5_Forsyningspligt og leveringspligt

Report
Leveringspligt vs. Forsyningspligt
Lidt om tankerne, som er fastlagt
ud fra høringsudgaven af loven
Dato - Dok.nr.
1
Hvad indebærer leveringspligt
• Leveringspligt indebærer:
• Enhver elleverandør, der markedsfører et produkt i et netområde er
forpligtet til at levere dette produkt med de givne standardvilkår til alle
husholdningskunder i dette netområde.
• Erhverv ikke omfattet af leveringspligten
• Ret til at kræve forudbetaling op til tre måneder, uanset om det står i
standardbetingelser for produktet
• Hvis en lejer fraflytter, så hæfter ejer med mindre ejer afviser at godkende
en af elleverandøren fremsendt kontrakt
• Ejer skal mindst have 5 dages frist til at svare
• Svarer ejer ikke inden udløb af fristen, kan aftalen anses for indgået
• Afviser ejer kontrakten skal ejer sikre aftale fra anden elleverandør
Dato - Dok.nr.
2
De centrale forskelle – Udgangspunktet (1/2)
• Elleverandøren har en række forpligtelser, MEN mange af disse
berører ikke DataHub, fx:
• Ejer-lejer relation,
• Leveringspligt: ja/nej,
• Husholdning eller erhverv
• osv.
Dato - Dok.nr.
3
De centrale forskelle – Udgangspunktet (2/2)
• Processer tilrettes til en verden uden forsyningspligt
• BRS-001, 002, 003, 004, 008, 009, 010, 039 evt. flere
• Forsyningspligt opretholdes i enkelte netområder som ”undtagelsen” til
nogle processer
• Processer og funktionalitet som sigter mod at undgå afbrydelser
• Afventer forskrifts arbejdet
• Funktion hvorefter Energinet.dk kan initiere leverandørskift på
vegne af elleverandører (v. konkurser o.lign.)
• Alle kunder – også erhverv
Dato - Dok.nr.
4
Særlige forudsætninger i leveringspligt (1/2)
• En Fraflytning ændres og medfører at nuværende kunde fjernes,
og kunde ”Ukendt” tilflyttes, men med nuværende elleverandør,
dvs. hæftelsen fortsætter for elleverandøren.
• Understøtter lovens bestemmelser omkring flytninger
• En elleverandør, som er registreret på et målepunkt i DataHub
hæfter altid for betaling for målepunktet..
• Dette gælder også når der ingen kunde er
Dato - Dok.nr.
5
Særlige forudsætninger i leveringspligt (2/2):
• Elleverandøren skal kunne undgå at hæfte for et målepunkt, hvis
ejeren ikke ønsker at indgå (eller opsiger) en kontrakt
• Et Leveranceophør i DataHub medfører, at en elleverandørs
hæftelse for målepunktet ophører og forudsætter, at målepunktet er
afbrudt:
• ‘Ingen elleverandør’ forudsætter et afbrudt målepunkt
• Et afbrudt målepunkt er ikke det samme som manglende elleverandør
• En Afbrydelse er en fysisk afbrydelse af målepunktet og foretages
af netvirksomheden
• Elleverandøren kan anmode om afbrydelse
• Netvirksomheden skal efterkomme anmodning uden ugrundet ophold
Dato - Dok.nr.
6

similar documents