Skrive og studieteknikk V/ Espen Schønfeldt Mål

Report
Mål
• Skape en nye erkjennelse om hva læring er
• Gi deg konkrete verktøy som du kan bruke når du
kommer tilbake til jobb
Læringsprinsippene:
•Oversikt detaljer oversikt
•All effektiv læring bygger på noe du kan i fra før av
Min første dysleksidefinisjon
Et uhelbredelig handikap
 Skolen gjør hva de kan, grunnen til at jeg ikke lærer er
min uhelbredelig dysleksi
 Uansett hvor mye jeg leser så lærer jeg ikke noe mer
 Dysleksi er et medfødt handikap som ikke kan
behandles
Lat:
 Grunnen til at enn ikke lærer er at en ikke jobber nok
 Dysleksi gir godt grunnlag for medlidenhet
Hva er dysleksi
Dysleksi er et medfødt handikap
 Det er ofte en sammenheng mellom dysleksi og språkvansker
 Dysleksi kan forårsake konsentrasjonsvansker
 Dysleksi kan forårsake motivasjonsproblemer
 Dysleksi er et medfødt handikap og et dynamisk handikap
 Dyslektikere har 10 ganger så stor sannsynlighet for å bli en gründer enn skoleflinke
Bortlæringsvansker
 En god lærer er i stand til å undervise de elevene enn har
 Dysleksi handler om å lære på en annen måte
 28 av 30 lærere innrømmer at de ikke vet hvordan de skal undervis elever med dysleksi
 I Norge går det ut over 3 ganger så mange elever med lese og skrivevansker som i Finland
Dyslektikerens Strategivansker
 God metode kan kompensere for mye
 Dette handler om studieteknikk
 Det er ofte viktigere hva en tenker om sitt eget handikap en hvor alvorlig handikapet er
Drøm X Tro = Motivasjon
Hvorfor er det viktig å drømme
 På Yail universitet gjorde de enn undersøkelse som
viste at 3% av studenter har skrevet ned sine mål. 20 år
senere tente disse tre % like mye som 97 personene til
sammen
 Forskjellen mellom mål og drømmer
 Laban tanker
Tro
Sannhetens betydning
Hva hjelper det med drømmer om du ikke har tro på å
lykkes med de
Trossetninger
 De som lykkes begynner med det de kan, mens de som
mislykkes begynner å tenke på det en ikke kan.
 Drømmer skaper tro
 Historier skaper tro
 Metoder og erfaringer skaper tro
Læringsprinsipper
 All effektiv læring bygger på prinsippet oversikt
detaljer oversikt. Nesten alle bøker og undervisning
bygger på at studenten går fra detaljer til oversikt
 All effektiv læring bygger på at du tar utgangspunkt
hva en kan i fra før når en skal lære seg noe nytt
 Du lærer 12% av det du leser og 20% av det en hører og
80% av det du gjør
Alle fag er sted i mellom 2-5
basisbegreper som du må kunne og
ikke 100
Elektro faget som eks
 På elektrofaget er 768 sider med forskrifter og normer
som en må kunne
 Det å bare gi en dyslektikere disse to bøkene kan best
sammenlignes med å gi en telefonkatalog til enn
funksjonsfrisk
Hva vil det si å skrive godt
Før trodde
 Det er skj, kj sj lyder
 Det er stumme bokstaver
 Det er dobbelt konsonanter
 Det er komma regler
 Det er preposisjoner
 Det er grammatikk
 Stumme bokstaver
 Innledning hovedel og en avsluttning
Nå vet jeg
 Det handler om å vise det jeg kan
 Det handler om å anvende det jeg kan
 Det handler om å kunne overbevise andre
 Det handler om å tenke
 Det handler om å lære
 Det handler om å huske
Å skrive handler om å kunne skille
det viktige fra det uviktige
10 til 15% av det som står i en lærerbok er viktig
resten er uviktig eller bare nøkkelord
Øvelse
 Skriv nøkkelord av dagsnytt 18 i 10 min
Hvorfor
 Det går så fort at vi kan skrive ned alt
 Det går så fort at du ikke kan skrive setninger
 Det er en viktig øvelse for å kunne skille det viktige fra det
uviktige
Skrive godt handler om å svare på
gode spørsmål
Hvorfor
 For når du skriver så svarer du på spørsmål
 Fordi når du stiller spørsmål så rydder du opp
Hjelpespørsmål
 Hva er saken ?(overskrift)
 Hvorfor er dette en viktig sak ?(ingress)
 Hva er barkrunn for saken ?
 Hva er å årsaken til det som har skjedd ?
 Hva er utspillet ?
 Hva er reaksjonene på utspillet?
Det å skrive godt handler om å
skrive overbevisende
Hva er det å skrive overbevisende
 Det er at leseren blir overbevist om at du har rett
 Det er at leseren er overbevist om at du kan ditt fag godt
 Det å overbevise vil si at du også er i stand til å kunne ta
hensyn til motforestillinger (drøfte, Redegjøre)
Hvordan
 Gruppere argumentene
 For det første for det andre for det trede
 Være en god advokat
 Argumenter er det samme som avsnitter
Det å skrive godt handler om å ha
et godt nedslag
Hva er en god avslutning
 Det er riktig konklusjon på bakgrunn av enn
overbevisende argumentasjon
 Leseren skal tenke at dette det virker fornuftig
 Nå skal du vise at du er i stand til å anvende det du
tidligere har redegjort for
 Det er det som skal få brikkene til å falle på plass
 All god læring og skriving bygger på prinsippet på
oversikt detaljer oversikt
Studieteknikk
Hvorfor er det å kunne stille spørsmål noe av det
viktigste du kan lære deg
Kunsten å stille spørsmål
 Roma og Folkemuset
 Å lese uten å tenke er det samme som å pløye uten å
forstå
 Når en leser er er en dårlig kopimaskin som register ca
12% av det en leser. Når en stiller spørsmål kan en gå
utover det som står i pensum
 Det er forskjell på å gjengi et pensum og det å kunne
anvende et pensum. Når du stiller spørsmål så
anvender du pensum
Kunsten å stille gode spørsmål
Strukturert ide dugnad S
Oppgave: svineinfuensa
 Hva
 Hvem
 Hvorfor
 Når
 Hvordan
 Hvilke
Disponering
Hva er disponering
 Det er det samme som vi gjorde i sted
 Det er å finne overskriftene
 Det er å finne argumentene
Hvordan
 Se over det du skrev på ide dugnaden
 Se etter poenger som ligner på hverandre
 Bruk hjelpespørsmålene
 Finn overskriften
Tanker om tid
Tanker om tid
 Viktig og haster (henge med)
 Viktig og ikke haster ( ta igjen)
 Ikke viktig og haster ( feilprioriteringene)
 Ikke viktig og ikke haster ( tidssløsing og den
bedagelige nødvendighet)
Dagens indigrenser
Planlegging
 Hva skal jeg kunne når dagen er over
 Hvor lang tid skal jeg bruke på å lære meg det
Ferdighetsutvikling ( viktig og ikke haster) 20 min
Innlæring ( viktig
 Strukturert idedugnad 10 min
 Disponering ( oversikt)
 Innlæring og lesing (detaljer)
 Disponering 2 oversikt og reppeitsjon

similar documents