Foreløpig informasjon om planene

Report
Holmen og Landøen Vel i Asker
KDP E18-korridoren i Asker
KDP E18-korridoren i Asker
Fremdrift
● Forventer et vedtak på kommunedelplan våren 2015
● Utover kommunedelplan avhenger mye av politiske
prioriteringer.
● Reguleringsplan og Byggeplan er en prosess som forventer
å ta ca. 3-4 år.
● Teoretisk byggestart i 2018/19, men det virker ikke veldig
sannsynlig.
KDP E18-korridoren i Asker
Økonomi
● Forventet utbyggingskostnad 10 – 12 mrd. kroner i Asker
● Forventet utbyggingskostnad Vestkorridoren : >30 mrd. kr.
● Ingen prioritering i NTP 2014-23
● Forventet finansiert av statlige midler og brukerbetaling.
Fordeling uviss.
E18-korridoren i Asker
Hva skal prosjektet løse?
● Ny E18 skal gi bedre fremkommelighet og forutsigbar flyt
for næringstrafikken spesielt.
● Prioritere Sykkel og kollektiv.
● Sikre aktiv byutvikling og overføre transportbehov fra
privatbil til buss/jernbane og sykkel. Primært i Asker
sentrum, sekundært rundt Holmen senter.
● Ny E18 skal i størst mulig grad redusere støy, forurensing
og barriereeffekter som er skapt av veitrafikk.
E18-korridoren i Asker
Løsninger i Asker sentrum
E18-korridoren i Asker
Alternativer E18: Slependen - Høn
● 3 hovedprinsipper for E18 fra Planprogrammet
● 2 alternativer for Slemmestadveien
● Ulike prinsipper for fremføring av buss.
Alternativ 2.1
Alternativ 2.2
Alternativ 2.3
2.1 Kulvert ved Holmen
2.1 Syverstaddiagonal - Holmen
2.1 Nesbru
2.2 Syverstaddiagonal - Holmen
2.2 og 2.3 Nesbru
2.3 Syverstaddiagonal - Holmen
2.3 Tunnelinnslag i Hagabakken
E18-korridoren i Asker
Spørsmål?

similar documents