Klasifikacije v zdravstvu

Report
Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti
in vpeljava avstralske modifikacije
Mednarodne klasifikacije bolezni 10
(ver. 6)
Tina Zupanič
Ljubljana, 5.12.2011
NOV ŠIFRANT VRST ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI (VZD)
Namen
Zagotoviti primerljivost podatkov o zdravstveni dejavnosti (storitve,
kadri, tehnologija, kapacitete). Gre za podatke, ki nastajajo pri
izvajalcih zdravstvene dejavnosti in ki jih različni uporabniki
uporabljamo za namene upravljanja sistema, obračuna in financiranja,
za statistične namene itd. Enotni šifranti nenazadnje poenostavljajo
poslovanje izvajalcev.
Delovna skupina MZ, IVZ, ZZZS oblikovana junija 2009
Uskladitev šifranta zdravstvenih služb (IVZ) in šifranta
dejavnosti/podskupin (ZZZS) oz. priprava novega šifranta
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO VZD

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) s strukturo in definicijami –
do ravni 5 mestne šifre

Šifrant ne vključuje entitet, ki predstavljajo le postopke (npr. ultrazvok,
rentgen, dializa…)

Šifrant definira zdravstveno dejavnost na ravni, ki lahko služi za
podeljevanje koncesij

Vrste zdravstvene dejavnosti izhajajo iz medicinskih specializacij,
veljavnih v RS in iz strokovnih področij nemedicinskih strok
NEKATERE ZNAČILNOSTI







Kirurgija (splošna kirurgija, abdominalna, kardiovaskularna,
maksilofacialna, nevrokirurgija, ortopedska kirurgija, plastična,
torakalna, travmatologija, urologija)
Interna medicina (interna medicina, gastroenterologija, hematologija,
internistična onkologija, kardiologija in vaskularna medicina,
nefrologija, nuklearna medicina, pnevmologija, revmatologija)
Pediatrija
Ginekologija in porodništvo
Javno zdravje (v specialistični, v splošni zunajboln.dej., v
zobozdrav.dej., v drugih dejavnostih, urejanje zdravja)
Intenzivna medicina
Urgentna medicina
NA KRATKO O VZD

Hierarhija: šifrant VZD se navezuje na 5. raven SKD

Število ravni: 2

1. raven predstavlja nacionalni šifrant

2. raven predstavlja lokalni šifrant (tudi o tej ravni se partnerji
usklajujemo)

Skrbnik šifranta: IVZ

Način ažuriranja in usklajevanja: poslovni dogovor med MZ, ZZZS, IVZ

Načrt uvedbe: pripravljen – delovna skupina MZ
STANDARDNA
KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI (1)
Q: ZDRAVSTVO IN
SOCIALNO
VARSTVO
Q86
ZDRAVSTVO
Q87
Q88
SOCIALNO
VARSTVO Z
NASTANITVIJO
SOCIALNO
VARSTVO BREZ
NASTANITVE
Q86.2
Zunajbolnišnična
zdravstvena in
zobozdravstvena
dejavnost
Q86.1
Bolnišnična
zdravstvena
dejavnost
Q86.10
Q86.21
Bolnišnična
zdravstvena
dejavnost
Splošna
zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
Q86.100
Bolnišnična
zdravstvena
dejavnost
Q86.2010
Splošna
zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
Q86.9
Druge dejavnosti
za zdravje
Q86.22
Specialistična
zunajbolnišnična
zdravstvena
dejavnost
Q86.23
Zobozdravstvena
dejavnost
Q86.220
Specialistična
zunajbolnišnična
zdravstvena
dejavnost
Q86.230
Zobozdravstvena
dejavnost
Q86.90
Druge dejavnosti
za zdravje
Q86.901
Alternativne
oblike zdravljenja
Q86.909
Druge zdravstvene
dejavnosti
Q: ZDRAVSTVO
IN SOCIALNO
VARSTVO
Q86
ZDRAVSTVO
STANDARDNA
KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI (2)
Q87
Q88
SOCIALNO
VARSTVO Z
NASTANITVIJO
SOCIALNO
VARSTVO BREZ
NASTANITVE
Q87.1
Dejavnost
nastanitvenih ustanov
za bolniško nego
Q87.10
Dejavnost
nastanitvenih ustanov
za bolniško nego
Q87.3
Dejavnost
nastanitvenih ustanov
za oskrbo starejših in
invalidnih oseb
Q87.30
Dejavnost
nastanitvenih ustanov
za oskrbo starejših in
invalidnih oseb
Q88.1
Socialno varstvo brez
nastanitve za starejše
in invalidne osebe
Q88.10
Socialno varstvo brez
nastanitve za starejše
in invalidne osebe
Q87.100
Q87.300
Q88.109
Dejavnost
nastanitvenih ustanov
za bolniško nego
Dejavnost
nastanitvenih ustanov
za oskrbo starejših in
invalidnih oseb
Socialno varstvo brez
nastanitve za starejše
in invalidne osebe
STANDARDNA
KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI (3)
C: PREDELOVALNE
DEJAVNOSTI
C21
Proizvodnja
farmacevtskih surovin in
preparatov
G: TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
G46
Posredništvo in trgovina na
debelo, razen z motornimi
vozili
G47
Trgovina na drobno, razen z
motornimi vozili
C21.2
Proizvodnja
farmacevtskih
preparatov
G47.7
Trgovina na debelo z izdelki za
široko rabo
Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah
z drugimi izdelki
C21.20
Proizvodnja
farmacevtskih
preparatov
C21.200 Proizvodnja
farmacevtskih
preparatov
G47.74
G46.4
Trgovina na drobno v
specializiranih
prodajalnah z
medicinskimi in
ortopedskimi pripomočki
G46.46
Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki ter
medicinskimi potrebščinami
in materiali
G46.460
Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki ter
medicinskimi potrebščinami
in materiali
G47.73
Trgovina na
drobno v
specializiranih
prodajalnah s
farmacevtskimi
izdelki
G47.730
G47.740
Trgovina na drobno
v specializiranih
prodajalnah s
farmacevtskimi
izdelki
Trgovina na drobno
v specializiranih
prodajalnah z
medicinskimi in
ortopedskimi
pripomočki
STANDARDNA
KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI (4)
O: DEJAVNOST JAVNE UPRAVE
IN OBRAMBE; DEJAVNOST
OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
O84
DEJAVNOST JAVNE UPRAVE
IN OBRAMBE; DEJAVNOST
OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI
O84.1
Dejavnost državne uprave
ter ekonomska in socialna
politika skupnosti
O84.12
Urejanje zdravstva,
izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen
obvezne socialne varnosti
O84.120
Urejanje zdravstva,
izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen
obvezne socialne varnosti
O84.3
Dejavnost obvezne
socialne varnosti
O84.30
Dejavnost obvezne socialne
varnosti
O84.300
Dejavnost obvezne socialne
varnosti
IZSEK IZ ŠIFRANTA VZD
Q86.100 Bolnišnična dejavnost
101
Q86.210 Splošna zunajbolnišnična
dejavnost
Q86.220 Specialistična
zunajbolnišnična dejavnost
Abdominalna kirurgija v bolnišnični
dejavnosti
301
Medicina dela, prometa in športa
201
Abdominalna kirurgija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Anesteziologija, reanimatologija in
perioperativna intenzivna medicina v
bolnišnični dejavnosti
302
Splošna in družinska medicina
202
Anesteziologija, reanimatologija in
perioperativna intenzivna medicina v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Dermatovenerologija v bolnišnični
dejavnosti
203
Dermatovenerologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
v bolnišnični dejavnosti
204
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
v specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Gastroenterologija v bolnišnični
dejavnosti
205
Gastroenterologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
206
Ginekologija in porodništvo v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Hematologija v bolnišnični dejavnosti
207
Hematologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Infektologija v bolnišnični dejavnosti
208
Infektologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Interna medicina v bolnišnični
dejavnosti
209
Interna medicina v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
102
103
104
105
Ginekologija in porodništvo v
bolnišnični dejavnosti
306
Ginekologija v splošni
zunajbolnišnični dejavnosti
106
107
108
109
VPLIV ŠIFRANTA

Uvedba šifranta bo pomembno vplivala na izvajalce in njihove načine
poročanja o opravljeni dejavnosti in o kadrovski pokritosti.

Uvedba šifranta povzroči hkratne spremembe v številnih podatkovnih
zbirkah IVZ in ZZZS, za katere podatke pošiljajo izvajalci zdravstvene
dejavnosti.
SPREMLJANJE OBRAVNAV
TRENUTNO VELJAVNE KLASIFIKACIJE/
ŠIFRANTI ZA SPREMLJANJE OBRAVNAV
V Sloveniji se bo do konca decembra 2011 uporabljal za:

kodiranje diagnoz MKB-10 - slovenski prevod mednarodne
klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvih problemov (2. revizija),

za kodiranje posegov pa slovenski prevod avstralske klasifikacije
terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP ver. 2).

šifrant skupin primerljivih primerov (ver. 4.2)
POSODOBITEV
S 1.1.2012 bosta stopila v veljavo:
 nov slovenski prevod avstralske modifikacije mednarodne klasifikacije
bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene
(MKB-10-AM, ver. 6) in
 nov slovenski prevod avstralske klasifikacije terapevtskih in
diagnostičnih posegov (KTDP, ver. 6).
RAZLOGI ZA UVEDBO

Za potrebe razvrščanja v skupine primerljivih primerov se trenutno za
vsako obravnavo koda MKB-10 avtomatizirano preslika v avstralsko
modifikacijo mednarodne klasifikacije MKB-10-AM, verzija 2 (ang.
ICD-10 AM 2nd Edition), ki jo vsebuje logika razvrščevalnika, ki se bo
uporabljal do konca decembra 2011.

Kode MKB-10 so povprečno bolj splošne kot MKB-10-AM, ki so
petmestne, zato prihaja do težav pri kodiranju diagnoz in razvrščanju,
ko se zahtevne obravnave zaradi presplošnih kod, razvrščajo v manj
zahtevno SPP skupino.

MKB-10 torej ne služi zadostno potrebam spremljanja bolnišničnih
obravnav, ki so potrebni za razvrščanje bolnišničnih obravnav v
skupine primerljivih primerov, saj razvrščevalnik deluje na podlagi
petmestne kode diagnoze, medtem ko imajo kode diagnoz trenutno
veljavne klasifikacije samo štiri mesta.
MNENJE STROKE IN NAKUP

Krovna strokovna skupina sistema SPP je že v letih 2006 in 2007
preverila novejše klasifikacije diagnoz in posegov.

Po mnenju predstavnikov stroke iz UKC LJ, ki so avstralsko
modifikacijo ICD-10-AM verzijo 5 pregledali in ocenili, je klasifikacija
sodobna in ustrezna.

Ministrstvo za zdravje je zato v letu 2010 kupilo najnovejšo verzijo
mednarodne klasifikacije bolezni in posegov avstralske modifikacije
MKB-10-AM / KTDP verzija 6 (ang. ICD-10-AM / ACHI 6th Edition) ter
klasifikacijo SPP verzija 6 (ang. AR-DRG 6.0)
RAZLIKE MED OBSTOJEČIMI IN NOVIMI
KLASIFIKACIJAMI

Posodobljena avstralska različica Mednarodne klasifikacije bolezni in
sorodstvenih zdravstvenih problemov za statistične namene obstoječo
klasifikacijo večinoma razširja s petmestno kodo diagnoze, v določenih
poglavjih bolezni pa uvaja nove kode tudi na višjih mestih (3. in 4.
mestne kode diagnoz).

Posodobljena klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov
omogoča beleženje nekaterih novih terapevtskih in diagnostičnih
postopkov.
FORMALIZACIJA

Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene
dejavnosti je bila sprejeta 19.7.2011, v veljavo pa stopi s 1.1.2012.

Odredba o uporabi avstralske modifikacije mednarodne
klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za
statistične namene in klasifikacije terapevtskih in diagnostičnih
postopkov je bila do 2.12.2011 v javni razpravi, veljati pa naj bi pričela
s 1.1.2012.
Hvala za pozornost.

similar documents