Zobacz jak będzie on wyglądał w szczegółach

Report
EGZAMIN GIMNAZJALNY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
OD ROKU 2012
INFORMACJE ZEBRAŁA I PRZYGOTOWAŁA
MGR W.GARBOWSKA-DANEK
Egzamin będzie sprawdzał opanowanie
przez uczniów wiadomości i umiejętności
określonych w wymaganiach zawartych
w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego obowiązującej
od roku szkolnego 2009/2010
Egzamin będzie podzielony
na dwa poziomy:


podstawowy
rozszerzony
Gimnazjalista może wybrać
do egzaminu język obcy nowożytny,
którego uczył się jako obowiązkowego
w gimnazjum
Jeżeli uczeń wybierze język, którego naukę
rozpoczął w szkole podstawowej
i kontynuował ją w gimnazjum
(poziom III.1),
ma obowiązek przystąpić do egzaminu
na dwóch poziomach:
podstawowym i rozszerzonym
Jeżeli uczeń wybierze język,
którego naukę rozpoczął w gimnazjum
(poziom III.0),
ma obowiązek przystąpić do egzaminu
na poziomie podstawowym.
Może także, jeśli zechce, sprawdzić poziom swoich umiejętności
na poziomie rozszerzonym z tegoż języka.
PRZY REKRUTACJI DO LICEUM
WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO BRANY BĘDZIE
POD UWAGĘ OD ROKU 2012 ALE TYLKO
Z POZIOMU PODSTAWOWEGO !!!
WYNIK EGZAMINU Z POZIOMU
ROZSZERZONEGO BĘDZIE SIĘ LICZYŁ
OD ROKU 2018
Każdy zdający otrzyma zaświadczenie
o szczegółowych wynikach swojego
egzaminu.
Wynik podany będzie jako:
wynik procentowy
i
wynik centylowy.
Wynik procentowy to odsetek punktów
(zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający
zdobył za zadania mierzące wiadomości
i umiejętności z danego zakresu.
%
Na przykład jeśli zdający za język angielski zdobył 23 punkty
spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik
procentowy 77.
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów
(zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali
z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż
zdający.
Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie
języka angielskiego wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich
gimnazjalistów uzyskało wynik taki sam jak on lub niższy,
a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
EGZAMIN NA OBU POZIOMACH
BĘDZIE MIAŁ
TYLKO FORMĘ PISEMNA
EGZAMIN BĘDZIE TRWAŁ
60 MINUT NA KAŻDYM
POZIOMIE
Poziomy egzaminu
będą różnić się od siebie:

ilością tekstu do przetworzenia

niektórymi typami zadań

wprowadzeniem wypowiedzi pisemnej w
części rozszerzonej


prędkością nagrań
zakresem testowanych tematów i struktur
leksykalno-gramatycznych określonym
w nowej podstawie programowej.
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Czas trwania
60 minut
60 minut
Poziom
A2
A2+
Zakres tematyczny
Tematy i podtematy
Tematy i podtematy
określone w Nowej
określone w Nowej
Podstawie Programowej III.0 Podstawie Programowej III.1
Obszary testowania i
procentowy udział punktów
w egzaminie
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie tekstów
pisanych
Znajomość środków
językowych
Znajomość funkcji
językowych
Liczba zadań ogółem
12 zadań
wyłącznie zadania
zamknięte
30 %
30%
15%
25%
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie tekstów
pisanych
Znajomość środków
językowych
Wypowiedź pisemna
25%
25%
25%
25%
10 zadań
zadania zamknięte i otwarte
Na poziomie podstawowym
egzamin składał się będzie
wyłącznie z zadań zamkniętych
punktowanych następująco :
- 1 pkt za prawidłową odpowiedź
- 0 pkt za nieprawidłową odpowiedź
- nie będzie punktów połówkowych
“NOWOŚCI” EGZAMINACYJNE
POZIOM ROZSZERZONY
ZADANIEM DLA UCZNIA PISZĄCEGO EZAMIN
NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
BĘDZIE NAPISANIE:
- LISTU NIEFORMALNEGO
- E- MAILA
- WIADOMOŚĆ
- POCZTÓWKA
( z elementami opisu, zaproszenia,relacjonowania wydarzeń
lub wyrażania i uzasadniania opinii)
“NOWOŚCI” EGZAMINACYJNE
POZIOM ROZSZERZONY -cd
•
•
•
WYPOWIEDŹ PISEMNA
OCENIANA BĘDZIE
WEDŁUG CZTERECH KRYTERIÓW :
a) treść (0-4p.)
bierze się pod uwagę do ilu z trzech elementów
polecenia uczeń się odniósł i ile z nich rozwinął
w swojej wypowiedzi
b) spójność i logika wypowiedzi (0-2p.)
c)zakres użytych środków językowych (0-2p.)
d) poprawność (0-2p.)
“NOWOŚCI” EGZAMINACYJNE
POZIOM ROZSZERZONY-cd.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
(NOWE ZADANIA)
1.Uczeń parafrazuje zdania według wzoru.
2.Uczeń tłumaczy fragmenty zdań na
j.angielski.
3.Uczeń układa fragmenty zdań z podanych
elementów leksykalnych
“NOWOŚCI” EGZAMINACYJNE
POZIOM ROZSZERZONY- cd.
Nowy egzamin będzie wymagał od uczniów lepszej
znajomości struktur leksykalno-gramatycznych.
Uczniowie muszą wykazać się znajomością takich form jak :

parafraza

tłumaczenie

uzupełnianie fragmentów zdań w odpowiedniej formie

( Reading is unnecessary. You don't …....................................)
( np.Nie wolno Ci) ...................... speak loudly in the library.
................................ (she/ have) go to the dentist?
PRZYKŁADOWE ZADANIA
poziom rozszerzony
ŚRODKI JĘZYKOWE; TRANSFORMACJE
1. I never get up late
I always .........................................
2. We last went to London 2 years ago
We ................................................. to London for 2 years
3.They've served me the wrong dinner!
I ...............................................the wrong dinner.
PRZYKŁADOWE ZADANIA
poziom rozszerzony
ŚRODKI JĘZYKOWE; UZUPEŁNIANIE ZDAŃ
1. (We / go / swim )
last weekend.
............................ last weekend.
2. I've (decide / join) a gym.
I' ve ................................... a gym.
3. What time (you / get) home yesterday?
What time .................. home yesterday?
PRZYKŁADOWE ZADANIA
poziom rozszerzony
ŚRODKI JĘZYKOWE; TŁUMACZENIE
FRAGMENTÓW ZDAŃ
1.( Co powinienem zrobić) .........................about my annoying
Brother?
2. I switched on my computer (aby przeczytać nowe) emails.
3. (Ona nie widziała nikogo) ...............................here since
Friday.
4. (Czy zdecydowałaś .................................what to wear to the
party yet?
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
prezentacja została przygotowana w oparciu o materiały
informacyjne przygotowane dla nauczycieli przez wydawnictwo
Macmillan
oraz
Testy gimnazjalne wydawnictwa Pearson Longman
Oprac. Wioletta Garbowska-Danek

similar documents