TUNGT OG ENSFORMIG ARBEID

Report
Definisjoner
Tungt arbeid er i følge forskriften en eller flere
arbeidsopperasjoner som enkeltvis eller samlet kan
overbelaste muskel og skjelettsystemet hos
arbeidstaker.
Ensformig gjentakelses arbeid er arbeid som består
av en enkelt eller noen få enkle arbeidsoperasjoner
som gjentas i et så høyt tempo og/eller så lenge at
det kan føre til helseskade.
Generelt
 Arbeidsgiver skal sørge for en kontinuerlig
kartlegging og vurdering av de
ergonomiske forholdene i arbeidsmiljøet.
Det er arbeidsgivers plikt å planlegge
samt tilrettelegge arbeidet for hver
enkelt arbeidstaker. Arbeidsgiver skal
vurdere risiko med særlig hensyn til:
Objektets art
 Fysiske anstrengelser
 Arbeidsmiljøets utforming
 Arbeidsoppgaven

Arbeidsgiver er ansvarlig for:
å informere arbeidstakerne om utstyr og
gjenstander det arbeides med
 informere om helsemessige konsekvenser
av og ikke utføre arbeidet i samsvar med
opplæring og veiledning.
 informere om hjelpemidler ( der det
benyttes)for å redusere eller fjerne uheldig
belastning
 informasjon, opplæring og mulighet til
praktisk trening i bruken av disse.


Det er arbeidstakers plikt å medvirke til et
sundt og trygt arbeidsmiljø. I dette ligger
det bl.a å melde fra om forhold som er
kritikk- verdige, forslag til forbedringer og
skrive avviksskjema.
 Arbeidstaker plikter å følge
forebyggende tiltak, for eksempel bruk
av vernutstyr.

Flere enkeltoperasjoner som hver for seg
ikke betraktes som tunge, kan også til
sammen, og over tid, forårsake for høy
totalbelastning.
 Summen av de enkelte belastninger kan
da føre til helseskade. Grensen mellom
fysisk akseptabel og skadelig belastning
varierer fra person til person.


Det er videre viktig å vite at ulike
belastninger påvirker hverandre. Psykiske
belastninger som f.eks. tidspress, styrt
arbeid, krav til oppmerksomhet,
konsentrasjon og presisjon kan forårsake
spenninger i muskulaturen og dermed
forsterke effekten av den fysiske
belastningen.
Spesielt uheldig blir det når en over tid
må utføre arbeid:
 i fremoverbøyd stilling
 i bøyde og vridde stillinger
 i stor avstand fra kroppen
 over skulderhøyde eller under knehøyde

Det mest hensiktsmessige for kroppen er
å skifte mellom sittende og
gående/stående arbeid.
 Arbeidsplassene må være dimensjonert
og innrettet slik at det er mulig å variere
arbeidsstilling, og utføre arbeidet med
hensiktsmessige bevegelser.


I forbindelse med veiledning til tungt og
ensformig arbeid er det laget ulike
vurderingsmodeller som viser hvilke
arbeidsstillinger er akseptabelt og hvilke
som ikke er det. Disse modellene finner
man i veiledningen.

Kilde: forskrift om Tungt og ensformig
arbeid, best.nr. 531. og tilhørende
veiledning.

similar documents