คลิก

Report
CHE QA ONLINE
28 ก.ค. 2555
ประชุมชี้แจงการปรับปรุ งและการใช้ ระบบฐานข้ อมูล
ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
หัวข้ อการประชุมชี้แจง
• วิธีการเข้ าระบบ CHE QA Online
• รายละเอียดการปรับปรุง
• ข้ อควรระวังในการกรอกข้ อมูล
 http://web.spu.ac.th/pq/
ของปี การศึกษาอื่น
คลิก
http://cheqaspu54.spu.ac.th/

รายละเอียดการปรับปรุง
• ย้ายตัวบ่งชี้ สมศ.16, 17, 18 ไปอยูท่ ี่ “องค์ ประกอบตามอัตลักษณ์ ”
• ปรับการคานวณตามตัวบ่งชี้ สมศ.4, 5 ตามค่าน้ าหนักใหม่
• ปรับชื่อรายการข้อมูลพื้นฐานตัวบ่งชี้ สมศ.8 ให้ตรงกับตัวตั้ง ตัวหาร ในสูตร
การคานวณ
• เพิ่มเติมกล่องข้อความเตือน เช่น การคานวณหรื อค่าที่ได้จากประเมินผลในตัว
บ่งชี้ที่ไม่ถูกต้องหรื อมีค่าเกินจริ ง
• ปรับตาราง ส. & ตาราง ป. : ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. 16, 17, 18
รายละเอียดการปรับปรุง (ต่ อ)
• ยกเลิก CDS : จานวนโครงการหรื อกิจกรรมที่ส่งเสริ มสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
• ตาราง CDS : เพิ่มช่องรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของคณะกรรมการ ทีได้ทา
การยืนยันข้อมูล
• สถานะสี ของการกรอกข้ อมูล CDS
• สี เหลือง : ถูกบันทึกเป็ น “–” (Auto)
• สี แดง : ยังไม่ได้บนั ทึก และจาเป็ นต้องกรอก
• สี เขียว : บันทึกข้อมูลแล้ว
รายละเอียดการปรับปรุ ง (ต่ อ)
• การกาหนดตัวเลขทศนิยม
• “0” : จานวนนักศึกษา จานวนโครงการ จานวนหลักสูตร
• “0.0” : จานวนอาจารย์ จานวนงานวิจยั
• “0.00” : ผลการประเมินความพึงพอใจ
• ความหมาย
• “–” = คณะไม่ได้มีการดาเนินการ
• “0” = คณะมีการดาเนินการ แต่ผลลัพธ์เป็ น 0
• ลาดับการกรอก CDS จานวนอาจารย์ประจา : 4.3 >> 2.3 >> 2.2
รายละเอียดการปรับปรุง (ต่ อ)
• ถ้าจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด ระบบจะไม่ทา
การคานวณ
• ตัวบ่งชี้ สมศ.1 : 70%
• ตัวบ่งชี้ สมศ.2 : 20%
• ร้อยละอาจารย์ระดับปริ ญญาเอก และร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ใช้ขอ้ มูลใน SAR 53
• การกรอกข้อมูลควรใช้ฟอนต์ Tahoma ขนาด 10”
• เป้ าหมาย : ข้อ, มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ
ข้ อควรระวังในการกรอกข้ อมูล
• ข้อมูลส่ วนนา # ข้อมูลการประเมินตนเอง
• บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
• หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
• จานวนนักศึกษา
• จานวนอาจารย์และบุคลากร
• ร้อยละอาจารย์ระดับปริ ญญาเอก และร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ
ข้ อควรระวังในการกรอกข้ อมูล
ข้ อมูลต้ องตรงกัน
หากพบข้ อผิดพลาด หรือข้ อสงสั ย
• แจ้งรายละเอียดข้อผิดพลาดมาที่ e-mail: [email protected]
• สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม :
• โทร : 1432
• e-mail : [email protected]
คาถาม

similar documents