Arketyper og OpenEHR

Report
Arketyper og OpenEHR
Hallvard Lærum
Innovasjonsgruppen,
Stab IKT
2012
Hva er en arketype?
Hva er en arketype? (1)
•
Definisjon
– “a computable expression of a domain content model in the
form of structured constraint statements, based on a reference
(information)model” (Heard & Beale 2007)
•
•
•
openEHR archetypes are based on the openEHR reference model
” The key innovation in the openEHR framework is to leave all
specification of clinical information out of the information model”
Strukturert hierarkisk beskrivelse av et konsept, hvor
konseptet har samme granularitet som termen i fagfeltet
det skal beskrive
– Eks. EKG-undersøkelse (kan formidles isolert og likevel gi
mening)
– Men: ikke EKG avledning III (kan ikke formidles isolert og gi
mening)
•
En måte å hekte sammen termer og informasjon som
hører naturlig sammen
– Eks. blodtrykk: måledata, kroppsstilling, målested, målemetode
– Enklere å forholde seg til for klinikere enn de mer semantisk
orienterte terminologiene (eks. SNOMED CT)
http://www.openehr.org/svn/specification/BRANCHES/Release-1.0.2candidate/publishing/architecture/am/archetype_principles.pdf
Hva er en arketype? (2)
• Egenskaper arves nedover i hierarkiene ved spesialisering
– Eks. Observation>Bodily output>Urination
• Terminologibinding
– Hver arketype sin terminologi
– Hver egenskap ønskes bundet til motsvarende term i en
standardisert terminologi
• Arketyper er maksimumsutgaver
– Templater velger ut det som er ønsket lokalt
• Begrensninger på data
– Faste datatyper
– Kardinalitet (0..*, 1..1, etc.)
– Definisjon av tillatt range, måleenhet
OpenEHR nivåer
EHR
Hele pasientjournalen
Composition
Radiologi
svarrapport
Kurve
Section
Header
Hjerte og
lunge
Medikamenter
Entry
Blodtrykk
Puls
Oksygenmetning
Henvisning
Undersøkelse
Tolkning
OpenEHR Entry types
Engelsk term
Norsk term
Forklaring, med blodtrykkseksempel
Instruction
Instruks
Å be noen eller å planlegge å gjøre noe,
dvs. ta blodtrykket fire ganger for dagen
de første to dagene etter operasjonen.
Action/Activity
Tiltak
Å gjennomføre noe, evt. det som ble
planlagt. Eks. blodtrykk ble målt eksternt
den 11.november 2010 kl 08, 12, 16 og 18
og 12.november 2010 kl 09, 12, 15 og 18
Observation
Observasjon
Selve blodtrykket målt i mm Hg, eks.
160/110
Evaluation
Vurdering
Tolkning av blodtrykket, eks. pasienten har
hypertensjon
Admin
Administrasjon
Administrative konsepter, eks. innleggelse
Datatyper
• Datatyper
– Tekst
– Tall og ordinale verdier
(“+”,”++”,”+++”)
– Dato/tid, med partielle verdier
– Innkapslede data (multimedia)
– Basistyper: boolsk, statusverdi
• Datastrukturer
–
–
–
–
–
Enkeltverdi
Liste av navngitte objekter
Tabell
Kolonner, evt. navngitte rader
Trestruktur (hierarki, liste av lister)
• Gjenbrukbare elementer,
dvs. hører hjemme mange
steder:
– Structure (fri kombinasjon)
– Cluster (sett med
elementer)
– Element (enkeltelement)
Struktur satt i sammenheng (for data)
http://www.openehr.org/svn/specification/BRANCHES/Release-1.0.2-candidate/publishing/architecture/overview.pdf
Felles organisering av egenskaper
Element
Data
Målinger eller tall som hører til
Protocol (Protokoll)
Hvordan konseptet i arketypen
produseres eller utføres
Description (Beskrivelse)
Beskrivelse av arketypen (forfattere,
utvikling, etc.)
State (Status)
Statuser konseptet kan ha
Events (Hendelse)
Hendelser som konseptet skal
knyttes til
Items (referanse)
Tilkobling av andre arketyper
Templater
• Brukes til å begrense antall valg i arketyper,
slik at arketypene passer til lokale eller
spesifikke behov.
• Brukes til å styre:
– utvalg og kombinering av arketyper
– utvalg av tillatte termer i arketypene
– hvilken informasjon som er obligatorisk og ikke
– fjerne overflødige deler av eksisterende arketyper
Forhold mellom statusverder iflg. OpenEHR
Eksempel: Blodtrykk
openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure
Eksempel: Innleggelse
openEHR-EHR-ADMIN_ENTRY.admission
Eksempel: Labrekvisisjon
openEHR-EHR-INSTRUCTION.request-lab_test
DIPS Panorama og Arena bruker
arketyper
Lenker
• http://www.openehr.org/
knowledge/
• http://nasjonalikt.no/filesto
re/Dokumenter/Sluttrapport
er/Vedl04b2012-0608Tiltak41-rapportv.1.03.pdf

similar documents