Arbetsrätt - ML - Morgondagens Ledare

Report
Morgondagens Ledare
Arbetsrätt
Falkenberg 14 och 15 maj 2014
DEL 1 : Lagarna
1
Arbetsrätt - ML
•
•
•
•
•
Decemberkompromissen
Saltsjöbadsanda
MBL
Samverkan
Decentralisering
2
Arbetsrätt - ML
•
•
•
•
Lag
Centrala kollektivavtal
Lokala kollektivavtal
Accepterade riktlinjer
3
Arbetsrätt - ML




Kollektivavtal – enskilda anställningsavtal
Dispositivitet
Normativa bestämmelser
Tolkningsföreträde
4
Arbetsrätt - ML
•
•
•
•
LAS
Allmänna Bestämmelser (Centr. kollektivavtal)
Lokalt kollektivavtal om turordning
Lokala riktlinjer
5
Arbetsrätt - ML
• SKL (rekommendationsavtal)
• Fredsplikt
• HÖK
- Löneavtal
- AB
6
Arbetsrätt - ML
•
•
•
•
•
•
•
LAS
MBL
AML
Semester
ATL
Diskrimineringslag
FML
7
Arbetsrätt - ML
•
•
•
-
Föräldraledighetslag
Lag om sjuklön
Ledighetslagar:
Utbildning
Närståendevård
Svenskundervisning
Bedriva näringsverksamhet
mm
8
Arbetsrätt - ML
Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Saklig grund
-arbetsbrist/personliga skäl
• Omplaceringsskyldighet
• Företrädesrätt
• Turordning
9
Arbetsrätt - ML
Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Anställningsform
TV / Vik - AVA
• Konvertering
• Deltidsföreträde
• Tiräckliga kvalifikationer
• Verksamhetsövergång
10
Arbetsrätt - ML
MBL
o § 11 förhandling ”eget initiativ”
o § 14 central förhandling
o § 18 editionsplikt
o § 19 informationsskyldighet
o § 38 entreprenadförhandlingar
11
Arbetsrätt - ML
Diskrimineringslagen
 Kön
 Könsöverskridande identitet
 Etnisk tillhörighet, även religion/annan
trosuppfattning
 Funktionshinder
 Sexuell läggning
 Ålder
12
Arbetsrätt - ML
Diskrimineringslagen
• Aktiva åtgärder
• Direkt och indirekt diskriminering
• Positiv särbehandling
13
Arbetsrätt - ML
Allmänna Bestämmelser (AB)
 Allmänna åligganden
 Bisysslor
 Avstängning
 Hälsoundersökningar
 Disciplinpåföljd
 Semester, sjukdom, övertid mm
 Uppsägningstider
14
Arbetsrätt - ML
Pensioner och försäkringar
• KAP-KL
• AGS
• TFA
• TGL
15
Förfarande vid misskötsamhet
• Muntlig tillsägelse
• Skriftlig tillsägelse (klarläggande, meddelande,
”erinran”
• Skriftlig varning
• (Omplacering)
• Uppsägning
PA-åtgärder: Stöd, utbildning, instruktioner,
utbildning, behandling, konsultmedverkan…
16
Arbetsrätt - ML
Fackföreningar:
LO:
Kommunal
TCO:
• Vision
• Lärarförbundet
• Vårdförbundet
17
Arbetsrätt - ML
SACO
• SSR, Civilekonomer, Läkarförbundet, CR,
FSA,LSR, DIK, Jusek, Naturvetarna,
Psykologförbundet, SA, SI, LR, Skolledarna,
SULF, Tjänstetandläkarföreningen
Fristående
• BRF och Ledarna
18

similar documents