Hvordan modtages, besvares og testes Digital Post?

Report
Skriv til Digital Post
Muligheder og faldgruber
Lars Sommer – [email protected]
Kommunernes Landsforening
Anders Krabbe Møller – [email protected]
Digitaliseringsstyrelsen
Hvem kan skrive til hvem?
Borgere
Virksomheder
Myndigheder
Borgere
Virksomheder
Myndigheder
I princippet har myndigheder ikke ret til at skrive til hinanden via Digital Post. Men i
realiteten kan Digital Post jo ikke skelne mellem hvad der sendes fra en myndighed til en
anden myndighed i dennes egenskab af virksomhed, og hvad der sendes til den som
myndighed.
Sådan Sendes Digital Post
• Der i praksis kun er to måder myndighederne
sender meddelelser til Digital Post:
– Fjernprintsløsninger (også og mere præcist
betegnet ”output management”) som primært
anvender REST snitfladen til Digital Post –
Doc2mail og Connect.
– E-mail systemer som anvender sikker e-mail
(S/MIME) snitfladen til Digital Post – typisk
Outlook med eller uden add-on software.
Sådan Sendes Digital Post
• Myndigheden kan enten:
– Initiere kommunikationen: I så fald anbefales
Fjernprintsystemer
– Besvare henvendelser fra Digital Post. I så fald kan email eller fjernprintsystemer anvendes
• I princippet kan henvendelser besvares fra e-mail
systemet uden brug af add-on software. Dette
forudsætter dig at DKAL-dialogtråden er indsat i
meddelesen og at e-mail systemet er udpeget til
”Standard afsendersystem”
e-mail fra Digital Post sendt
til postkasse
e-mail fra Digital Post sendt
til postkasse
DKAL-dialogtråd
DKAL metadatafil
Udfordringer og løsninger
• To forskere, Jesper Bull Berger og Kim
Normann Andersen, lavede medio 2013 en
undersøgelse, der viser at mange
myndigheder fejler ved retursvar til Digital
Post.
• Staten var den største synder men
kommunerne klarede sig heller ikke godt.
• Dette undergraver tilliden til den digitale
kanal.
Udfordringer og løsninger
• Jesper Bull Berger og Kim Normann Andersen har netop lavet
en ny undersøgelse. Udkom i går:
•
http://vbn.aau.dk/da/publications/digital-kommunikation-med-den-offentlige-sektor-aarsager-til-manglende-svar-paa-digital-post%283c67657004d7-4362-be82-605a387c68c8%29.html
• Konklusioner:
– Hver tredje kommune og statslige myndighed mener, at deres egen
håndtering af digitale henvendelser fra borgerne ikke er
tilfredsstillende. Kun godt halvdelen mener at de leverer
tilfredsstillende besvarelser ad den digitale vej.
– Fire ud af ti myndigheder svarer, at det primært er tekniske årsager,
der er skyld i den manglende besvarelse af digital post og ca. en
tredjedel mener, at det er menneskelige årsager.
– Hver tiende myndighed, der mener, at det er forkerte interne
arbejdsgange, der er årsagen til de manglende og mangelfulde
besvarelser.
Fejlkilder
• Teknik systemopsætning og vedligehold
– Fejl i Digital Post Administrationsportalen
• Fejl i opsætningen af:
– Postkasser.
– Afsendersystem.
– Tilmeldingsgruppe og materiale.
• Udløb af:
– Uploadet certifikat til standardpostkasse.
– Uploadet certifikat i (standard) afsendersystem.
• Nedlæggelse af modtager e-mail adresse.
– Fejl i modtagersystem og afsendersystem.
Sammenhæng mellem postkasser og sikre
e-mail adresser
Uploadet certifikat til standardpostkasse
Uploadet certifikat til standardpostkasse
Uploadet certifikat til afsendersystem
Løsning
• Digital Post er en nytilkommen
kommunikationsplatform, som i mange
myndigheder endnu ikke er fuldt integreret i
”mainstream” systemvedligeholdelsen.
Problemet er en kombination af:
– Manglende placering af ansvar for løbende
vedligehold.
– Manglende forståelse af hvordan Digital Post skal
vedligeholdes. Et problem der kun gøres værre af, at
Digital Post løsningen er relativ kompleks og derfor
vanskelig at forstå.
Løsning
• Det er derfor nødvendigt at myndighederne
sikrer:
– Forankring af vedligehold og administration af
Digital Post og de afsender- og modtagersystemer
som Digital Post interagerer med.
– Grundig uddannelse i hvordan Digital Post
fungerer. Herunder hvordan Digital Post
interagerer med afsender- og modtagersystemer.
Forslag til ansvarsplacering
Område
Digital Post
Administrationsmodulet.
Afsender og modtagersystemer.
Evt. Input management systemer.
Overordnet udvikling og
koordination.
Ansvaret for vedligehold kan med fordel placeres i myndighedens it funktion,
da vedligehold af Digital Post er en teknisk kompleks opgave. Der bør være
mindst én, men gerne flere, ansatte der har en dyb forståelse af hvordan
Digital Post administreredes. Disse bør tildeles rollen ”Superadministrator”.
Særligt er det vigtigt at der etableres en tæt koordination mellem:
- Oprettelse og nedlæggelse af sikre e-mail adresser i myndigheden og de
postkasser der er etableret i Digital Post.
- Fornyelse af certifikater til e-mail adresser og systemer.
Ofte er ansvaret for vedligehold af de systemer der modtager post fra Digital
Post placeret, men der skal ske en kobling mellem de medarbejdere, der har
dette ansvar og de medarbejdere der administrerer Digital Post og at alle
forstår vigtigheden af tæt koordination.
En særlig problemstilling er her nye afsendersystemer som ”fjernprint” og
sikker e-mail systemer + evt. add-on. Ansvarlige for deres vedligehold kan
med fordel være de samme medarbejdere, der vedligeholder Digital Post i
Administrationsmodulet.
I disse år vinder ”input management systemer” indpas i myndighederne.
Ansvarlige for deres vedligehold kan med fordel være de samme
medarbejdere, der vedligeholder Digital Post i Administrationsmodulet.
Brugen af Digital Post skal løbende udvikles og vedligeholdes (hvordan skal
Digital Post indgå i myndighedens kanal- og digitaliseringsstrategi?). Det kan
anbefales at der udpeges en permanent overordnet ansvarlig for udviklingen
og vedligeholdet af Digital Post løsningen. Dette svarer lidt til en webmaster
og kunne være samme person.
Fejlkilder
• Afsendelse af retursvar
– Brugerfejl – de ansatte kan ikke finde ud af at
svare korrekt.
– Svar til Digital Post afsendes ikke med den
korrekte opsætning.
Eksempel på meddelelse fra Digital Post
• Rød markering: [email protected] = afsenderpostkasse.
• Orange markering: Navnet på den postkasse som den afsendende
borger eller virksomhed har skrevet til står i emnelinjen.
• Grøn markering: ”DKAL metadatafil”. Indeholder en række metadata.
• Blå markering: ”DKALDialogtråd”. Benyttes til retursvar og må under
ingen omstændigheder slettes.
Løsning
• Uddan brugerne. Fokus på de medarbejdere
der fordeler post til andre brugere:
– De skal kunne genkende en meddelelse fra Digital
Post og kunne vedlægge en vejledning.
• Hvis simpelt retursvar fra Outlook anvendes er
det vigtigt at oplyse medarbejderne om
hvordan et retursvar opmærkes korrekt.
Løsning
• Optimering af systemer:
– Hvis e-mail anvendes til retursvar brug ”add-on”
systemer der hjælper med formateringen.
– Hvis I være helt sikker så anvend
fjernprintsystemer. Det er nærmest umuligt at lave
fejl i et retursvar der sendes via
fjernprintssystemer
Øvelse
• I går sammen i grupper på ca. 4 stk.
• Diskuter hvordan I i jeres respektive myndigheder har håndteret:
– Besvarelse af borgerhenvendelser
– Myndighedsinitieret kommunikation
– Evt. gode råd til andre
• Opsaml de vigtigste konklusioner
• Opfølgning i plenum
• Relevant vejledning: Sådan skriver myndigheder til Digital Post
• I finder den her: www.DIGST.dk / Digital Post / Kom godt i gang /
Løsninger og Teknik / Digital Post / Vejledninger

similar documents