God rådgivningsskikk og etikk - Autorisasjonsordningen for

Report
Sensornettverk 11. april 2013
1
Først noen ord om…
• Dagen i dag
• www.autorisasjonsordningen.no
• Internkontroll
2
Dagen i dag
Program
9.00 – 09.30: Kaffe / registrering
9.30 – 10.10: Innledning
10.15 – 11.00: Må-kravet egnethet
11.00 – 11.15: Benstrekk
11.15 – 13.00: Praktisk arbeid med cases
13.00 – 13.45: Lunsj
13.45 – 14.45: Tilbakemelding
14.55 – 15.25: Samordning og sensorrollen
15.25 – 15.30: Oppsummering / Avslutning
Programkomité
Inger H Frostrud, Nordea
Arild Kristoffersen, DNB
Tor-André Grenersen, Eika
Terje Damlien, SpareBank 1
Siv Seglem, AFR
Klaus Høidal, AFR
3
4
5
Internkontroll
Spørsmål 20 – 35 omhandler praktisk prøve
- Som sensor har du ansvar for å ivareta noen av disse:
- Bedriften kontrollerer at sensor 2 er habil i forhold til hver enkelt kandidat?
- Bedriften følger opp at sensor 1 og sensor 2 forbereder seg grundig før gjennomføring
av en praktisk prøve?
- Sensorskjemaet og rutiner fra AFR for gjennomføring av praktisk prøve følges?
- Bedriften sørger for at alle data som registreres av kandidater, for eksempel i
saksbehandlersystemer under forberedelsesfasen til del 2 i praktisk prøve, blir slettet?
- Bedriften har sikret at cases og dilemmaer som benyttes i praktisk prøve behandles
fortrolig og ikke spres?
6
Ble lovet gull, men fikk gråstein
– Ivar Petter Røeggen var ikke interessert i å investere,
men spare i noe som for ham ble framstilt som et
garantert produkt. Min klient ble lovet gull, men fikk
gråstein, sa advokat John Christian Elden sommeren
2011. http://e24.no/boers-og-finans/roeeggen-vant/20349328
Investors erfaring i det enkelte tilfelle og hvordan bankens rådgivere
konkret informerte vedkommende investor vil være avgjørende.
I tillegg kommer vilkåret om at den konkrete investor ikke ville ha
investert dersom korrekt tilstrekkelig informasjon hadde blitt gitt.
Hvorvidt det anbefales å lånefinansiere investeringen vil være et
sentralt moment.
På flere måter kan faktisk Røeggensaken anses som relativt
bankvennlig. Bankene har blitt kritisert for å blande rollene som
kundens finansielle rådgiver og selger av egne produkter. I denne
saken var det den lokale banksjefen som tok initiativ til møte med
Røeggen for å overtale ham til å kjøpe produktet. Høyesterett synes å
akseptere at banken inntar en rendyrket, aktiv selgerrolle, så lenge
den informasjon banken gir er korrekt og tilstrekkelig utfyllende.
Bankkunder har altså ikke noen rettslig beskyttet forventning at
banken skal opptre som nøytral rådgiver fokusert på kundens behov.
Kilde: Henrik Garmann og Eirik Vinje, Innlegg på Aftenposten.no den
26. mars 2013
7
Inga Marthe Thorkildsen:
- Høyesteretts dom er viktig for norske bankkunder.
Bankene har solgt strukturerte spareprodukter til veldig
mange nordmenn. Det er bra at vi nå har fått en endelig
avgjørelse som viser at bankene ikke kan forlede kundene
til å inngå avtaler uten at risikoen er presentert på en
korrekt, tilstrekkelig og forståelig måte, sier Thorkildsen.
Aldri mer Røeggen!
71 % av rådgiverne sier de har blitt faglig sterkere
90 % både etterlever og fremmer god
rådgivningsskikk i kundemøtene
En spørreundersøkelse gjennomført blant 3 300 autoriserte finansielle rådgivere i
2012 viser at den investeringen finansbedrifter og ikke minst rådgiverne selv har
gjort de senere årene, nå bærer frukter. Autorisering av finansielle rådgivere skal
øke rådgivningskompetansen og forbedre kvaliteten i kundemøtene.
- Det aller viktigste er at enten du som kunde velger å spare i bank eller fond, eller
nedbetale boliglån, skal rådgiveren sammen med deg sørge for at du forstår
rekkevidden av dine valg, sier Siv Seglem, daglig leder i autorisasjonsordningen for
finansielle rådgivere.
- Som kunde vil du merke at rådgiveren stiller mange spørsmål, også spørsmål du må
tenke gjennom og som kan sette i gang diskusjoner om fremtidsplaner og økonomiske
prioriteringer, sier Seglem. - I neste omgang kan du gjennom rådgivningen få økt kunnskap
om egen økonomi og om muligheter i sparemarkedet.
8
Årsrapport 2012
31. desember 2009
31. desember 2010
31. desember 2011
31. desember 2012
Antall tilsluttede
bedrifter
135
138
133
136
Antall innmeldte
kandidater
5287
7332
8127
8219
Antall beståtte
kunnskapsprøver
1471
4735
6731
7479
Antall autoriserte
finansielle rådgivere
583
3112
5666
6393
*for oppdatert oversikt over tilsluttede bedrifter, se AFRs hjemmesider http://www.autorisasjonsordningen.no
31. januar
Fagplanen for oppdateringer.
2. februar
AFR og fire andre autorisasjons- og godkjenningsordninger som Finans samordnes.
13. juni
Resultater fra spørreundersøkelse: Autorisasjon gir økt kompetanse og yrkesstolthet.
13. juni
Kunnskapsprøven åpnes for alle.
9. juli
Felles fagplan for etikk og god.
8. oktober
Felles God rådgivningsskikk lanseres.
29. oktober Alternative mekanismer til erstatning for oppdateringsprøven vedtas.
9. november Forbrukerrådet og Finanstilsynet evaluerer AFR.
17. desember Samarbeidsmøte med Swedsec. Mål: gjensidige godkjenning av hverandres kunnskapsprøver.
9
NY God rådgivningsskikk
10
AFRs fagplan oppdatering
(Tema 10)
Alt som tidligere var gjeldende for finansiell rådgivning er tatt
med i ny god rådgivningsskikk, det er ingen nedjustering av noen
av reglene, men det er noen tekstlige omarbeidelser for å
nyansere hva som gjelder finansiell rådgivning og forsikring.
Følgende regler er nye:
Nr. 1 Planlagte kundesamtaler skal være godt forberedt
Nr. 2 Rolleavklaring
"Presenter deg selv, bedriften din og rammene som gjelder for
kundesamtalen. Avklar kundens forventninger. Sørg for at det ikke
feilaktig skapes inntrykk av at rådene som gis er uavhengige eller
nøytrale."
Det skal avklares tydelig med kunden hva som er rammene for
selve møtet. Rammene for møtet vil få betydning for hvor langt
rådgiver og kunde går i behovsavdekkingen, men også for
kundens ansvar til selv å gjøre vurderinger om produktet er egnet
/ passer for seg
11
Oppdatering / Kunnskapsprøven
12
Praktisk prøve
Endringer i materiell, praktisk prøve:
– Må punkter i sensorskjema
• Forslag: ”Avklar kundens forventninger”
byttes til: ”Rolleavklaring
– Veiledning praktisk prøve
• Gruppearbeid i dag
Nytt kommentarhefte til god
Rådgivningsskikk ----
13
Hva er rolleavklaring?
Avklaring av rammene får betydning for:
• hvordan resten av retningslinjene for god
rådgivningsskikk skal tolkes
• hvordan møtets struktur blir
• hvor langt rådgiver og kunde går i
behovsavdekkingen
• kundens ansvar til selv å gjøre vurderinger
om produktet er egnet / passer
• forbrukerbeskyttelsen
• ref. også ESMA retningslinjer
14
Velg et handlingsalternativ og
begrunn dette
15
Etisk dilemma
Prøving i etikk og god rådgivningsskikk skal skje:
•
•
•
i kunnskapsprøven
i praktisk prøve og
ved refleksjon over etiske dilemmaer.
Styringsgruppen for samordningsprosjektet drøftet 31. januar
målemetoder for den delen av prøvingen som gjelder
refleksjon over etisk dilemma. I dag prøves kandidatenes
kompetanse i refleksjon over etiske dilemmaer i AFR, da som
en samtale som gjennomføres i praktisk prøve, før/etter rollespill.
Erfaringen har vist at denne delen av praktisk prøve stiller
store krav til sensors kompetanse og modenhet. Det er grunn til å
fastslå at de refleksjonssamtaler som finner sted er av varierende
kvalitet og at kandidater kan bli vurdert ulikt. Det underbygges av de
tilsynene AFR har gjennomført.
16
Styringsgruppen konkluderte med at
målepunktet gjøres todelt:
1)
God rådgivningsskikk er å anse som næringens
operasjonalisering av etikkfaget. Evne til å
håndtere etiske problemstillinger innarbeides i
målekriteriene for praktisk prøve. Det kan for
eksempel legges inn ledetråder som passer inn i
caset, der kandidaten må ta stilling til et
dilemma. Dette innarbeides i cases og
målekriterier for de praktisk prøvene.
2)
Det utvikles et interaktivt simuleringsprogram
basert på Mot og tillit der kandidaten trener opp
evne til praktisk anvendelse av stoffet ved å ta
stilling til etiske dilemmaer.
Deltakelse/gjennomføring er obligatorisk og
resultat skal kunne måles.

similar documents