Børn og diagnoser

Report
Børn med neuropsykiatriske lidelser
Søren Krue, speciallæge i pædiatri
Odense 19/9 2013
Hvad er en diagnose?
Definition:
”bestemmelse af en sygdoms art ud fra patientens symptomer og
eventuelle undersøgelser”
Sproglig definition:
dia = to, gnose = skelne – altså skelne mellem to (forskellige
sygdomsenheder)
I det daglige arbejde:
Et redskab, som gør det muligt for læger at handle rationelt i forhold til den
enkelte patients symptomer
Hvorfor er diagnoser vigtige for læger?

”Organiserer” vores viden

Letter kommunikation om de enkelte patienter

Gør det muligt at vurdere effekten af iværksat behandling

Evidens-grundlag
Hvad er en diagnose så i virkeligheden?

Hyppigst en samlende beskrivelse for et sygdomsbillede, hvor et vist antal
kriterier er opfyldt

Sjældent en entydig ”facitliste” på et symptomkompleks
Hvad er en diagnose ikke?

En facitliste

En udtømmende beskrivelse af et menneskes funktion og muligheder

En endelig beskrivelse af et barns ”hjerneopbygning”
Den børne- og ungdomspsykiatriske diagnose

Oftest en såkaldt kriteriediagnose

Forsøger at komme hele vejen rundt om patienten ved
hjælp af multiaksial diagnostik, hvor følgende beskrives:
›
Psykiatrisk diagnose (f.eks. ADHD, depression, skizofreni,
personlighedsforstyrrelse mv.)
›
Begavelsesniveau
›
Evt. udviklingsforstyrrelse (specifik)
›
Fysisk sygdom
›
Sociale belastninger
›
Dagligt funktionsniveau
Neuropsykiatriske diagnoser/lidelser

Befinder sig i gråzonen mellem pædiatrien og børnepsykiatrien

Varetages i dag hyppigst af børnepsykiatrien

Er primært neurologisk betingede

Har typisk et stærkt arveligt element
ADHD
Attention Deficit Hyperkinetik Disorder
ADHD

Hyppighed: 2-4(6) % af befolkningen

Dreng/Pige :

To undertyper:
3/1

ADHD – den aktive type

ADD – den stille type
Diagnostiske kriterier: (ICD10)

A. Opmærksomhedsforst. > 6 mdr. med >5 ud af 9 symptomer herpå

B. Hyperaktivitet > 6 mdr. med over 2 ud af 5 symptomer herpå

C. Impulsivitet > 6 mdr. med mindst 1 ud af 4 symptomer herpå

D. Begyndelsesalder < 7 år

E. Optræder i flere forskellige settings

F. Forårsager betydelige vanskeligheder (socialt, skole, arbejde)

G. Skyldes ikke affektiv lidelse, angsttilstand og opfylder ikke kriterierne for
gennemgribende udviklingsforstyrrelse
ADHD:

Karakteriseret af nedsat evne til at koncentrere sig og fastholde
opmærksomhed ledsaget af kropslig uro. Uroen aftager ofte med stigende
alder. Hyppigt voldsomme reaktioner tilsyneladende uden grund.
Vanskeligheder med at fastholde venskaber, forhold, arbejdsrelationer,
uddannelse mv. Øget risiko for kriminalitet og misbrug. Stærkt arveligt
element.

Diagnosen stilles på baggrund af opfyldelse af kriterier og baseres på
beskrivelse af adfærd i forskellige miljøer (hjemmet, skolen,
fritidsaktiviteter) suppleret med psykologisk testning.
ADHD-udredningen

Grundig diagnostisk samtale

Vurdering af begavelsesniveau

ADHD-RS skemaer fra flere miljøer

Observation i børnehave/skole

Psykologisk og pædagogisk undersøgelse i klinikken

Struktureret pædagogisk observation/legeobservation

Psykologiske tests: TOVA/Teach

Lægeundersøgelse

Samlet konklusion
ADHD
Behandling af ADHD

Forståelse

Pædagogiske rammer

Støtte

Evt. medicinsk behandling
Medicinsk behandling af ADHD rettes mod kernesymptomer
Methylphenidat (Ritalin, Medikinet, Motiron, Concerta, Equasym)
Atomoxetin (strattera)
Dexamfetamin (Dexamfetamin, Elvanse)
ADHD
Medicin – virkning og bivirkninger

Virkning: Bedret koncentrationsevne, mindre impulsivitet, mere ro

Bivirkninger: Hyppige, men ikke alvorlige

Appetitnedsættelse (methylphenidat, dexamfetamin)

Hovedpine, mavepine (alle præparater)

Søvnvanskeligheder (methylphenidat, dexamfetamin)

Påvirkning af blodtryk, puls (

Udløsning af tics/øget ængstelighed (methylphenidat, dexamfetamin)
) (alle præparater)
ADHD
Børnenes udfordring i ”en tandlægestol”

Uro – vanskeligt ved at sidde stille

Manglende evne til at holde fokus på ”opgaven”

Vanskeligt ved at bevare overblik

Ængstelighed

Kræver grundig forberedelse

Impulsivitet – kommer til at gøre noget uhensigtsmæssigt pga pludselig
indskydelse

Stikker evt. af

Kommer i affekt – svære at trøste
Autismespektrumforstyrrelser
= gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Diagnostiske kriterier for autisme

afvigelser i socialt samspil

afvigelser i kommunikation

tegn på gentagelsesprægede mønstre i interesser og adfærd
Infantil autisme: symptomer tydelige før 3 års alderen, tydelige
sproglige/kommunikative vanskeligheder
Aspergers syndrom: først startet efter 3 års alderen, normal begavelse
og ikke sproglige vanskeligheder
Andre former: opfylder ikke kriterier for infantil autisme/Aspergers syndrom
Gennemgribende udviklingsforstyrrelse:

Karakteriseret ved nedsat evne til social kontakt, nedsat evne til aflæsning
af socialt samspil samt nedsat evne til social interaktion. Ofte særinteresser
og stereotype bevægemønstre/stereotyp adfærd. Kraftig reaktion på
uforudsete hændelser. Arveligt element.

Diagnosen stilles på baggrund af beskrivelser af adfærd, psykiatrisk
observation samt evt. særligt psykologisk interview (SCQ, ADI, ADOS)
Autisme
Autisme-udredning

Diagnostisk interview (ADI)

Vurdering af begavelsesniveau

Observation i børnehave/skole og klinik

Struktureret undersøgelse optaget på video (ADOS)

Lægeundersøgelse

Samlet konklusion
Autisme
Behandling

Forståelse

Psykoedukation til barn, forældre og pædagogisk personale

Specialpædagogiske tiltag


(særlige rammer og tilgang i normalskoleregi)

Specialklasse med specialpædagogik

specialskole
Medicin: Ingen specifik behandling
Autisme
Børnenes udfordringer i en ”tandlægestol”

Enorm afhængighed at rutiner og forudsigelighed

Skal typisk forberedes meget, meget grundigt

Ofte må man vente på at de er klar

Afhængige af kendte voksne

Vanskeligt ved at forstå sociale signaler

Øget ængstelighed

Kan ofte gå i panik

Kommunikationsvanskeligheder (både sprogligt og ikke sprogligt)

Kan være meget vanskelige at trøste
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vPskENZsYN4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3yTvaqw9M8g
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iDuAugAykcc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PxH-Vubdzus
Tourette Syndrom

Tic: (u)frivillig bevægelse/lyd

Simpel tic: bevægelse bestående af sammentrækning i en enkelt
muskelgruppe

Komplekse tics: bevægelser/lyde hvor flere uafhængige muskelgrupper er
involverede

Andre tics: outbursts of foul language, koprolali, mentale tics
Tourettes Syndrom
Tics er et meget hyppigt fænomen og oftest forbigående, mens
Tourettes Syndrom
er defineret af:

Multiple motoriske og vokale tics

Har været til stede i mere end 12 måneder
Hyppigt er tics kombineret med en særlig personlighedstype, hvor patienten er
meget følsom/sensitiv og præget af stor emotionel labilitet, kan være
”overempatisk” og kan være meget temperamentsfuld
http://www.youtube.com/watch?v=JOfeW9qsNV8
http://www.youtube.com/watch?v=BwN-UKDZyts
http://www.youtube.com/watch?v=H5oHz_melCY
Tourettes Syndrom
Behandling

Psykoedukation, psykoedukation og psykoedukation

Medicinsk behandling



Antipsykotisk medicin (Risperidon, Abilify)

Clonidin
Adfærdsmodulerende teknikker

Exposure and Response Prevention (ERP) = Ticsundertrykkelse

Habit Reversal Training (HRT) = modtics
Behandling af sekundærsymptomer

Afslapningsøvelser

Massage
KOMORBIDITET
Alting er dog i virkeligheden ”meget værre”
På grund af
komorbiditet:
SÅ, husk at

Ikke to børn er ens

Ikke to børn med samme diagnose er ens

Arbejdet med det enkelte barn/den enkelte familie skal tage udgangspunkt i
barnets funktionsniveau og barnets personlige ressourcer og ikke i en evt.
diagnose.

Diagnosen/diagnoserne kan støtte/vejlede i forhold til planlægning af
indsats/samarbejde, men kan ikke være eneste ”retningsgiver”
TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED

similar documents