Samarbeid offentlig og frivillig sektor

Report
LOKALT KULTURLIV
Offentlig, frivillig og privat
Hånd i hånd OG hver for seg?
Frivillig - offentlig
OFFENTLIG
FRIVILLIG
Frivillig –
offentlig privat
PRIVAT
Frivillig - privat
KULTURLOVEN
§ 1: Føremål
Lova har til føremål å fastleggja
offentlege styresmakters ansvar
for å fremja og leggja til rette for
eit breitt spekter av
kulturverksemd, slik at alle kan
få høve til å delta i
kulturaktivitetar og oppleva eit
mangfald av kulturuttrykk
KULTUR
OG
HELSE
KULTUR OG
OPPLÆRING
KULTUR
OG
NÆRING
HUS
FOR
KULTUR
K
U
L
T
U
R
A
K
T
Ø
R
E
R
SKOLEVERKET Grunnskole
Videregående skole Universitet
og høgskoler
OFFENTLIG KULTURSEKTOR
Bibliotek, Museer, Kunst- og
kulturinstitusjoner,
Diverse tilbud til barn og unge
Den kulturelle spaserstokken
mm
SKOLE OG KULTUR
Den kulturelle skolesekken
Kulturskolen
FRIVILLIGE
KULTURORGANISASJONER
Musikk, Teater, Dans, Litteratur,
Historie, Kulturminnevern, Film,
og mye mer
VOKSENOPPLÆRING
PRIVATE
Musikk, Teater, Dans mm
HUS FOR HVEM
HUS
FOR
KULTUR
HUS FOR HVA
• Profesjonelle?
• Amatører?
• Musikk, Teater, Dans
• Billedkunst, Litteratur
• Kino
• Annet
HUS TIL HVILKEN PRIS
• Utgifter og inntekter
HUS FOR KOMMUNEN,
REGIONEN, NASJONEN
• Standard
• Publikumstilbud
• Fasiliteter
….alle kan få høve til å delta i
kulturaktivitetar og oppleva eit
mangfald av kulturuttrykk
KULTUR
OG
HELSE
Økonomiske
hinder
Kulturelle
hinder
Fysiske
hinder
Psykiske
hinder
Sykdom
KULTUR
OG
NÆRING
Hva er kulturnæringer?
• Bibliotek?
• Museer?
• Kulturskoler?
Næringskoder eller arbeidsplasser?
Mangesysleri
• Kombinasjon av ansettelse og
freelance
• Kombinasjon av flere ulike aktiviteter
Kulturfaglig kompetanse?
• Hos næringslivet
• Hos tilretteleggerne
• Hos finansieringskildene
Opplevelser – det er nesten umulig å sette ord på. Musikk,
teater, dans – det er på en måte et annet språk. Folk
skjønner ikke hva jeg snakker om før de selv har opplevd
og erfart – og da er det ikke alltid nødvendig med så
mange ord. Det er på en måte en taus kunnskap som du
har eller ikke har.
Det å få være aktiv selv det er aller størst. Har du først
opplevd deltakelsens ekstase, er ikke tilhører – eller
tilskuerplassen god nok lenger. Og denne ekstasen har
mange elementer, fra det å spille, synge eller danse
sammen med andre til det å øve inn et nytt stykke og etter
50 gjennomspillinger stadig finne nye sider og nye
uttrykksmåter.
(Fra Åse Vigdis Festervoll: Kultur og helse i samspill for det gode liv. Kommuneforlaget 2001)
SAMARBEID????
Samarbeid om hva med hvem?
• Frivillig sektor er mangslungen og kan ikke behandles som en enhet
• Det er behov for en klargjøring av rollefordeling mellom ulike aktører
• Det er behov for bevisstgjøring rundt gjensidige forventninger – hva
forventer vi å få i forhold til det vi er villig til å gi?
• Kommunen vil ha frivillig hjelp
• Kommunen vil gjerne støtte spennende NYE prosjekter
• Musikklivet vil ha gode arenaer og midler til drift og utvikling
• Lokale musikkråd trenger kontaktpersoner i kommunen – kulturfaglige
tilretteleggere som kjenner HELE kulturfeltet og som jobber med
helhetlig og langsiktig arbeid knyttet til planer og strategier. Disse
personene må bruke musikkrådenes kunnskap og kompetanse for å sikre
gode innspill fra musikklivet og rettferdig fordeling av ressurser til
musikklivet
Samarbeid forutsetter at vi blir kjent med hverandre, respekterer
hverandres sterke og svake sider og forsøker å løse felles utfordringer til
felles beste
FELLES MÅL – SAMORDNET INNSATS – I FELLESSKAP

similar documents