Juridiske forutsetninger og argumenter for

Report
Juridiske forutsetninger og argumenter
for digitalisering
(Skråblikk på Digitaliseringsprogrammet)
Dag Wiese Schartum,
Senter for rettsinformatikk,
Avdeling for forvaltningsinformatikk,
UiO
Noen kjennetegn ved offentlig forvaltning
•
•
•
Omfatter de aller fleste livsområder og av avgjørende betydning for
folks velferd
I stor grad knyttet til myndighetsutøvelse og fordeling av knappe
ressurser
I meget stor utstrekning gjenstand for lovregulering
Hva er digital forvaltning?
•
•
•
•
Digital kommunikasjon med innbyggerne
Automatisering av forvaltningens gjøremål, herunder automatisering av
rettslige beslutninger
Digital forvaltning er ikke en gitt størrelse, verken med hensyn til
prosess eller resultat
Rart at omstillingen av en så sentral samfunnsfunksjon ikke er
gjenstand for betydelig mer (retts)politisk diskusjon
Hva er viktig når forvaltningen digitaliseres?
•
•
•
•
Redusere arbeidsinnsatsen for forvaltningen og innbyggerne
Gjøre forvaltningen mer forståelig
Bedre parters rettslige stilling
Gjennomføre omstilling uten ofre
Om lovgivning mv i Digitaliseringsprogrammet
• I den grad lovgivning er omhandlet er det primært som
problem
• Opptar seg nesten ikke ved det som rettslig sett er viktigst og
vanskeligst: Automatisert myndighetsutøvelse
• Opptar seg ikke med hvordan rettsteknologi kan bedre folks
rettslige stilling
Lovgivning som ”problem” for digitalisering av
forvaltningen
• Er loven i veien?
– Ja, noen ganger har reguleringer løpt ut på dato og kan ikke lenger
forsvares
– Tja, noen ganger vil mange mene at loven skal sette ramme for
forvaltningen, og vi kan være uenige
– Nei, noen ganger vil de aller fleste være enige om at rettslige rammer
er nødvendige og legitime
• Er lovgivning til nytte?
– Ja, for å sikre politisk debatt om forvaltningsreformer
– Ja, for å sette rammer
– Ja, for å legge til rette for digitalisering
• Er jurister til nytte eller i veien for digitaliseringen?
– I veien: Kan for lite, er ”bakpå”, ikke alltid så interesserte?
– Til nytte: Jurister som kan eForvaltning kan bidra til at lover og
forskrifter er ”automatiseringsvennlige” og ikke kommer som en
ubehagelig overraskelse
Viktigst og vanskeligst:
Automatisert myndighetsutøvelse
• Digital forvaltning innebærer at myndighetsutøvelsen i større eller
mindre grad blir automatisert
• Automatiseringsgraden øker
• Innebærer at ”noen” fastsetter hvilke rettsregler som skal gjelde
• Formaliserer reglene i IT-systemene for å automatisere
• Automatisering reduserer det menneskelige innslaget i
saksbehandlingen og vedtaket kan i ytterste fall bli helt uberørt av
menneskehender
• Mangler erkjennelsen av at utvikling av systemløsninger i digital
forvaltning er myndighetsutøvelse
• Mangler saksbehandlingsregler og metoder for å sikre at
automatisert saksbehandling skal være riktig og gjennomsiktig
Rettsteknologi som kan bedre folks stilling (I)
• En ting er utvikle teknologi for å hjelpe folk til å gjøre
jobben …
• En annen ting er å utvikle teknologi som hjelper folk til å
forstå den jobben de gjør
– ”Selvbetjeningsløsningene på nett bør være så gode at det er
minimalt behov for brukerstøtte og personlig veiledning”
– Selvbetjening innebærer ofte behov for å forstå rettsspørsmål
– Forklarings- og støttefunksjoner er generelt lavt prioritert
• Hva betyr den informasjonen det spørres etter?
• Hvilken betydning har den informasjonen det spørres etter?
– Behov for standard arkitektur for forklarings- og
støttefunksjoner
Rettsteknologi som kan bedre folks stilling (II)
• Det kan være god grunn til å kritisere at lover er
vanskelige å forstå …
• Men det er også god grunn til å bruke teknologi
for å skrive mer forståelige lover
– Hvorfor brukes ikke IT for å understøtte
lovgivningsprosessen?
– Best å lage gode lover i utgangspunktet
– Nest best å bruke kunnskap fra systemutvikling til å
forbedre eksisterende lover
– Det er behov for å utvikle verktøy og metoder for å
nyskrive og revidere lover – særlig slike lover som skal
iverksettes ved hjelp av IKT
Min kritikk i et nøtteskall
• Digitaliseringsprogrammet representerer ikke
en konstruktiv og offensiv tilnærming til
rettslige spørsmål …
men det er jo lett å rette på!

similar documents