Powerpoint tang og tare

Report
Plantene i havet
Arne Sklett Larsen
Fjæra
 Tidevannsonen = Fjæra
 Flo og fjære skyldes tiltrekningskrefter mellom jorda, sola
og månen
 Det veksler mellom flo og fjære to ganger i løpet av et døgn
på grunn av jordrotasjonen og jordas bane i forhold til sola
og månen
 Tidspunktet forskyves med ca. en time for hvert døgn
 Eks. I dag fjære kl 12,10 Flo kl 05.39 og 18.04 da blir det
 I morgen fjære kl 00.49 og 13.42 Flo kl 06.52 og 19.28
 Tidspunkt for flo og fjære kan finnes i tidevannstabeller
og i aviser
Dyre og plantelivet i fjæra påvirkes
av mange faktorer som
 Ph
 Næringssalter
 Strømforhold
 Lys
 Temperatur
 Tidevann
 Saltholdighet
 Topografi/
 Bølger/vind
Bunnforhold
 Gasser
Tang og tare
 Begrepet tang og tare brukes ofte som en fellesbetegnelse
på store, fastvoksende alger (eller makroalger), men i
virkeligheten dreier det seg om to ulike ordener innenfor
klassen brunalger
 Tang og tare trenger fjell eller steinbunn for å feste seg på
 Tang tåler tørrlegging og enkeltartene vokser i avgrensende
dyp og danner soner eller vegetasjonsbelter
 Tare tåler ikke tørrlegging og vokser under laveste
vannstandsnivå
Produksjon av organisk stoff foregår ved
fotosyntese. Planten får energi fra sollyset.
Planten må ha klorofyll for å få til dette.
Energien
kommer fra
sola
Finnes oppløst i
havet
Næringsalter
kommer fra
nedbrytning av
døde dyr og
planter +
forurensning
Kampen om lyset
 Lyset er viktig for plantene for å drive fotosyntese og det er
kamp om den beste vokseplassen
 Alle alger og planteplankton må ha klorofyll for å drive
fotosyntese
 Klorofyll gir grønnfarge på plantene, men ikke alle plantene
i havet er grønne
 Noen alger har andre fargestoff for å utnytte mer av lyset
Disse fargestoffene kan dominere og gjøre algene brune og
røde
Vokseplassen
 Algene har ulik toleranse for tørrlegging og dette
gjør at algene vokser i soner eller vegetasjonsbelter
 Rødalgene kan vokse dypere enn de to andre
gruppene
 Grønnalgene vokser i det øverste vannlaget
 De tåler stor variasjon i ph, saltholdighet, temperatur og
tåler tørrlegging best
Sonering av tang og tare
Inndeling av alger
 Grønnalger
 Brunalger
 Rødalger
Grønnalger
 Har klorofyll og karotenoider (rødt fargestoff)
 Grønnfargen gjør at de kan fange opp rødt lys som ikke
når dypt i vannet
 Grønnalgene tåler store vekslinger i miljøforhold og
finnes ofte overalt hvor det kan vokse alger
 Ofte de første algene som etablerer seg
 Dominerende arter i brakkvann og forurenset vann
 De fleste artene finnes i ferskvann
Grønnalger
Pollpryd
Tarmgrønske
Grønndusk
Havsalat
Brunalger
 Har brune fargestoff i tillegg til klorofyll
 De fanger opp mer lys og kan derfor vokse dypere
 Dominerer i fjæresonen
Brunalger
Spiraltang
Grisetang
Sagtang
Blæretang
Sautang
Fingertare
Sukkertare
Rødalger
 Har røde fargestoff i tillegg til klorofyll
 Det røde fargestoffet dominerer og gir algene
rødfarge
 Røde fargestoff fanger best opp blått og grønt lys
 Rødalgene vokser derfor dypere enn brun- og
grønnalgene
Rødalger
Flatrugl
Fagervinge
Svartkluft
Krasing
Krusflik
Rekeklo

similar documents