!
enerjimizi israf etmeyin
Hazırlayan: Sinan EVKAYA Elektrik Elektronik Müh. Enerji Etüt-Proje Uz.

similar documents