Alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg og vælge den

Report
Alle elever skal udfordres på
deres uddannelsesvalg og vælge
den uddannelse, som de er bedst
egnet til!
Omstilling til ”fokuseret vejledningsindsats”
Grundskolen (7.-9. kl.)
Kommunal 10. klasse
Ungevejledningen
80 % af eleverne:
Introkurser i 8. klasse
Kollektiv vejledning fx ung til ung
Uddannelsesplan som
omdrejningspunkt
Brobygning
EUD 10 (aug. 2015)
20/20 (aug. 2015)
Målgruppen udvides op til 30
år (Jobcenter finansiering)
Unge i arbejde skal ikke
opsøges
Øget anvendelse af gruppevejledning
Den kombinerede ungdomsuddannelse (aug. 2015)
20 % af eleverne:
Obligatorisk brobygning
Individuel vejledning
Gruppevejledning
Uddannelsesplan og tilmelding
Mentor
Overleveringsmøder
Særlige undervisningsforløb i
samarbejde med skolerne
Screening for dysleksi
Uddannelse
og
Job
Valgfag
Aktivpligten (15-17år)
Fortsætter med 5 dage og 30
dage + sanktion
Finansieringen til det
kommunale straks tilbud
bortfalder, men den
kommunale pligt til at give et
tilbud fortsætter.
STU mv.
Målgruppevurdering til STU
og til produktionsskoler
fortsætter uændret
Uddannelsesparathedsvurdering
Skolens ansvar
Ved 1. karaktergivning i 8. kl. (senest 1. dec.) skal skolen vurdere den enkelte elevs uddannelsesparathed på 3
områder:
1.
De faglige forudsætninger
Elever med et karaktergennemsnit på 4 eller derover, er parate.
På skoler der ikke giver karakterer, skal skolen vurdere om den enkelte elev har faglige forudsætninger,
som svarer til et karaktergennemsnit på 4.
2.
De personlige forudsætninger
Motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed, mødestabilitet og valgkompetence.
3.
De sociale forudsætninger
Samarbejdsevne, respekt og tolerance.
 Skolen skriver vurderingen af den enkelte elev ind på www.optagelse.dk
+
Det er skolens ansvar løbende at vurdere om parate elever falder i niveau og henvise disse elever til en
revurdering hos UU.
+
Elever som er IKKE parate ved udgangen af 9. klasse OG som skal i 10. kl. – her er det et fælles ansvar ml.
skole og UU at vurdere, hvad indsatsen i 10. klasse skal være, sådan at den unge bliver uddannelsesparat.
80 / 20 – ansvar og indsats
Indsats og ansvar
80 % af eleverne er
parate
70 % af
eleverne er
parate
Revurdering
foretaget af
UU skal
flytte 10 %
UPV lavet
af skolen
senest 1.
dec. i 8. kl.
Løbende
revurdering
på skolens
initiativ
30 % af
eleverne er
IKKE parate
20 % af eleverne er
IKKE parate
Skolen: Uddannelse og Job
UU: Introkurser i 8. kl., kollektiv
vejledning og forældreinformation
Forældre/elev: Lave uddannelsesplan og
tilmelde til uddannelse via optagelse.dk
Indsats og ansvar
Skolen: Uddannelse og Job og særlige
undervisningsforløb
UU: Introkurser i 8. kl., obligatorisk
brobygning, kollektiv vejledning,
gruppevejledning, individuel vejledning,
forældreinddragelse, UPV, uddannelsesplan, tilmelding via optagelse.dk, evt.
mentor og screening for dysleksi.
Forældre/elev: Indgå i processen og
samarbejdet
Overgangen fra august 2015
Udannelse og Job
Kollektiv og digital vejleding
Obligatoriske introkurser til de
erhvervsrettede uddannelser
Uddannelsesparathedsvurdering på
objektive kriterier
De parate
Ug.dk ,
eVejledning og
kollektiv
vejledning
De ikke parate
Særlig faglig og vejledningsmæssig indsats fra
både skole og vejledning
Individuel vejledning
Obligatorisk brobygning
i 9. kl.
UDDANNELSESPLAN TIL ALLE
ADGANGSKRAV = ET GENNEMSNIT
PÅ 2 I DANSK OG MATEMATIK
AKTIVPLIGTEN FASTHOLDES
5 DAGE OG 30 DAGE
Almen 10. klasse
Unge med behov
for yderligere
afklaring og
kvalificering.
1 uges
obligatorisk
brobygning.
EUD 10. klasse
Unge som ikke har
klaret karakterkravet 2 og som
ønsker en EUD.
6 ugers obligatorisk brobygning.
Samarbejde med
en erhvervsskole
30 % af tiden inkl.
brobygning.
Produktionsskole
og EGU
ERHVERVSUDDANNELSER
4 HOVEDINDGANGE
FLERE EUX FORLØB
GYMNASIALE UDDANNELSER
HHX, HTX, IB OG STX
HF EFTER 10. KLASSE
Uddannelse og Job
Undervisningen i emnet SKAL
tilrettelægges i samarbejde med
UU og vejledere fra UU KAN
inddrages i gennemførelse af
undervisningen.
Kompetencemålene 9. klasse
Job og uddannelse
Kompetenceområde
Kompetencemål 9. klasse
Det personlige valg
Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne
ønsker og forudsætninger
Fra uddannelse til job
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem
uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder
Arbejdsliv
Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne
valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere
Arbejdskendskab
Kompetenceområde
Kompetencemål 9. klasse
Virksomhed og
arbejdsmarked
Eleven kan vurdere forhold af betydning for
virksomhed og arbejdsmarked
Job og karriere
Eleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv
og beskæftigelse
Øget fokus på arbejdslivet
I uddannelse og job skal eleven opnå en høj grad af kendskab til egne
interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle
kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang
læring er et middel til at opnå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål.
Derfor må erhvervsaspektet og indblikket i praktiske arbejdsfunktioner
have en central placering i undervisningen.
Formålet med undervisningen i arbejdskendskab er, at den enkelte elev
gennem konkrete oplevelser og fordybelse får mulighed for at tilegne sig
erfaringer og viden til forståelse af arbejdslivet og de kvalifikationer som er
nødvendige for at begå sig på arbejdsmarkedet.
Valgfaget arbejdskendskab er karakteriseret ved, at undervisningen veksler
mellem teoretisk undervisning og konkrete oplevelser i og med det lokale
arbejdsmarked.
Uddannelsesparat eller valgparat
Vejledning som læring, i en kollektiv ramme, er det nye sort
Uddannelsesparat
Fagligt niveau
Motivation
Selvstændighed
Ansvarsfuldhed
Mødestabilitet
Valgkompetence
Tolerance
Samarbejdsevne
Respekt
Institutionen
Politisk styring
Valgparat
Forældre og baggrund
Skoleerfaringer
Læringserfaringer
Venner og netværk
Identitetsdannelse
Geografi og uddannelsesudbud
Personlig viden og
erfaringer om og med
uddannelser og erhverv
Den unge
Ungdomslivet
Vejledning som læring?
Egne forudsætninger
Arbejdsmarkedet
Karrierevalg
Livslang læring
Erhverv og brancher
Personlige mål
Sammenhænge ml.
uddannelse og job
Uddannelsessystemet
krav og indhold
Egne ønsker
Karriereveje og
arbejdsliv
En ny vejledningsarena skal defineres
Kollektiv vejledning
Mentor og særlige
forløb
Valgfag
Individuel vejledning
Informationsmøder
Praktik
Gruppevejledning
Uddannelse og
Job
Brobygning
Introkurser
Grundpillerne i en ny arena
Kollektiv
vejledning
Uddannelse
og Job
Målrettet og
særlig
vejledningsindsats

similar documents