Unni Igesund og Anne Grete L. Elvebu(7 9 1 8kb)

Report
Simulering
Interprofesjonelt samarbeid som styrker
fagspesifikk- og teamkompetanse
UiT- Norges arktiske universitet:
Unni Igesund – operasjonssykepleier og universitetslektor
Anne Grete Lilletun Elvebu - operasjonssykepleier og faglærer
UiT - Norges arktiske universitet
Kvalitetskrav
Samfunnets behov for spesialistkompetanse
Tilstandsrapporten 2014
Pasientsikkerhet
Fokus på kultur
Praksis
Studentene
Undervisning
Arbeid med
case
Ferdighetstrening
Simulering
Praksis
Pilotprosjekt
Planlegging kull 2013 H
Pedagogisk opplegg
Samarbeidspartnere
Rom og utstyr
Mål
Teamarbeid
Samhandling
Pasienten
Kommunikasjon
Yrkesfunksjon
Fullskalasimulering
Fullskalasimulering er en metode for å trene seg på en
pasientsituasjon som er så virkelig som mulig uten å
utsette pasienten for risiko.
Fullskalasimulering innebærer å få knytte teori
og praksis nærmere sammen
(Stavanger Acute medicine Foundation for Education
and Research 2006) (SAFER)
Rammefaktorer
Rom:
• Foss/Operasjonsavdelingen
Praksisnær/virkelighetsnær læringsarena
Utstyr
• UiT- 2006 invisterte i pasientsimulatorer
UNN
Lærerressurser
Tid
• Flerfaglig
• kompetanse
• Gjennomføring av scenariet. Tydelig plan som
er lett å følge. Ikke skape usikkerhet.
• Prioriteringer ift. andre pedagogiske opplegg
Innhold
Case
Taksonomi
Pedagogisk
opplegg
Kull 2013H
• Ses i sammenheng med læringsutbyttene og mål.
• Realistisk og virkelighetsnært.
• trappetrinn – vanskelighetsgrad – læringsutbyttene
• Læringsutbytter – ulike nivå
• Starte med enkle scenarioer øke vanskelighetsgrad
•
•
•
•
Fagspesifikk (O)
Mottak pasient (AO)
Innleggelse av tracheostomi (AO + kirurg og anestesilege)
Katastrofesectio (ABO + kirurg, anestesilege, barnelege)
Arbeidsmåte/metode
Simulering
Debrief
• Forberedelse
• Gjennomføring av scenario
• Debrief
• Ny runde
• 1.runde:
• Hva gikk bra?
• Funksjon og team
• 2.runde:
• Utfordringer/forbedringer?
• Funksjon og team
SIMULERING
Gjennomføring av scenario
Evaluering
Læreprosess
studenter
• Debrief
• Fagspesifikk gjennomgang av case
Læreprosess
lærere
• Oppsummering av erfaring
• Hva bra?
• Hva forbedre?
Sluttprodukt
• Muntlig tilbakemeldinger fra studentene og praksis
• Skriftlig evalueringer fra studentene
• Mestringsnivået øker
• Fagspesifikk kompetanse
• Teamkompetanse
Erfaringer
sålangt……….
Tidkrevende
Ressurser
• planlegging
• forberedelser
• gjennomføring
• personell
• rom
• utstyr
Studentenes
deltakelse
• ta på alvor/være i rollen
• være godt forberedt
Begeistring;
mer!!
• bratt læringskurve
• ”kjenner igjen i praksis”
• økte ferdigheter i praksis
Hva så?
Veien videre….
Plan for høsten
• Fullscalasimulering ABO
• Katastrofesectio på FOSS
Samarbeid
• På tvers av institusjoner
• UiT
• UNN
Nasjonalt
• felles nasjonal satsing i operasjonssykepleien
• NSFLOS rolle – samarbeidsprosjekt
Erfaringsdeling
• Felles casebank, felles scenarioer, litteratur/forskning,
opplæring av fascilitatorer/operatører
Referanser
P:\UNNI\Artikkelarbeid\simuleringsprosjekt\Samhandlingsreformen i kortversjon regjeringen_no.htm
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/tilstandsrapport-uh2014.html?id=758598
www.regjeringen.no/.../269393-rammeplan_for_videreutdanning_i_ope...
www.an.no/nyheter/article7399508.ece
Lyngsnes, Kitt - Rismark, Marit (2014): Didaktisk arbeid, Gyldendal akademisk
http://www.laerdal.com
Tusen takk for oss!!

similar documents